Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Formål med rapporten: Kartlegge potensielle gassbrukere Trasevalg for gassrør Kostnader NB! Ikke alle valgkombinasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Formål med rapporten: Kartlegge potensielle gassbrukere Trasevalg for gassrør Kostnader NB! Ikke alle valgkombinasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Formål med rapporten: Kartlegge potensielle gassbrukere Trasevalg for gassrør Kostnader NB! Ikke alle valgkombinasjoner er utredet i denne rapporten! Levanger Formannskap, Svein Berg 2001-11-19

2 2 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Fordeler med bruk av naturgass kontra olje: (Salgsgass er tilnærmet ren metangass: CH4) Tilgang på energi Reduserte utslipp av NOx, SOx, CO2 og partikkelutslipp Bedre driftsregularitet Høyere virkningsgrad

3 3 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Aktuelle abonnenter av naturgass i Levanger

4 4 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Abonnenter i Levanger som ikke er med i denne utredningen:

5 5 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Identifiserte effektbehov: MaksimaleffektMidlere forbruk Område (kW) (Sm 3 /h) (MSm 3 /år) Sum Levanger40 9703 525 3,636 Sum Verdal25 5532 199 5,049 Sum Inderøy 8 260 711 6,227 Totalt74 7836 43514,912 Dimensjonerende gassmengde ut fra dagens effektbehov: Område Sm 3 /h Levanger 5 000 Verdal 3 000 Inderøy 1500 Totalt 8 500 Fremtidig behov for gass på Verdal er 24.000 Sm3/h (175 MSm3/år)

6 6 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Trasevalg: Høytrykksledning fra Skogn til Verdal (Over 4 bar: Sikringsfelt) Ledning over land Ledning i sjø Lavtrykk distribusjonsnett (Plastrør) Levanger Verdal Verdal - Inderøy

7 7 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Sikringsfelt for høytrykksledning (stålledning) Avstand fra rørledning: 25 m Fra ventilstasjoner, målestasjoner o.l.: 100 m I sikringsfelt vil det være forbud mot å bygge beboelseshus, forsamlingshus eller oppføre bygninger beregnet på næringsdrift av enhver art, eller drive næring som faller utenom vanlig jord- og skogbruk, samt mot all bruk av åpen ild som bråtebrenning, leirild etc. uten etter forutgående samtykke fra rørselskapet.

8 8 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred

9 9 Lavtrykksledning (plast) Lavtrykksledning: Minst 0,6 m overdekning i gang- og sykkelbane, grøntområder eller eiendomsgrunn Minst 0,8 m overdekning i gate i bebyggelse Minst 1,0 m overdekning i øvrige områder Tilsvarende krav for høytrykksledning: Minst 0,6 m overdekning i grøft utsprengt i fjell Minst 0,9 m overdekning i jord og grus (avhengig av klasse) Minst 1,2 m overdekning ved kryssing av vei og jernbane

10 10 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Trasebeskrivelse frem til Levanger: 25 m sikkerhetsavstand til begge sider av høytrykksledning. Søkt etter sammenhengende trase, min. 50 m bredde ikke kommer i konflikt med hus. Fra Norske Skogindustrier går traseen i østlig retning langs stranda. Etter 800 m går traseen ut i sjøen fram til Vollan. Sjøledningen blir 700 m og største dyp blir i overkant av 20 m. Fra Vollan går traseen over dyrket mark mellom E6 og sjøen, 1,5 km i svak oppoverbakke. E6 og jernbanen krysses ved Korsbakken. Her kan det være aktuelt å bore under veg og jernbane, i stedet for grave grøft. Videre østover parallelt med jernbanelinja i 1,5 km lengde. Første del over dyrket mark, siste del gjennom noe lauvskog. Litt før Norum svinger jernbanen mot nord, mens ledningstraseen fortsatt går i østlig retning. Dyrket mark hele vegen mellom Norum og Østgård. Total lengde så langt er 6,0 km. Etter Østgård svinger traseen og går i nordøstlig retning i bunn av et lite dalføre (Koiabekken) med en del tett skog, fram til Norum. Derfra er det lange strekk med dyrket mark, Fv.125 passeres like nedenfor Halsanskole, videre sør for Valstad, via Skogly og ned i dalen til Nedre Tingstad. Her krysses Levangerelva, og det går oppoverbakke gjennom litt lauvskog til Heir, like sør for E6. Total lenge 10,0 km. Her vil det passe å bygge en MR-stasjon (mengdemåling og trykkreduksjon) for en lavtrykksledning inn til Levanger.

