Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beskyttelse av sivile Forelesning på Universitetet i Oslo 29. oktober 2004 ved Arne Willy Dahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beskyttelse av sivile Forelesning på Universitetet i Oslo 29. oktober 2004 ved Arne Willy Dahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beskyttelse av sivile Forelesning på Universitetet i Oslo 29. oktober 2004 ved Arne Willy Dahl

2 Farao Phiops’ hær "Ingen av dem røvet... sandaler fra en som kom langs veien... Ingen av dem tok brødet fra noen by; ingen av dem tok fra noen en geit." (fra kommandant Unis rapport om felttoget mot sandboerne år 2350 f. Kr.)

3 Tiglat-Pilesers felttog år 745 f. Kr. Og kongen i Assyria... drog opp og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir og drepte Resin. (2.Kongebok,kap.16 v.9) De fornemme spiddet jeg levende på pelene og lot landet se dette skuespill. Deres utallige haver og fruktplantninger slo jeg ned. Resons hjemby i landet Damaskus beleiret og erobret jeg. 800 mennesker og deres eiendeler bortførte jeg. Byer i 16 områder i Damaskus knuste jeg som en syndflod. (Tiglat-Pileser III's kileskrifttekst)

4 Kyros erobrer Babylon år 539 f. Kr. ”Mine mektige troppestyrker dro fredelig omkring i Babylon og i hele Sumer og Akkad lot jeg ikke en eneste forskrekkes. Gjerne tok jeg meg av Babylons og alle dens byers indre.” (Kong Kyros’ ”egenrapport”) ”I kong Kyros' første år ga kong Kyros denne befaling: Hva Guds hus i Jerusalem vedkommer, så skal huset bygges opp igjen…” (Esras bok, kap. 6 v.3)

5 Henry V’s forbud mot plyndring 1415 “… and we give express charge that in our marches through the country there be nothing compelled from the villages, nothing taken but paid for, none of the French upbraided or abused in disdainful language; for when lenity and cruelty play for a kingdom, the gentler gamester is the soonest winner." (Shakespeare i King Henry V. Tredje akt scene 7)

6 Trusler om represalier mot sivile, Finland 1808-1809 "I den sen sekler ren det stadgat stått, att bryter en, all skuld er endast hans, att mannen böter ej för hustruns brott, ej hustrun för sin mans. Om det er brott att kämpa för sitt land, vartil vart ädelt hjärta svarar nej, så utkrev straff av män med svärd i hand, av barn och kvinnor ej." (Runeberg: Landshøvdingen v.16 og 17.)

7 General Grant griper inn mot plyndring "Complaints have been made of the outrageous conduct of the 7th Kansas... stopping to plunder the citizens instead of pursuing the enemy... If there are further complaints well substantiated I wish you to arrest (the Colonel) and have him tried for incompetency and his regiment dismounted and disarmed... Their present course may serve to frighten women and children and helpless old men but will never drive out an armed enemy." (General Grants brev av 20. januar 1863)

8 Oppfordring til overgrep "Drep, tapre soldater fra Den Røde Arme, drep! En uskyldig tysker finnes ikke. Hverken levende eller dem som ennå ikke er født. Følg oppfordringen fra kamerat Stalin og knus det fascistiske udyr en gang for alle. Tilintetgjør det rasehovmot som preger de tyske kvinner. Ta dem og gjør med dem som dere vil som det rettmessige bytte de er. Drep, dere tapre fremrykkende tropper fra Den Røde Arme, drep!" (Ilia Ehrenburg i "Røde Stjerne" oktober 1944)

9 Tilleggsprotokoll I av 1977 art. 51 1. The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances. 2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.

10 Hvem er sivil – TP I art. 50 1. A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 A (1), (2), (3) and (6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be a civilian.

11 Hva hvis den sivile likevel deltar i kamphandlinger? TP I art. 51 pkt.3. Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities. 1. Svingdørproblemet 2. Hva betyr “take a direct part in hostilities”?

12 Har en okkupasjonsmakt rettigheter? Mer filosofisk spørsmål i forholdet okkupasjonsmakt/befolkning Kan komme på spissen i forhold til tredjeland Krigens rett håndheves også ved tredjelands domstoler Hypotetisk: Eiendomsrett til rekvirert gjenstand som dukker opp i Norge

13 Okkupasjon er regulert i: 4. Haag-konvensjon av 1907 (Landkrigsreglementet – her omtalt som Haag IV) 4. Genève-konvensjon av 1949 (G IV) Tilleggsprotokoll I av 1977 til Genève- konvensjonene Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier Tilleggsprotokoll av 1999 til kulturverdikonvensjonen

14 Hvem er beskyttet etter 4. Genève-konvensjon? Art. 4. Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals. Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co ‑ belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are.

15 Utvidelse iht. TP I Article 73 ‑ Refugees and stateless persons Persons who, before the beginning of hostilities, were considered as stateless persons or refugees under the relevant international instruments accepted by the Parties concerned or under the national legislation of the State of refuge or State of residence shall be protected persons within the meaning of Parts I and III of the Fourth Convention, in all circumstances and without any adverse distinction.

