Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden 13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden 13."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden 13. mars 2007 Hans Donali Tilset NTNU Samfunnsforskning AS

2 Dagens agenda Om visjoner, mål og midler Hva dekkes av en IKT-strategi Skolen som lærende organisasjon Tre forutsetninger for å lykkes i utvikling og omstilling Litt om innholdet i IKT-strategien Noen tips til prosessen

3 Hvorfor skal vi...? Men hvorfor det? Hvorfor det da? Hvorfor det? Det er fordi... Jo fordi... Jo du skjønner at...... sukk

4 Slike spørsmål tvinger oss oppover i målhierarkiet !

5 Visjon, strategier og tiltak

6 Tiltak Strategi Tiltak

7 Photo: www.junglephotos.com

8 Visjon, strategier og tiltak Visjonen må kunne operasjonaliseres Strategier - konkretisering av visjonen – Hva skal vi produsere / selge? – Hvem er kundene / hvem betaler? – Hvordan blir vi konkurransedyktige? Skolen: Attraktiv både for elver og lærere Tiltak - gjennomføring av strategiene

9 Mål- hierarkiet Middel

10 Mål- hierarkiet Middel Det er vanlig å definere delaktiviteter med mål. Dette er mål for aktiviteten, men middel i den store sammenhengen.

11 Effektmål og Resultatmål... og om målbare mål Visjonen kan også kalles Effektmål. Konkrete mål – som vi håper skal bidra til den ønskede effekten – kalles Resultatmål. Resultatmålene skal være målbare. Dvs det skal ikke grunnlag for vurdering om målet er nådd eller ikke. Derfor er målformulering viktig!

12 SMARTSMART Kriterier for vurdering av mål Spesifisert -Veldefinert Målbart -Kan etterprøves Akseptert -Felles oppfatning Realistisk -Skal kunne nås Tidsbestemt- Dato for ferdigstilling

13 Apollo Program Objective President John F. Kennedy May 25, 1961 Ref: Tor G Syvertsen "I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth."

14 Norsk hverdag (Mandatet til arbeidsgruppen i Utdannings- og forskningsdepartementet som står bak effektivitetsundersøkelsene i universitets- og høyskolesektoren) "Arbeidsgruppen skal identifisere indikatorer som kan bedre kvalitet og relevans i videre arbeid med gjennomføring av effektivitetsundersøkelser på bakgrunn av vurderinger og tilrådinger fra arbeidsgruppen som har vurdert mulige forklaringer på effektivitetsforskjeller i sektoren og på bakgrunn av en arbeidsgruppe som tidligere har vurdert forskningsdata i DBH." Ref: Tor G Syvertsen

15 Men hva er målet? Og hva er visjonen? Dette må være klart for å kunne lage en IKT-strategi i organisasjonen. IKT er et middel

16 IKT Strategier for skolen Skolens IKT-strategi skal være et hjelpemiddel for å sikre at en gjør de riktige tingene, på riktig måte og i riktig rekkefølge for å nå mål for IKT-relaterte tiltak. Strategi: En fremgangsmåte for å nå et mål. Hva betyr IKT-relaterte tiltak for din skolen?

17 IKT på mange områder En tradisjonell IKT-strategi omfatter pkt 1 og 2. 1.Som administrativt støtteverktøy i organisasjonen 2.Som verktøy for å forbedre og effektivisere kjerneprosessene – dvs pedagogisk bruk av IKT 3.Et fag som skal undervises - dvs digital kompetanse 4.Et laboratorium for å kunne forstå konsekvenser av teknologisk utvkling Hvordan håndterer vi pkt 3 og 4?

18 Hva vet vi? Det vi vet – Det er noe vi vet at vi vet – Og det er noe vi ikke vet at vi vet Hvordan skal vi finne ut hva vi ikke vet at vi ikke vet? Det vi IKKE vet – Det er noe vi vet at vi IKKE vet – Men det er også noe vi IKKE vet at vi IKKE vet

19 Skolen må utvikle evne til kontinuerlig å... Observere teknologisk utvikling Registrere hvilken teknologi som får ”fotfeste” Forstå konsekvenser av denne teknologien – Konsekvenser for innhold i digital kompetanse – Konsekvenser for forståelse av samfunnsutviklingen Håndtere nødvendig kompetanseheving på egen hånd Evaluere nødvendighet og betydning av eksisterende utstyrs- og kompetanseportefølje Dette håndteres best av en lærende organisasjon

20 Utvikle skolen som lærende organisa- sjon IKT-strategier Mange innsatsområder for å nå visjonen Den aller viktigste utfordringen er nok å utvikle skolen til å bli en lærende organisasjon.

