Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april
Go Campus Jeg heter Benedicte og har permisjon fra Hordaland fylkeskommune for å sette i gang Go Campus over størst mulig del av landet innen desember 2014.i regi av Rådet for psykisk helse Først om bakgrunn: Jeg har arbeidet med tilrettelagt undervisning i smågrupper i Oslo og senere på Kyrre i Bergen i 7 år og en- til – en, eller gruppevis fagoppfølging. Jeg har også arbeidet med mer generell frafallshindring i det sosiale feltet på skolen, arrangert elevkvelder, elevturer i nærmilljøet, (sosial trening) og har hatt særskilt oppfølging av enkeltelever som behøver mer støtte enn den rent faglige. Trives i feltet – der elevene lever og er. Gir meg nyttige korrigeringer i eget liv. Nå er det imidlertid mindre praktisk feltarbeid og langt mer koordinering av Go Campus på nasjonalt nivå. Og det er jammen spennende, det også  Jeg hilser dere velkommen fra alle deltakerskoler i prosjektet! Jeg har samfunnsvitenskapelig utdannelse fra UIB, UIO og UITø og har bygget på med lederutdanning fra NHH. Den får jeg god bruk for i arbeidet med Campus prosjektet. I dag skal jeg altså snakke om det hodet og hjertet er aller mest opptatt med om dagen – Go Campus. Men da kommer jeg ikke utenom prosjektet Kyrre Goes Campus som jeg har drevet på Kyrre siden høsten 2008. Kort sagt handler det om å hjelpe elever fra videregående skole over i høyere studier. Vår erfaring var at mange elever mister motet når det nærmet seg studiestart, og valgte å la være å begynne. Året før prosjektet startet, fikk 10 elever studiekompetanse og bare en valgte høyere utdanning. Dette ønsket vi å bidra til å gjøre noe med. I årene som har gått, ser vi rundelig regnet at 80% av elevene som deltar i campusgruppene starter på høyere studier, og best av alt: ser ut til å fullføre studieplanene  Det satses en hel del på frafallshindring i overgangen mellom ungdomsskole og videregående nå, men det finnes få tiltak som tar elevene videre derfra. Overganger er vanskelige for mange, men særlig utsatt er unge voksne som i tillegg har psykiske vansker – altfor ofte er veien inn i tilbaketrekning og isolasjon altfor kort. Dette er en problematikk som dere har vel så god kompetanse på som jeg – gleder med til en runde med innspill og kommentarer etter presentasjonen. Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april

2 Rådet for psykisk helse
En frittstående paraplyorganisasjon med 28 medlemsorganisasjoner Hovedfokus: Forebygging (barnehager, skoler, i hjemmet, på arbeidsplassen) Forskning (støtter forskning som fremmer god psykisk helse, mestring og livskvalitet, forebygging og rehabilitering) Opplysning (bladet Psykisk helse) Kvalitetsutvikling (samordnet psykisk helsehjelp – der man bor, når behov) Medvirkning (kunnskapsgrunnlag basert på fagkompetanse sammen med brukernes erfaringer) Inkludering (overordnet mål: alle skal inkluderes i arbeidslivet) Facebook.com/psykiskhelse Twitter: rf_psykiskhelse Både FAGorganisasjoner (eks. Norsk psykologforening, den norske legeforening, Universitetene) HUMANITÆRE organisasjoner (eks. Norsk Folkehjelp, Kirkens SOS, Norges Røde Kors) og BRUKERorganisasjoner (eks. Mental Helse ADHD foreningen, sist: landsforeningen for lesbiske og homofile) Hjertelig VELKOMMEN TIL ALLE! ” DEN GODE SAMTALEN ER EN LUKSUS VI IKKE KAN KLARE OSS UTEN”, OG VI MÅ BRUKE TIDEN GODT I DAG  TROMSØ V. GEIR OG RANDI/smi-SKOLEN, TENKER STORT OG TREKKER LANGE LINJER FOR OPPSTART AV PROSJEKTET GO CAMPUS. JEG HILSER FRA MINE KOLLEGAER I RPH MED ”ALL ÆRE OG HONNØR FOR VIKTIG NYBROTTSARBEID – SOM FØRSTE FYLKE VELGER Å INVOLVERE ALLE VGS I BYEN FOR Å STYRKE OG TETTE OVEGRANGEN MELLOM VIDEREGÅENDE OG HØYERE STUDIER!” DERE SÅ TIDLIG AT PROSJEKTET HAR OVERFØRINGSVERDI TIL FLERE ENN ELEVER MED DEFINERTE PSYKISKE VANSKER, OG DET ER NETTOPP HVA RÅDETS LANGSIKTIGE AMBISJON HAR VÆRT – DERE BLIR ALTSÅ EN ”PROTOTYPE” PÅ HVORDAN VI HÅPER AT FLERE BYER VIL IVERKSETTE PROSJEKTET. GRATULERER MED DET, OG MED ALT ARBEIDET SOM DERE ALLEREDE HAR LAGT NED I FOKANT AV DENNE GO CAMPUS OPPSTARTSDAGEN.

