Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Temalunch pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Målsetting –Kjennskap til loven –Formålet med loven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Temalunch pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Målsetting –Kjennskap til loven –Formålet med loven."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Temalunch pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Målsetting –Kjennskap til loven –Formålet med loven –Kriterier for loven –Vilkår –Tillitsskapende tiltak

2 Hvem er personen? 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune2

3 Ulike utgangspunkt, ulike behov 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune3

4 Målsetting 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune4 Enhver form for rettighetsbegrensing og tvang som helsepersonell utøver skal være bevisst valgte tiltak, med utgangspunkt i pasientens individuelle situasjon.

5 «Pasientens beste» 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune5

6 Pasient- og brukerrettighetsloven 4A 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune6 Handler om å sikre nødvendig helsehjelp til alle også til de som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen

7 Formålet til pasient- og brukerrettighetsl. Kapittel 4 A-1 Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett. 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune7

8 Stedlig virkeområde – pbrl. § 1-2 og § 4 A-4 annet ledd I Norge Uavhengig av arena, men tvungen innleggelse og tilbakeholdelse kan bare skje i helseinstitusjon. Hele helsetjenesten 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune8

9 Saklig virkeområde – pbrl § 4 A-2 Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Helsehjelp som ytes av helsepersonell Somatisk helsehjelp Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke skal skje etter reglene i psykisk helsevernloven 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune9

10 Personelt virkeområde - pbrl § 4 A- 2, første ledd Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må - være over 16 år, - mangle samtykkekompetanse, og - motsette seg helsehjelpen Diagnoseuavhengig 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune10

11 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune11

12 VILKÅR for pbrl kapittel 4A Tillitskapende tiltak Hovedregel: Før det kan ytes helsehjelp, må tillitskapende tiltak ha vært forsøkt Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløs 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune12

13 Vilkår - pbrl § 4 A-3 annet ledd Tre kumulative (samlende) vilkår: En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade på pasienten Helsehjelpen anses nødvendig Tiltakene må stå i forhold til behovet for helsehjelpen 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune13

14 Vilkår - pbrl § 4 A-3 annet ledd, a a) En unnlatelse av å gi helsehjelp kan føre til vesentlig helseskade for pasienten Skade på pasienten – ikke skade på andre Både fysisk og psykisk skade Alle typer helsehjelp, jf. pasrl § 1-3 c Vesentlighetskravet –Betydelig omfang og/eller alvorlige konsekvenser –Grense oppad: Mindre helseskade enn det som utløser øyeblikkelig hjelp-plikt –Grense nedad: Mer enn ”helseplager” 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune14

15 Vilkår - pbrl § 4 A-3 annet ledd, b b) Helsehjelpen anses nødvendig Konkret medisinskfaglig vurdering av det helsemessige behovet Mindre nødvendig enn ”påtrengende nødvendig” (jfr øyeblikkelig hjelp sit.) ”Nødvendig helsehjelp”, jf. pasl. § 2-1, men avgrenset til det som er nødvendig for å hindre vesentlig helseskade Ikke krav om fullstendig helbredelse 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune15

16 Vilkår - pbrl § 4 A-3 annet ledd, bokstav c c) Tiltakene står i forhold til behovet for helsehjelpen Tiltakene (tvangen) må virke klart mer positivt for pasienten enn de negative konsekvensene av å ikke bruke tvang Tvangen må ikke gå lenger enn nødvendig. 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune16

17 Vilkår - pbrl § 4 A-3 tredje ledd Til slutt skal det gjøres en helhetsvurdering Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten. Vurdere bl.a.: Graden av motstand Om pasienten kan gjenvinne samtykkekompetansen i nær fremtid 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune17

18 Eksempler på tillitsskapende tiltak Helhetlig tenkning Kjennskap til pasienten Veiledning av helsepersonell Kartlegging av årsaker Tid Informasjon Kommunikasjonsform Samarbeid med pårørende Litt om gangen Tilvenning til helsehjelpen 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune18

19 Eksempler på ulike metoder i tillitsskapende tiltak Avledning Validering Reminisens Sansestimulering Musikk Marte Meo 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune19

20 Vurdering av samtykkekompetanse Det er funksjonsevne – ikke diagnose som avgjør –at vedkommende ikke er i stand til å forstå begrunnelsen for at helsehjelp blir gitt og hva samtykket omfatter Ikke krav om fullstendig forståelse av egen sykdom og det aktuelle helsehjelptiltaket Hvem avgjør samtykkekompetansen? Den som yter helsehjelp skal avgjøre om pasienten har samtykkekompetanse Det betyr: –Den som iverksetter/treffer beslutning om det aktuelle tiltaket vil være den som er faglig ansvarlig for behandlingen 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune20

21 Skrive vedtak Bruk gjerne Fylkesmannens sjekkliste: Fylkesmannens sjekkliste.pdfFylkesmannens sjekkliste.pdf Les skjemaet NØYE, fyll ut det som det blir spurt etter, hverken mer eller mindre Begynn tidlig å vurdere pasientens samtykkekompetanse i forhold til –Å bevege seg utendørs selv/orientering (Tilbakeholdelse i institusjon) –Å bevege seg innendørs selv (Bevegelseshindende tiltak) –Å ta medisiner (bruk av reseptbelagte medisiner) –Inngrep i kroppen –Bruk av varslingssystemer, alarm-matte, dørsensor, 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune21

22 Skriv vedtak Fyll ut skjemaet, forklar så konkret som mulig i alle punktene 3. redegjørelse for når og hvordan pasientens motstand mot helsehjelp kommer til uttrykk pkt.4 Beskriv i korte trekk pasientens nåværende helsetilstand, I punkt 5; Vilkår, unnlatelse av å gi helsehjelp, helsehjelpen ansees nødvendig, og gjennomføringen står i forhold til helsehjelpen. I punkt 6 skal vi beskrive tillitsskapende tiltak som har vært forsøkt, legg gjerne med kopi av tiltaksplan I punkt 8 kryss av for hvilket tvangstiltak, nærmere beskrivelse av tiltaket 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune22

23 Lykke til! 19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune23


Laste ned ppt "19.08.2014informasjon fra Haugesund kommune1 Temalunch pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Målsetting –Kjennskap til loven –Formålet med loven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google