Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kursdag Inderøy kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kursdag Inderøy kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kursdag Inderøy kommune
”Lesing i alle fag” 17. aug.2010 Liv Engen, Lesesenteret

2

3 ”Literacy”… the ability to understand and use those written
Language forms required by society and/or valued by the individual. Young readers can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment. Fra PIRLS vist x-antall ganger tidligere

4 strukturerer, stiller spørsmål, gjengir, gjenskaper, vurderer)
metakognisjon mål reflekterer over egen forståelse, reflektere over egne strategivalg vet hvorfor, orienterer seg i tekst, velger lesemåte, velger forståelsesstrategi, vurderer måloppnåelse Før Under Etter leseforståelse førforståelse strukturerer, stiller spørsmål, gjengir, gjenskaper, vurderer) synliggjør egne forkunnskaper, bruker dem aktivt som støtte under lesing, vurderer/justerer egne antagelser ordforråd koding ser etter ukjente ord, lærer/bruker dem bokstav, bokstavsekvenser, ord, tegn, avsnitt, sjanger …

5 Lese- og læringsstrategier
Fra læreplanen … ” læringsstrategier er fremgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Det er strategier for å planlegge,gjennomføre og vurdere eget arbeid og for å nå læringsmål. Det innebærer også refleksjoner over nyervervet kunnskap og anvendelsen av den i nye situasjoner.”

6 Liv Engen, Lesesenteret 2010
”først gjør jeg det for dere” lærer modellerer nye samtale- og skrivestrategier ”så gjør vi det sammen” ”ongoing support” veiledet praksis, individuelt og i grupper “så gjør dere det alene” “extensive practice” nye strategier prøves ut i ulike fag/sammenhenger “så snakker vi om erfaringene” “metacognitive conferences” om effekten av ulike arbeidsmåter og om sammenheng mellom innsats og utbytte ”Så ser jeg om du/dere kan gjøre det – sammen med andre og/eller alene” observasjoner i daglig og faglig arbeid, drøftes rutinemessig Liv Engen, Lesesenteret 2010

7 Eksempler på lesemåter …
skumlesing/skimming letelesing nærlesing opplevelseslesing lineær lesing ikke-lineært stille for oss selv korlesing høyt (alene eller i gruppe) Liv Engen, Lesesenteret 2010

8 Eksempler på læringsmål …
Faglige mål: lære; dvs lese, skrive, forklare og bruke minst …. faglige nøkkelbegreper skrive faktasetninger fra teksten (antallet avhenger av tekstmengde) lage spørsmål (med eller uten svar) fra teksten (antallet avhenger av tekstmengden.) oppsummere innholdet gjøre rede for personer eller handlinger i teksten trekke paralleller mellom innholdet i teksten, egne erfaringer og tidligere kunnskap ++++ Lære og bruke nye teknikker/strategier: lære en ny lesemåte (skumlesing, nærlesing etc…) lære en arbeidsmåte – samtale- og/eller skrivestrategi Lære å velge lese- og arbeidsmåter Lære å drøfte strategiske valg Liv Engen, Lesesenteret 2010

9 Orienterer seg i teksten
Se på - systematisere tittel og avsnittsoverskrifter Se på - vurdere funksjonen - til bilder og bildetekster Se på - vurdere funksjonen - til grafer, kart, diagrammer, modeller og tabeller) Se på – notere – ord som er uthevet i teksten (konkrete læringsmål ….) Liv Engen, Lesesenteret 2010

10 Utnytter egne forkunnskaper for å foregripe innholdet
Spørsmål for å aktivisere bakgrunnskunnskaper: Hva minner dette deg om? Hvorfor … Hva kan/vet du om dette fra før? Spørsmål for å foregripe innholdet: Hva tror du teksten kommer til å handle om … Hva kommer til å skje …. Hvorfor tror du det … Liv Engen, Lesesenteret 2010

11 Veiledning/tiltak knyttet til kodingsområdet: aktuelle i alle fag
Trygge ferdigheter på bokstav-, bokstavsekvens- og morfemnivå Leser med flyt Leser i samsvar med særtrekk i ulike sjangrer Trekk fram nye fagspesifikke ord og uttrykk, kommenter uttale, skrivemåte og betydning Demonstrer hensiktsmessige kodingsstrategier: Stavelsesdeling: an-grip-ne Morfemdeling: folke-suverenitet-s- prinsippet Bokstavsekvenser: kj, tj, rj … Skann teksten på jakt etter høyfrekvente ord Les fagtekster høyt for og sammen med elevene La elevene vurdere egen leseflyt (bruk mp3-spiler, audicity e l . ) Samarbeid norsklærer – faglærer Liv Engen, Lesesenteret 2010

12 Liv Engen, Lesesenteret 2010
Ordverkstedet 3 f Forventning Tenk på sammenhengen Hva tror dere ordet betyr? Form Skrivemåte og uttale Bokstavsekvenser Stavelser Morfemer ”Ord i ord” Les, si, skriv, sjekk deg selv Forklaring Hva sier ordlista? Andre ord som betyr det samme Finn motsetninger Bruk ordet I setninger I spørsmål I tegning Før ordet inn i egen ordliste Liv Engen, Lesesenteret 2010

13 Aspekter (lag) i leseforståelse (jf rammeverk for nasjonale prøver)
Finne informasjon fra tekst Kombinere, tolke og reflektere over informasjon Reflektere selvstendig omkring tekstens form og innhold Lise Helgevold og Liv Engen, Lesesenteret 2010 13

