Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden 13. mars 2007 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS

2 Dagens agenda Om visjoner, mål og midler Hva dekkes av en IKT-strategi
Skolen som lærende organisasjon Tre forutsetninger for å lykkes i utvikling og omstilling Litt om innholdet i IKT-strategien Noen tips til prosessen

3 Hvorfor skal vi ...? Det er fordi ... Men hvorfor det? Jo fordi ...
Hvorfor det da? Jo du skjønner at ... Hvorfor det? ... sukk

4 Slike spørsmål tvinger oss oppover i målhierarkiet
! Slike spørsmål tvinger oss oppover i målhierarkiet

5 Visjon, strategier og tiltak

6 Visjon, strategier og tiltak

7 Eller fullstendig i tåka?
Er visjonen tydelig? En tydelig visjon er helt nødvendig for å kunne lage strategier. Photo:

8 Visjon, strategier og tiltak
Visjonen må kunne operasjonaliseres Strategier - konkretisering av visjonen Hva skal vi produsere / selge? Hvem er kundene / hvem betaler? Hvordan blir vi konkurransedyktige? Skolen: Attraktiv både for elver og lærere Tiltak - gjennomføring av strategiene

9 Mål- hierarkiet Visjon Mål Mål Middel Middel Middel Middel Middel

10 Mål- hierarkiet Visjon
Det er vanlig å definere delaktiviteter med mål. Dette er mål for aktiviteten, men middel i den store sammenhengen. Mål Mål Mål Middel Middel Middel Middel Middel Middel

11 Effektmål og Resultatmål ... og om målbare mål
Visjonen kan også kalles Effektmål. Konkrete mål – som vi håper skal bidra til den ønskede effekten – kalles Resultatmål. Resultatmålene skal være målbare. Dvs det skal ikke grunnlag for vurdering om målet er nådd eller ikke. Derfor er målformulering viktig!

12 Kriterier for vurdering av mål
S M A R T Spesifisert - Veldefinert Målbart - Kan etterprøves Akseptert - Felles oppfatning Realistisk - Skal kunne nås Tidsbestemt - Dato for ferdigstilling

13 Apollo Program Objective
"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth." President John F. Kennedy May 25, 1961 Ref: Tor G Syvertsen

14 Norsk hverdag "Arbeidsgruppen skal identifisere indikatorer som kan bedre kvalitet og relevans i videre arbeid med gjennomføring av effektivitetsundersøkelser på bakgrunn av vurderinger og tilrådinger fra arbeidsgruppen som har vurdert mulige forklaringer på effektivitetsforskjeller i sektoren og på bakgrunn av en arbeidsgruppe som tidligere har vurdert forskningsdata i DBH." (Mandatet til arbeidsgruppen i Utdannings- og forskningsdepartementet som står bak effektivitetsundersøkelsene i universitets- og høyskolesektoren) Ref: Tor G Syvertsen

15 Dette må være klart for å kunne lage en IKT-strategi i organisasjonen.
IKT er et middel Men hva er målet? Og hva er visjonen? Dette må være klart for å kunne lage en IKT-strategi i organisasjonen.

16 IKT Strategier for skolen
Strategi: En fremgangsmåte for å nå et mål. Skolens IKT-strategi skal være et hjelpemiddel for å sikre at en gjør de riktige tingene, på riktig måte og i riktig rekkefølge for å nå mål for IKT-relaterte tiltak. Hva betyr IKT-relaterte tiltak for din skolen?

17 IKT på mange områder En tradisjonell IKT-strategi omfatter pkt 1 og 2.
Som administrativt støtteverktøy i organisasjonen Som verktøy for å forbedre og effektivisere kjerneprosessene – dvs pedagogisk bruk av IKT Et fag som skal undervises - dvs digital kompetanse Et laboratorium for å kunne forstå konsekvenser av teknologisk utvkling En tradisjonell IKT-strategi omfatter pkt 1 og 2. Hvordan håndterer vi pkt 3 og 4?

18 Hva vet vi? Det vi vet Det vi IKKE vet
Det er noe vi vet at vi vet Og det er noe vi ikke vet at vi vet Det vi IKKE vet Det er noe vi vet at vi IKKE vet Men det er også noe vi IKKE vet at vi IKKE vet Hvordan skal vi finne ut hva vi ikke vet at vi ikke vet?

