Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende inntektsskatterett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende inntektsskatterett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende inntektsskatterett
Forelesninger H06 Frederik Zimmer

2 Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005
Totalt skatte- og avgiftproveny 830’’ Inntektsskatt ’’ Trygdeavgift ’’ Inntektsskatt på petroleum 180’’ Merverdiavgift ’’ Arbeidsgiveravgift ’’ Særavgifter og toll ’’ Formuesskatt ’’

3 Skatter som andel av BNP 2002
Sverige 50,6 Danmark 49,4 Finland ,9 Frankrike ,2 Norge ,1 Tyskland 36,2 USA ,9 OECD gjennomsnitt 36,2 OECD Europa 39 EU ,5

4 Skatterettens innvirkning på privatretten
Rt s – latent skatt ved insolvensvurdering: AS eiendom 23 mill., gjeld 19 mill.; skatt hvis salg av eiendommen ca 12 mill. Hvis konkurs, gevinst skattefri. Selskapet begjærer oppbud – insolvent? HR: nei

5 Sentrale problemstillinger 1
Hvor mye skatt en skattyter skal betale det enkelte år Beregningsgrunnlag x skattesats – fradrag i skatt/skattebegrensningsregler

6 Sentrale problemstillinger 2
Beregningsgrunnlaget: Bruttoinntekter Fradrag Tidfesting Tilordning Hvem er skattesubjekt? Prinsipp for tilordning til subjekt

7 Skattesatsstrukturen - personer
Alminnelig inntekt 28 Personinntekt Trygdeavgift Lønn ,8 Virksomhet ,7 Toppskatt – 12 Høyeste marginalskattesats lønn 47,8 Høyeste marginalskattesats virksomhet 50,7 Skattesats kapitalinntekter 28

8 Skattesatsstruktur – AS og aksjonærer
Inntekt aksjeselskap Inntektsskatt AS Utbytte til aksjonær Skatt på aksjeutbytte 72 [over skjermingsfradr] x 0, ,16 Samlet skatt på selskap og aksjonær: ,16 = 48,16

9 Gangen i en skattesak År 1: året forut for inntektsåret
Skattevedtak, skattekort År 2: Inntektsåret Inntektsopptjening. Forskuddstrekk/skatt År 3: Ligningsåret Ligning, avregning: restskatt/tilbakebet. Evt. klage År 4 og senere år: Evt. klagebehandling, evt. rettssak

10 Skattesubjektsbegrepets relevans
Beregningsenhet Transaksjoner mellom skattesubjekter Vilkår må være oppfylt hos ett og samme skattesubjekt Internasjonal avgrensning av skatteplikt

11 Selskap som skattesubjekt
Aksjeselskap: A AS ANS/KS: A B ANS

12 Bruttoinntekter arbeid Fordel … vunnet ved … kapital virksomhet
Kapitalgevinst, ved realisasjon av formuesobjekt

13 Fradrag Fordel … oppofret … i tilknytning til bruttoinntekt
Kapitaltap, ved realisasjon av formuesobjekt (symmetri med kapitalgevinst)

14 Begreper i fradragslæren
Kostnad (utgift) § 6-1 Tap § 6-2 Underskudd § 6-3 - på inntektskilde i året - på totalinntekten i året

15 Tidfestingsprinsipper
Inntekt Kostnad Opptjent Forfall/betaling Realisasjonsprins. Kontantprins. [Regnskapsprins.] Pådratt Betaling

16 Inntektsarter Kapital Arbeid I tjeneste Utenfor tjeneste Virksomhet
Ytet seg selv Virksomhet fritidssysler

17 EF eller AS? EF AS virksomhet Lønn el. utbytte AS fra AS virksomhet X

18 ”Kostnad” - oppofrelse
Direkte Avskrivbar Gevinst/tap Utbetaling Ikke vederlag Vederlag ----aktivering -- inngangsver. verdireduksjon?

19 Kostnad/gevinst skip AS kjøper et skip i år 1 for 10 mill kr.
AS selger skipet i år 3 for 9 mill kr. År 1: ikke dir. fradrag for de 10 mill Skip avskrivbart. Avskrivning år 1: 10 x 0,14 = 1,4 Avskrivning år 2: (10-1,4) x 0,14 = 1,2 År 3 Ingen avskrivning Salgsgevinst: 9 – (10 – 2,6) = 1,6 Gevinst føres på gevinst/tapskonto Inntekt fra g/t-konto år 3: 1,6 x 0,20 = 0,32 År 4 Innt fra g/t-kto: (1,6 – 0,32) x 0,20= 0.26