11 11 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Trasebeskrivelse fra Heir til Verdal: Høytrykksledningen fortsetter fra Heir opp til Øvre Gran, fortsatt mest dyrket mark, men den går inn i et skogsområde like etter Nordgård. Ved Haugset er traseen ganske nær E6 et kort stykke, men vegen bøyer av mot nord, mens ledningen fortsetter på stø kurs i nordøstlig retning. Stadig lange strekninger med dyrket mark, nord for Haugskott og Grevskott til Salthammar. Total lengde ved Salthammar er 15,0 km. Rinnsaga passeres på sørsiden, og like etterpå knekker traseen nordover, krysser jernbanen, og går i slak nedoverbakke til Ner- Rinnan hvor E6 krysses igjen. Like etter passeres Rinnelva og kommunegrensa mellom Levanger og Verdal. Siste strekning er over et helt flatt parti, litt øst for gammel flystripe, til ny MR-stasjon sør for industriområdet på Verdalsøra. Total lengde fra porten ved Norske Skog AS er 18,6 km. Herfra kan kunder på Verdalsøra forsynes med høytrykksgass eller lavtrykksgass, men slike interne ledninger inne på industriområdet er ikke tatt med her.

12 12 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Lavtrykksnett i Levanger: MR-stasjonen på Heir blir utgangspunktet for en lavtrykksledning til Levanger. Trykket reduseres til 4 bar(g), og ledningstypen endres fra stål til plast. Fra MR-stasjonen går ledningen i nordvestlig retning, krysser E6, og følger gangvegen langs Fv. 128 som går mot Levanger. Etter 800 m kommer traseen fram til boligbebyggelsen. Her er det litt trangere å komme fram med ledningen, men den kan legges gjennom boligfeltet, eller evt. kombineres med nytt fortau langs hovedvegen. Videre følger traseen gangveg og fortau fram til jernbanen som krysses ved Stabelvollen, etter 2050 m. Det er flere skoler, andre offentlige bygg og lettere industrivirksomhet på denne strekningen. Levangerelva må krysses, enten ved at ledningen henges opp under brua, eller at den graves ned i elvebunnen. En grenledning kan legges ut på havna, til bl.a. et vaskeri. Sjøgata er valgt som hovedtrase for ledningen gjennom sentrum, bl.a. fordi Nestle ligger der. Traseen svinger så opp til Kirkegata og går sørvestover mot neste mulige storkunde, Innherred sykehus. Siste del av hovedtraseen går til via Moan idrettspark og Moan industriområde. Total lengde er 4.900 m.

13 13 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Kartstudier og befaringer gir: Alternativ 1: Sjøledning fra Fiborgtangen til Verdalsøra: 18.000 m Alternativ 2: Landledning fra Fiborgtangen til Levanger: 10.000 m Landledning fra Levanger til Verdalsøra: 8.600 m Sum landledning18.600 m

14 14 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Hovedtall for høytrykksrør over land: Lengde Meterpris Anleggskostnad Høytrykkledning Skogn – Heir: 10.750 m kr. 3.858 kr. 41.470.000 Høytrykksedning Heir- Verdalsøra: 8.650 m kr. 3.517 kr. 30.420.000 Sum høytrykksledning:19.400 m kr. 3.706 kr. 71.890.000

15 15 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Hovedtall for lavtrykkledning: Strekning & utstyr Lengde Meterpris Anleggskostnad MR-stasjon Heir - - kr. 10.000.000 Lavtrykksledning Levanger 5.300 m kr. 2.451 kr. 12.990.000 MR-stasjon Verdalsøra kr. 10.000.000 Lavtr.: Verdal - Røra/Hylla12.100 m kr. 1.624 kr. 19.655.000 Lavtr. Verdal sentrum 3.600 m kr. 2.436 kr. 8.770.000 SUM lavtrykksanlegg 21.000 m kr. 1.972 kr. 61.415.000

16 16 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Kostnader for sjøledning: Prosjektering og ledelse: 2,9 MNOK Leggefartøy med ROV14,5 MNOK Transport, sveising og coating av rør:19,3 MNOK Diverse innkjøp inklusive anoder: 2,7 MNOK Nedgraving og steinfylling: 8,0 MNOK Landfallkostnader på Skogn og Verdal: 5,0 MNOK Grunnundersøkelser15,0 MNOK Sum67,4 MNOK


Laste ned ppt "1 Distribusjonsnett for naturgass i Innherred Formål med rapporten: Kartlegge potensielle gassbrukere Trasevalg for gassrør Kostnader NB! Ikke alle valgkombinasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google