Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005 Totalt skatte- og avgiftproveny830’’ Inntektsskatt209’’ Trygdeavgift 65’’ Inntektsskatt på petroleum180’’ Merverdiavgift155’’

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005 Totalt skatte- og avgiftproveny830’’ Inntektsskatt209’’ Trygdeavgift 65’’ Inntektsskatt på petroleum180’’ Merverdiavgift155’’"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005 Totalt skatte- og avgiftproveny830’’ Inntektsskatt209’’ Trygdeavgift 65’’ Inntektsskatt på petroleum180’’ Merverdiavgift155’’ Arbeidsgiveravgift 93’’ Særavgifter og toll 78’’ Formuesskatt 8’’

2 Skatter som andel av BNP 2002 Sverige50,6 Danmark49,4 Finland 45,9 Frankrike 44,2 Norge 43,1 Tyskland36,2 USA28,9 OECD gjennomsnitt36,2 OECD Europa39 EU 1540,5

3 Skatterettens innvirkning på privatretten Rt. 1982 s. 1426 – latent skatt ved insolvensvurdering: AS eiendom 23 mill., gjeld 19 mill.; skatt hvis salg av eiendommen ca 12 mill. Hvis konkurs, gevinst skattefri. Selskapet begjærer oppbud – insolvent? HR: nei

4 Skattesatsstrukturen - personer Alminnelig inntekt28 Personinntekt Trygdeavgift Lønn 7,8 Virksomhet10,7 Toppskatt0 – 12 Høyeste marginalskattesats lønn47,8 Høyeste marginalskattesats virksomhet 50,7 Skattesats kapitalinntekter28

5 Skattesatsstruktur – AS og aksjonærer Inntekt aksjeselskap100 Inntektsskatt AS 28 Utbytte til aksjonær 72 Skatt på aksjeutbytte 72 [over skjermingsfradr] x 0,28 20,16 Samlet skatt på selskap og aksjonær: 28 + 20,16 = 48,16

6 Sentrale problemstillinger 1 Hvor mye skatt en skattyter skal betale det enkelte år Beregningsgrunnlag x skattesats – fradrag i skatt/skattebegrensningsregler

7 Sentrale problemstillinger 2 Beregningsgrunnlaget: Bruttoinntekter Fradrag Tidfesting Tilordning Hvem er skattesubjekt? Prinsipp for tilordning til subjekt

8 Gangen i en skattesak År 1: året forut for inntektsåret Skattevedtak, skattekort År 2: Inntektsåret Inntektsopptjening. Forskuddstrekk/skatt År 3: Ligningsåret Ligning, avregning: restskatt/tilbakebet. Evt. klage År 4 og senere år: Evt. klagebehandling, evt. rettssak

9 Skattesubjektsbegrepets relevans Beregningsenhet Transaksjoner mellom skattesubjekter Vilkår må være oppfylt hos ett og samme skattesubjekt Internasjonal avgrensning av skatteplikt

10 Selskap som skattesubjekt Aksjeselskap: A AS ANS/KS: A B ANS

11 Bruttoinntekter arbeid Fordel … vunnet ved … kapital virksomhet Kapitalgevinst, ved realisasjon av formuesobjekt

12 Fradrag Fordel … oppofret … i tilknytning til bruttoinntekt Kapitaltap, ved realisasjon av formuesobjekt (symmetri med kapitalgevinst)

13 Begreper i fradragslæren Kostnad (utgift) § 6-1 Tap§ 6-2 Underskudd§ 6-3 - på inntektskilde i året - på totalinntekten i året

14 Tidfestingsprinsipper Inntekt Kostnad Opptjent Forfall/betaling PådrattBetaling Realisasjonsprins.Kontantprins. [Regnskapsprins.]

15 Utbyttebegrepet AksjonærSelskap Salg gj.st. verd 100, for 120,utbytte 20 Kjøp av gj.st verd 100 for 80

16 Kontinuitetsprinsippet ved arv og gave Givers ervervGave Gavemottakers inngangsverdi Gavemottaker arveavgiftsgrunnlag

17 Kontinuitetsprinsippet - tap Givers erverv Gave Gavemottakers Inngangsverdi? Eller § 9-7? Gavemottakers arveavgiftsgrunnlag

18 Aksjonærmodellen 1 Kostpris aksjer2000 Skjermingsfradrag (5% av 2000) 100 Dvs. at utbytte inntil 100 er skattefritt. Sett at ikke tar ut utbytte i år 1, da: Skjermingsgrunnlag år 22100 Skjermingsfradrag år 2 (100 + 2100x0,05) 205

19 Aksjonærmodellen 2 Aksjens inngangsverdi2000 Ubrukt skjerming utløp år 2 205 Aksjen selger år 3 for 2300 Gevinst, ord. regler: 2300 – 2000 = 300 Ubrukt skjermingsfradrag 205 Skattepliktig gevinst 95

20 Aksjonærmodellen 3 Inngangsverdi og ubrukt skjermingsfradrag som foran Aksjen selger år 3 for 2100 Ord. gevinst: 2100 – 2000 100 Skjermingsfradrag 205 Skattepliktig gevinst 0 Uutnyttet skjermingsfradrag 105

21 Aksjonærmodellen 4 Forutsetninger som foran Aksjen selges i år 3 for 1500 Tap iht. ordinære regler: (1500- 2000)= -500 Ubrukt skjermingsfradrag kan overhodet ikke utnyttes

22 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskatteland GmbH Ltd Ltd. 10%-krav

23 Internprising UtlandNorge Corp.AS + 100- 100 kreves - 80 godtas

24 Konsernbidrag UtlandNorge Mor D1 D2 D3

25 Internasjonale problemstillinger Forebygge internasjonal dobbeltbeskatning Fordele beskatningsrett mellom stater Hindre internasjonal skatteunndragelse og -omgåelse Hindre diskriminering/restriksjon Fremme menneskerettigheter

26 Norsk rett og skatteavtaler Folkerett Skatteavtaler Norsk intern rett Skatteavtaler som avkall på norsk beskatningsrett

27 Dobbeltbeskatningssituasjoner Dobbelt bosted Bo- satt Hjemstat og kildestat Bo- satt Bo- satt Inntekts- kilde

28 Forebyggelse av dobbeltbeskatning HjemstatKildestat A bosattinntekt 100 Skattesats 40%Skattesats 30% Unntaksprinsippet: X er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30 Kreditprinsippet: To trinn: (1)X er inntekt for A i hjemstat og i kildestat (2)Skatt på X i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30 (Begrensning til ordinær kredit)

29 Skatteavtalenes regler 1 NorgeUtland Hjemmehørendefast driftssted Fast driftsstedHjemmehørende HjemmehørendeArbeider ArbeiderHjemmehørende

30 Skatteavtalenes regler 2 NorgeUtland D M utbytte AS Hr. X utbytte

31 Skatteavtalenes regler 3 NorgeUtland KreditorDebitor DebitorKreditor renter


Laste ned ppt "Skattetyper og skatteproveny – anslag 2005 Totalt skatte- og avgiftproveny830’’ Inntektsskatt209’’ Trygdeavgift 65’’ Inntektsskatt på petroleum180’’ Merverdiavgift155’’"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google