3 FORMÅL Gjøre overgangen fra videregående til universitets- og høyskolesystemet enklere for elever med psykiske utfordringer Mål : Innsøking og oppstart av høyere utdanning Videregående skoler med tilrettelagt undervisning Studier Kultur Velferd Universitet/ Høyskole FORMÅL Formålet med prosjektet er altså å redusere avstanden mellom videregående og høyere utdanning. Ideen bak prosjektet er å bygge en bro ved hjelp av tre byggesteiner. Disse byggesteinene inneholder aktiviteter som foregår i campus. ”campus2 viser til det fokus prosjektet har – universitets og høyskoleområdet i vid forstand – med alle dets faglige, sosiale og kulturelle aspekter. Gjennomføres ved planmessig og systematisk program Ekskursjoner i campus.Liten by i byen – studentenes hverdag. EROBRE OVER TID – OG REALISERE EN UTDANNINGSDRØM. Rent konkret innebærer det at gruppen innen sirkelen ”Studier” besøker ulike fakulteter og institutter og det gjøres forhåndsavtaler for samtale med studieveiledere, stipendiater og studenter på ulike nivåer i utdanningsløpet. Vi går også på spesifikke fagforelesninger. Velferdssirkelen viser til Studentsamskipnaden med særlig vekt på studentrådgivningens tilbud om støtteordninger i forbindelse med studiene. Disse tjenestene spenner fra Studier med støtte til tilbud om small – talk kurs. Den kulturelle sirkelen omhandler mer ad - hoc pregete aktiviteter som aktuelle gjesteforelesninger og debatter i Studentersamfundet, Eller det kan være filmer på studentenes kino Cinemateket. De fleste turene inkluderer måltid/samling for uformell prat og oppsummering av dagens tur i studentkantinen på studentsenteret. Jeg tenker at måltidet sin betydning ofte blir undervurdert – min erfaring er at det å ”spise seg sammen” spleiser gruppen på en veldig fin måte. IKKE GI FOLK DET DE BER OM, MEN HVA DE TRENGER! ”Stå i det ubehagelige” og TRYGVE religionsvitenskap – datavitenskap.

4 Elevens behov VIS TIL PAPIRVEDLEGG. Lina: husk HELHET OG MÅLTIDER! 4

5 OM GRUPPEN Elever med ambisjoner om - og reelle forutsetninger for – å gjennomføre høyere studier Komponert i samråd med faglærere, rådgivere m.fl. Varierte diagnoser har ikke påvirket oppslutningen om Go Campus Elevrettet arbeidsmetode og gruppedynamikk som ressurs Det er på tide å si noe OM GRUPPEN: Punkt 1: Det er mange som vil eller har en ide om å ta høyere utdannelse, men det er ikke alle som kan klare det. Derfor er campusgruppene satt sammen med utgangspunkt i kontaktlærere og faglærere/rådgivere sine anbefalinger og vurderinger. På den måten blir gruppesammensetningen kvalitetssikret. På de fleste skolene er det rådgiverne som er ansvarlige drivere av gruppene. Punkt 3: Ellers er det sånn at elevene har høyst ulike mentale hindringer og diagnoser, men det ser ikke ut til at dette har hatt betydning for oppslutningen om prosjektet. Engasjementet og deltakelsen i gruppene er høyt, og rapporteres lite frafall gruppen underveis i året. Fremmøtet til det enkelte arrangement har vært høyt og stabilt. Så mye friskhet i øving i hverdagsomgivelser- god helseinnovasjon! Punkt 4: Elevrettet arbeidsmetode: det handler mye om GRUPPEDYNAMIKK hvor man tar i bruk sosiale ressurser for å erobre arenaer som bibliotek, kantine og forelesningssaler mer enn den tradisjonelt mer individ- og fagorienterte rådgivningstjenesten vi har både i videregående og i høyere utdanning.Informasjonsfoldere og nettsider kan ikke erstatte Gode håndtrykk og samtaler. UT i CAMPUS, elevene blir bedre kjent med hverandre og Får effekt langt utover det jeg på forhånd hadde forestilt meg. Mye god KOLLEKTIV SPRENGKRAFT! RETRETT ER ALLTID LOV (UNDERJORDISK BIBLIOTEK) MEN NYTT FORSØK, RISTE AV DÅRLIG FØRSTEGANGSOPPLEVELSE. HUMOR OLAV, PEDER, TROND Elevene møtes jevnlig også etter studiestart, og dette forteller meg at de har et samhold som de vil videreføre. Eksempel Ingrid/Sarah/ Mai og effekter som beskytter mot frafall fra studiene: eksempel Janne/Trygve/Morten OG: MOTIVERER, ØKER TRIVSEL OG HINDRER FRAFALL gjennom siste år på videregående. Fremdrift og seire: ok med lukket dør, ordne kaffe selv, nøkkelkort, ta ordet.