14 Eks. på en spørrestrategi (fritt etter T
Eks. på en spørrestrategi (fritt etter T.Rahpael 1982, fra Santa & Engen 1996, se og artikkelen i Fagbok i bruk)‏ Svaret står på et sted i teksten, jeg kan sette fingeren min på det Svaret finnes i teksten, men på forskjellige steder. Jeg trenger flere fingre for å peke Jeg finner svaret ved å bruke opplysninger fra teksten og kombinere det med ting jeg vet/kan fra før Tekstspørsmål: ”Akkurat der” ”Let og sett sammen” Tankespørsmål: 14

15 ” Tenkehattene”* Hvit hatt Gul hatt Svart hatt Grønn hatt Blå hatt
faktakunnskap Gul hatt gode “ting” i teksten; morsomt, spesielt fint … Svart hatt negative “ting” I teksten; noe som irriterer, virker vanskelig … Grønn hatt Utvikling/læring; nye ideer, sammenhengen mellom ny og “gammel“ kunnskap” Blå hatt Se etter deler av teksten der temaet i teksten og/eller læringsmålene er spesielt tydelige … * Fritt etter E. de Bono, se også ”Fagbok i bruk”, side 35

16 Avsnittsguiden skal finne avsnitt i teksten og lese det for gruppa
Rollekort. Fra ”Bok i bruk” serien, kan også lastes ned fra Avsnittsguiden skal finne avsnitt i teksten og lese det for gruppa Opplysaren skal beskrive det avsnittet i teksten som skaper bilete (av folk, miljø, hending …) Ordkunstnaren skal leite etter spesielle ord i teksten (vanskelege, interessante, morosame …. Koplaren skal finne eit avsnitt han kjenner igjen, har lese om tidlegare …. Regissøren skal lese og stille spørsmål 16

17 Eksempler på/ideer til gjenskapingsstrategier:
Oppsummere En setningssammendrag (maks 15 ord) Treminuttssamtale Oppsummere (se ensetningssammendrag) Trekke fram noe som er spesielt interessant Stille spørsmål Foregripe Femradersdikt (fritt etter Roe, 2007, s ) Emneordet/uttrykket To ord som beskriver, karakteriser emnet/temaet Tre sentrale ord fra tekst/forelesning Fire ord om følelser, tanker om temaet (minst to skal være positive) Gjenta første linje Høyttenking i toergrupper ABC-dugnad Noter ett stikkord til hver bokstav i alfabetet (velegnet som gruppearbeid) Visualisere (tegne, rollespill) Liv Engen, Lesesenteret 2010

18 Analysere forholdet mellom innhold og form …
Hva lærte du av å lese denne teksten? Hva har forfatteren gjort for å få fram informasjon, synspunkt og ny kunnskap? Hva har forfatteren gjort for å minne deg om det du kan fra før? Hvilke grep har forfatter og forlag gjort for å framheve sentrale ord og faglige uttrykk? Hvis teksten er illustrert – hvilken funksjon har illustrasjonene? Hvilken del av teksten lærte du mest av – hvorfor Hvilken del av teksten synes du er mest interessant – hvorfor? Liv Engen, Lesesenteret 2010

19 Sjekkpunkter for vurdering av læreverk/nettsteder:
Er teksten …. tilpasset elevenes interesser, erfaringer og bakgrunnskunnskap tilpasset elevenes språklige og kulturelle forutsetninger faglig relevant og oppdatert tiltalende og funksjonell - lay-out, illustrasjoner, overskrifter (nivå) Hvem har publisert teksten – for hvilket formål? Hvem er forfatter – hva slags informasjon får en om han/henne? Hvem er målgruppen? Når ble teksten produsert/oppdatert? Liv Engen, Lesesenteret 2010

20 Reflekterer over kunnskap og anvendte lesestrategier
Beskrive – analysere - reflektere Hva var målet? Hvordan har jeg arbeidet? Hva har jeg erfart/lært? Hva var spesielt nyttig? Vil jeg endre på noe til neste gang? Liv Engen, Lesesenteret 2010

21 Hva kunne jeg gjort annerledes ?
Hva har jeg lært/gjort? Hva kunne jeg gjort annerledes ? Liv Engen, Lesesenteret 2010

22 Lise Helgevold og Liv Engen, Lesesenteret 2010
kan brukes … av lærere i alle fag og alle trinn som støtte for undervisningsplanlegging som sjekkliste for observasjoner i daglige og faglige undervisningssituasjoner som grunnlag for lærerteamets drøftinger av den tverrfaglige leseundervisningen for å følge elevenes leseutvikling fra 1. – 10 trinn som støtte for utviklingssamtaler med elever og foreldre som støtte til/grunnlag for kompetanseutvikling i skoler/kommuner er … et verktøy for tiltaksplanlegging og for kvalitative observasjoner av elevenes leseferdighet. Materialet er utviklet på grunnlag av … anerkjente teorier om lesing (gjenfinnes i ”Lesing er …”, i nasjonale prøver og i internasjonale undersøkelser) kompetansemål i kunnskapsløftet i norsk i fagenes fokus på ”lesing som grunnleggende ferdighet” innspill og erfaringer fra lærere fra ”Lindesnes til Nordkapp” Lise Helgevold og Liv Engen, Lesesenteret 2010

23 Lise Helgevold og Liv Engen, Lesesenteret 2010
består av … En veileder – en slags veibok for ”sjøfarende” plasserer ”losen” i et lesedidaktisk rammeverk gir en utdypende omtale av hvert område, beskriver utsiktspunkter, alternative veivalg … ”Draft”: et skjema/sjekkliste Papirversjon; fylles ut av hver enkelt lærer (i henhold til skolebaserte rutiner) Digitalversjon - samleskjema for hver elever og hver gruppe, fylles ut etter drøftinger i lærerteamet Lise Helgevold og Liv Engen, Lesesenteret 2010


Laste ned ppt "Kursdag Inderøy kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google