Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 1 NAV Verdal Arbeid & Velferd Visjon NAV : ”Vi gir mennesker muligheter” Målsettinger NAV: Flere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 1 NAV Verdal Arbeid & Velferd Visjon NAV : ”Vi gir mennesker muligheter” Målsettinger NAV: Flere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 1 NAV Verdal Arbeid & Velferd Visjon NAV : ”Vi gir mennesker muligheter” Målsettinger NAV: Flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd Økt brukerretting Bedre effektivitet Visjon AIS og A&V : ”Følk ska bli hjølpin” Målsettinger AIS og A&V: Gjøre arbeid til et naturlig førstevalg Økt brukervennlighet og tilrettelegging Avklare hvilke effekter felles tjenester og forenklet ytelsesforvaltning gir for ulike brukergrupper

2 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 2 Tiltak og tjenester Arbeids- markedet Brukerorg Øvrige komm. tj. Andre NAV- kontor Spesialenhet m.m.m NAV kontoret – del av en helhet NAV kontoret

3 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 3 Inntektssikring NAV Arbeids- marked

4 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 4 Arbeidsevnevurdering Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Arbeidsevne Kan påvirkes – enig?

5 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 5 Praksis i dag Sykepenger Rehabiliteringspenger Attføringspenger Dagpenger Tidsbegrenset uførestønad Sosialhjelp Primært medisinske tiltak Medisinske tiltak Alle arbeidsmarkedstiltak Arbeidsmarkedstiltak avhengig av status Ikke krav om aktive tiltak Tilfeldige tilbud om tiltak

6 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 6 Praksis i framtida Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram Arbeidsevnevurdering

7 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 7 Leder NAV fylke Inntektsavd. Joar Aksnes (Inger Bjøru) Oppfølgingsavd. Jan A. Strand (Vibeke V. Rosvoll Mottaksavd. Trude Haugdahl (Terje Rennemo) Leder NAV Verdal Ola Sagbakken (Jan A. Strand) Partnerskapet Kirsten By Lise Duvsethe Turi Eitrem Rita Holmen Eldbjørg Aune Liv Jorid Aune Bente Chruicshank Siv Dalheim Grete Ekseth Ida-Sofi Gulliksen Rigmor Hafell Ole A Haugan Jan Erik Hermann Anne-Eli Kjesbu Stein Ivar Kjesbu Veronica Olsen Lill K. Rindsem Svein Sandsæther Kari Segtnan Ingrid H. Wærum Helen Buran Guri Haugdahl Eve S. Kløvjan Ole B. Kvemo Signe Lein Birgit Rennemo Jorid U. Stavrum Lise Stormoen Astri S. Vikan Verdal kommune v/Rådmannen

8 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 8 OPPFØLGING Team 1Team 2Team 3 MOTTAK Vertsfunksjon – mottak forvaltning - selvbetjening Team mottak Daglig leder Leder Statlige spesial – oppgaver Steinkjer/ Levanger Kommunale Forvaltnings oppgaver

9 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 9 OPPFØLGING Team 1Team 2Team 3 MOTTAK Vertsfunksjon – mottak forvaltning - selvbetjening Team mottak Daglig leder Fagmøter/ grupper Leder Statlige spesial – oppgaver Steinkjer/ Levanger Kommunale Forvaltnings oppgaver Teammøter tå tvers av avdelingene Arbeidslinja Rus/psykiatri

10 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 10 Utfordringer kommunal side  Integrering/samordning/helhetstilbud stat/kommune  Øk.sos.hjelp - arbeidsmarked – NAV/samarb.parter – mange i jobb  Rest - helsebegrensninger/rus/psykiatri/språk – kombinasjoner – lengre løp  Helhetlig – og samlet tjenestetilbud /lav terskelkontakt  Urovekkende utvikling mht. drop-out videregående skole, hardere ungdomsmiljø  Forebygging tidlig – mange sektorer viktig for å sikre ind. mestring  Bolig – nye finansieringsformer – stigende rente – underregulerte pensjoner  Gjeldsrådgivning/oppfølging  Bolig – stigmatiserte grupper – bostedsløse – akuttløsninger

11 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 11 Utfordringer kommunal side  Økende etterspørsel etter rus/psykiatritjenester – hard prioritering – aldersgrupper – spesialist- /primærhelsetjeneste  Støttekontakter – vanskelig å rekruttere  Aktivitets- og sysselsettingstilbud – økende behov mht. antall og differensiering  Oppfølging av brukere med rus/psykiatriproblematikk utenfor kontortid/ hele døgnet  Flyktningetjenesten – Verdal vid.skole  Krafttak for inkludering  Arbeidsgiverfokus

12 Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 12 Overordnet målbilde Utfordringer vi har Vi må få tilDet nye Flere i arbeid og aktivitet Ett kontor Flere beslutninger tas nærmere brukeren Tydelig arbeidslinje i front Målretta løp fra passivitet til aktivitet Tid til mer og bedre oppfølging Individuell tilpasset oppfølging Samordnede og samtidige tjenester Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser Økt bruk av selvbetjeningsløsninger Enkle henvendelser håndteres enkelt Høy brukertilfredshet Reell brukermedvirkning For mange på stønad Tre kontor ”Kasteballer og innelåsning” Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers Flere datasystemer For lav brukertilfredshet For lite brukermedvirkning Samordning av tjenestetilbud Felles ledelse Endring i arbeidsoppgaver og roller Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT Felles kompetanse og kulturutvikling Ny kanalstrategi Tilpasning av lokaler


Laste ned ppt "Dialogseminar Åre 13.03-14.03.07 - Ola Sagbakken, NAV Side 1 NAV Verdal Arbeid & Velferd Visjon NAV : ”Vi gir mennesker muligheter” Målsettinger NAV: Flere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google