Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H06 Frederik Zimmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H06 Frederik Zimmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H06 Frederik Zimmer

2 2 Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005 Totalt skatte- og avgiftproveny830’’ Inntektsskatt209’’ Trygdeavgift 65’’ Inntektsskatt på petroleum180’’ Merverdiavgift155’’ Arbeidsgiveravgift 93’’ Særavgifter og toll 78’’ Formuesskatt 8’’

3 3 Skatter som andel av BNP 2002 Sverige50,6 Danmark49,4 Finland 45,9 Frankrike 44,2 Norge 43,1 Tyskland36,2 USA28,9 OECD gjennomsnitt36,2 OECD Europa39 EU 1540,5

4 4 Skatterettens innvirkning på privatretten Rt. 1982 s. 1426 – latent skatt ved insolvensvurdering: AS eiendom 23 mill., gjeld 19 mill.; skatt hvis salg av eiendommen ca 12 mill. Hvis konkurs, gevinst skattefri. Selskapet begjærer oppbud – insolvent? HR: nei

5 5 Sentrale problemstillinger 1 Hvor mye skatt en skattyter skal betale det enkelte år Beregningsgrunnlag x skattesats – fradrag i skatt/skattebegrensningsregler

6 6 Sentrale problemstillinger 2 Beregningsgrunnlaget: Bruttoinntekter Fradrag Tidfesting Tilordning Hvem er skattesubjekt? Prinsipp for tilordning til subjekt

7 7 Skattesatsstrukturen - personer Alminnelig inntekt28 Personinntekt Trygdeavgift Lønn 7,8 Virksomhet10,7 Toppskatt0 – 12 Høyeste marginalskattesats lønn47,8 Høyeste marginalskattesats virksomhet 50,7 Skattesats kapitalinntekter28

8 8 Skattesatsstruktur – AS og aksjonærer Inntekt aksjeselskap100 Inntektsskatt AS 28 Utbytte til aksjonær 72 Skatt på aksjeutbytte 72 [over skjermingsfradr] x 0,28 20,16 Samlet skatt på selskap og aksjonær: 28 + 20,16 = 48,16

9 9 Gangen i en skattesak År 1: året forut for inntektsåret Skattevedtak, skattekort År 2: Inntektsåret Inntektsopptjening. Forskuddstrekk/skatt År 3: Ligningsåret Ligning, avregning: restskatt/tilbakebet. Evt. klage År 4 og senere år: Evt. klagebehandling, evt. rettssak

10 10 Skattesubjektsbegrepets relevans Beregningsenhet Transaksjoner mellom skattesubjekter Vilkår må være oppfylt hos ett og samme skattesubjekt Internasjonal avgrensning av skatteplikt

11 11 Selskap som skattesubjekt Aksjeselskap: A AS ANS/KS: A B ANS

12 12 Bruttoinntekter arbeid Fordel … vunnet ved … kapital virksomhet Kapitalgevinst, ved realisasjon av formuesobjekt

13 13 Fradrag Fordel … oppofret … i tilknytning til bruttoinntekt Kapitaltap, ved realisasjon av formuesobjekt (symmetri med kapitalgevinst)

14 14 Begreper i fradragslæren Kostnad (utgift) § 6-1 Tap§ 6-2 Underskudd§ 6-3 - på inntektskilde i året - på totalinntekten i året

15 15 Tidfestingsprinsipper Inntekt Kostnad Opptjent Forfall/betaling PådrattBetaling Realisasjonsprins.Kontantprins. [Regnskapsprins.]

16 16 Inntektsarter Arbeid -I tjeneste -Utenfor tjeneste -Ytet seg selv Kapital Virksomhet fritidssysler

17 17 EF eller AS? EFAS virksomhet AS X Lønn el. utbytte AS fra AS virksomhet

18 18 ”Kostnad” - oppofrelse DirekteAvskrivbarGevinst/tap Utbetaling -Ikke vederlag -Vederlag ----  aktivering --  inngangsver. verdireduksjon?

19 19 Kostnad/gevinst skip AS kjøper et skip i år 1 for 10 mill kr. AS selger skipet i år 3 for 9 mill kr. År 1: ikke dir. fradrag for de 10 mill Skip avskrivbart. Avskrivning år 1: 10 x 0,14 = 1,4 Avskrivning år 2: (10-1,4) x 0,14 = 1,2 År 3 Ingen avskrivning Salgsgevinst: 9 – (10 – 2,6) = 1,6 Gevinst føres på gevinst/tapskonto Inntekt fra g/t-konto år 3: 1,6 x 0,20 = 0,32 År 4 Innt fra g/t-kto: (1,6 – 0,32) x 0,20= 0.26

20 20 Kostnad/gevinst maskin AS kjøper maskin år 1 for 1 000’ Saldo d 1.1 år 1: 1 500’ Selger maskin i år 3 for 900’ (ingen andre bevegelser) År 1. Avskrivning: 2500’ x 0,20 = 500’ År 2. Avskrivning: 2000’ x 0,20 = 400’ Ar 3. Vederlag nedskrives på saldo Avskrivning: (1600’-900’) x 0,20= 140’ (Uten nedskrivn: 1600’ x 0,20) =320’)

