Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune
Trondheims rolle i kommunesamarbeidet KS vårkonferanse, Ørland, Meg selv. Hilse fra ordfører.

2 Samarbeid lokalt og regionalt er viktig for Trondheim:
Konkurransen mellom byregionene om statens ressurser og næringslivets beslutninger/investeringer Miljø- og klimautfordringene kjenner ingen forvaltningsgrenser En region i vekst Hver av oss blir sterkere og bedre sammen!

3 Forvaltningsreformen ble ikke det vi ville
Trondheim ønsket store oppgaver til folkestyrte landsdelsregioner Resultatet ble: Fylkesrevisjon Staten fortsetter sin regionalisering Staten har sterke sektorer som krever bedre samordning Har konsekvenser for videre regionalt samarbeid Formannskapet – vedtak:

4 Formannskapet januar 2009: Fortsatt regionalt samarbeid
Forsterke samarbeidet i Trondheimsregionen Endre Trøndelagsrådets rolle Møre og Romsdal: olje/gass, havn, regionale forskningsfond Videreføre Byer i Midt-Norge Strategisk og operativt samarbeid med FoU Storbysamarbeid - KS storbynettverk Midt-skandinavia – byene Sundsvall, Østersund og Trondheim Trondheim som merkevare internasjonalt

5 Felles vedtak om Trøndelagsrådet
Behov for politisk samordning Oppgaver: Felles fylkesplan og årlige samhandlingsprogram. Utarbeidelse og vedtak. Færre møter. Nytt medlem: Steinkjer Arbeidsutvalg: Fokus på politisk påvirkning, herunder Samhandlingsprogrammets påvirkningstiltak Årlig Trøndelagsmøte: fylkestingene, formannskap Trondheim, alle ordførerne, stortingsbenkene, næringsliv, fou Oljepolitisk samarbeid: også Møre og Romsdal, Nordland + aktuelle kommuner Jernbane- og luftfartspolitisk samarbeid fristilles fra T.rådet Sekretariatet styrkes Trøndelagsrådet

6 Trondheimsregionen enda viktigere enn før – hensikt:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur, og mht tjenester til befolkningen.

7 Trondheimsregionen 2009 – hva skjer
Medlemmer: Trondheim, Malvik, Melhus, Klæbu, Skaun, Midtre Gauldal, Orkdal, Stjørdal, STFK Observatører: Selbu, Rissa, Leksvik, NTFK Nye vedtekter vedtatt Utviklingsplan 2009: prosjekter + styrke sekretariatet Prosjekter 2009: befolknings- og bosettingsanalyse (7 komm) interkommunal arealplan (8 komm) interkommunal næringsplan (11 komm) Framtidens byer (storbyene, MD) regional reisevaneundersøkelse

8

9 Trender: Byvekst Klimautfordringer Finanskrise
Trondheim har kraftig vekst. Vokser med personer hvert år. Det er 70% over landsgjennomsnittet og mer enn de andre byregionene av samme størrelse. Positivt, et uttrykk for at regionen og byen blomstrer og gror. Men gir utfordringer som må løses: Klimautfordringer, lokalt og globalt.

