Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Guttorm Sindre Kvalitet av modeller (ikke i bok) + Mer om Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5 TDT4175 Informadsjonssystemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Guttorm Sindre Kvalitet av modeller (ikke i bok) + Mer om Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5 TDT4175 Informadsjonssystemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Guttorm Sindre Kvalitet av modeller (ikke i bok) + Mer om Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5 TDT4175 Informadsjonssystemer Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

2 2 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Oversikt over forelesningen Kvalitetssikring av modeller –Motivasjon for kvalitetssikring –Ulike typer kvalitetssikringsaktiviteter –Semiotisk kvalitetsrammeverk (spesielt relevant for øving 5) Mer om DFD (Marakas kap 5) –Hvordan lage gode DFD? –DFD vs. Flytkart –Prosesslogikk I morgen: Mer om DFD (eks.oppg.) + kap 7.

3 3 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Motivasjon for kvalitetssikring Ofte forlangt i kontrakt …eller nødvendig for sertifisering (f.eks., ISO9000) Uansett nyttig for å få gode løsninger og fornøyde kunder Hva er kvalitet? –Produktkvalitet vs. prosesskvalitet –Funksjonalitet, anvendbarhet, ytelse, datakorrekthet, nøyaktighet, pålitelighet, sikkerhet, trygghet, interoperabilitet, vedlikeholdbarhet, … –Systemløsning stemmer med spesifiserte krav –Krav i overenstemmelse med kundens behov Viktig å finne feil tidlig –Økte kostnader jo lenger feilen trekkes med i utviklingen

4 4 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Kvalitetssikring i IS-utv. (1) Testing –Kun aktuelt for kjørbar kode –Fins ulike typer testing Mathematiske teknikker –Korrekthetsbevis: hvis spesifikasjon i formelt logisk språk –Beregninger F.eks. av tidsforbruk, algoritmekompleksitet –Simulering F.eks., ytelsesvurdering, finne flaskehalser Gjennomgang av dokumenter –Gjøres manuelt –Aktuelt både for kode og dokumentasjon

5 5 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Kvalitetssikring i IS-utv. (2) Verifisering –”Doing the thing right” –Stemmer design, kode, test planer, … med kravene? Validering –”Doing the right thing” –Stemmer systemet (eller kravene) med kundens reelle behov? Dvs., dokumenter / produkter i senere faser –Kan sammenholdes med kravdokumenter Kravdokumentene selv –Lite å sammenligne disse med annet enn evt. strategidokumenter, men disse ofte vage –Kvalitetssikring vanskeligere – men minst like viktig –Felle: tendens til overfokus på format heller enn innhold

6 6 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Velkjente review-teknikker Formalitetsspektret (Wiegers, 2002) Most formal Least formal InspectionTeam Review WalkthroughPair Progr. (Pair Modelling?) Peer Deskcheck, Passaround Ad hoc review

7 7 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Forskjeller (Wiegers 2002) Review Type PlanningPrepa- ration MeetingCorrec- tion Verifi- cation Inspec- tion Yes Team Review Yes No Walk- through YesNoYes No Pair Prog/ Modeling YesNoCon- tinuous Yes Pass- around NoYesMaybeYesNo Ad hoc review No Yes No

8 8 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Mer forskjeller (Wiegers 2002) CharacteristicInspectionTeam ReviewWalkthrough LeaderModeratorMod / AuthorAuthor PresenterReaderModeratorAuthor GranularitySmall chunksPages/sectionsAuthor’s pref. Recorder?Yes Maybe Documented Procedure? YesMaybe Spec. Roles for Participants? Yes No Checklists?Yes No Data analyzedYesMaybeNo Product appraisal determined? Yes No

9 9 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Semiotisk kvalitetsrammeverk Generelt rammeverk for å evaluere kvaliteten av konseptuelle modeller (Lindland et al, 1994) Ser på modellen som en mengde setninger Sammenligner denne med tre andre mengder Domain (D) Interpre- tation (I) Language (L)Model (M) Syntactic quality Semantic quality Pragmatic quality

10 10 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Syntactisk kvalitet Q: Følger modellen språkets grammatikk? Mål: syntaktisk korrekthet, M \ L = Ø To typer feil: –Syntaktisk ugyldighet (a) –Syntaktisk inkompletthet (b) (a) (b)

11 11 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Semantisk kvalitet Q: Stemmer modellen overens med den delen av virkeligheten (problemdomenet) som vi prøver å modellere? Mål: –Validitet (gyldighet): M \ D = Ø –Kompletthet: D \ M = Ø Kan sjelden oppnås 100%; må tenke kost/nytte

12 12 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Pragmatisk kvalitet Q: Forstår interessentene hva modellen sier? Mål: forståelse (I = M) –dvs., modellen blir korrekt oppfattet –NB: Forstått ≠ forståelig Kan sjelden oppnås 100% –Må igjen tenke kost/nytte –Ulike deler av modellen kan være relevant for ulike interessenter

13 13 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Total kvalitet Hvor god er modellen i forhold til hensikten med modelleringen, i.e. –Analysemodell: Dokumentere og forstå eksisterende system Analysere problemer med eksisterende system –Kravmodell Gi en god fremtidig løsning for organisasjonen Dokumentere kravene på en måte som er forståelig for designere, testere etc. Total kvalitet er ikke nødvendigvis snittet av syntaktisk, semantisk og pragmatisk kvalitet Oppgave: finn syntaktiske, semantiske og pragmatiske feil i neste slide

