Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimaendringer – utfordringer for kraftforsyningen Norges Energidager 16.10.08 Linda Innbjør Seniorrådgiver CICERO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimaendringer – utfordringer for kraftforsyningen Norges Energidager 16.10.08 Linda Innbjør Seniorrådgiver CICERO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimaendringer – utfordringer for kraftforsyningen Norges Energidager 16.10.08 Linda Innbjør Seniorrådgiver CICERO

2 2/42 Innhold Klimaendringer - globalt og i Norge Sårbare områder og sektorer i et endret klima Hvordan utfordrer klimaendringene kraftforsyningen?

3 3/42 Klimaet har alltid variert Skyldes naturlige faktorer som variasjon i solstråling og vulkanutbrudd Klimaet har vært forholdsvis stabilt de siste ti tusen år Nå står vi overfor store klimaendring vi selv skaper

4 4/42 Hovedkonklusjonen til FNs klimapanel 2007 ” FNs klimapanel regner det som meget sannsynlig at mesteparten av klimaendringene de siste 50 år er menneskeskapte.” (Meget sannsynlig > 90 % sannsynlighet)

5 5/42 Scenarier for økning i global middeltemperatur IPCC 2007

6 6/42 FNs klimapanels hovedrapport Arter vil forsvinne Flere rammes av flom og tørke De fattige rammes hardest Mindre mat Vannsystemer bryter sammen Effekter på helse Over 2 °C økning ”farlig klimaendring”

7 7/42 Observert økning i havnivå (globalt middel) Hastighet: 1961-2003 1.8 mm per år 1993-2003 3.1 mm per år

8 8/42 Klimaendringer i Arktis 1985: Sommerisen i Arktis kan forsvinne helt i løpet av århundret 2008: sommerisen kan forsvinne i løpet av 5 -10 år Temperaturen øker dobbelt så raskt i Arktis som resten av verden Sjøis og isbreer smelter raskere enn tidligere antatt

9 9/42

10 10/42 Lavtrykkene får en mer nordlig bane

11 11/42 Sikkerhet og usikkerhet i klimaforskningen Tid og rom viktige variabler Størst grad av sikkerhet GLOBALE KLIMAMODELLER LANGE TIDSSERIER Størst grad av usikkerhet jo mindre geografisk område… og kortere tidsintervall… (enkelt hendelser)

12 12/42 RegClim – nedskalering av globale scenarier Temperatur og nedbørs- utvikling i Norge (2050) Den årlige gjennomsnitts temperaturen stiger med mellom 2,5 °C og 3,5 °C (stiger mest i innlandet og i nord) Nedbøren øker mest om høsten: –På Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge øker den med over 20 %, størst økning langs kysten –ekstreme nedbørmengder opptre oftere Tørrere somre på Øst- og Sørlandet, 15 % mindre nedbør – tørkeperioder og hetebølger

13 13/42 Vind og havnivåstigning I Skagerrak og Nordsjøen beregnes inntil 8 flere døgn per år med sterk kuling, en økning på rundt 20 % Om høsten øker vinden mest langs kysten Havnivåstigning (nedsmelting av is, oppvarming av vann) stiger nå med dobbel hastighet jf. målinger siste hundre år Lavtrykksaktivitet øker: stormflo økende

14 14/42 Værmeldingen: uforutsigbart, ustabilt og ekstremt… Økt global temperatur: økt energi i atmosfæren, atmosfæren føres inn i en ustabil/uforutsigbar tilstand Økt temp. = økt damp = økt nedbør Økning i ”gjennomsnitt” – noe annet enn ytterpunkter; ekstremer Ekstremvær vil inntreffe oftere de neste 50 årene (RegClim) Rammer områder som ikke har vært utsatt for denne typen vær tidligere

15 15/42 Ekstremvær – berører ALLE sektorer og samfunnsfunksjoner Kritisk infrastruktur som drikkevannsforsyning og strømtilførsel Infrastruktur innen samferdselssektoren, flere ras og skred (flomskred) Mur konstruksjoner og fjell: sårbare for økt nedbør (fukt) og raske vekslinger mellom fryse/tine perioder Mildere vintre, økt nedbør og fuktigere klima vil forverre sopp- og råteproblem i bygg Fukt utgjør 60-80% av alle byggeskader ( KILDE: ”Osloregionrapporten” CIENS, CICERO)