19 Skolen må utvikle evne til kontinuerlig å ...
Observere teknologisk utvikling Registrere hvilken teknologi som får ”fotfeste” Forstå konsekvenser av denne teknologien Konsekvenser for innhold i digital kompetanse Konsekvenser for forståelse av samfunnsutviklingen Håndtere nødvendig kompetanseheving på egen hånd Evaluere nødvendighet og betydning av eksisterende utstyrs- og kompetanseportefølje Dette håndteres best av en lærende organisasjon

20 Mange innsatsområder for å nå visjonen
IKT-strategier Utvikle skolen som lærende organisa-sjon Den aller viktigste utfordringen er nok å utvikle skolen til å bli en lærende organisasjon.

21 Skolen som lærende organisasjon
Stadig mer ny teknologi Administrasjon og drift Pedagogisk bruk Del av digital kompetanse Viktig mht høyere ordens effekter x x x x x x Eksisterende teknologi x Skolen må kontinuerlig skaffe seg kompetanse om ny teknologi og hvilken innvirking denne teknologien har på skolens ulike ansvarsområder.

22 Skolen har fått en ny hverdag
Krav om formidling av digital kompetanse Krav om pedagogisk bruk av IKT Undervisning ved bruk av nett-tjenester Elevene har forandret seg Skolen skal levere et nytt produkt Gamle produkter skal levers i ny innpakning Produktene skal ha ny leveringsform Alle kundene er nye Men ”produksjonsapparatet”er det samme!

23 Skolen har fått en ny hverdag
Men ”produksjonsapparatet”er det samme!

24 ”Produksjonsapparatet” kan ikke byttes ut – det må endres

25 Men hvordan kan ”produksjonsapparatet” på en skole endres?

26 Tre nødvendige forutsetninger for å lykkes i utvikling og omstilling
Felles visjoner og mål for prosessen Forståelse Forankring Forpliktelse Ref: Per Morten Schiefloe

27 Forutsetning 1: Forståelse
Etablere felles bilde av dagens situasjon i organisasjonen Prosesser, sammenhenger, interesser og konflikter, muligheter, begrensninger… Styrker og svakheter Få til felles forståelse for de utfordringer en står overfor Eksterne: marked, konkurranse, etterspørsel, krav Interne: kompetanse, arbeidsmåter, konkurranse, konflikter, lagånd… Bli enige og få aksept for hva som må gjøres Ref: Per Morten Schiefloe

28 Forutsetning 2: Forankring
Mistenksomhet Skjulte agendaer Urent spill Lukkede beslutnings-systemer Kommunikasjon Bygging av tillit Åpenhet Medvirkning Muligheter for medarbeiderne Forankring og positiv medvirkning forutsetter robuste sosiale strukturer preget av tillit, romslighet, trygghet … Ref: Per Morten Schiefloe

29 Forståelse og forankring krever tid
Eierskap og ansvar hos ledere gjennom hele linjen Nok tid Innpakking og utpakking av grunnleggende idéer Etablering av begreps-messing fellesskap Symbol Fenomen Referanse Mening Alle må få nok tid til refleksjons- og erkjennelsesprosessen. Ref: Per Morten Schiefloe

30 Forutsetning 3: Forpliktelse
Ansvarliggjøring Oppfølging Konsekvens Positive incentiver Sammenheng mellom ord og handling Systematisk evaluering Lærere er aktører med stor frihet. Ref: Per Morten Schiefloe

31 ”Spiralprinsippet” Virkelighetsforståelse Visjoner og mål Skole-eier
Språk / kultur Arbeidsform Skole-eier Skoleledelse Lærerkollegium Hvert lag i organisasjonen må få nok tid og rom til å forstå og forplikte seg. Ref: Per Morten Schiefloe

32 Utfordringene Hvilken vei skal vi gå? Hva skal gjøres? Hvordan gjør vi det? Gjøre det? - Noe kan kjøpes for penger - Resten handler om mennesker Strategi F F F Planarbeidet Den krevende oppgaven Husk: Forståelse, Forankring og Forpliktelse er helt nødvendig for å lykkes. Og det arbeidet starter tidlig.

33 Analytisk grunnmodell
STRUKTUR FORMELL ORGANISERING hierarki arbeidsdeling regelverk rutiner TEKNOLOGI utstyr systemer metoder vedtak Bruk av IKT i skolen KULTUR verdier normer kunnskap forståelse RELASJONER & NETTVERK vennskap konkurranse/konflikt makt/innflytelse tillit utvikling . INTERAKSJON arbeidsprosesser kommunikasjon beslutningsprosesser ledelsesutøvelse Ref: Per Morten Schiefloe