14 14 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys 4. Gjør arbeid 1. Forbered eksamen 3. Gjennomfør eksamen FAGDATA Datoer, Målformer Ant. oppmeldte 2. Forbered sensur Sensor oppgaver Faglærer oppg poeng Vitass Ø-poeng sensurliste karakterer Student 5. Finn karakter karakterer oppg, LF oppg besv Tilbud om sensuroppdrag, respons oppg.frist, målformer sensurlister mulige sensorer STUDENTDATA fremmøteinfo studentlister studnr Faglærer besv

15 15 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Spesielle utfordringer relatert til Ø5 Oppdiktet case –Ikke noe reelt problemdomene, ingen virkelige interessenter Syntactisk kvalitet: ikke noe problem Semantisk kvalitet: vurder –Konsistens innen om mellom ulike modeller Datakonservering Flytbalansering –Konsistens mellom modeller og tekst –Konsistens mellom det konsulentgruppa kom fram til og det som dere som kundegruppe ga uttrykk for –Sunn fornuft Pragmatisk kvalitet: vurder –Forstår du selv modellene og teksten? –Er det deler av dokumentet som tok uforholdsmessig lang tid å forstå? –Er det deler av dokumentet som du forstår, men som du tror interessenter med mindre teknisk kompetanse ville ha problemer med å forstå?

16 16 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Hvordan lage gode DFD? (1) Følg syntaksretningslinjer Tab 5-1 Normal leseretning: venstre topp → høyre bunn Etabler klar systemgrense –hva er innefor /utenfor? –Intern prosess: ikke inkluder utførende mennesker / org.enheter som eksterne entiteter Klare, distinkte prosesser –Selvforklarende navn –Problem med å finne godt navn? Symptom på at selve prosessen er inkoherent?

17 17 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Hvordan lage gode DFD? (2) Vær klar på formål med modellen –Vil bestemme fokus, hvor mye man dekomponerer, etc. Hva trengs dekomponeres? –Prosesser som er komplekse, har mye flyt inn og ut Tenk HVA, ikke HVORDAN –Særlig mhp logiske diagrammer Tenk DATAFLYT, ikke kontrollflyt –Flytkart: mer fokus på kontroll, mer detaljert fysisk

18 18 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Flytkart, notasjon (ANSI-standard) Fig 5-8

19 19 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Flytkart, eksempel (Fig 5-9) Fig 5-9

20 20 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Steg for utvikling av DFD 1Informasjonsinnhenting (f.eks intervju,...) 2Del inn aktiviteter 3Modeller separate aktiviteter 4Lag preliminært kontekstdiagram 5Lag preliminært toppnivå (nivå-0) diagram 6Dekomponer til nivå 1, 2 osv. 7Kombiner og juster nivå 0-n diagrammene 8Lag endelig diagram (sjekk konsistens)

21 21 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Analyse og bruk av DFD Kontinuerlig verifisering og validering –Er DFD'ene konsistente? –Sjekk innhold av DFD Med brukere / domeneeksperter For ny/ønsket situasjon: Med uttrykte målsetninger for systemet (strategi) Modellkvalitet –Kan vurderes på syntaktisk, semantisk og pragmatisk nivå

22 22 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Modellering av prosesslogikk Kan ikke dekomponere DFD i all evighet Max 7 nivåer anbefalt, men stopp gjerne før –f.eks., hvis prosessen er blitt så banal at dens indre logikk lett kan beskrives Ulike representasjonsformer for prosesslogikk: –Strukturert engelsk –Beslutningstrær og beslutningstabeller –Tilstandsdiagrammer –...

23 23 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Structured English En slags pseudokode –Navn fra DFD brukes som «variable» –Sentrale elementer: sekvens, valg, repetisjon –Hver prosess må ha kun et inngangspunkt og et utgangspunkt i koden Syntaks vist i Tab 5-2 –Bør være enkelt for dere, går derfor ikke i detalj

24 24 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Structured English, eksempel Table 5-3

25 25 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Tilhørende DFD Fig 5-10 (jfr Tab 5-3)

26 26 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Beslutningstabeller og -trær Viser beslutningslogikk og mulige utfall for en prosess: –Tabell: Prosessregler, betingelser, aksjoner FORDEL: Kan være lettere å lese enn strukturert engelsk hvis flere ulike betingelser spiller inn ULEMPE: tabellen kan bli unødig stor og glissen (dvs. mange irrelevante ruter) hvis de ulike betingelsene ikke er helt uavhengige –Tre: beslutningspunkter (noder), starter fra roten og utover (rekkefølge på beslutninger), ender i aksjoner (løvnoder) FORDEL vs glisne tabeller hvis beslutninger er innbyrdes avhengige

27 27 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Eksempel, strukturert engelsk Tab 5-4

28 28 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Samme m. tabell Tab 5-5

29 29 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Samme m. tre: Fig 5-12

30 30 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Tilstandsdiagrammer Lært tidligere i andre fag? –Diskret matematikk, MMI, Systemutvikling,...? Går derfor ikke inn på dette Se evt boka for forklaring

31 31 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Kriterier for valg av representasjon Tab 5-7

32 32 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Være med på eksperiment? Foreslått tidspunkt: Fredag 27.april etter forelesningen (dvs. ca. kl 15-16:30) –Evt. andre tidspunkter som er bedre?? Betaling: 300 kr per pers Ingen direkte relevans for faget


Laste ned ppt "1 Trondheim, Norway TDT4175 InfoSys Guttorm Sindre Kvalitet av modeller (ikke i bok) + Mer om Dataflytdiagrammer (DFD) Marakas, kap. 5 TDT4175 Informadsjonssystemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google