Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Ansatt i annen avdeling)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Ansatt i annen avdeling)"— Utskrift av presentasjonen:

1 (Ansatt i annen avdeling)
Eigersund brann og redningsvesen Brannsjef 100% Varabrannsjef (Ansatt i annen avdeling) Beredskapsavd 1 leder 8 fast ansatte 10 deltidsansatte Forebyggendeavd 1 leder 1 inspektør Bjerkreim Brannvesen 10 deltidsansatte Feiervesenet 1 Feiermester 1 Feiersvenn

2 Eigersund brann og redningsvesen
Overordnede myndigheter som styrer brannvesenets oppgaver og myndighet: Justisdepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) Kommunestyret (der lov med tilhørende forskrifter, med enkelte unntak, er delegert via rådmannen til brannsjefen). LOV nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). § 1. Formål        Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

3 Eigersund brann og redningsvesen
FOR nr 729: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 1-1. Formål Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger. Under disse lover, forskrifter og veiledninger finnes en mengde regelverk som styrer aktiviteten og gjøremål for brannvesenet.

4 Eigersund brann og redningsvesen
§ 11. Brannvesenets oppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Brannvesenet skal: a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

5 Eigersund brann og redningsvesen
Brannvesenet sin vaktberedskap er pr. i dag oppbygd med 2 mannskaper på vakt hele døgnet på brannstasjonen + 2 mannskaper på hjemmevakt (deltid) med egen liten utrykningsbil inkludert personlig verneutrustning bemannet med Deltidspersonell. Deltidspersonellet møter direkte på skadestedet + overordnet vakt I praksis når man rykker ut skjer følgende: Melding mottas av vakta på brannstasjonen via alarmerings utstyr, vakta bekrefter meldingen og rykker ut med det utstyr og mengde som trengs for å løse oppdraget. De 2 deltid mannskaper og overordnet vakt ”kvitterer på mottatt melding, deltidsmannskapene møter direkte på skadestedet. Overordnet vakt kjører til brannstasjonen og forvisser seg om at riktig utstyr og mengde er på vei ut, og rykker ut til skadested. I alt har Eigersund brannvesen 5 personer i vakt døgnet rundt.

6 Eigersund brann og redningsvesen
Bjerkreim kommune kjøper i dag brann og redningstjenester av Eigersund kommune, Dette inkluderer alle lovpålagte oppgaver, tilsyn og feiing. Skulle det være noen spørsmål eller noe annet dere Ønsker svar på, så ta kontakt med oss. Og dere er hjertelig velkommen til brannstasjonen for en omvisning og mer informasjon.

7 Eigersund brann og redningsvesen

8 Eigersund brann og redningsvesen

9 Eigersund brann og redningsvesen

10 Eigersund brann og redningsvesen

11 Eigersund brann og redningsvesen


Laste ned ppt "(Ansatt i annen avdeling)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google