Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Fra løsarbeider til fast ansatt”  Integrering og utforming av undervisning i informasjonskompetanse - et praktisk eksempel fra BIs Research methodology-kurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Fra løsarbeider til fast ansatt”  Integrering og utforming av undervisning i informasjonskompetanse - et praktisk eksempel fra BIs Research methodology-kurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Fra løsarbeider til fast ansatt”  Integrering og utforming av undervisning i informasjonskompetanse - et praktisk eksempel fra BIs Research methodology-kurs på master of science-studiet

2 Master of Science-studiet  Antall studenter tatt opp 2008: 428  Andel utlendinger (2007): 13,6% (Kina, Ukraina, Romania mfl)  8 masterprogrammer + siv.øk spesialiseringer  All undervisning på engelsk, med unntak av regnskap og revisjon  Obligatorisk metodefag 1. eller 2. Semester; eneste fag som er felles for alle program (minus regnskap og revisjon, som har eget metodefag)

3 Integrering i metodefaget Research Methodology : Hvordan startet det?  Uformelt samarbeid med fagansvarlig (lunsjmøte) vår 2006  Uforbeholden støtte av Msc-administrasjonen og dean til idéen  Kursbeskrivelsen endret til å dekke bibliotek-delen  Godkjent av dean og Undervisningsutvalget vår 2006  Planleggingsmøter om praktisk gjennomføring med fagansvarlig og studieadministrasjonen juni 2006  Innhold og plan for timene inkorporert i kursplan  Forventet forhåndskunnskap definert og presentert for studentene ved semesteroppstart høst 2006

4 Students will be given a general introduction to research methodology covering issues in both quantitative and qualitative methodology. The course also introduces the students to the philosophy of science and theories of knowledge and knowledge development. Such understanding leads to the ability to critically evaluate research conducted by others as well as our own research and to write a better thesis. Finally, the course will prepare the students for their search for theory and data by introducing and critically evaluating a variety of information resources. Learning outcome First, the students will be familiarized with some key insights into the philosophy of science. This will include issues such as what science is; where does knowledge come from?, empiricism; and rationalism; objectivity, subjectivity, relativism, absolutism, falsification and paradigms; explanation and description, among others. Second, provide students with tools for evaluating the validity of inferences drawn from empirical research applying both quantitative and qualitative methodology. Third, to provide students with some necessary tools utilized in business schools. This overview should help students understand the main ways by which researchers attempt to provide good answers to important research questions. This also introduces knowledge and skill in applying designs for measuring variables as well as investigating relationships between variables. Finally, to equip students with enough understanding and tools to do their own research by going in depth into the different steps of the research process and introducing information resources used within your specialization. GRA6023 – Research methodology: Fra kursbeskrivelsen 2008

5 GRA6023 – Research methodology: Fra kursbeskrivelsen: Pensum og evaluering Compulsory literature Books: Kleven, T.A.. Validity and validation in qualitative and quantitative research. Nordic Educational Research Pedhazur & Schmelkin. 1991. Measurement, design, and analysis: An integrated approach. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. Chapters 2,4,7,8,9,10,11,12,13 and 14 Saunders, Mark, Philip Lewis and Adrian Thornhill. 2007. Critically reviewing the literature. In Research methods for business students. 4th ed. Harlow: FT Prentice Hall. Collection of articles: A compendium of articles Evaluation A library assigment pass/fail A final 3 hour individual written exam

6 Master of Science – 4.år: Research methodology Ytre ramme 2008:  6 ECTS credits  Holdes på engelsk  4 forelesere deler kurset, hvorav biblioteket stiller med en, men  Vanskelig å få faglige til å ta ansvar for og delta i kurset: Tung jobb å koordinere dette kurset  Bibliotekdelen: studentene delt inn i 8 grupper (30-50 pr gruppe)  Forelesning pc-lab (4 x 45 min pr gruppe)  Innlevering av oppgave i slutten av 4. time  Registrering og innrapportering av fremmøte  Må ha fått bestått på oppgaven for å få kurset godkjent

7 Hva sier rammeverket for kvalifikasjoner om masterstudiet – et utvalg av forslagene Kunnskaper:  Ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig teori og metode, inklusive forskningsetikk  Kunne tilegne seg og anvende relevant kunnskap på nye områder innenfor faget/fagområdet Ferdigheter:  Kunne tilegne seg og anvende relevant kunnskap på nye områder innenfor faget/fagområdet  Kunne gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

8 Kvalifikasjoner på bachelor-studiet – et utvalg av forslagene Kunnskaper:  Kunne holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor fagområdet Ferdigheter:  Kunne søke, behandle og vurdere informasjon kritisk  Beherske fagområdets normer for dokumentasjon

9 4 emner i kurset Research methodology  Validity and validation in qualitative and quantitative research : 6 timer  Philosophy of science : 12 timer  Quantitative Research Designs : 10 timer  Library in the context of the research process: 4 timer

10 Bakgrunn for temavalg bibliotek-del  Rammeverket  Bibliotekets egen undervisning på bachelor-studiene  Pensumartikkelen  Erfaringer fra skranken og crash-kursene  Enkelt evalueringsskjema uttdelt etter undervisnining mot tilsvarende studentgruppe våren 2006, ga god informasjon om  hvilke tema som var nye  hva var uklart  andre kommentarer  Innspill fra og kartlegging blant faglige (bla tema i thesis-seminarer)  Metodebøker hvor ”våre” temaer er omtalt  Inspirasjon fra litteratur og konferanser i løpet av året  Målet vårt: ferdigheter vi vet blir nyttige, nye og mer avansert i forhold til bachelor, minst mulig repetisjon