16 16/42 Ekstremnedbør - økt risiko for flom og skred Med et varmere klima vil får vi mer intense regnskyll i Norge (mye nedbør på kort tid) Skaper et ”nytt flomregime” –annerledes enn de klassiske vårflommene vi har tilpasset oss gjennom generasjoner –sidevassdrag og bekker blir mer utsatt –stort skadepotensial

17 17/42 Ras tar med seg E 14 ved Storlien, 30.07.2006

18 18/42 Vannmettet jordskred – Bergen 2005 Hatlevik terasse

19 19/42 Klimaendringer som kan berøre sikkerheten kraftforsyningen Mer intense regnskyll i Norge (nytt flomregime?) Større snølast vinterstid (Agder) Fryse / tine perioder Raske temperaturskifter og lavtrykksaktivitet på korte tidsintervaller (Polare lavtrykk) Tørkeperioder og økende skogbrannfare Vegetasjonstilvekst øker skadeomfanget av skogbrann Vind (uforutsigbare endringer og styrkeøkning)

20 20/42 Ekstremvær som kan berøre sikkerheten kraftforsyningen Isining på nettet og stor snølast på tilgrensende vegetasjon (linjer brytes ned) Stormskader på nettinfrastruktur Ekstremnedbør gir flom og skredfare i nye områder (damanlegg, kraftverk, trafo, nett) Tilgjengelighet for reparasjon og oppretting (alle typer ekstremvær) Økt frekvens av veksling mellom fryse/tine (øker nedbryting/forvitring på betong og stein konstruksjoner)

21 21/42 Ekstremvær som kan berøre sikkerheten kraftforsyningen (forts.) Økende problem med råte i treverk (strømmaster) Havnivåstigning fører til økt stormflonivå (ligger viktige anlegg utsatt til?) Vet vi nok om utsatte områder og mulige følgeeffekter?

22 22/42 Effektene av økt klimasårbarhet i kraftforsyningen Områder blir uten elektrisk kraft i perioder (flere tilfeller grunnet værforhold allerede) Større områder kan rammes samtidig Vanskelige reparasjonsforhold Økt behov for utskiftning av materiell (slitasje, forvitring, råte) Endrede stresstester? Endrede normer? (regler for vegetasjons nærhet til strømnettet, ved økt snølast?)

23 23/42 Sårbarhet for klimaendringer skyldes manglende tilpasning Vi gjør oss mer sårbare for klimaendringer ved å tillate bygging og andre inngrep i for eksempel flom- og ras utsatte områder Samt ved å bygge ned eller asfaltere store arealer uten å sikre god avledning av overvannet eller naturlig fordrøyning Tilpasning handler om å ta med klimaendringer i planprosesser MEN: er analyseverktøy og kartlegginger oppdatert slik at de er treffende i forhold til de utfordringene klimaendringene gir?

24 24/42 Hva er ”akseptabel” risiko? Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) for innrettet mot ”frekvens av tidligere hendelser” Kartlegging av flom- og skredfare svært viktig i et nytt klima (for alle sektorer) Det er det uforutsigbare vi skal planlegge for Hva er akseptabel risiko? Klimautfordringer – komplekse og med et bredt nedsalgsfelt – TVERRSEKTORIELLE UTFORDRINGER

25 25/42 ” Dagens problem kan ikke løses gjennom å tenke på samme måte som da vi skapte dem” Albert Einstein

26 26/42

27 27/42 KLIMA Lær mer om klima - oppdatert kunnskap Abonner på gratis klimatidsskrift! Utviklingen av naturulykker som følge av klimaendringer (2007:03) http://www.cicero.uio.no


Laste ned ppt "Klimaendringer – utfordringer for kraftforsyningen Norges Energidager 16.10.08 Linda Innbjør Seniorrådgiver CICERO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google