21 xxxxxx xx x xxx xx xx Eksisterende teknologi Administrasjon og drift Pedagogisk bruk Del av digital kompetanse Viktig mht høyere ordens effekter Stadig mer ny teknologi Skolen som lærende organisasjon Skolen må kontinuerlig skaffe seg kompetanse om ny teknologi og hvilken innvirking denne teknologien har på skolens ulike ansvarsområder.

22 Men ”produksjonsapparatet”er det samme! Skolen har fått en ny hverdag Krav om formidling av digital kompetanse Krav om pedagogisk bruk av IKT Undervisning ved bruk av nett-tjenester Elevene har forandret seg  Skolen skal levere et nytt produkt  Gamle produkter skal levers i ny innpakning  Produktene skal ha ny leveringsform  Alle kundene er nye

23 Skolen har fått en ny hverdag Men ”produksjonsapparatet”er det samme!

24 ”Produksjonsapparatet” kan ikke byttes ut – det må endres

25 Men hvordan kan ”produksjonsapparatet” på en skole endres?

26 Tre nødvendige forutsetninger for å lykkes i utvikling og omstilling Felles visjoner og mål for prosessen ForståelseForankring Forpliktelse Ref: Per Morten Schiefloe

27 Forutsetning 1: Forståelse Etablere felles bilde av dagens situasjon i organisasjonen – Prosesser, sammenhenger, interesser og konflikter, muligheter, begrensninger… – Styrker og svakheter Få til felles forståelse for de utfordringer en står overfor – Eksterne: marked, konkurranse, etterspørsel, krav – Interne: kompetanse, arbeidsmåter, konkurranse, konflikter, lagånd… Bli enige og få aksept for hva som må gjøres Ref: Per Morten Schiefloe

28 Forutsetning 2: Forankring Kommunikasjon Bygging av tillit Åpenhet Medvirkning Muligheter for medarbeiderne Ref: Per Morten Schiefloe Forankring og positiv medvirkning forutsetter robuste sosiale strukturer preget av tillit, romslighet, trygghet … Mistenksomhet Skjulte agendaer Urent spill Lukkede beslutnings- systemer

29 Forståelse og forankring krever tid Eierskap og ansvar hos ledere gjennom hele linjen Nok tid – Innpakking og utpakking av grunnleggende idéer – Etablering av begreps-messing fellesskap Symbol Fenomen Referanse Mening Ref: Per Morten Schiefloe Alle må få nok tid til refleksjons- og erkjennelsesprosessen.

30 Forutsetning 3: Forpliktelse Ansvarliggjøring Oppfølging Konsekvens Positive incentiver Sammenheng mellom ord og handling Systematisk evaluering Ref: Per Morten Schiefloe Lærere er aktører med stor frihet.

31 ”Spiralprinsippet” Virkelighetsforståelse Visjoner og mål Språk / kultur Arbeidsform Ref: Per Morten Schiefloe Hvert lag i organisasjonen må få nok tid og rom til å forstå og forplikte seg. LærerkollegiumSkoleledelse Skole-eier

32 Utfordringene 1.Hvilken vei skal vi gå? 2.Hva skal gjøres? 3.Hvordan gjør vi det? 3.Gjøre det? - Noe kan kjøpes for penger - Resten handler om mennesker Planarbeidet Strategi Den krevende oppgaven Husk: Forståelse, Forankring og Forpliktelse er helt nødvendig for å lykkes. Og det arbeidet starter tidlig. FFFFFF

33 Analytisk grunnmodell TEKNOLOGI utstyr systemer metoder FORMELL ORGANISERING hierarki arbeidsdeling regelverk rutiner STRUKTUR INTERAKSJON arbeidsprosesser kommunikasjon beslutningsprosesser ledelsesutøvelse KULTUR verdier normer kunnskap forståelse RELASJONER & NETTVERK vennskap konkurranse/konflikt makt/innflytelse tillit vedtak utvikling Bruk av IKT i skolen Ref: Per Morten Schiefloe

34 Hovedelementer i en IKT strategi IKT- Strategi Teknologi Menneske Organisasjon

35 Teknologi Eksempel på viktige ting å tenke over Utstyr – Valg av ”platform” – Tilleggsutstyr – Programvare Systemer – Læringsplatform (er) – Pedagogiske verktøy – Web 2.0 Kompetanse – Alle trenger noe – Hvilken kompetanse? – Hvilket nivå? Infrastruktur – Nettverk – Servertjenester – 220 V – Arbeidsplasser Driftsløsninger – Nettdrift – Sikkerhet (Backup, Viruskontroll etc) – Support-tjenester ”Enabling Technologies” – Teknologi som gjør det mulig å arbeide på helt nye måter

36 Menneske Eksempel på viktige ting å tenke over Tidsbruk – Refleksjon og forståelse – Læring og trening Kompetanse – Opplæring i teknologi og systemer – Pedagogisk bruk av IKT – Kunnskapsdeling – Nye undervisningsformer Trygghet – Er det plass for meg? Endringsmotstand er som oftest utrygghet innpakket i ”saklige” argumenter.

