Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Internasjonal skatterett Professor Frederik Zimmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Internasjonal skatterett Professor Frederik Zimmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Internasjonal skatterett Professor Frederik Zimmer

2 2 Dobbeltbeskatningssituasjoner 1 Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)

3 3 Dobbeltbeskatningssituasjoner 2 Stat A bosatt Stat B kilde (Art 5 – 23)

4 4 CEN og CIN CEN – kapitaleksportnøytralitet: Samme skattlegging i hjemstat uansett hvor inntekt opptjenes CIN – kapitalimportnøytralitet: Samme skattlegging i kildestaten uansett hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende

5 5 Forebyggelse av dobbeltbeskatning HjemstatKildestat A bosattinntekt 100 Skattesats 40%Skattesats 30% Unntaksprinsippet: X er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30 Kreditprinsippet: To trinn: (1)X er inntekt for A i hjemstat og i kildestat (2)Skatt på X i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30 (Begrensning til ordinær kredit)

6 6 Skatteavtaler og intern norsk rett 1 Folkerett Skatteavtaler Intern norsk rett Lover, dommer osv.

7 7 Skatteavtaler og intern norsk rett 2 Skatteavtalene - gir ikke hjemmel for skattlegging -gir regler om avkall på nasjonal beskatningsrett  Vilkår for skatteplikt i Norge: -Norsk intern rett gir hjemmel, og -Norge ikke gitt avkall på beskatningsrett i skatteavtale

8 8 Wienkonvensjonen om traktatretten art. 31.1 General rule of interpretation 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose

9 9 Tolking av skatteavtaler – Pierre Boulez case USATyskland Utført plateinnspilling Bosatt USA: ”compensation for personal services”  kildeskatt i USA Tyskland: royalty => ikke kildeskatt i USA

10 10 Internprising UtlandNorge Corp.AS + 100- 100 kreves Korr. endring?- 80 godtas

11 11 Selskaper i lavskatteland - NOKUS Ltd AS 100%

12 12 ”Treaty shopping” No Sve Kildeskatt Intern rett Ikke kildeskatt Ikke kildeskatt – skatteavt.

13 13 Hybrid finansiering Stat AStat B BetalerMottaker Renter Aksjeutbytte

14 14 Holdingselskap Norge Stat AStat B M D dd FritaksmetodeIkke fritaksmetode

15 15 Bostedsbegrepet i art. 4 Bosatt i begge statene etter deres interne rett Hvis så, avgjørende: -Hvor disponerer fast bolig -De sterkeste personlige økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene) -Vanlig opphold -Statsborgerskap -Gjensidig avtale

16 16 Rt. 2008 s. 577 Sølvik NorgeUSA Bolig, bortleid på Bor 2 ½ år, i leid uoppsigelig kontraktleilighet LK: fast bolig i Norge, ikke i USA HR: fast bolig i USA, ikke i Norge

17 17 Skatteavtalers typiske innhold Inntektstypehjemstatkildestat Virksomhetsinnt. Ja, unnt. PEJa, PE Fast eiendomNeiJa AksjeutbytteJa, men kredJa, kildesk RenterJaNei RoyaltyJaNei Salgsgevinst fast eiendomNeija AksjerJa, normaltNei, normalt ArbeidsinntektJa unntakJa hovedr.

18 18 Fast driftssted Tre hovedvilkår: (1) Forretningssted, ”place of business” (2) Fast, ”fixed” stedskrav varighetskrav (3) Skattyters virksomhet må drives gjennom det faste driftsstedet, ”through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”

19 19 Oppgave: Fast driftssted Lars Holm, som er bosatt i Norge, driver som skitrener i slalåmbakken i Garmish- Partenkirchen i Tyskland tre måneder hver vinter i en årrekke. Holm skattlegges for inntekten i Tyskland. Må Norge gi kredit for den tyske inntektsskatten?