10 Interkommunal arealplan (IKAP)
Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkdal. Gjennomføres som interkommunal plan Pilotprosjekt for ny planlov med Miljøverndept. Integrert i prosjektet ”Framtidens byer” (13 største byene). Høringsutkast behandlet i kommunene mai-juni, Trondheimsregionen 19.6. Vedtas som bindende retningslinje for kommuneplanene Interkommunal arealplan (IKAP) En videreføring og konkretisering av fylkesdelpan ”Ny giv” Planarbeidet har vært etterspurt av flere: I Trondheim kommune er behovet tatt opp både i nåværende regimes tiltredelseserklærin (Lianerklæringen) og i sluttvedtak til arealdelen. Trondheim og flere av de andre kommunene har fått innsigelser til arealdelen spesielt ut fra jordvernhensyn hvor det er etterspurt regional samordning, spesielt i forhold til næreingsarealer. Fylkesmannens landbruksavdeling har signalisert behovet for en helhetlig regional vurdering, at dette kan gi bedre grunnlag for å avveie arealer omdisponert til utbygging. Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen (SAMT) har konkludert med at det er ønskelig å avklare arealer før en eventuelt går videre med interkommunalt næringsselskap Det har vært bred enighet om at planen gjennomføres som interkommunal arealplan – fremfor regional plan (fylkesplan) Det er ønskelig at kommunene selv sitter i førersetet og er prosjekteiere. KLIKK INN TEKSTRAMMA: Trondheim kommune er meget godt fornøyd med at MD har tatt med prosjektet i Fremtidens byer, her er formuleringen i brevet fra departementet Vi ser fram til et godt samarbeid videre i prosjektet Den interkommunale arealplanen er i utgangspunktet ikke tenkt å gis juridisk virkning. Planen forutsettes vedtatt av de respektive kommunene som konkret forpliktende forutsetning for kommuneplanens arealdel. Likevel kjører vi prosessen etter ny planlov, slik at planen kan konverteres til juridisk plan, eventuelt for delområder. MD: ”Dette samarbeidet kan gi viktige erfaringer mht utvikling av interkommunale planer. Fra statens side er det interesse for å bidra til at dette utviklingsarbeidet blir gjennomført slik at det også får overføringsverdi til andre byregioner.”

11 Næringsplan for Trondheimsregionen
Omfatter TR + Rissa/Leksvik/Selbu Trondheimsregionen styringsgruppe Gjennomføres av Næringsalliansen for Trondheimsregionen på oppdrag Prosess med 5 delprosjekt: Status for næringslivet Strategier for vekst Ulike bransjers potensial Hindrene for vekst Valg av strategier Hvert delprosjekt: Bakgrunnsdokument Workshop Konkluderingsmøte Mer info mm:

12 Ny interkommunal næringsplan - formål
Danne grunnlag for felles satsinger og samarbeid i årene framover Se næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser Etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform – felles for næringsliv, fou og offenlige myndigheter Gi tydelige signaler om retningsvalg

13

14 Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT):
Rissa Utvikling KF Leksvik og omegn Industriforum Orkladal Næringsforening Næringskontoret i Skaun NiT Melhus (del av NiT) Midtre Gauldal næringsforum Klæbu Næringsforening Næringsforeningen i Trondheim (NiT) Malvikrådet (del av NiT) Stjørdal Næringsforum Selbu Næringsforum

15

16

17

18 Trondheimsregionen – hvor stor? Kriterier?
Åpent, politisk tilslutning avgjør – ”alle som vil”, jfr Oslo-alliansen Internasjonale el nasj standarder – ikke faste krit. Bolig- og arbeidsmarkedsregionen - pendling Arbeids-, bolig- og serviceregionen – reisetid/avstand Næringsstruktur – fellestrekk /komplementær Oppgaver som skal løses i fellesskap – drift vs utvikling Utvikling: samferdsel, arealplanlegging, næringutvikling mm

19 Trondheimsregionen – forpliktende samarbeid
Utviklingsoppgaver i fokus - Utviklingsplan 2010 – rammer i junimøtet Programområder: Profilering Handlingsprogram næringsplan Handlingsprogram arealplan/boligpolitikk Samferdselssaker Hensyn klima/redusere energibruk Alliansebygging regionen Finansiering: kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannens skjønnsmidler IKS-prosjekter: brann/redning, legevakt mm noen komm Forslag rådmennene: observatørkommunene kan bli medlemmer dersom de slutter seg til strategiene i interkommunal arealplan. Deltar allerede i strategisk næringsplan

20 Trondheim – mange samarbeidsrelasjoner
Strategisk samarbeidsforum kunnskapsbyen Interimsperiode - Regional utviklingsenhet FoU (oppfølging Belboutvalget) Øya helsehus Helseklynge inkl næringslivet Storbyene gjennom KS Samarbeid og allianser med hele landsdelen…

21 Næringssamhandling og FoU
Flere geografiske samarbeidsrelasjoner med utgangspunkt i Trondheimsregionen Industrimiljø Nord-Trøndelag Blilyst Kystnæringene Oljerelasjon med Møre og Romsdal Næringssamhandling og FoU


Laste ned ppt "Rådmann Snorre Glørstad, Trondheim kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google