6 OBSERVASJONER Deltakerne har ervervet kompetanse i ”stammespråket”
Systematisk og repeterende øving gir trygghet og økt selvtillit En overveldende verden deles i mindre og (be)gripelige deler Gruppen er konsolidert som GRUPPE og lever sitt liv som selvstendig enhet også i etterkant av prosjektet Supplerer den tradisjonelt individ- og fagorienterte rådgivningstjenesten : ”Kan hun, så kan jeg! ” OBSERVASJONER Punkt 1: Hvis du vet hva UB, HF, StudVest, SV, Ex fac. og Stud.fac osv osv betyr, så er du kommet et godt stykke på vei inn i universitetssystemet.. Punkt 2: Jeg ser at aktiviteter som vi holder på med, gir trygghet og selvtillit. Oppstarten fortoner seg ikke som så ”umulig” lenger. Punkt 3: ”Spøkelse spøkelse hei, hei hei – du finnes ikke, men det gjør JEG!” Punkt 4: Tidligere campuselever holder sammen på tvers av fag - på kino sammen, kurs i eksamensmestring, en egen facebook gruppe. Gir gevinster langt inn i studietilværelsen! REUNION PÅ FLERE av deltakerskolene. KYRRE eksempel: I januar, 56 elever invitert av årets gruppe (7) og rådgiver. Viktigst av alt: de vet at de har hverandre – de kjenner hverandre og deler en hel del erfaringer. Den elevrettede arbeidsmetodikken i dette prosjektet baserer seg mer på gruppedynamikk og å ta i bruk sosiale ressurser for å erobre også sosiale arenaene som bibliotek, kantine og forelesningssal ved universitetet eller høgskolen, en det den tradisjonelt mer individ- og fagorienterte rådgivningstjenesten vi har både i videregående skole og i høyere utdanning gjør.

7 Utvalgte sitater avleverings- og mottaksapparat
”Noe av det mest positive med 2012 har vært kontakten med deg og alle de andre i Campus-prosjektet. Å ha kontakt med andre som jobber med de samme utfordringene er både lærerikt og utviklende. Og ikke minst veldig hyggelig!” Skoleleder Anne Mette Eidet, Haukåsen. ”Vi opplever at dette er noe vi kan få til, og som virker meningsfylt for vår virksomhet. Jeg ser også når jeg snakker med elevene som er aktuelle for prosjektet, at de trekker et lettelsens sukk over at de kan få støtte i en svært vanskelig overgang fra videregående til høyere studier.” Skoleleder Jorun Standal, Østmarka, Trondheim. ”Jeg får jo studenter som har utfordringer i forhold til egen psykisk helse og som ikke har bakgrunn fra Kyrre. Det kan bli vanskelig for de studenter som ikke har fått den muligheten som ligger i Go Campus.” studieveileder ved helse og sosialfag,Ingunn Nordstrøm Høyskolen i Bergen. Sitater fra to skoleledere og en av vårens avgangselever ved Kongsskogen. (Sender lenke)