16 Noen viktige punkter (1) - Ansvar for lov og orden (Haag IV art. 43). - Privat eiendom skal respekteres (Haag IV art. 46 og 47) - Tvangsflytninger av beskyttede personer ut av okk. omr. forbudt (G IV art. 49). - Ikke flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer.

17 Noen viktige punkter (2) - Forsyning av matvarer og legemidler (G IV art. 55) - Fritt leide for hjelpesendinger (G IV art. 59). - Drift av medisinske institusjoner (G IV art. 56). - Religionsfrihet (G IV art. 58).

18 Straffesaker på okkupert område - Straffelovgivningen fortsatt gjelde (G IV art. 64) - Midlertidige nye straffebestemmelser ikke ha tilbakevirkende kraft (G IV art. 65). - Straffesaker skal pådømmes av regulært opprettede domstoler som har sete i det okkuperte land (G IV art. 66).

19 Rettssikkerhet G IV art. 71-75 - Dom bare kan avsies etter vanlige rettsforhandlinger, - tiltalte gjøres kjent med anklagen, - beskyttermakten (evt. ICRC) underrettes, - tiltalte har rett til å føre bevis og innkalle vitner, - tiltalte har rett til forsvarer, - tiltalte har rett til tolk,

20 Rettssikkerhet (forts.) - tiltalte har rett til anke etter loven, - beskyttermakten (evt. ICRC) har rett til å være til stede under rettsforhandlingene, - dommer på dødsstraff eller fengselsstraff i to år eller mer meldes beskyttermakten (evt. ICRC),

21 Rettssikkerhet (avsl.) - ankefristene i slike saker skal først løpe fra den dag beskyttermakten har fått melding om dommen, - dødsdømte personer kan ikke i noe tilfelle fratas retten til å søke om benådning, - ingen dødsdom kan eksekveres før utløpet av en tidsfrist på minst 6 måneder.

22 Sikkerhetstiltak Tvangsforvisning eller internering av sikkerhetsgrunner (G IV art. 78) Krav på individuell rettslig prøving Internerte behandles etter tilsvarende regler som krigsfanger (G IV art. 79-135) Oppfølging ved beskyttermakt/ICRC

23 Hendelser i Irak (1) Den 9. april 2003 plyndret lokale sivile åpenlyst i Basra. Britiske soldater mente de ikke har noe med det – ”we are not here in the business of policing”

24 Hendelser i Irak (2) 11. April 2003: nasjonalmuseet i Bagdad med antikke kulturskatter plyndret og vandalisert Det er absolutt utenfor vårt mandat å gjenopprette lov og orden, sier en amerikansk offiser. Kulturverdikonvensjonen av 1954 art. 4 pkt. 3: ”forby, forhindre og, om nødvendig, å sette en stopper for enhver form for tyveri, plyndring eller vandalisme rettet mot kulturgjenstander” (USA er ikke part, men er enig i prinsippene.)

25 Hendelser i Irak (3) Ny måte å straffe irakiske tyver på. De kastes nakne ut på gata med ”tyv” skrevet på brystet med tusj (forhåpentligvis enkelthendelse). G IV art. 27: beskyttede personer (herunder sivile på okkupert område) har under alle omstendigheter krav på respekt for sin person og ære.

26 Hendelser i Irak (4) Mandag 31. Mars 2003: Sju kvinner og barn skutt etter at bilen de satt i ikke stanset ved en veisperring. Soldatene skal først ha skutt varselskudd, deretter ha skutt mot bilens motor, uten at dette stanset bilens ferd imot veisperringen

27 Hendelser i Irak (5) 3. April 2003: Ti irakiske sivile, fem av dem små barn, drept ved en amerikansk veisperring utenfor Karbala sør for Bagdad. Det ble ikke skutt varselskudd mot en blå minibuss som nærmet seg, men skutt virkningsild.

28 Regler for vakter Samme prinsipp for fredsoperasjoner og okkupasjon? I krig forvisse seg om at angrep rettes mot militært mål. Tilsier samme type ROE for vakter ved veisperringer enten det er fred eller okkupasjon.

29 Blåmandag i Irak Okkupasjonsmakten overtar regjeringens ansvar Okkupasjonen begynner den dagen den første byen er tatt Okkupasjon er personellintensivt Okkupasjon krever annen opplæring enn strid Hendelsene er en konsekvens av dårlig planlegging

30 Er okkupasjonen av Irak avsluttet? I følge Sikkerhetsrådets resolusjon 1536/2004 opphørte okkupasjonen av Irak 30. Juni 2004. Er dette avgjørende for spørsmålet om de militære strykenes forpliktelser? Haag IV art. 42: Et område anses som okkupert når det faktisk befinner seg under den fiendtlige hærs myndighet.

31 Hvor står vi i dag? "In addition, the forces that makes up the MNF are and will remain committed at all times to act consistently with their obligations under the law of armed conflict, including the Geneva Conventions.” (Brev fra Colin Powell til Iraks statsminister)

32 Forelesning slutt Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Beskyttelse av sivile Forelesning på Universitetet i Oslo 29. oktober 2004 ved Arne Willy Dahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google