37 Organisasjon Eksempel på viktige ting å tenke over Fysisk arbeidsforhold – Arbeidsplasser – Kontorer – Arealdisponering Roller – Superbrukere – Intern support – Intern opplæring Jobbinnhold – Pedagogisk bruk av IKT Opplæring Internt, eksternt e-læring selvstudium Kunnskapsdeling – Hvordan? (Enterprise 2.0) – Eksternt - internt – Systemer – Prosedyrer – Retningslinjer og normer Oppfølging – Incentiver – Evaluering Rektor Lærer

38 IKT-Handlingsplan Hovedpunkter 1.Dagens situasjon 2.Ønsket situasjon 3.Behov for forandring 4.Alternative tiltak 5.Valgte tiltak 6.Gjennomføring 7.Evaluering 8.…

39 Strategi-matrisen TeknologiMenneskeOrganisasjon Dagens situasjon Ønsket situasjon Behov for endring Alternative tiltak Valgte tiltak En huskeliste for at ingen sentrale områder blir uteglemt i prosessen

40 Ansvarsfordeling i prosessen Lederopplærings-seminarer Planprosess i AFK Faglig input NTNU It’s Learning Delft univ. Skoleledelsen Akershus Fylkeskommune Planprosesser i skolene Oppfølging Prosjektledelse Krav Forventninger

41 Kartlegge dagens situasjon Beskrive ønsket situasjon Dagens situasjon Ønsket situasjon Klargjøre behov for forandring Foran- drings- behov Utrede alternative tiltak Alterna- tive tiltak Velge tiltak Valgte tiltak IKT – Handlingsplan Viktige prosesser

42 Involvering og informering Ved bruk av Blogging, Wiki, RSS

43 Pedagogisk utvikling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. Skoleeiers Blogg Skoleeiers blogg Skoleeier Lærere Skoleeier oppfordres til å skrive en regelmessig blog som omhandler prosessen – både det som skjer på samlinger og det som skjer i egne prosesser. Åpner for informasjonsspredning, tilbakemelding og deltakelse. Skoleledere

44 Pedagogisk utvikling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. Rektors Blogg Foreldre Rektor oppfordres til å skrive en regelmessig blog som omhandler prosessen – både det som skjer på samlinger og det som skjer i lokale prosesser. Åpner for informasjonsspredning, tilbakemelding og deltakelse. Rektors blogg Skoleleder Elever Lærere Skoleeier

45 Ledelsens Wiki IKT Strategi Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. [Edit] Ledelsens Wiki Skoleledelsen Lærere Bruk Wiki til utforming av sentrale deler av plandokumentet. La elever og lærerkollegiet komme med innspill gjennom samskriving. Elever

46 Blogger og Wiki tilgjengelig via RSS Pedagogisk utvikling Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. Blog IKT Strategi Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse massa lectus, ornare eget, molestie vel, faucibus sit amet, odio. Donec sollicitudin pellentesque neque. In dui neque, fringilla quis, lacinia in, congue quis, lorem. In hendrerit erat vel nisl. Curabitur nonummy egestas enim. Donec nulla magna, porta nec, feugiat sed, viverra mattis, ipsum. Donec erat quam, ultrices ac, volutpat id, ultricies et, nunc. Donec leo nulla, pretium eu, viverra sed, tincidunt at, neque. Nam at diam. Aliquam erat volutpat. Fusce eros lectus, pharetra at, aliquam at, blandit in, est. [Edit] Wiki Netvibes (www.netvibes.com) kan plukke opp RSS-feeds både fra blogger og fra Wiki. Dermed blir det svært enkelt å bli varslet når det er skrevet noe nytt på noen av disse. Netvibes er kun brukt som eksempel. Andre systemer kan også brukes som RSS-leser.

47 Oppsummering For å kunne lage strategier og planer trengs visjoner og hovedmål. (Hvor skal vi?) Tre viktige forutsetninger for å lykkes med endring og omstilling – Forståelse, Forankring og Forpliktelse (Tar tid) Nye teknologier – Blog, Wiki, RSS Den viktigste utfordringen består i å utvikle skolene til lærende organisasjoner.

48 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "”Jeg har en plan” Om visjoner, mål og midler - og om utvikling av IKT strategier i skolen Lederkurs for skoleledere i Akershus fylkeskommune Nesodden 13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google