8 Utvalgte elevsitater I løpet av de to årene jeg har vært elev ved Kongsskogen VGS har jeg opplevd mye. Engasjerte lærere, spill-dager, avslutninger med sang og taler, positive elever og mye mer. Men de opplevelsene som har vært med å gjøre mine to år som elev komplett er Go Campus. Kvinne 23 år. Avgangselev ved Kongsskogen VGS, Oslo, Nå sosionomstudiet ved Diakonhjemmet ”Kjempetiltak – håper det fortsetter på sikt! Et pluss å møte virkeligheten utenfor veggene på Kyrre før studiestart” Avgangselev våren 2009: Mann 27 år. Nå Masterstudent på Organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) ”Utrolig bra tilbud! Føler meg bedre forberedt til det ”virkelige” livet etter Kyrre skole. Campusgruppen var en trygghetsskapende gruppe, slik at jeg er mer trygg på høyere utdanning. Det var viktig og interessant og reise å besøke høyskole og universitetet, og fint å prate med ”gamle” elever fra campusgrupper ved Kyrre som nå er studenter.” avgangselev våren 2012: Kvinne 28 år. Nå 2. års student på vernepleie ved Høyskolen i Bergen (HiB) ”Eg er begynt på nordisk og trivst heilt greit på universitetet. Det er mye nytt og skummelt og ein føler seg litt åleine i verda. Likevel møter eg opp ein halvtime før forelesningene startar slik at eg får plass ytterst på bakerste rad. Der er eg trygg. Go Campus-teknikk  ” Kvinne 25 år. Avgangselev Kyrre i Bergen vår Nå UiB. Sitater fra to skoleledere og en av vårens avgangselever ved Kongsskogen. (Sender lenke)

9 Måloppnåelse Go Campus (nasjonalt) Totalt 46 elever har deltatt i campusgrupper i skoleåret 2012/13. Av disse var 23 avgangselever. Av 23 avgangselever som har vært med i campusgrupper har 20 (87%) startet på høyere utdanning. Fordi de første campusgruppene utenom Bergen startet sine studier høsten 2013 kan vi ikke måle ”fullført første studieår” før sommer 2014. Kyrre Goes Campus (Bergen) Totalt har 58 elever deltatt i Kyrre Goes Campus grupper i perioden 2008 til 2013, og oppnådd studiekompetanse. Av disse har 50 (86%) faktisk startet høyere studier. Når det gjelder fullført 1. studieår kan vi naturlig nok bare måle fram til 2012 fordi elevene som gikk ut i 2013 fortsatt er i sitt første studieår. Fra 2008 til 2012 er tallene slik: Oppnådd studiekompetanse: 42 Startet studier: 36 (86%) Fullført første studieår: 30 (83% av de som startet studier, 71% av de som oppnådde studiekompetanse) Av de 6 som ikke har fullført første år er det litt usikkerhet i tallene. Barselspermisjoner, manglende tilbakemelding og sykdomsopphold er eksempler. Det er imidlertid ikke slik at alle disse er ”tapt” for videre studier. Elever fra første campusgruppe ved Kyrre er nå i gang med sine masterstudier Go campus nasjonalt: 87 % startet på høyere utdanning. Kyrre goes Campus Bergen: 86% startet høyere studier, 83% fullført 1.studieår. HØY fullføringsgrad. Bachelor og master. 3 av 5 i første gruppe på masterstudier. Livs- og samfunnsmessig gevinst: Den enkeltes livskvalitet, få gjøre det man ønsker. Unngå uførhet. Janne sitat her?

10 Aktører Go Campus Psykologer / behandlere Kontakt- /faglærere
Rådgivere Miljø-terapeuter Student-rådgivningen Studie-tilretteleggere Student-samskipnaden Studier med støtte Studie-veiledere Avleveringsapparat Videregående skoler Mottaksapparat Universitet og høyskoler NAV/ OT / PPT Aktørene som vi tar inn i prosjektet kan tenkes å være mange – vi har for enkelthets skyld skilt mellom et ”Avleveringsapparat” fra videregående, og et ”Mottaksapparat innen høyere studier”. Summen av den informasjonen og kompetansen som lærere, rådgivere, behandlerapparat, miljøterapeuter og eventuelt NAV innehar på avleveringssiden om den enkelte elev, gir det nødvendige grunnlaget for - og kvalitetssikrer- vurderingen av hvilke elever som skal delta i en campusgruppe. Dette vil da være nøkkelpersoner i forbindelse med opplæring og gjennomføring av ”Go Campus”. Det handler om å koordinere informasjon om fagkapasitet, faglige interesser, ønsker for fremtiden, fravær og trivsel. Nettopp her ligger det uforløste ressurser og mye potensiale i skolene. På øvrige skoler: Rådgivere og faglærere. Haukåsen vs. Møllehagen. Presentere alle skolenes utforminger! Gjennom prosjektet åpnes det for en utarbeidelse av gode systemer, omprioritering og derigjennom effektivisering av skolens ressurser, snarere enn ny, tung økonomisk satsning. Mottakssiden er de eksisterende støtte- og oppfølgingsinstansene som finnes innenfor høyskoler og universitet. De senere år er studentenes helsetilbud vesentlig styrket, og det finnes stadig flere velferdstjenester for studenter med funksjonsnedsettelse. Noen steder er det ansatt tilretteleggere av studier og eksamen, studentrådgivningen er mer tydelig. Det er helt på sin plass å nevne at jeg utelukkende har møtt velvilje og et uttalt ønske om tettere samarbeid mellom vg og uni/høyskoler. (God progresjon og gjennomstrømning)** NAV inn her ** FRA MØLLEHAGEN TIL NTNU – OG EKSEMPEL FREDRIKSTAD-BERGEN PR.NÅ. 10