11 Evaluering metodekurs: Faglige og studenter Tilbakemeldinger fra studentene: Det meste var nytt (baser, type litteratursøk), noe gikk litt fort. Må det være obligatorisk? Beste delen til nå, skulle hatt for 1 måned siden, Hvorfor fikk vi ikke dette på bachelor? Tilbakemelding fra kursansvarlig 2006: Studenten blir mer kompetente, vi kan forvente mer av dem og bruke dem som forskningsassistenter Kurset må utvides med flere timer Andre kommentarer fra faglige: Dette er de viktigste temaene vi kan fokusere på – akkurat hva de trenger. Hva, kan de ikke dette fra før?? Dette forutsetter jeg at de kan

12 Temaer som dekkes av pensumartikkel  Critical literature review: Purpose, content, structure  Literature sources available  Search strategy  Obtaining and evaluating  Recording Saunders, M., P. Lewis and A.Thornhill. 2007. Critically reviewing the literature. In Research methods for business students. 4th Ed. Harlow: FT Prentice Hall

13 Temaer: bibliotek-del  Om vitenskapelig publisering og informasjonsinnhenting current awareness, publikasjoner som Advances in.., Reviews of.., Handbook of.., gressing på hyllen, identifisering av eksperter, kjerne-tidsskrift  Kildeevaluering - impact  forfatter, tidsskrift, verk, med særlig vekt på siteringssøk (oppgaver)  ”Review-artikler”  Hva er dette, hvordan bruke og hvordan finner man denne type artikler (Eksempel fra pensumartikkel, oppgaver)  Innleveringsoppgave rundt disse tre temaene

14 Informasjonsinnhenting  Topic search (article or book database)  Author search (as above)  Browsing the library shelves  Browsing research journals (ToC)  Reference list in core article or book  Citation search (Who has based their work on this book or article)  Reviewing articles (overview of research/literature)  Use the experts: Handbook of.. Reviews in.., Advances in..  Alert or current awareness: Table of contents, saved search, citation alert ”Berry picking” Adapted from Bates, 1989

15 Læringsutbytte Kjenne til et bredt spekter av måter å ”høste” litteratur på Kjenne til hvordan akademisk publisering foregår, rangering og impact Kunne forstå og utføre siteringssøk Være kjent med hensikten med en litteratur studie (review), hva som kjennetegner slike artikler, samt hvor og hvordan de kan finnes.

16 Aktivitet i forkant av kurset  Tydelig krav til forkunnskaper før metodekurs  ”Crash-kurs”/ forkurs 2006: 40 deltagere 2007: 90 deltagere (også en økning i antall studenter totalt) 2008: 45 deltagere (færre studenter, dårligere markedsf.)  Målgruppe: utlendinger, deretter de som ikke har bachelor fra BI. Flere fra BI deltar også.  Informasjon: Blackboard, mail, bibliotekweb

17 Ressursbruk: Hva innebærer dette for biblioteket? Høstsemesteret: gjennomføring  Innrykksdag: presentasjon av biblioteket og info om metodekurset  Gjennomføring av 3 ”Crash-kurs” à 2 x 45 min  Kontakt med studenter i forkant og etterkant  Lage innleveringsoppgaver (en pr gruppe)  Gjennomføring: 24 timer + 8 i vårsemesteret, eksklusive forberedelse  Deltagelse av bibliotekar nr 2 under oppgaveløsning  Sensur: 2 timer pr gruppe (16 timer) + rapportering Vårsemesteret: Oppfølging og planlegging  Planlegge og gjennomføre 2 gjenstående program  Møter med fagansvarlig og administrasjon vedr neste års gjennomføring  Innspill til kursplan  Pensum

18 Sensurering - utfordring  Ny rolle  Gjennomgang med eksamenskontoret vedr gjennomføring  Tidkrevende: 2-3 timer pr gruppe  Bestemme nivå for hva som skal til får å ikke bestå  Bruke kolleger  Ikke-bestått må begrunnes  Innrapportering av resultat til eksamenskontoret  Behandle klager: møte studenter og administrasjon  Kontinuasjon

19 Dilemma  Vi vet ikke nok om hva fagansvarlige og sensor legger vekt på i en thesis: Skal de ha med en gjennomgang av relevant litteratur? Hva slags kilder godkjennes? Formelle krav til henvisning i tekst og litteraturliste  Mange meninger og holdninger, noe de innleverte oppgavene også viser

20 Noe av litteraturen kursinnholdet er er basert på Bates, M.J. 1989. The design of browsing and berrypicking techniques for the online search interface. Online review, 13(5): 407-424 Ellis,D. 1989. A behavioural approach to information retrieval design. Journal of documentation, 45 (3): 171-212 Kastberg, Peter et al. 2007. Personligt knowledge management. Fra information til viden via læring. Fredriksberg: Forlaget samfunnslitteratur Kuhlthau, C.C. 2004. Seeking meaning. A process approach to library and information services. 2. Ed. Westport, Conn.: Libraries unlimited Saunders, M., P. Lewis and A.Thornhill. 2007. Critically reviewing the literature. In Research methods for business students. 4th Ed. Harlow: FT Prentice Hall.


Laste ned ppt "”Fra løsarbeider til fast ansatt”  Integrering og utforming av undervisning i informasjonskompetanse - et praktisk eksempel fra BIs Research methodology-kurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google