20 20 Struktur i ECJs dommer -Diskriminering eller restriksjon (Skattytere i samme stilling behandles ulikt) Er skattyterne i samme stilling? Direkte og indirekte forskjellsbehandling, ”inngående” og ”utgående” forskjellsbehandling/restriksjon -Rettferdiggjørelse ut fra tvingende allmenne hensyn - sikre proveny? - forebygge omgåelse og unndragelse? - sammenheng i rettssystemet? - fordeler andre steder i systemet? - med mer -Treffsikker -Ikke mer vidtgående enn nødvendig for formålet (forholdsmessighetsprinsippet)

21 21 Schumacker TysklandBelgia All lønn Behandlet som bosatt i utlandet Bosatt Ektefelle ikke inntekt

22 22 Manninen FinlandSverige Manninen Telia Utbytte – Godtgjørelse?

23 23 Fokus bank NorgeUK/Tyskland Fokus bank ”Aksjonær” AS Aksjesalg tilbakesalg Utbytte ? Kildeskatt Godtgjørelse?

24 24 Marks & Spencer UKUtland MS mor + MS Datter - MS Datter --

25 25 Begrensning til ”ordinær kredit” 1 Utenlandsinntekt (300) Norsk skatt (140) x -------------------------------- Samlet inntekt (500) Maksimal kredit: 140 x 300/500 = 84

26 26 Begrensning til ”ordinær kredit” 2 Ås, som er bosatt i Norge, hadde et år kr. 200 000 i arbeidsinntekt i Norge og kr. 200 000 i arbeidsinntekt i utlandet. Han hadde gjeldsrenter på kr 150 000 av gjeld på boliglån. Etter hovedregel: 150’ x 200/400 = 75’ anses å referere seg til utenlandsinntekt, altså Max kredit: norsk skatt x 125/250 Etter unntaksregel: 150 x 400/400 = 0 anses å referere seg til utenlandsinntekt, altså Max kredit: norsk skatt x 200/250

27 27 E-7/07 Seabrokers Norge UK Seabrokers HKFast driftssted Eiendomsinv.skipsmegling Gjeldsrenter 2,8’’skatt 2,6 ’’ Samlet inntekt 14,8’’Utlandsinntekt 9,4’’ LK: gjeldsrenter fordelt forholdsmessig til utlandsinntekt  bare kredit for 1,7’’ EFTA-domstol: diskriminering, i strid med Art. 31 om etableringsrett

28 28 Fordeling på inntektskategorier Norge: inntekt 100 Stat A: innt. 300, skattesats 40  skatt 120 Stat B: innt. 200, skattesats 10  skatt 20 Generelt begrenset metode, max kredit: (600 x 0.28) x 500/600 = 140. Gjeldende rett, max kredit: Stat A: (400 x 0.28) x 300/400 = 84 Stat B: (300 x 0.28) x 200/300 = 56

29 29 Tidfestingsforskjeller 1 Skattyters eneste inntekt år 1 er lønn fra stat A på 100, utbetalt i år 2. Tidfestes stat A i år 1 (realisasjonsprinsipp) Tidfestes i Norge i år 2 (kontantprinsipp) År 1: Rett til kredit (§ 16-21,4), men ingen norsk skatt på utenlandsinntekt (fsfin § 16-28-5) År 2: Norsk skatt på utenlandsinntekt, men ingen rett til kredit. Men fremføring av skatt fra år 1 (§ 16-22)

30 30 Tidfestingsforskjeller 2 Skattyters eneste inntekt år 1 er en aksjegevinst i stat A på 100, tidfestes i år 1 i Norge, i år 2 i stat A År 1: Norsk skatt på utenlandsinntekt, men ingen rett til kredit År 2: Rett til kredit for skatt i stat A, men ingen norsk skatt på utenlandsinntekt Rett til fremføring av skatt i stat A hjelper lite.

31 31 Den alternative unntaksmetoden Utenlandsinntekt (300) Norsk skatt (140) x -------------------------------- Samlet inntekt (500) Maksimal kredit: 140 x 300/500 = 84 Sett at utenlandsk skatt er a) 100, b) 60


Laste ned ppt "1 Internasjonal skatterett Professor Frederik Zimmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google