Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2008 Statsbudsjettet Buskerud 5.oktober 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2008 Statsbudsjettet Buskerud 5.oktober 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2008 Statsbudsjettet Buskerud 5.oktober 2008

2 Statsbudsjettet 2008 Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget 2008 Frie inntekter 1,5 Frie midler knyttet til økt timetall 0,3 Ressurskrevende tjenester0,5 Øvrige øremerkede satsinger 1,5 (barnehager, kvalifiserings- programmet, psykiatriplan mv.) Inntektsvekst pga tidl. vedtak2,4 (barnehager mv.) Samlede inntekter 6,2 Reell vekst i 2008, ifht. RNB-nivået. Mrd. kroner

3 Statsbudsjettet 2008 …gir fortsatt høy inntektsvekst i 2008 Kommunesektorens samlede inntekter Mrd. 2008-kroner

4 Statsbudsjettet 2008 Buskerud Gj.snitt vekst frie inntekter i kommunene: 5,1 prosent Vekst i fylkeskommunens frie inntekter: 5,8 prosent Samlet økning frie inntekter til kommunene i Buskerud: 368,6 millioner kroner

5 Frie inntekter til kommunene KommuneAnslag frie inntekter 2008Vekst fra 2007-2008 0602 Drammen1 713 30798 899 0604 Kongsberg726 82629 930 0605 Ringerike843 59544 842 0612 Hole164 4707 980 0615 Flå45 639138 0616 Nes122 8514 541 0617 Gol158 7307 102 0618 Hemsedal77 0493 709 0619 Ål164 2949 206 0620 Hol173 9267 431 0621 Sigdal131 4846 192 0622 Krødsherad78 4663 313 0623 Modum373 56414 895 0624 Øvre Eiker463 59123 014 0625 Nedre Eiker593 40127 860 0626 Lier666 26933 496 0627 Røyken493 54620 973 0628 Hurum271 26213 294 0631 Flesberg91 2861 852 0632 Rollag67 8222 762 0633 Nore og Uvdal101 8236 183 Fordeles gjennom året8 9301 025 Buskerud7 532 132368 637

6 Statsbudsjettet 2008 Viktige satsninger i Buskerud Miljø og kulturminnevern Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl, som omfatter alle fylkene rundt Oslofjorden, gjennomføres. Kultur Brageteatret er i budsjettforslaget foreslått med en økning på 0,65 millioner kroner. Tilskuddet til Drammens Museum for kunst og kulturhistorie foreslås økt med 0,3 millioner kroner. Til Vestfossen Kunstlaboratorium foreslås det en økning på 0,25 millioner kroner. Til prøveordningen med kulturkort for ungdom foreslås det 0,5 millioner kroner i 2008. Utdanning 3 millioner kroner til utstyr og inventar til Høgskolen i Buskerud i 2008. Videre er det lagt inn halvårsvirkning av to stipendiatstillinger fra høsten 2008.

7 Statsbudsjettet 2008 Viktige satsninger i Buskerud Samferdsel Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Buskerud, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”. Til stamvegprosjektet E18 Frydenhaug - Eik, sør for Drammensbrua, er det ført opp 210 millioner kroner. For hele stamvegstrekningen riksveg 7/riksveg 52 Hønefoss - Gol - Borlaug er det for 2008 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 32,1 millioner kroner. Til ”øvrige riksveger” (riksveger utenom stamvegnettet) er det foreslått en statlig investeringsramme på 154,7 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Buskerud får 17 millioner kroner i bompenger fra Vegpakke Drammen som lån til prosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru. Det er ellers regnet med 5 millioner kroner i tilskudd til bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg 285 i Lier kommune. Innenfor Jernbaneverkets budsjett er det lagt opp til bygging av ny sporsløyfe ved Drammen stasjon, slik at Flytoget kan snu i Drammen i stedet for Asker. 3,8 millioner kroner er foreslått bevilget over Samferdselsdepartementets budsjett til Buskerud fylkeskommune som kompensasjon for nedleggingen av lokaltoget Oslo – Geilo (”Vøgne”). Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det, på landsbasis, foreslått 161,7 millioner kroner. Fra 2008 er også Drammen omfattet av ordningen.

8 Statsbudsjettet 2008 Klimatrusselen tas på alvor CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad (935 mill. kroner) Energiomlegging, fornybar energi og energieffektivisering (økes med 644 mill. kroner) Klimatiltak i utviklingssamarbeidet (400 mill. kroner) Kjøp av klimakvoter – bevilgning på 505 mill. kroner og fullmakt til å inngå avtaler om framtidig levering på 3,6 mrd. kroner Jernbane og kollektivtiltak (økes med 412 mill. kroner) Miljøverndepartements budsjett økes med 250 mill. kroner, tilsvarende 8,3 pst. En rekke avgiftsendringer for å stimulere til klimavennlig atferd

9 Statsbudsjettet 2008 Satsing på helse og omsorg 3,9 mrd. kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi: 1,79 mrd. kroner til økt pasientbehandling 1,67 mrd. kroner til bygninger og utstyr 392 mill. gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse 46 mill. gjennom rusplanen Opptrappingsplanen for psykisk helse fullføres: 940 mill. kroner i økte bevilgninger (herav 392 mill. til sykehusene) Omsorgsplan 2015 følges opp: 100 mill. kroner til nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger i 2008 Målsetting om 12 000 nye plasser med samlet anslått ramme på 6 mrd. kroner Godt i rute for å få 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen Tiltakene mot rusmiddelbruk styrkes: 100 mill. kroner i økte bevilgninger (herav 46 mill. til sykehusene)

10 Statsbudsjettet 2008 Ytterligere satsing på næringsutvikling i hele landet Infrastrukturen forbedres: Veg og jernbane – NTP overoppfylles med 200 mill. kroner Fiskerihavner og farleder (105 mill. kroner) Riksvegferjene prioriteres (83 mill. kroner) Nye tiltak for næringsutvikling: Maritim strategi (100 mill. kroner) Nytt statlig investeringsfond (2,2 mrd. kroner) Distriktene prioriteres: Særskilte distriktstiltak (115 mill. kroner) Jordbruksavtalen

11 Statsbudsjettet 2008 Bred satsing på kunnskap Grunnopplæringen: Timetallet for 1.-4. trinn økes med totalt 5 uketimer (276 mill. kroner) Gratis læremidler i videregående opplæring utvides Kvalitetsutviklingen i grunnopplæringen videreføres og det bevilges til sammen 1 mrd. kroner til formålet Universiteter og høyskoler: 350 nye stipendiater (112 mill. kroner) Universitetsmuseene (40 mill. kroner) Økte ressurser til utstyr (38 mill. kroner) Forskning og utvikling: Forskningsbevilgningene økes med 1,2 mrd. kroner Fondet for forskning og utvikling økes med 6 mrd. kroner

12 Statsbudsjettet 2008 Et budsjett som gjør forskjell, et budsjett for.. Fellesskap og velferd Kamp mot fattigdom Bred satsing på kunnskap Satsing på helse og omsorg Næringsutvikling i hele landet Bedre miljø Større internasjonal solidaritet


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2008 Statsbudsjettet Buskerud 5.oktober 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google