Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherredsferja as Informasjon til aksjonærene 27. Januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherredsferja as Informasjon til aksjonærene 27. Januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherredsferja as Informasjon til aksjonærene 27. Januar 2005

2 2 Strategiarbeidet i 2003/04 Vi var forberedt på at det ville bli endringer i rammebetingelsene i løpet av noen år Selskapet hadde vedtekter med formål, og en Strategisk samarbeidsavtale med Fosen Trafikklag, men manglet et Strategidokument med mål og vegvalg Strategiarbeidet startet med styreseminar sammen med ekstern konsulent i november 2003.

3 3 lokalbefolkningen i ryggen og er en tradisjonsrik og viktig aktør for våre kunder konsesjon ut 2006, ei god ferje, reserveferje og administrasjonsbygg i Levanger sentrum ansatte med erfaring og kompetanse ledelsessystemer, rutiner og etablerte prosedyrer en god alliansepartner i Fosen Trafikklag og gode relasjoner til kunder, leverandører og myndigheter Våre viktige ressurser

4 4 Ekstern analyse av bransjen På 80-tallet startet myndighetene arbeidet for å sette transporttrekninger ut på anbud På 90-tallet startet en tilpasning til det offentliges økte kjøpermakt gjennom konsentrasjon av aktørene i transportnæringen Sjøverts anbudskonkurranse krever at tilbyderne har kapital og kompetanse, og rederiene tilpasser seg dette Det antas at den pågående strukturendringen kan ende opp med 4-5 større konstellasjoner

5 5 Eierkrav og forventninger Eierne av IHF har fra dannelsen av selskapet vært ideologiske og langsiktige I dag eies selskapet av i alt 101 aksjonærer Ca. 66 % av aksjene eies av de 4 største aksjonærene, resten eies av småaksjonærer Eierne har frem til i dag stilt få eller ingen krav til avkastning på kapital, men har vært opptatt av at selskapet skulle være nøkternt i sin drift og at ruteproduksjonen gradvis kunne utvides for å gi et bedre tilbud til trafikkantene De årene selskapet har hatt overskudd har eierne mottatt et beskjedent aksjeutbytte og ingen av eierne har uttrykt krav vedrørende selskapets utbyttepraksis Dagens eiere oppfattes som langsiktige Med vår tids økende fokus på avkastning av kapital vil det imidlertid ikke være overraskende om IHF’s eiere i fremtiden vil forvente en rimelig avkastning på sin investering

6 6 Vurdering av kundekrav og forventninger Lang åpningstid – samme frekvens uke og helg God regularitet og trygge forhold Ferje med tilstrekkelig kapasitet for kjøretøy Gode fasiliteter for passasjerer God beredskap for privatpersoner og næringsliv Trivelige forhold for reisende om bord i ferja og ved begge ferjeleiene

7 7 Ressursanalyse Finansiell kapital Mangler kapital til ekspansjon Fysisk kapital Konsesjon fram til 2006, ferje, reserveferje og administrasjonsbygg i Levanger sentrum Organisatorisk kapital Ledelsessystemer, rutiner og etablerte prosedyrer, organisasjonskultur og –verdier Kunnskapskapital Ansattes erfaring og kompetanse Relasjonskapital Allianse med Fosen Trafikklag, relasjoner med kunder, leverandører og myndigheter

8 8 Så kom signaler om framskyndet anbudsprosess høsten 2004 08.11.2004 15.12.2004 Utlysning med anbudsgrunnlag Anbudsbefaring 00.12.2004 04.03.2005 Presisering/justering av anbudsgrunnlag Anbudsfrist 07.03.2005Åpning av anbud ??.04.2005 04.05.2005 Vedståelsesfrist Endelig avgjørelse DRIFT AV SAMBANDET PÅ ANBUD FRA 1.1.2007

9 9 Styret representerer selskapets eiere, og skal først og fremst forsvare eierens interesser Økonomiske verdier, risikovurderinger etc Selskapets formål er ”å drive ferjetrafikk og hva hermed står i forbindelse”. Fokus fortsatt på ferjeforbindelsen Levanger - Ytterøy Selskapets eiere har historisk sett hatt samfunnsnyttige intensjoner med sitt eierskap, og det er derfor naturlig at Styret legger stor vekt på andre gruppers interesser som: Brukere / kunder - som sannsynligvis er mest opptatt åpningstider og kvalitet Ansatte- som er mest opptatt av arbeidsplass (og ikke arbeidsgiver) Behov for møter med relativt høy frekvens gjennom vinteren Styrets ansvar og rolle i saken

