Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Det lokale eltilsyn (DLE) Orientering om fremtidig organisering av DLE Brannsjefkonferansen 2005 - 17.-18.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Det lokale eltilsyn (DLE) Orientering om fremtidig organisering av DLE Brannsjefkonferansen 2005 - 17.-18."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Det lokale eltilsyn (DLE) Orientering om fremtidig organisering av DLE Brannsjefkonferansen 2005 - 17.-18. juni, Levanger Tor Suhrke

2 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Det lokale eltilsyn - DLE  Alle everk/nettselskaper er siden 1929 pålagt å ha et lokalt eltilsyn som fører tilsyn med alle elektriske anlegg og utstyr som er tilknyttet everkets nett.  Medarbeiderne i DLE er ansatt i everkene (ca 450 årsverk), men får sine faglige føringer fra DSB  DLE utfører ca 100 000 tilsyn/kontroller pr år  Kostnadene for DLE dekkes over abonnentenes nettariff med ca kr 100.- pr år  Det er den enkelte eier av elanlegg som er ansvarlig for at elanlegget er sikkert  Norge er det eneste landet i Norden som har en slik tilsynsordning hvor alle elektriske anlegg over et tidsrom kontrolleres

3 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke DLEs oppgaver pr i dag (antall kontroller/tilfeller)  ”Periodisk” tilsyn av elanlegg i boliger o.l86 000  Hendelsesstyrt kontroll/behandling av elanlegg  Tilsyn av virksomheter med tilhørende verifikasjon 7010  Kontroll av utførte arbeid på elanlegg  Tilsyn av enkle helseinstitusjoner med verifikasjon 600  Tilsyn av detaljhandel m/verifik. av utstyr og anlegg  Tilsyn av elkonsulenter og elreparatører  TIlsyn av installatører med verifikasjon 4350  Tilsyn av landbruk med verifikasjon 4500  Brannetterforskning 1200  El-ulykker 150  Informasjonsvirksomhet (ved kontroll, til grupper, veiledning) 40 årsverk  Koordinering med andre HMS etater5 - 600

4 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Siste års historikk  Høsten 1999 gjennomgikk Statskonsult Produkt- og Elektrisitetstilsynets organisering og anbefalte bl.a. at DLEs organisering ble utredet  Høsten/våren 2000/2001 gjennomførte et konsulentselskap (UPK) derfor på vegne av AAD en utredning ”Gjennomgang av PEs ytre apparat”  Utredningen konkluderte med at DLEs oppgaver burde konkurranseutsettes og myndighetsutøvelsen burde overføres til DSBs regionsapparat  I St.meld. nr.17 (2002-2003) ble det bestemt at DLEs myndighetsoppgaver skulle overføres til DSB, og videre at intensjonen er at det skal foretas en konkurranseutsetting av den tekniske tilstandskontrollen som i dag ligger i DLE.

5 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke UPKs konklusjoner og anbefalinger  DLE som myndighet hos nettselskapene videreføres ikke i dagens form  Fjerning av DLE-funksjonen anbefales ikke  Integrering av DLE i PE anbefales ikke  Overføring av DLE til kommunene anbefales ikke  DLE-funksjonen anbefales omgjort fra forvaltningsmyndighet til forretningsmessig tjenesteleverandør  som kan være eid av nettselskapene og / eller være selvstendige virksomheter godkjent av DBE (som også fører tilsyn med dem)  Anbefaler ”EU-modell” for kontroll av boliger (betalt av boligeier)  Anbefaler videreføring og –utvikling av regionene med styrking av ressursene  UPK bedømte forslagene til ikke å medføre vesentlige kostnader

6 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke St. meld. Nr.17 (2002- 2003) ..for å rydde opp i mulige rollekonflikter og få dette tilsynet under nødvendig strategisk kontroll, ……utskilling av myndighetsfunksjonene fra DLE. Disse vil bli lagt inn i det regionale myndighetsbaserte eltilsynet i det nåværende DBE  Det gjenstår å se nærmere på hvordan man mest hensiktsmessig kan organisere den tekniske tilstandskontrollen som i dag ligger i DLE. Dept. intensjon vil være å foreta en konkurranseutsetting av denne oppgaven

7 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke DLE-historikk forts.  DSB fikk i januar 2003 i oppdrag av AAD å utrede saken videre.  DSB leverte to rapporter (Fase 1 og 2) i løpet av 2003  Rapportene ble av Justisdepartementet (JD) sendt på offentlig høring i 2004, med svarfrist juni 2004  JD presenterte sin avgjørelse i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 13. mai 2005

8 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Fremtidig DLE - forutsetninger  Området skulle være lovregulert også i fremtiden, dvs at kontroll av elektriske anlegg skal være et statlig ansvar, men ikke nødvendigvis utføres av offentlig(e) myndighet(er).  Dette innebar at DLE-funksjonen ikke skulle privatiseres, men at enkelte tjenester skulle kunne konkurranseutsettes  Kostnadene ved myndighetsoverføringen til DBEs regionskontorer skulle finansieres gjennom økte gebyrer til everkene  Elsikkerheten skulle ikke svekkes dvs minst være på dagens nivå  Konkurranseutsetting av ”den tekniske tilstandskontrollen” vil gi en restportefølje av oppgaver som vil måtte ivaretas (brannetterforskning, informasjon, rådgivning etc.)