20 Kostnad/gevinst maskin
AS kjøper maskin år 1 for 1 000’ Saldo d 1.1 år 1: 1 500’ Selger maskin i år 3 for 900’ (ingen andre bevegelser) År 1. Avskrivning: 2500’ x 0,20 = 500’ År 2. Avskrivning: 2000’ x 0,20 = 400’ Ar 3. Vederlag nedskrives på saldo Avskrivning: (1600’-900’) x 0,20 = 140’ (Uten nedskrivn: 1600’ x 0,20) = 320’)

21 Varer Anskaffelser år 1: 3 a 10 = 30 Anskaffelser år 2: 2 a 12 = 24
Salg år 2: 4 for 15 per stk. = 60 Inng.v. solgte varer 3 a 10, 1 a 12= 42 Nettoinntekt av varesalg 18 Varelager år 2: 1 a 12 = 12

22 Avkastning av boligeiendom - fordel ved å bo i eget hus
Utleie: Inntekt er leie minus kostnader Fri bruk av annens bolig: Skattepliktig, sktl § 5-20, 3. ledd (verdsettelse, § 5-3) Eieren bor i boligen selv: Ingen avkastning?

23 ”Boligskatt” – vanlige motargumenter
Skattlegging av fiktiv inntekt Bolig en nødvendighet, intet investeringsobjekt Beregnes ikke inntekt av andre gjenstander Boliger rammes av en rekke andre skatter Boligeiere har nok utgifter som det er Boligeiere betaler renter og avdrag på lån Verdien av rentefradraget er mye lavere enn før Opphevelse av ”boligskatten” gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet

24 Skattefrie leieinntekter
Ås eier en tomannsbolig. Han leier ut den ene leiligheten for i året. I den andre bor han normalt selv, men leier ut en hybelleilighet til i året. Et år leier han dessuten ut sin egen bolig fra januar til juni for Skattefritt?

25 Rt. 2006 s. 333 X Eiendom Juni Mars Aug Avt aksje- Tilleggsvederlag
Juni Avt aksje- salg 23 mill + tilleggsv. basert på oms i 2001 Mars Tilleggsvederlag klart: 40,4 mill Aug Aksjene overført

26 Tidfesting - gjeldsrenter
Realisasjonsprinsippet: Etter hvert som gjeld pådras Misligholdte gjeldsrenter, sktl. § 14-20: År 1 ÅR 2 1.4 År 1 fradrag for gjeldsrenter 1.4 – 1.10 hvis betales i år 1. Renter 1.10 – fradras i år 1. Men hvis ikke betales innen utløpet av år 2, skal beløpet tilbakeføres til beskatning.

27 Utbyttebegrepet Aksjonær Selskap Salg gj.st. verd 100,
for 120,utbytte 20 Kjøp av gj.st verd 100 for 80

28 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave
Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

29 Kontinuitetsprinsippet - tap
Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

30 Aksjonærmodellen 1 Kostpris aksjer 2000
Skjermingsfradrag (5% av 2000) Dvs. at utbytte inntil 100 er skattefritt. Sett at ikke tar ut utbytte i år 1, da: Skjermingsgrunnlag år Skjermingsfradr år 2 ( x0,05)

31 Aksjonærmodellen 2 Aksjens inngangsverdi 2000
Ubenyttet skjerming utløp år Aksjen selger år 3 for Gevinst, ord. regler: 2300 – 2000 = Ubenyttet skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst

32 Aksjonærmodellen 3 Inngangsverdi og ubrukt skjermingsfradrag som foran
Aksjen selger år 3 for Ord. gevinst: 2100 – Skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst Uutnyttet skjermingsfradrag

33 Aksjonærmodellen 4 Forutsetninger som foran
Aksjen selges i år 3 for 1500 Tap iht. ordinære regler: ( )= -500 Ubrukt skjermingsfradrag kan overhodet ikke utnyttes

34 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Lavskatteland GmbH AS 10%-krav Ltd Ltd.

35 Internprising Utland Norge Corp. AS kreves godtas

36 Konsernbidrag Utland Norge Mor D1 D2 D3

37 Internasjonale problemstillinger
Forebygge internasjonal dobbeltbeskatning Fordele beskatningsrett mellom stater Hindre internasjonal skatteunndragelse og -omgåelse Hindre diskriminering/restriksjon Fremme menneskerettigheter

38 Norsk rett og skatteavtaler
Folkerett Skatteavtaler Norsk intern rett Skatteavtaler som avkall på norsk beskatningsrett

39 Personer bosatt/selskaper hjemmehørende i utlandet – sktl § 2-3
Skatteplikt til Norge for Inntekt av fast eiendom her, bokstav a Inntekt av filial her, bokstav b Aksjeutbytte fra norsk selskap, bokstav c Inntekt ved arbeid her fra kilde her, boks. d Visse aksjegevinster, 3. ledd Men ikke f.eks. renter fra norsk debitor, pensjoner, royalty


Laste ned ppt "Grunnleggende inntektsskatterett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google