Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonsteori En innføring i foreningsarbeid generelt og i Norsk Retrieverklubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonsteori En innføring i foreningsarbeid generelt og i Norsk Retrieverklubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonsteori En innføring i foreningsarbeid generelt og i Norsk Retrieverklubb spesielt Dag Wennesland og Jan Eyolf Brustad

2 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Innledning Formål med kurset Historikk Organisering av Norsk Retrieverklubb Organisasjonshåndboken Lovene Organisasjonsarbeid Økonomi

3 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Kildemateriale Norsk Retrieverklubb: Organisasjonshåndbok 2000 Organisasjonshåndbok for Norsk Kennel Klub og samarbeidende organisasjoner Tove Heggen Larsen: Organisasjonskunnskap - en håndbok i foreningsarbeid

4 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Formål med kurset Få kunnskap og informasjon om organisasjoner og deres plass i samfunnet Bli kjent med Norsk Retrieverklubbs lovverk Bidra med kunnskap til andre tillitsvalgte innen Norsk Retrieverklubb Få kunnskap til å gjøre en bedre jobb som tillitsvalgt i Norsk Retrieverklubb

5 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Historikk I Det norske Misjonsselskap 1842 –ca. 250 lokallag i 1850 Det norske Afholdenhedsselskab 1844 –77 foreninger og 10.000 medlemmer i 1850 Thranitterbevegelsen 1849 (Marcus Thrane) –ca. 400 foreninger og 30.000 medlemmer i 1851

6 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Historikk II Den Norske Turistforening 1868 Norges Jeger- og Fiskerforbund 1871 Redningsselskapet 1891 Norsk Kennel Klub 1898 –Norsk Retrieverklubb 1960 Avd. Trondheim (Nordenfjeldske Retrieverklubb) startet i 1970 Avd. Sunnmøre startet 1970

7 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle I vår tid Organisasjonslivet favner det meste av interesser og aktiviteter 2392 landsomfattende organisasjoner 1993 50% av organisasjonene er stiftet før 1960 Samfunnets tredje sektor

8 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjoner er ikke noe mål i seg selv. De er virkemidler for medlemmene og deres interesser.

9 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonstyper Frivillige organisasjoner –Allmennyttige og ikke-økonomiske Interesse- og økonomiske organisasjoner –Arbeidsliv, næringsliv og økonomi Politiske organisasjoner –Politisk formål Uformelle organisasjoner –”Mangler formalisering”

10 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Medlemmene Den bærende kraften i all organisasjons- virksomhet Motiver og holdninger –Ideelt –Utfoldelse –Sosial kontakt –Kunnskap –Tilfeldigheter –Fordeler –Makt, personlig prestisje og egen vinning

11 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Få organisasjoner befinner seg i den situasjonen at medlemmenes motiver og holdninger er ensartede.

12 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Aktivitet Det er de frivillige organisasjonene som har de mest aktive medlemmene Flere faktorer har innflytelse på aktivitetsnivået –Oppfyllelse av forventninger –Opplevelsesverdi –Mulighet for selvrealisering –Sosial tilfredsstillelse –Seriøsitet

13 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisering av Norsk Retrieverklubb Medlemmer Lokalavdelinger Medlemmer Hoved- Medlemmer Klubben

14 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonshåndboken NKK Norsk Retrieverklubb –Organisasjon –Avlsråd –Instrukser –Regnskapsrutiner –Styret

15 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Norsk Retrieverklubbs lover (kap. 6 i Organisasjonshåndboken) Klubbens grunnlov Presist styrings- og beslutningsverktøy Sikre medlemmenes rettigheter og plikter

16 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Norsk Retrieverklubbs lover Kapittel 1. Navn og formål Kapittel 2. Organisasjon Kapittel 3. Medlemskap Kapittel 4. Lokalavdelinger Kapittel 5. Diverse bestemmelser

17 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Kapittel 4. Lokalavdelinger §13Navn og dekningsområde §14Formål §15Medlemskap §16Årsmøte §17Ekstraordinært årsmøte §18Avdelingsstyret §19Valgkomite §20Revisor §21Deling §22Forholdet til Norsk Retrieverklubb

18 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Kapittel 4. Lokalavdelinger §13Navn og dekningsområde §14Formål §15Medlemskap

19 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §16Årsmøte Medlemsdemokratiets fremste forum Avholdes innen utgangen av mars måned Skriftlig innkallelse (styrets ansvar) Kun behandle de saker som er satt opp på sakslista Frister for saker og kandidater (31.12 foregående år) Ikke forslag til valgene under årsmøtet

20 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §17Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte innkalles når avdelingsstyret finner det ønskelig eller når minst l/l0 av lokalavdelingens medlemmer skriftlig forlanger det