11 Go Campus-nettverket 8 fylker 9+ skoler
250+ ressurspersoner som kjenner Go Campusmetodikken Disse er tilgjengelige for å hjelpe din elev! Aktørene som vi tar inn i prosjektet kan tenkes å være mange – vi har for enkelthets skyld skilt mellom et ”Avleveringsapparat” fra videregående, og et ”Mottaksapparat innen høyere studier”. Summen av den informasjonen og kompetansen som lærere, rådgivere, behandlerapparat, miljøterapeuter og eventuelt NAV innehar på avleveringssiden om den enkelte elev, gir det nødvendige grunnlaget for - og kvalitetssikrer- vurderingen av hvilke elever som skal delta i en campusgruppe. Dette vil da være nøkkelpersoner i forbindelse med opplæring og gjennomføring av ”Go Campus”. Det handler om å koordinere informasjon om fagkapasitet, faglige interesser, ønsker for fremtiden, fravær og trivsel. Nettopp her ligger det uforløste ressurser og mye potensiale i skolene. På øvrige skoler: Rådgivere og faglærere. Haukåsen vs. Møllehagen. Presentere alle skolenes utforminger! Gjennom prosjektet åpnes det for en utarbeidelse av gode systemer, omprioritering og derigjennom effektivisering av skolens ressurser, snarere enn ny, tung økonomisk satsning. Mottakssiden er de eksisterende støtte- og oppfølgingsinstansene som finnes innenfor høyskoler og universitet. De senere år er studentenes helsetilbud vesentlig styrket, og det finnes stadig flere velferdstjenester for studenter med funksjonsnedsettelse. Noen steder er det ansatt tilretteleggere av studier og eksamen, studentrådgivningen er mer tydelig. Det er helt på sin plass å nevne at jeg utelukkende har møtt velvilje og et uttalt ønske om tettere samarbeid mellom vg og uni/høyskoler. (God progresjon og gjennomstrømning)** NAV inn her ** 11

12 Go Campus Årshjul Aug/sept: Tar kontakt med de aktuelle elevene. Gjennomfører brukerundersøkelse.* Samtale med student (tidligere Kyrre elev) gamle deltakere er kontinuitetsbærere. Starter med ”å nøste” hos Studentrådgivningen og Studier med Støtte. Høyskolen i Molde. Deretter HF (alle må ha forberedende ex phil/ex fac) Gjennomfører videre besøk på de aktuelle instituttene/fakultetene. Gjennom årene: Spenn fra historie og sosiologi til matematikk og psykologi. Arkitektskolen. * liten overvekt mot HIB: vernepleie, sykepleie, miljøarbeid, barnevern. Ønsker å ”gjøre en forskjell”. Henger sammen med bakgrunn? 3. Om innsøkingen 1 mars på særskilt grunnlag. Om innsøking 15 april, ordinær til samordna opptak. 4. Cinemateket, Studentavisen, studentkoret, gjesteforelesninger. * Mrk! Oppfølging i ferien. Jeg ”Sier” at slipper etter semesterstart, men..!

13 Go Campus skoleåret 2013/14 skisse for ansvarsfordeling
Avleveringssiden (videregående skole) Hvem er campusansvarlig ved skolen Hvilke elever i årets campusgruppe Kartlegging av ønsker, forventninger og behov Underveisnotering med formål rapportering og måling vår 2014 Mottakssiden (universitetet) Etablere kontaktperson mot campusaktiviteter Legge til rette for elevbesøk i campus ”Den gode samtalen”: informasjon om tilbud og tjenester innen velferdstjenester (SMS, studentrådgivning, tilretteleggere) på fakulteter og fagspesifikke institutter Kulturrelaterte studentaktiviteter Rådet for psykisk helse Introduksjon og opplæring Koordinering og samling: deltakerlister for videre samarbeid Leverer mal for kartlegging- og evaluering Kontinuerlig støtte og oppfølging Organisering av nettverk (drop box, samlinger, med mer) Informasjonsspredning og nasjonalt fokus på elevgruppen og skoletilbudet Samtale om punktene i lysarket – åpne for spørsmål og diskusjon. TAKK FOR MEG!


Laste ned ppt "Oppstartssamling Tromsø Elisabethsenteret torsdag 10.april"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google