9 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Alternative modeller Arbeidsgruppen valgte 5 modeller å arbeide ut fra:  Modell for kontroll av nyanlegg  Modell for full konkurranseutsetting av alle DLE-oppgaver  Nettselskapsmodellen  UPK-modellen  Benchmarking-modell

10 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Nettselskapsmodellen  Dette er en modifisering av dagens DLE-modell, men med myndighetsfunksjonen lagt til DSB-regionene. –Krever styrking av bestiller- og kontrollerkompetanse både på sentralt og regionalt nivå i DSB –Krever ikke anleggsregister i DSB, men felles saksbehandlersystem –Nettselskapets rolle blir som nå å være ansvarlig for at DLE-oppgavene blir utført, men de kan velge kjøpe tjenestene (innen sitt geografiske område) av eksterne virksomheter (som er akseptert av DSB) –Finansieringen foregår som i dagens ordning, men hjemlet i tilsynsloven (vår) og ikke i NVEs inntektsrammeforskrift. Dessuten skal ”elsikkerhetsbetalingen” fremkomme på kundenes nettfaktura.

11 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Høringssvar Det kom inn 27 høringssvar  De fleste var positive til den anbefalte modellen, men hadde ulike endringsforslag  De fleste ville også ha mer presis ”bestilling”  Ingen mente det var mulig å unngå at kostnadene ble overført til kundene  Ingen mente myndighetsoverføring i seg selv ville øke elsikkerheten  Det var ulike syn på om konkurranseutsetting var hensiktsmessig

12 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Justisdepartementets avgjørelse Justisdepartementets avgjørelse  DLE blir i hovedsak videreført som det er i dag ( med noen forbedringer)  Nettselskapene blir – som i dag – myndighet og ansvarlig for at pålagte oppgaver utføres, men kan velge å utføre oppgavene i egen regi eller kjøpe dem fra andre  Kravene til virksomheter og/eller personer som utfører oppgavene fastsettes av DSB  Kravene til kompetanse fastsettes i forskrift (fke) og skal ikke være mindre strenge enn nå  Kravene til uavhengighet fastsettes i forskrift og skal være som angitt i forvaltningsloven

13 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke Justisdepartementets avgjørelse (forts.)  DLE-oppgavene skal – som i dag - finansieres innenfor inntektsrammen  Brannetterforskningen (assistanse til politiet) skal organiseres i etterforskningsgrupper (etter politidistrikter)  Betaling for utført etterforskning utenfor eget konsesjonsområde betales etter en timesats fastsatt av DSB i samråd med bransjen

14 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke  Sterkere styring med DLEs aktiviteter  Skal hindre dobbeltroller hos virksomheter og aktører  Sterkere kontroll av/med alle aktørene i kjeden –Nettselskapene –DLEene –Kontrollselskapene –Kontrollørene/inspektørene  Mer DSB-kontroll av kontrollene  DSB gis sanksjonsmuligheter overfor alle ledd i kjeden Bakgrunn for JD s avgjørelse

15 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke ”DLE-2007- modell” – konsekvenser  Juridiske: –Tilsynslovens § 9 endres, og det settes krav til uavhengighet og objektivitet. Dette utdypes i egen forskrift.  Administrative: –Nettselskapene kan bruke eksisterende IKT- og dataregistre –Innkrevingsordninger kan fortsette som nå –Nettselskaper som vil kjøpe tjenestene må skaffe seg bestillerkompetanse og kontrollordninger for innkjøp av tjenestene –DSB – sentralt og regionalt – må tilføres bestillerkompetanse etc., anslått til 5 – 6 årsverk –DSB behøver ikke etablere et landsdekkende anleggsregister

16 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke ” DLE 2007-modell” – konsekvenser Kompetanse og uavhengighet: –Kompetansekrav fastsettes i forskrift (fke), men kravene vil ikke reduseres i forhold til dagens –Uavhengighetskrav på nivå med forvaltningslovens, men hovedsaklig basert på prinsippene i EN-NS 45004. Kravene fastsettes i forskrift og vil gjelde uavhengig av hvem som utfører kontrollene –Det betyr at det blir strengere krav til hvilke oppgaver DLE- virksomheter og –ansatte kan utføre enn enkelte nettselskap praktiserer i dag

17 Brannsjefkonferansen 2005, Levanger – Det lokale eltilsyn (DLE) – Tor Suhrke ”DLE 2007 – modell” – konsekvenser Økonomiske : –Finansiering av elsikkerhetsarbeidet som nå dvs ingen endring –Økt bemanning i DSB (5-6) vil føre til en mindre kostnadsøkning som dekkes gjennom gebyrordningen –De nettselskaper som velger ”utenforstående” kontrollselskaper vil få noe økte ”bestiller/kontrollkostnader”


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar Det lokale eltilsyn (DLE) Orientering om fremtidig organisering av DLE Brannsjefkonferansen 2005 - 17.-18."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google