21 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §18Avdelingsstyret Leder velges for 1 år 4 styremedlemmer velges for 2 år 2 varamedlemmer velges for 2 år Avdelingsstyret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene

22 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §18Avdelingsstyret Beslutningsdyktighet Innkalling Oppgaver/plikter

23 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §19Valgkomite 3 medlemmer velges for 1 år 1 varamedlem velges for 1 år Avgir innstilling til årsmøtet

24 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §20Revisor Revisor og vararevisor velges av årsmøtet for 1 år om gangen Avgir innstilling til årsmøtet §21Deling

25 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle §22 Forholdet til Norsk Retrieverklubb Forpliktet til å holde hovedstyret i klubben løpende orientert om lokalavdelingens virksomhet Senest poststemplet 15. april hvert år sende inn kopi av årsberetning, regnskap, budsjett, samt referat fra lokalavdelingens årsmøte til NRKs hovedstyre. Heri inngår oversikt over lokalavdelingens valgte representanter til NRKs generalforsamling Protokoll for avholdte styremøter samt særskilt rapport om større arrangement

26 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Kapittel 5. Diverse bestemmelser §23Taushetsplikt §24Lovendring §25Oppløsning

27 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styret Styreverv innebærer å påta seg en arbeidsoppgave som krever stor innsats, ofte mesteparten av fritida, og der utakknemlighet og kritikk er like vanlig som ros og heder Men styret er også en arena for berikelse, kunnskaper og opplevelsen av å være nyttig og delta i et kreativt samarbeid Styrearbeid i en organisasjon er ofte et spørsmål om å ”lære mens man gjør det”

28 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrets arbeide Ansvarlig for driften mellom årsmøtene Fatte beslutninger Må ha begrunnelser for sine vedtak som må komme frem for dem som undrer seg over vedtaket (gjelder ikke i personalsaker) Styret må sette frister Styremedlemmene må gjøre seg kjent i lokalavdelingen Saklig uenighet er en styrke og må ikke sees som et utslag av manglende lojalitet

29 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrevervene - Leder Lederen leder et kollektiv Krav til en leder dreier seg først og fremst om menneskelige egenskaper og evne til å være ”miljøarbeider” i styret og for organisasjonen Et ledervalg er et tillitsspørsmål Følge opp beslutninger Økonomi Påse at nestleder er godt informert

30 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrevervene - Nestleder Er lederens stedfortreder Holde nær kontakt med leder Kunne tre inn og utføre lederrollen Være nær medarbeider til lederen, og understøtte, supplere og avlaste lederen i de daglige gjøremål For øvrig har vedkommende samme posisjon i styresammenheng som de øvrige styremedlemmene

31 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrevervene - Sekretær Kontorsjef Særlig ansvar for protokollføring I samarbeid med leder utarbeide beretning I samarbeid med leder ekspedere saker og vedtak i protokollen I samarbeid med leder forestå lokalavdelingens korrespondanse Opprettholde og vedlikeholde arkivet Besørge rapportering til klubben

32 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrevervene - Kasserer Økonomisjef Ansvaret for –regnskapsføring –forvaltningen og behandlingen av penger og andre verdier –å være ajour med den økonomiske status –å påse at utestående blir innkrevd og regninger betalt i tide –utarbeide forslag til årsbudsjett –utarbeide årsregnskapet

33 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrevervene - Styremedlemmer Hvert enkelt styremedlem har et ansvar for at styrearbeidet har preg av kollegialt teamarbeid Styremedlemmer kan tildeles spesielle oppgaver

34 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrevervene - Varamedlemmer Holdes orientert ved at de får tilsendt saksliste med saksdokumentasjon, samt referatene Kan innkalles til styremøter Går inn som styremedlem ved forfall eller når styremedlem trekker seg Har ikke stemmerett som varamedlem

35 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styrehonorar Styrehonorar skal besluttes av lokalavdelingens øverste organ: Årsmøtet Et styre må aldri behandle og beslutte honorar til seg selv Skattetrekk og arbeidsgiveravgift! – Pr. 01.01.1997 er grensen for innberetning kr.2.000,- pr. person i løpet av året for ideelle organisasjoner I beretningen skal det alltid framgå hva som er betalt i honorar til tillitsvalgte Dekning av kostnader/utlegg skal dokumenteres og attesteres før utbetaling

36 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Revisjon Revisjonens oppgave er på vegne av årsmøtet å kontrollere regnskapene og forvaltningen av penger og andre verdier Skal påse at de økonomiske disposisjoner er i samsvar med protokollerte beslutninger Skal utarbeide en egen revisjonsrapport som vedlegges innkallingen til årsmøtet

37 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Komiteer og utvalg Lokalavdelingsstyret kan oppnevne komiteer og utvalg som de finner nødvendig Retningslinjer og mandat Arbeidsfordeling Opplæring av tillitsvalgte

