Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 7: Finansiering, ressursbruk og effektivitet Terje P. Hagen Senter for helseadministrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 7: Finansiering, ressursbruk og effektivitet Terje P. Hagen Senter for helseadministrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 7: Finansiering, ressursbruk og effektivitet Terje P. Hagen Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo

2 Finansieringsformer Finansieringssystemet er rammebasert når tjenesteyterens aktivitet ikke reflekteres i inntektsnivået Finansieringssystemet er aktivitetsbasert når inntekten reflekterer variasjoner i aktiviteten

3 Finansieringssystemet er retrospektivt når tilbyderens kostnader (helt eller delvis) legges til grunn for finansieringen Finansieringssystemet er prospektivt når pris/budsjett er bestemt ex ante

4 Finansieringstyper Retrospektivt betalingssystem Prospektivt betalingssystem Aktivitetsbasert finansierings- system Rammebasert finansierings- system

5 Effektene av ramme/aktivitetbasert system også avhengig av enheten som refunderes –Enkelttjenester (FFS) –Case (diagnosegruppe) DRG –Pasient (per capita finansiering/capitation) Aldersjusterte per capitasatser –Periode (liggedager)

6 Viktig å skille mellom mikro- og makro- nivået –Mikro: Institusjonsnivå –Makro: Helseplannivå (RHF/fylkeskommune) –Ulike kombinasjonsmuligheter Aktivitetsbasert (mikro) – a-basert (makro) Aktivitetsbasert (mikro) – ramme (makro) Kombinasjonsløsninger på begge nivåer

7 B) Erfaringer med alternative finansieringsformer, somatikk Kurdøgnfinansiering –1945 – 1979 –Refusjon av en andel av fylkeskommunenes faktiske utgifter til sykehus per liggedag –Andelen varierte (70-75% i 1970-årene) –Effekter ikke klart dokumentert, men antakelig: økning i produksjon/aktivitet økning kostnader per pasient og betydelig økning i totale kostnader

8 Rammefinansieringsepoken 1980-1997 Statlig rammefinansiering av f-kommuner Fylkeskommunal rammefinansiering av sykehus Effekter –Reduksjon i liggetider Reduksjon i kostnader per pasient(?) –Lav vekst i totale kostnader Vekst i primærhelsetjenesten Oljeprissjokk Reformer i videregående skole –Køer og lengre ventetider

9 1987: DRG som kostnadsinformasjon Innfører DRG-kostnadsindekser fra 1987/88 Skal bedre fylkeskommunenes beslutningsunderlag –målestokkkonkurranse –dvs fylkeskommunene tar hensyn til sykehusenes kostnader ved fastsettelsen av neste års budsjett

10 Målestokk-konkurranse eller kostnadskompensasjon? Sykehuset setter effektivitet (E) Tid Fylkeskommunen fastsetter budsjett (B) Sykehuset setter effektivitet (E)

11 Innsatsstyrt finansiering av sykehus 1997- Staten innfører et prisvridende tilskudd til fylkeskommunene Finansieres av rammen + ”friske penger” til meraktivitet Fylkeskommunene viderefører dette til sykehusene –Aktivitetsbasert avtaler (”kontrakter”)

12 Nærmere om utformingen av driftsavtalene/kontraktene –avtale med nivå for sykehusenes behandling av pasienter (DRG-poeng), samt sykehusenes inntekter ved inngangen av året –fylkeskommunene tilfører sykehusenes de aktivitetsbaserte inntektene løpende basert på produksjonstall –ved årsavslutning fastsettes sykehusenes inntekter endelig

13 Hva ble effektene av ISF? Økt aktivitet i somatiske sykehus –1992-1996: Årlig vekstrate (DRG-p): 2% –1997-2000: Årlig vekstrate (DRG-p): 3,2% Vridningseffekter –Noe mellom sektorer (samferdsel) –Ikke dokumentert mellom som og psyk –Ikke dokumentert mellom ulike DRG-grupper (2002) Senere studier viser effekter av varierende pris-kostnads-marginer –Mellom innleggelse og dag-kirurgi –Kostnader veltes antagelig over på helse- og sosialtjenesten Kvalitetsreduksjoner –Ikke påvist

14 Variasjon i effektivitet, somatiske sykehus, 1992-2000

15

16 Finansiering av annen type behandling i spesh. Poliklinisk behandling Lab og røntgen Psykiatrien –Poliklinikk og dagbehandling –Innleggelser

17 Endringer fra 2004? RHFene blir mer sentrale (større fullmakter) Høyere rammeandel – lavere refusjon mellom stat og RHF –DRG basert aktivitet –Private –Poliklinikk –Lab og røntgen Separat finansiering for forskning og undervisning


Laste ned ppt "HLED1101 Innføring i helseledelse og organisering Forelesning 7: Finansiering, ressursbruk og effektivitet Terje P. Hagen Senter for helseadministrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google