21 21 Varer Anskaffelser år 1: 3 a 10 =30 Anskaffelser år 2: 2 a 12 = 24 Salg år 2: 4 for 15 per stk. =60 Inng.v. solgte varer 3 a 10, 1 a 12= 42 Nettoinntekt av varesalg18 Varelager 31.12 år 2: 1 a 12 = 12

22 22 Avkastning av boligeiendom - fordel ved å bo i eget hus Utleie: Inntekt er leie minus kostnader Fri bruk av annens bolig: Skattepliktig, sktl § 5-20, 3. ledd (verdsettelse, § 5-3) Eieren bor i boligen selv: Ingen avkastning?

23 23 ”Boligskatt” – vanlige motargumenter -Skattlegging av fiktiv inntekt -Bolig en nødvendighet, intet investeringsobjekt -Beregnes ikke inntekt av andre gjenstander -Boliger rammes av en rekke andre skatter -Boligeiere har nok utgifter som det er -Boligeiere betaler renter og avdrag på lån -Verdien av rentefradraget er mye lavere enn før -Opphevelse av ”boligskatten” gjør det enklere for unge å komme inn på boligmarkedet

24 24 Skattefrie leieinntekter Ås eier en tomannsbolig. Han leier ut den ene leiligheten for 100 000 i året. I den andre bor han normalt selv, men leier ut en hybelleilighet til 40 000 i året. Et år leier han dessuten ut sin egen bolig fra januar til juni for 60 000. Skattefritt?

25 25 Rt. 2006 s. 333 X Eiendom Juni Avt aksje- salg 23 mill + tilleggsv. basert på oms i 2001 20012002 Aug Aksjene overført Mars Tilleggsvederlag klart: 40,4 mill

26 26 Tidfesting - gjeldsrenter Realisasjonsprinsippet: Etter hvert som gjeld pådras Misligholdte gjeldsrenter, sktl. § 14-20: År 1ÅR 2 1.10 1.4 År 1 fradrag for gjeldsrenter 1.4 – 1.10 hvis betales i år 1. Renter 1.10 – 31.12 fradras i år 1. Men hvis ikke betales innen utløpet av år 2, skal beløpet tilbakeføres til beskatning. 1.4

27 27 Utbyttebegrepet AksjonærSelskap Salg gj.st. verd 100, for 120,utbytte 20 Kjøp av gj.st verd 100 for 80

28 28 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Givers ervervGave Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag

29 29 Kontinuitetsprinsippet - tap Givers erverv Gave Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag

30 30 Aksjonærmodellen 1 Kostpris aksjer2000 Skjermingsfradrag (5% av 2000) 100 Dvs. at utbytte inntil 100 er skattefritt. Sett at ikke tar ut utbytte i år 1, da: Skjermingsgrunnlag år 22100 Skjermingsfradr år 2 (100 + 2100x0,05) 205

31 31 Aksjonærmodellen 2 Aksjens inngangsverdi2000 Ubenyttet skjerming utløp år 2 205 Aksjen selger år 3 for 2300 Gevinst, ord. regler: 2300 – 2000 = 300 Ubenyttet skjermingsfradrag 205 Skattepliktig gevinst 95

32 32 Aksjonærmodellen 3 Inngangsverdi og ubrukt skjermingsfradrag som foran Aksjen selger år 3 for 2100 Ord. gevinst: 2100 – 2000 100 Skjermingsfradrag 205 Skattepliktig gevinst 0 Uutnyttet skjermingsfradrag 105

33 33 Aksjonærmodellen 4 Forutsetninger som foran Aksjen selges i år 3 for 1500 Tap iht. ordinære regler: (1500- 2000)= -500 Ubrukt skjermingsfradrag kan overhodet ikke utnyttes

34 34 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskatteland GmbH Ltd Ltd. 10%-krav

35 35 Internprising UtlandNorge Corp.AS + 100- 100 kreves - 80 godtas

36 36 Konsernbidrag UtlandNorge Mor D1 D2 D3

37 37 Internasjonale problemstillinger Forebygge internasjonal dobbeltbeskatning Fordele beskatningsrett mellom stater Hindre internasjonal skatteunndragelse og -omgåelse Hindre diskriminering/restriksjon Fremme menneskerettigheter

38 38 Norsk rett og skatteavtaler Folkerett Skatteavtaler Norsk intern rett Skatteavtaler som avkall på norsk beskatningsrett

39 39 Personer bosatt/selskaper hjemmehørende i utlandet – sktl § 2-3 Skatteplikt til Norge for -Inntekt av fast eiendom her, bokstav a -Inntekt av filial her, bokstav b -Aksjeutbytte fra norsk selskap, bokstav c -Inntekt ved arbeid her fra kilde her, boks. d -Visse aksjegevinster, 3. ledd -Men ikke f.eks. renter fra norsk debitor, pensjoner, royalty


Laste ned ppt "1 Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H06 Frederik Zimmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google