38 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonspraksis Møter –Styremøter –Komitemøter –Medlemsmøter –Årsmøter

39 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Styremøter Antallet varierer med saksmengden Innkalles av lederen Saksliste med sakspapirer sendes ut på forhånd –Faste poster –Saker som trenger styrets beslutning Møteplan settes opp i første styremøte etter årsmøtet Referat/protokoll

40 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Komitemøter Antallet varierer med saksmengden Komiteleder innkaller Saksliste sendes ut på forhånd Møteplan settes opp for 1 år om gangen Referat/protokoll

41 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Medlemsmøter Innkalles av styret Saksliste/program sendes ut sammen med innkalling Kan være nødvendig med referat/protokoll

42 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Avstemming Vi stemmer over en sak, men vi velger en person (benytter betegnelsene Valg for valg av personer og Sak for avstemming i saksbehandling) Demokratiet fungerer på basis av de som tar standpunkt; De som avstår fra å ta standpunkt, teller ikke Dersom noen forlanger skriftlig/lukket avstemming, er det vanlig praksis at dette blir imøtekommet

43 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Flertall Simpelt flertall: Det forslaget som får flest stemmer, vinner Absolutt flertall: Det forslaget som får over halvparten av stemmene, vinner Kvalifisert flertall: Et forslag må oppnå et forutbestemt antall stemmer for å bli vedtatt (jfr. §24 Lovendring som krever 2/3 flertall for å bli vedtatt) Dersom lovene ikke krever noe annet, bør man tilstrebe Absolutt flertall.

44 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Stemmelikhet Når det er stemmelikhet i en sak, anses saken som ikke avgjort, og den kan sendes tilbake til forslagsstiller/styret for nærmere utredning til neste møte Ved stemmelikhet ved valg skal det foretas omvalg av de tilstedeværende. Er det fremdeles stemmelikhet, skal det avgjøres ved loddtrekning (jfr. § 16, siste ledd)

45 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Utsettelsesforslag Hovedregelen er at et utsettelsesforslag umiddelbart skal tas opp til avstemming Et forslag om utsettelse av et vedtektsbestemt valg, f.eks. på årsmøtet, er vedtektsstridig, og skal avvises

46 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Avstemmingsrekkefølge Hovedmotivet ved avstemminger er å få fram hva som er forsamlingens oppfatning og vilje Den saken som er mest ytterliggående, skal stemmes over først

47 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Protokoll En protokoll skal være strengt objektiv og fakta- og saks-orientert Protokollene er lokalavdelingens viktigste dokument Protokoller er historiske kildeverk Alle enheter i lokalavdelingen bør føre protokoll fra alle møter. Vil fungere som rapport til styret

48 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Protokollinnhold Hvilket møte gjelder protokollen for Når fant møtet sted Hvem var tilstede, og hvem førte protokollen Hva ble behandlet og besluttet Hver sak nummereres Protokolltilførsel

49 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Protokollinnhold Forslag som kommer inn under behandlingen av en sak, skal protokolleres, sammen med navnet på forslagsstiller Vedtak føres inn tydelig framhevet og adskilt fra den øvrige teksten Ved avstemminger skal stemmetall angis Protokollen skal godkjennes av det møtet den er ført for, og deretter underskrives

50 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Årsmøter Avholdes innen utgangen av mars måned Medlemmer med gyldig medlemskap Innkalling poststemplet senest 3 uker før Forslag til saker må være styret i hende senest 31.12 foregående år Forslag til valg må være valgkomiteen i hende senest 31.12 foregående år

51 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Planlegging og gjennomføring av årsmøtet Bestille lokale Regnskapet avsluttes og oversendes revisor Beretning skrives inkl. komiteer Stemmesedler Innsjekking Møteleder Tellekorps Referenter Saksfremleggelse (leder, kasserer, sekretær) Foredrag Servering og utlodding Opprydding Signering av protokoll Innsending til Hovedstyret innen 15.april

52 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonsarbeid Planlegging –Møte- og aktivitetsliste Møter –Forberedelser og tilrettelegging Kurs og aktivitetstilbud –Organisering Informasjon –Pressemeldinger, eget infoblad og stoff til RN Vervearbeid –Planlegging og gjennomføring Arkiv –Seriøst og enkelt å overføre Materialforvaltning –Hvor, hva, når, hvem, hvor mye …….

53 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Økonomi Styret og leder er ansvarlig overfor årsmøtet Budsjettet utarbeides i henhold til aktivitetsplan Bokføre etter Saldoprinsippet eller Kontantprinsippet Bilagsbehandling

54 Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Gruppeoppgaver


Laste ned ppt "Kontaktmøte med lokalavdelingene 2. og 3. februar 2002 på Halvorsbøle Organisasjonsteori En innføring i foreningsarbeid generelt og i Norsk Retrieverklubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google