Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Verdal NAV Verdal Arbeid & Velferd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Verdal NAV Verdal Arbeid & Velferd"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Verdal NAV Verdal Arbeid & Velferd
Visjon NAV : ”Vi gir mennesker muligheter” Målsettinger NAV: Flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd Økt brukerretting Bedre effektivitet Visjon AIS og A&V : ”Følk ska bli hjølpin” Målsettinger AIS og A&V: Gjøre arbeid til et naturlig førstevalg Økt brukervennlighet og tilrettelegging Avklare hvilke effekter felles tjenester og forenklet ytelsesforvaltning gir for ulike brukergrupper NAV Verdal NAV Verdal

2 NAV kontoret – del av en helhet
Tiltak og tjenester Arbeids- markedet Brukerorg Øvrige komm. tj. Andre NAV-kontor Spesialenhet m.m.m NAV kontoret

3 Inntektssikring Arbeids- NAV marked
Med NAV vil personer i arbeidsstyrken ha i hovedsak to alternativer for livsopphold: egen arbeidsinntekt eller ytelser fra NAV. NAV viktigste oppgave blir tydelig: flere i lønnet arbeid, færre på stønad fra NAV NAV viktigste samarbeidspartner er arbeidsgiverne – det er her løsningen ligger… Integrering – hjelpe brukerne inn i arbeidslivet og hjelpe arbeidsgivere ved rekruttering Forebygging – hjelpe arbeidstakere i å beholde arbeid og hjelpe arbeidsgivere med å beholde arbeidskraft

4 Arbeidsevnevurdering
Individets muligheter og begrensninger Omgivelsenes krav og forventninger Arbeidsevne Arbeidsevne-/funksjonsevnevurdering: Den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid eller deltakelse i dagliglivet vurderes. Kan påvirkes – enig?

5 Praksis i dag Sykepenger Primært medisinske tiltak
Rehabiliteringspenger Medisinske tiltak Attføringspenger Alle arbeidsmarkedstiltak Tidsbegrenset uførestønad Ikke krav om aktive tiltak Dagpenger Arbeidsmarkedstiltak avhengig av status Sosialhjelp Tilfeldige tilbud om tiltak

6 Arbeidsevnevurdering Oppfølging etter behov
Praksis i framtida Arbeidsevnevurdering Oppfølging etter behov Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging Kvalifiseringsprogram

7 Partnerskapet Leder NAV fylke Verdal kommune v/Rådmannen Leder NAV
Ola Sagbakken (Jan A. Strand) Mottaksavd. Trude Haugdahl (Terje Rennemo) Oppfølgingsavd. Jan A. Strand (Vibeke V. Rosvoll Inntektsavd. Joar Aksnes (Inger Bjøru) Helen Buran Guri Haugdahl Eve S. Kløvjan Ole B. Kvemo Signe Lein Birgit Rennemo Jorid U. Stavrum Lise Stormoen Astri S. Vikan Eldbjørg Aune Liv Jorid Aune Bente Chruicshank Siv Dalheim Grete Ekseth Ida-Sofi Gulliksen Rigmor Hafell Ole A Haugan Jan Erik Hermann Anne-Eli Kjesbu Stein Ivar Kjesbu Veronica Olsen Lill K. Rindsem Svein Sandsæther Kari Segtnan Ingrid H. Wærum Kirsten By Lise Duvsethe Turi Eitrem Rita Holmen

8 Statlige spesial – oppgaver
MOTTAK Vertsfunksjon – mottak forvaltning - selvbetjening Team mottak Daglig leder Leder Statlige spesial – oppgaver Steinkjer/ Levanger Kommunale Forvaltnings oppgaver OPPFØLGING Team 1 Team 2 Team 3

9 Statlige spesial – oppgaver
MOTTAK Vertsfunksjon – mottak forvaltning - selvbetjening Team mottak Daglig leder Leder Statlige spesial – oppgaver Steinkjer/ Levanger Kommunale Forvaltnings oppgaver Teammøter tvers av avdelingene OPPFØLGING Team 1 Team 2 Team 3 Arbeidslinja Rus/psykiatri Fagmøter/ grupper

10 Utfordringer kommunal side
Integrering/samordning/helhetstilbud stat/kommune Øk.sos.hjelp - arbeidsmarked – NAV/samarb.parter – mange i jobb Rest - helsebegrensninger/rus/psykiatri/språk – kombinasjoner – lengre løp Helhetlig – og samlet tjenestetilbud /lav terskelkontakt Urovekkende utvikling mht. drop-out videregående skole, hardere ungdomsmiljø Forebygging tidlig – mange sektorer viktig for å sikre ind. mestring Bolig – nye finansieringsformer – stigende rente – underregulerte pensjoner Gjeldsrådgivning/oppfølging Bolig – stigmatiserte grupper – bostedsløse – akuttløsninger

11 Utfordringer kommunal side
Økende etterspørsel etter rus/psykiatritjenester – hard prioritering – aldersgrupper – spesialist-/primærhelsetjeneste Støttekontakter – vanskelig å rekruttere Aktivitets- og sysselsettingstilbud – økende behov mht. antall og differensiering Oppfølging av brukere med rus/psykiatriproblematikk utenfor kontortid/ hele døgnet Flyktningetjenesten – Verdal vid.skole Krafttak for inkludering Arbeidsgiverfokus

12 Utfordringer vi har Vi må få til Det nye
Overordnet målbilde Utfordringer vi har Vi må få til Det nye For mange på stønad Tre kontor ”Kasteballer og innelåsning” Blanding av arbeidsrettede prosesser og rene produksjonsoppgaver Lite effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse på tvers Flere datasystemer For lav brukertilfredshet For lite brukermedvirkning Flere i arbeid og aktivitet Ett kontor Flere beslutninger tas nærmere brukeren Tydelig arbeidslinje i front Målretta løp fra passivitet til aktivitet Tid til mer og bedre oppfølging Individuell tilpasset oppfølging Samordnede og samtidige tjenester Velferdskontrakt – det skal lønne seg å være aktiv Klart skille mellom ”produksjon” og arbeidsrettede prosesser Økt bruk av selvbetjeningsløsninger Enkle henvendelser håndteres enkelt Høy brukertilfredshet Reell brukermedvirkning Samordning av tjenestetilbud Felles ledelse Endring i arbeidsoppgaver og roller Felles arbeidsmetoder som understøttes av IKT Felles kompetanse og kulturutvikling Ny kanalstrategi Tilpasning av lokaler


Laste ned ppt "NAV Verdal NAV Verdal Arbeid & Velferd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google