Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 1 Barn som lever med omsorgssvikt Hvordan skaffer politikere seg informasjon?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 1 Barn som lever med omsorgssvikt Hvordan skaffer politikere seg informasjon?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 1 Barn som lever med omsorgssvikt Hvordan skaffer politikere seg informasjon?

2 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 2 Informantene  8 politikere med erfaring fra verv som leder, nestleder, medlem i hovedutvalg eller komitè  Fire av disse informantene med erfaring fra klientutvalg  Erfaring fra en til to valgperioder  Tilhører seks store kommuner: sammenlignbar folkemengde/andelen barnevernsklienter i barnebefolkningen er høyere enn 20 pr. 1000 barn  Gjennomført november – desember 2007

3 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 3 Administrasjonen den viktigste informasjonskilden  Den viktigste informasjonskilden er administrasjonen (7 av 8 )  En informant oppga media som den viktigste informasjonskilden

4 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 4 Noen oppsøker info – andre ikke  Fem oppsøkte informasjon selv  Tre oppsøkte ikke informasjon selv  Politiker som ikke var oppsøkende sa:  ”Nei jeg oppsøker egentlig ikke. Men jeg har tenkt på det noen ganger at det er rart vi får vite så lite om barnevernet. Som politiker har vi en ombudsrolle. Jeg har tidligere vært leder av kontrollutvalget og fått mange henvendelser, men aldri kan jeg huske noe i forbindelse med barnevernet. Så det har alltid vært noe under radaren. Jeg har alltid grublet på hvorfor det?”

5 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 5 Drakamper mellom administrasjon og politikere  Fagadministrasjonen lite villig til å gi så mye informasjon som politikerne i klientutvalget ville ha ( 3) En av disse informantene sa:  ”..det krever mye av politikerne i form av utholdenhet og klare bestillinger i forhold til administrasjonen for å få den kunnskapen. Det tror jeg nok ikke bare gjelder i denne kommunen. Det er godt mulig dette har noe med kultur i barnevernet å gjøre. At de er vant å jobbe mer lukket og at det er et felt hvor politikerne ikke skal ha hendene sine så dypt inni”.

6 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 6 Interesseorganisasjoner - lite kontakt  Syv politikere hadde ingen erfaring med interesseorganisasjoner som informasjonskilde  En hadde erfart følgende infokilder: Senter mot incest, Krisesenter, Alternativ til Vold  Ingen hadde mottatt informasjon eller blitt oppsøkt av Landsforeningen for barnevernsbarn En hadde mottatt indirekte info om Landsforeningen via rådmann

7 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 7 Interesseorganisasjoner etterspørres  Informant i Hovedutvalgskommune nevner eksempler på seminar og treffpunkt med representanter fra Senter mot insest, Krisesenter, Alternativ til Vold og sier; Alternativ til Vold inviterer meg på møter hvor familievold er til debatt, og da møter jeg mange innefor feltet … vi møtes, men Alternativ til Vold kunne sikkert vært mer pågående synes jeg. For det er ikke de organisasjonene som er mest pågående overfor politikere. Det er langt flere/andre interessergrupper som er det. Alle som jobber med eldre er jo på hele tiden. Enten om det er pårørende eller pensjonistforeninger og Eldrerådet … de er veldig pågående og får stor gjennomslagskraft politisk. Det er veldig mye fokus på den eldre del av befolkningen kontra den yngste

8 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 8 Skifte av barnevernledere førte til mer åpenhet To informanter hadde slik erfaring: Informant fra hovedutvalgskommune med klientutvalg: ”…det er begynt å skje nye ting her hos oss. Den nye barnevernsjefen inviterer oss til å hospitere i møter hos barnevernet.Det er nye takter. ”…det er begynt å skje nye ting her hos oss. Den nye barnevernsjefen inviterer oss til å hospitere i møter hos barnevernet.Det er nye takter. Informant fra komitekommune med klientutvalg: ”Det ble ansatt ny barnevernleder i løpet av perioden. Jeg følte vi fikk større gehør hos den nye lederen for behovet for mer åpenhet, enn hos den som sluttet” ”Det ble ansatt ny barnevernleder i løpet av perioden. Jeg følte vi fikk større gehør hos den nye lederen for behovet for mer åpenhet, enn hos den som sluttet”

9 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 9 Brukerråd etterspørres  Informant fra hovedutvalgskommune med klientutvalg sier:  …et utvalg for disse barna må lovpålegges. Det skal være like selvsagt som at vi har et eldreråd. Det gjelder ikke klagebehandling. Det tar fylkesmannen seg av, men av og til må du gjøre noen konstruksjoner for at politikere som skal sitte og vedta ting får nok kunnskap om dette  …det må et sterkere dypdykk i dette enn bare å lese saker