10 10 Anbudsprosessen og v åre tiltak 08.11.2004 15.12.2004 Utlysning Anbudsbefaring ??.12.2004 Endelig anbudsgrunnlag Ta stilling til om vi går alene eller i allianse Gjøre nødvendige tiltak i forhold til våre valg Evt. inngå tett allianse med annen aktør Delta på befaring Samle inn alle relevante data for anbudet Observere konkurrerende aktører Melde inn forhold som bør inngår i anbudsgrunnl. Utvikle tilbud 04.03.2005Anbudsfrist

11 11 Styrets taktiske vurderinger (okt-04) - Konsekvenser og mulige tiltak Alene Allianse Hva kreves? Bankgaranti 1,5 MNOK Risikovilje Kompetanse - tilbudsprosess Vunnet Tapt Vunnet Tapt Hva kreves? Allianse med FTL? Betingelser fra FTL? Salg av aksjer? Mannskapet har arbeid Kontrakt i 8 år - Potensiell stor verdi Stor risiko - Muligheter for nedside (oljepris) Kapitalkrevende / bankgarantier Krever utvidelse av egenkapital? Aksjonærer vil kreve endringer i stemmebegr.? Toårs kontrakt - drift ut 2006 Mannskapet mister arbeidet fra 1/1 2007 Utnytte kontrakten maksimalt Selge restverdiene (ferger, hus etc) Avvikle selskapet med høyest mulig verdi Mannskapet har arbeid Kontrakt i 8 år - Potensiell stor verdi Stor risiko - Muligheter for nedside (oljepris) Kapitalkrevende / bankgarantier Ny aksjonærsammensetning – 100% FTL? Administreres fra Trondheim IHF eget selskap? Toårs kontrakt - drift ut 2006 Utnytte kontrakten maksimalt Selge restverdiene (ferger, hus etc) Avvikle selskapet med høyest mulig verdi Levere tilbud

12 12 Styrets valg –28.10. 2004 Allianse med Fosen Trafikklag, basert på tidligere samarbeidsavtale og en vurdering av felles mål og forankring

13 13 Anbudsdokumentene forsterket argumentene for valgt strategi Sambandet ble ”pakket sammen” med Brekstad-Valset Skulle IHF ha gitt anbud på begge sambandene alene måtte en skaffet til veie ekstra skip og flere millioner i risikovillig kapital

14 14 Aktiviteter til nå Forhandlet fram og inngått avtale mellom selskapet og Fosen Trafikklag Inngått forretningsføreravtale med Fosen Levert budsjettforslag for 2005/2006 Drøftet kjøpstilbud og forhandlet fram et tilbud styret kan anbefale Informert ansatte og største aksjonærer Arbeid med anbud pågår

15 15 Avtalen med Fosen Trafikklag (I) Avtalen inngås på grunnlag av tidligere samarbeidsavtale mellom IHF og FTL og fordi riksvegferjesambandene i Trondheimsfjorden er lyst ut på anbud. Forretningsføreravtale som dekker samtlige administrative funksjoner er inngått. Trer i kraft ved disponentens avgang. FTL utarbeider tilbud til de øvrige aksjonærer om kjøp av aksjene i IHF.

16 16 Avtalen med Fosen Trafikklag (II) Enighet om å levere tilbud på drift av ferjesambandet Levanger – Ytterøy. FTL vil ta hovedansvar for utarbeidelse av tilbudet Under utarbeidelsen vil partene søke å utnytte felles fordeler for å gi et mest mulig konkurransedyktig tilbud. Avtalen forutsetter at 65% av de øvrige aksjonærene benytter seg av kjøpstilbudet og at stemmerettsbegrensningene endres

17 17 Framdriftsplan Styrebehandling i begge selskapene innen 30.11.2004. Verdivurdering (Due diligence-rapport) innen 20.12.2004. FTL utarbeider et kjøpstilbud som godkjennes av partene innen 07.01.2005. IHF avholder aksjonærmøte innen 31.01.2005 Akseptfrist settes til15.02.2005. Det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling (berammet til 22.02.2005) Aksjekjøpet gjennomføres innen 28.02.2005.

18 18 Kjøpstilbudet fra Fosen Verdivurdering (due dilligense) gir verdi på ca 3000 pr aksje Tilbud på 6000 kr pr aksje Styret anbefaler at aksjonærene benytter seg av tilbudet

19 19 Hvorfor anbefaler styret dette ? Stemmer med strategien vi valgte Sikrer eiernes verdier Best sikring av arbeidsplassene Eneste mulighet for fortsatt lokal/regional operatør av sambandet Fosen har samme formål og kultur som IHF En tung aktør i dialog med myndighetene Vi får en mer rasjonell drift allerede i år


Laste ned ppt "Innherredsferja as Informasjon til aksjonærene 27. Januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google