Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005
Totalt skatte- og avgiftproveny 830’’ Inntektsskatt ’’ Trygdeavgift ’’ Inntektsskatt på petroleum 180’’ Merverdiavgift ’’ Arbeidsgiveravgift ’’ Særavgifter og toll ’’ Formuesskatt ’’

2 Skatter som andel av BNP 2002
Sverige 50,6 Danmark 49,4 Finland ,9 Frankrike ,2 Norge ,1 Tyskland 36,2 USA ,9 OECD gjennomsnitt 36,2 OECD Europa 39 EU ,5

3 Skatterettens innvirkning på privatretten
Rt s – latent skatt ved insolvensvurdering: AS eiendom 23 mill., gjeld 19 mill.; skatt hvis salg av eiendommen ca 12 mill. Hvis konkurs, gevinst skattefri. Selskapet begjærer oppbud – insolvent? HR: nei

4 Skattesatsstrukturen - personer
Alminnelig inntekt 28 Personinntekt Trygdeavgift Lønn ,8 Virksomhet ,7 Toppskatt – 12 Høyeste marginalskattesats lønn 47,8 Høyeste marginalskattesats virksomhet 50,7 Skattesats kapitalinntekter 28

5 Skattesatsstruktur – AS og aksjonærer
Inntekt aksjeselskap Inntektsskatt AS Utbytte til aksjonær Skatt på aksjeutbytte 72 [over skjermingsfradr] x 0, ,16 Samlet skatt på selskap og aksjonær: ,16 = 48,16

6 Sentrale problemstillinger 1
Hvor mye skatt en skattyter skal betale det enkelte år Beregningsgrunnlag x skattesats – fradrag i skatt/skattebegrensningsregler

7 Sentrale problemstillinger 2
Beregningsgrunnlaget: Bruttoinntekter Fradrag Tidfesting Tilordning Hvem er skattesubjekt? Prinsipp for tilordning til subjekt

8 Gangen i en skattesak År 1: året forut for inntektsåret
Skattevedtak, skattekort År 2: Inntektsåret Inntektsopptjening. Forskuddstrekk/skatt År 3: Ligningsåret Ligning, avregning: restskatt/tilbakebet. Evt. klage År 4 og senere år: Evt. klagebehandling, evt. rettssak

9 Skattesubjektsbegrepets relevans
Beregningsenhet Transaksjoner mellom skattesubjekter Vilkår må være oppfylt hos ett og samme skattesubjekt Internasjonal avgrensning av skatteplikt

10 Selskap som skattesubjekt
Aksjeselskap: A AS ANS/KS: A B ANS

11 Bruttoinntekter arbeid Fordel … vunnet ved … kapital virksomhet
Kapitalgevinst, ved realisasjon av formuesobjekt

12 Fradrag Fordel … oppofret … i tilknytning til bruttoinntekt
Kapitaltap, ved realisasjon av formuesobjekt (symmetri med kapitalgevinst)

13 Begreper i fradragslæren
Kostnad (utgift) § 6-1 Tap § 6-2 Underskudd § 6-3 - på inntektskilde i året - på totalinntekten i året

14 Tidfestingsprinsipper
Inntekt Kostnad Opptjent Forfall/betaling Realisasjonsprins. Kontantprins. [Regnskapsprins.] Pådratt Betaling

15 Utbyttebegrepet Aksjonær Selskap Salg gj.st. verd 100,
for 120,utbytte 20 Kjøp av gj.st verd 100 for 80

16 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave
Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

17 Kontinuitetsprinsippet - tap
Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag Givers erverv Gave

18 Aksjonærmodellen 1 Kostpris aksjer 2000
Skjermingsfradrag (5% av 2000) Dvs. at utbytte inntil 100 er skattefritt. Sett at ikke tar ut utbytte i år 1, da: Skjermingsgrunnlag år Skjermingsfradrag år 2 ( x0,05) 205

19 Aksjonærmodellen 2 Aksjens inngangsverdi 2000
Ubrukt skjerming utløp år Aksjen selger år 3 for Gevinst, ord. regler: 2300 – 2000 = Ubrukt skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst

20 Aksjonærmodellen 3 Inngangsverdi og ubrukt skjermingsfradrag som foran
Aksjen selger år 3 for Ord. gevinst: 2100 – Skjermingsfradrag Skattepliktig gevinst Uutnyttet skjermingsfradrag

21 Aksjonærmodellen 4 Forutsetninger som foran
Aksjen selges i år 3 for 1500 Tap iht. ordinære regler: ( )= -500 Ubrukt skjermingsfradrag kan overhodet ikke utnyttes

22 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Lavskatteland GmbH AS 10%-krav Ltd Ltd.

23 Internprising Utland Norge Corp. AS kreves godtas

24 Konsernbidrag Utland Norge Mor D1 D2 D3

25 Internasjonale problemstillinger
Forebygge internasjonal dobbeltbeskatning Fordele beskatningsrett mellom stater Hindre internasjonal skatteunndragelse og -omgåelse Hindre diskriminering/restriksjon Fremme menneskerettigheter

26 Norsk rett og skatteavtaler
Folkerett Skatteavtaler Norsk intern rett Skatteavtaler som avkall på norsk beskatningsrett

27 Dobbeltbeskatningssituasjoner
Dobbelt bosted Bo- satt Bo- satt Hjemstat og kildestat Bo- satt Inntekts- kilde

28 Forebyggelse av dobbeltbeskatning
Hjemstat Kildestat A bosatt inntekt 100 Skattesats 40% Skattesats 30% Unntaksprinsippet: X er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30 Kreditprinsippet: To trinn: X er inntekt for A i hjemstat og i kildestat Skatt på X i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30 (Begrensning til ordinær kredit)

29 Skatteavtalenes regler 1
Norge Utland Hjemmehørende fast driftssted Fast driftssted Hjemmehørende Hjemmehørende Arbeider Arbeider Hjemmehørende

30 Skatteavtalenes regler 2
Norge Utland utbytte M D utbytte Hr. X AS

31 Skatteavtalenes regler 3
Norge Utland renter Kreditor Debitor Debitor Kreditor renter


Laste ned ppt "Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google