10 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 10 Hva mestrer barnevernet og hva mestrer de mindre godt ?  Politikerne løftet frem disse temaene:  Kjerneoppgaver  Medhold i fylkesnemnda  Tverrfaglig arbeid  Holde budsjettene  Kompetanse på rus  Kompetanse på psykisk helse  Informasjon til samarbeidspartnere  Informasjon til politikere

11 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 11 Synspunkter på statlig barnevern  To informanter hadde ingen mening eller visste lite:  ”Det er et veldig godt spørsmål. Det vet jeg veldig lite om. Det vet jeg nesten ingenting om”

12 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 12 Synspunkter på statlig barnevern  Øvrige informanter ( 6) hadde kunnskap om statlig barnevern via fagadministrasjonen, altså annenhåndsinformasjon  Fire informanter hadde hørt negative synspunkter fra fagadministrasjonen:  ”Jeg opplever ikke det noe særlig som politiker, men jeg får meldinger fra administrasjonen som til tider synes det er problematisk. Ulike forvaltningsnivå. Det kunne vært bedre at alt var samlet i kommunen for da ser man helheten. Istedenfor å sitte og knive om hvem som skal ha hvilke barn. Bufetat sier at det har de ikke råd til. Det kan gå utover barna det gjelder”

13 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 13 Oppsummering av funn  Forskjellen på politikerne i og utenfor klientutvalg er først og fremst at i klientutvalget kan politikerne ha innflytelse på enkeltsaker  Politikere utenfor klientutvalg bruker andre møteplasser med fagadministrasjonen i sin praktisering av ombudsrollen

14 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 14 Oppsummering av funn forts  Politikere i dagens system er blitt mer avhengig av informasjon fra fagadminsitrasjonen og kommunens administrative ledelse  Dette gir effekt på rollene som ombud og overordnet strateg og målformulator

15 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 15 Oppsummering av funn forts  Språk er sentralt når hverdagslivet til barn som lever med omsorgssvikt skal løftes opp i det politiske system

16 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 16 Oppsummering av funn forts  Barn med omsorgssvikt synes i for stor grad overlatt til fagadministrasjonen  Barna har få brukerrepresentanter sammenlignet med voksne brukere  Fagadministrasjonen lukker til overfor det politiske system eller informasjonen preges av systemspråk

17 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 17 Oppsummering av funn forts  Flere informanter ville ha bedre kunnskap om årsaker til økt klientmengde i barnevernet  Flere informanter ville ha bedre kunnskap om sammenheng mellom dårlige levekår, helse-og rusproblemer m. v og omsorgssvikt

18 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 18 Konklusjon vedr behov  Det er behov for å gi lokalpolitikere med ansvar for lokalt barnevern treffpunkter og kunnskap om regionalt statlig barnevern. Noe som vil kreve dialog og samarbeid regionalt, det vil si politisk samarbeid over kommunegrensene  Regionale seminarer i regi av KS og Fylkesmenn er arenaer som gir lokalpolitikere muligheter til å sette relevante tema vedrørende barnevern på dagsorden  Det er behov for høy bevissthet på valg av språk i informasjonen til lokalpolitikere. Hverdagspråk må brukes for å oppnå gode beskrivelser av barnas liv og behov. Det er behov for høyere bevissthet i fagadministrasjonen om informasjon til politikere og hvordan den bør gis  Det er behov for bedre kunnskap hos fagadministrativ ledelse om egen rolle som aktører i forvaltningen og i samspill med politikere som aktører i det politiske systemet for å unngå uhensiktsmessig rolleforvirring og maktkamper

19 Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 19 Konklusjon vedr behov  Det er behov for å løfte opp brukerorganisasjoner for barna lokalt for eksempel Landsforeningen for barnevernsbarn. Det er behov for dialog og avklaringer mellom politisk system om hvordan brukerrepresentasjonen kan styrkes  Det er behov for barnas stemmer inn i offentligheten slik at politikere kan se deres liv og behov fra et nøytralt sted, mer uavhengig av fagadministrasjon  Det er behov for tverrfaglig informasjon til lokalpolitikere som samordnes mellom ulike tjenester som har kunnskap om barna og deres familiers liv og behov for eksempel skole, barnehage, rus- psykiatritjenester, sosialtjeneste, PPT, politi og barneverntjeneste


Laste ned ppt "Wenche Figenschow, KS konferanse, 16.06.09, Kristiansand 1 Barn som lever med omsorgssvikt Hvordan skaffer politikere seg informasjon?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google