Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentrum-periferi i en historisk og teknologisk kontekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentrum-periferi i en historisk og teknologisk kontekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentrum-periferi i en historisk og teknologisk kontekst
Bjørnar Sæther SGO 1001

2 Sentrum-periferi Sentrum-periferi er et begrepspar som brukes i en rekke ulike sammenhenger, fra nasjonalt til globalt Sentrum – periferi i Norge, i Europa og globalt I denne forelesningen forstås sentrum periferi i en global målestokk Sentrum i dag er Nord-Amerika, EU+EØS, Japan, Australia og New Zealand Semiperiferi er Mexico, Brasil, S-Korea, Singapore, Hong Kong, Taiwan Resten er periferi, men grupperingen er ikke endelig

3 Sentrum-periferi må forstås historisk
Årsakene til denne inndelingen av verden i sentrum-periferi må forstås historisk Et perspektiv tilbake til omkring år 1500 er relevant Skiftende kombinasjoner av økonomiske, teknologiske, politiske og kulturelle prosesser har resultert i dagens geografiske mønster

4 Etablering av Europa som sentrum
Oppdagelsesreisene åpnet opp nye muligheter for handel og økonomisk ekspansjon Ny teknologi innen skipsbygging og navigasjon gjorde mulig regelmessige handelsruter Rivalisering mellom europeisk stater (Spania, Portugal, Nederland, England) drev prosessene Stor befolkningstetthet og mangel på mat i Europa Europeisk handelskapitalisme omformet verden

5 Selektiv integrasjon i sentrums økonomi
De nye områdene som ble ”oppdaget” eller erobret i Amerika, Afrika og Asia var i sterkt varierende grad integrert i sentrumslandenes økonomi Kystnære områder i Nord-Afrika, karibien og Nord-Amerika var integrert med plantasjedrift og handel styrt av europeiske makter Resten av ”den nye verden” var lite påvirket Europeerne utførte store overgrep mot den opprinnelige befolkningen

6 Den industrielle revolusjon
Den industrielle revolusjon i England omkring 1770 resulterte i nye teknologer innen transport og produksjon Den industrielle revolusjon spredte seg til områder med de riktige lokaliseringsbetingelser som tilgang på råvarer, arbeidskraft og kommunikasjon Ruhr ca 1850, Sentrale Østlandet Maskindrevne vever var viktige i den første fasen, deretter kull og dampmaskiner, seinere stålproduksjon

7 Nye kjerneland Områdene som industrialiserte tidlig (Tyskland, Frankrike, Belgia, N-Italia) ble integrert i den nye kjerneøkonomien Fra først på ble USA den ledende kjernemakten Etter 1945 har kun Japan blitt integrert i kjernen Det synes å ha vært vanskeligere å bli integrert som et kjerneland etterhvert som tiden har gått

8 Industrialisering og erobring
Industrialisering medførte at kapital ble konsentrert til kapitaleiere Kapitalistene ønsket videre ekspansjon og periferien kunne tilby råvarer og billig arbeidskraft (slaver) Ny kommunikasjonsteknologi som telegrafen muliggjorde etter hvert sterkere kontroll over store avstander Kolonier og handelsposter ble sterkere integrert i internasjonale handels- og produksjonssystemer

9 Teknologiske paradigmer
En deler den industrielle utviklingen fra 1770 og framover inn i historiske epoker som har hatt ulik nøkkelteknologi og hvor visse regioner har spilt en sentral rolle Tekstilindustri, de første fabrikker Kulldrevne dampmotorer, stål, jernbane Kjemiske, elektriske innovasjoner, forbrenningsmotoren, radio, ”Scientific management” og masseproduksjon

10 1920-1970 Elektronikk, romfart, petrokjemi, kjernekraft, ”fordisme” –
Kobling av masseproduksjon og massekonsum og offentlig økonomisk politikk med styring av etterspørsel nasjonalt 1970- Informasjonsteknologi, bioteknologi, Internet, Offentlig politikk er nå tilbudsorientert med vekt på rammevilkår for næringsliv og å stimulere kunnskap og innovasjon – også kalt ”Ny Schumpeterianisme”. Færre muligheter for nasjonal styring i en internasjonal økonomi

11 Nye geografier i kjerneland
Nye teknologier og måter og organisere produksjon på har hatt klare geografiske konsekvenser Områder med store nyinvesteringer i tekstil, kull og stålindustri på 1800-tallet kom fra 1970 av under kraftig press som følge av opphevelse av handelsbarrierer Nye vekstområder som følge av elektronikk og IT industri har blitt etablert, fra Silicon Valley til Nydalen

12 Omlokalisering av servicenæringen
Sysselsettingsmessig er servicenæringen dominerende i sentrum og semi-periferi Innen industri har en i mange år sett en utflagging til lavkostland Arbeidsoppgaver innen service har blitt endret som følge av IT og store arbeidsplasser er i ferd med å bli flyttet fra særlig Storbritannia og USA til India

13 Kina som den nye økonomiske stormakten?
Kina har de seinere åra hatt en sterk økonomisk vekst på om lag 10% pr år Millioner av arbeidsplasser er flyttet fra særlig USA men også Europa til Kina Den nye kinesiske middelklassen er en viktig kundegruppe Kina har et stort overskudd på handelsbalansen med USA og er ”dollarrikt” Utviklingen i Kina er ujamn


Laste ned ppt "Sentrum-periferi i en historisk og teknologisk kontekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google