34 Hovedelementer i en IKT strategi
Teknologi Menneske Organisasjon Rektor Lærer

35 Teknologi Eksempel på viktige ting å tenke over
Utstyr Valg av ”platform” Tilleggsutstyr Programvare Systemer Læringsplatform (er) Pedagogiske verktøy Web 2.0 Kompetanse Alle trenger noe Hvilken kompetanse? Hvilket nivå? Infrastruktur Nettverk Servertjenester 220 V Arbeidsplasser Driftsløsninger Nettdrift Sikkerhet (Backup, Viruskontroll etc) Support-tjenester ”Enabling Technologies” Teknologi som gjør det mulig å arbeide på helt nye måter

36 Menneske Eksempel på viktige ting å tenke over
Tidsbruk Refleksjon og forståelse Læring og trening Kompetanse Opplæring i teknologi og systemer Pedagogisk bruk av IKT Kunnskapsdeling Nye undervisningsformer Trygghet Er det plass for meg? Endringsmotstand er som oftest utrygghet innpakket i ”saklige” argumenter.

37 Organisasjon Eksempel på viktige ting å tenke over
Rektor Lærer Organisasjon Eksempel på viktige ting å tenke over Fysisk arbeidsforhold Arbeidsplasser Kontorer Arealdisponering Roller Superbrukere Intern support Intern opplæring Jobbinnhold Pedagogisk bruk av IKT Opplæring Internt, eksternt e-læring selvstudium Kunnskapsdeling Hvordan? (Enterprise 2.0) Eksternt - internt Systemer Prosedyrer Retningslinjer og normer Oppfølging Incentiver Evaluering

38 IKT-Handlingsplan Hovedpunkter
Dagens situasjon Ønsket situasjon Behov for forandring Alternative tiltak Valgte tiltak Gjennomføring Evaluering

39 En huskeliste for at ingen sentrale områder blir uteglemt i prosessen
Strategi-matrisen Teknologi Menneske Organisasjon Dagens situasjon Ønsket situasjon Behov for endring Alternative tiltak Valgte tiltak En huskeliste for at ingen sentrale områder blir uteglemt i prosessen

40 Ansvarsfordeling i prosessen
NTNU It’s Learning Delft univ. Akershus Fylkeskommune Skoleledelsen Faglig input Lederopplærings-seminarer Planprosess i AFK Planprosesser i skolene Forventninger Krav Prosjektledelse Oppfølging

41 IKT – Handlingsplan Viktige prosesser
Kartlegge dagens situasjon Dagens situasjon Klargjøre behov for forandring Foran-drings-behov Beskrive ønsket situasjon Ønsket situasjon Utrede alternative tiltak Alterna-tive tiltak Velge tiltak Valgte tiltak

42 Involvering og informering
Ved bruk av Blogging, Wiki, RSS

43 Skoleeiers blogg Skoleeiers Blogg Skoleledere Skoleeier Lærere
Pedagogisk utvikling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. Skoleledere Skoleeier Lærere Skoleeier oppfordres til å skrive en regelmessig blog som omhandler prosessen – både det som skjer på samlinger og det som skjer i egne prosesser. Åpner for informasjonsspredning, tilbakemelding og deltakelse.

44 Rektors blogg Rektors Blogg Skoleeier Lærere Foreldre Skoleleder
Pedagogisk utvikling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. Skoleeier Lærere Elever Foreldre Skoleleder Rektor oppfordres til å skrive en regelmessig blog som omhandler prosessen – både det som skjer på samlinger og det som skjer i lokale prosesser. Åpner for informasjonsspredning, tilbakemelding og deltakelse.

45 Ledelsens Wiki Ledelsens Wiki IKT Strategi Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. [Edit] Lærere Elever Skoleledelsen Bruk Wiki til utforming av sentrale deler av plandokumentet. La elever og lærerkollegiet komme med innspill gjennom samskriving.

46 Blogger og Wiki tilgjengelig via RSS
IKT Strategi Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. [Edit] Wiki Pedagogisk utvikling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. Blog Netvibes (www.netvibes.com) kan plukke opp RSS-feeds både fra blogger og fra Wiki. Dermed blir det svært enkelt å bli varslet når det er skrevet noe nytt på noen av disse. Netvibes er kun brukt som eksempel. Andre systemer kan også brukes som RSS-leser.

47 Oppsummering For å kunne lage strategier og planer trengs visjoner og hovedmål. (Hvor skal vi?) Tre viktige forutsetninger for å lykkes med endring og omstilling Forståelse, Forankring og Forpliktelse (Tar tid) Nye teknologier Blog, Wiki, RSS Den viktigste utfordringen består i å utvikle skolene til lærende organisasjoner.

48 Takk for oppmerksomheten!
48


Laste ned ppt "”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google