Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Leseopplæring når norsk er andrespråket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Leseopplæring når norsk er andrespråket"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Leseopplæring når norsk er andrespråket
SPED4940 – - Leseopplæring når norsk er andrespråket may-britt monsrud

2 Lesing : avkoding X forståelse
Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier may-britt monsrud

3 Lesing : avkoding X forståelse
Kognitive teorier Sosiokulturelle teorier Utviklingsorienterte teorier may-britt monsrud

4 Lesemodeller Bottom –up Top-down og/eller En interaktive lesemodeller
may-britt monsrud

5 may-britt monsrud

6 Fonologiske ferdigheter
Fonologiske ferdigheter overføres fra første – til andrespråket (Dickinson m.fl. 2004) Balansert tospråklige: mer korrekte grammatiske bedømmelser finner ordgrenser i setninger tidligere enn enspråklige (Bialystok 2001) may-britt monsrud

7 Lydsystemet Norsk: 9 vokaler (vokaler vanskeligere enn konsonanter)
Tamil, kroatisk, urdu/hindu: 5 vokaler Arabisk/berbisk : færre vokaler U – Y- Ø er ”merket” ekstra bevisstgjøring når lyder ikke fins i eget lydsystem (Bøysen 1997) Morsmålets fonologi overstyrer norsk fonologi? Semantikken overstyrer fonologien? may-britt monsrud

8 may-britt monsrud

9 Fonologisk lesing med semantisk støtte
H-hæ..rm..a…n.hærman har ma…n-ge- kose-hunner - …i… ste…den-isteden –de..st-å…r på hyll…la o..v-åver sen…ga senga may-britt monsrud

10 may-britt monsrud

11 -ordavkoding og lesing på et andrespråk
ordavkoding er ikke problemet: leseproblemer etter begynnerstadiet (Chall, Loona, Hauge..) Andrespråkslesere like gode ferdigheter som førstespråkslesere på ordanalyse og ordavkoding - svakere på staving og leseforståelse (Verhoeven 2003) may-britt monsrud

12 Development of Text Comprehension in Young Children , Lervåg, Nybakken
22 skoler, 200 norsktalende, 89 urdutalende barn i 2 klasse Leseforståelse: svakere Non-ordlesing – ingen forskjell Vokabular : 37, 2 (urdu) (urdu/norsk) Grammatikk (TROG, ITPA): svakere may-britt monsrud

13 Ordforråd Klar sammenheng mellom vokabularkunnskap og leseferdighet.
Andrespråkslesere vanligvis mindre vokabular enn enspråklige (Bilaystok 2001, Verhoeven 2000) may-britt monsrud

14 Ordforråd : 50 ord (Kuldbrandstad 2003)
Norskspråklige elever: 97% Minoritetsspråklige (pakistansk og tyrkisk): 86% på morsmål og 52% på norsk may-britt monsrud

15 - Mer ordforråd… Vokabular – overføres ikke på samme måte som ordavkoding Vokabular: kompetansen stabil fra tidlig alder til seint i skolealder Sentralt for vokabularutvikling: - kvalitet på språkmiljø - i form av mange ord - Omfanget av forklaringer – i form av kognitivt utvidede samtaler (Aukrust in press) may-britt monsrud

16 Hva vil det si å kjenne et ord
Å si ordet Kjenne innholdet Kjenne nettverk av assosiasjoner knyttet til ordet Kjenne positive og negative betydninger av ordet Kjenne sosiale bruksmåter Kjenne til bøyningsformer may-britt monsrud

17 Ordkunnskap - ordbok Hva er antonymet? Hva er synonymet
Hva slags ordklasse Skriv ordet Bruk ordet i en setning Hva betyr ordet Lag nye ord med ordet may-britt monsrud

18 Kriterier for effektiv ordkjennskap
Semantisk netteverk Meningsfull kontekst Repetisjon (Nagy 1990) may-britt monsrud

19 Metaspråklig kompetanse
Likheter og forskjeller mellom språk (Kulbrandstad 2003) Læringsstrategier og leseforståelse (Kulbrandstad 2003) may-britt monsrud

20 Leseprosjekt: ”Children of Promise” – Tøyen skole 2007
90% andrespråkslesere 5 klasse elever med lave leseresultater leser for småskoleelever Omfang: 2 timer pr.uke Bøker på morsmål og andrespråk Veiledning til 5 klasseelever may-britt monsrud

21 Hvorfor bør leseopplæringen foregå på det språket eleven behersker best?
Eleven har et språklig fundament å bygge på. Eleven er kjent med det fonologiske system Fonologien forstyrres ikke av semantikken Lesing sikres å være en aktivitet ”på jakt etter mening” Den tekniske ordavkodingen kan overføres til 2.språket may-britt monsrud

22 Amerikansk ekspertkomite:
når minoritetsbarn ikke snakker majoritetsspråket: men snakker et språk det er utviklet opplæringsmateriell på og det fins kvalifiserte lærere som snakker barnets språk: Leseopplæring på morsmål – samtidig med opplæring i majoritetsspråket som talespråk – og gradvis støtte i leseopplæring på majoritetsspråket Talespråk før leseinnlæring. Systematisk leseopplæring på majoritetsspråket først når barnet har nådd et visst nivå. Hva er visst nivå? Hvor lang periode med talespråk før leseinnlæring? Lite forskningsmessig belegg… may-britt monsrud

23 Klassecase 2 klasser: over halvparten under kritisk grense
Kartlegging: Setningslesing Bokstavkunnskap: formell og funksjonell Diktat: lydrette, ikke lydrette ord, non-ord Ordforråd may-britt monsrud

24 Nivåbasert arbeid: tema/lesing
2 temaperioder Morsmålslærer Differensierte tekster may-britt monsrud

25 Tiltaksområder Fonologisk sikkerhet Rask og sikker ordavkoding
Ordforråd Læringsstrategier Forkunnskaper: ta i bruk og etablere may-britt monsrud

26 Resultater: SL60 – SL40 may-britt monsrud

27 Kartleggingsprøver for klassen
Fonologiske ferdigheter Bokstavkunnskap Ordavkoding Ordforråd Bakgrunnskunnskaper Tekstbånd Lesehastighet/flyt may-britt monsrud


Laste ned ppt "- Leseopplæring når norsk er andrespråket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google