Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

2 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 2 HVORFOR SKAL FORELDRE ENGASJERE SEG I SITT BARNS LÆRING ? Øyvind Næss, FUG medlem

3 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 3 Hvorfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen? oForeldrenes hovedansvar for barnas utdannelse er klart definert i både barneloven og opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. oFUG skal arbeide for at disse lovbestemmelsene får et reelt innhold, og at skolen sørger for at foreldrene har reell medvirkningsmulighet. oSammen skal vi lage en god skole og en god oppvekst for våre barn oDet krever dialog, åpenhet, delaktighet og tillit OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGA

4 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 4 Forskning viser: oKunnskap kan gi skole og hjem redskaper til samarbeidet oForeldre er usikre på hva som forventes av dem oForeldre uteblir fra samarbeid de ikke opplever meningsfylt o93% deltar på foreldremøter og 80% er fornøyd med samarbeidet oDet er liten grad av elev- og foreldremedvirkning oOppfølging hjemme betyr svært mye for læringsresultater oSkolen reproduserer sosiale forskjeller oLærere gir foreldrene mye informasjon, men inviterer lite til dialog og medbestemmelse oUtviklingssamtalen er et viktig redskap i samarbeidet oDer foreldre kjenner hverandre godt, er de mer fornøyd med samarbeidet med skolen oLærere samarbeider best med de som er mest lik dem selv oMyndige foreldre kan oppleves truende for skolen oSamarbeidet foregår på skolens premisser

5 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 5 outveksling av informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring) odialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø) omedvirkning og medbestemmelse – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring) Nivåer i samarbeidet

6 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 6 FUG vektlegger at kvalitet i skolen bl.a. innebærer oAt alle elever føler seg trygge og trives på skolen oAt alle elever får et best mulig faglig utbytte oAt elevene møter kvalifiserte og egnede lærere oAt alle elever får tilpasset opplæring oAt alle elever har et godt fysisk og psykososialt skolemiljø oAt ansatte i skolen har en god dialog med foreldrene oNår foreldrene inkluderes i skolens arbeid fra første skoledag oNår det er åpen dialog mellom hjem og skole oNår foreldrene får kunnskap om hvor viktige de er for barnas læring og læringsutbytte oNår rådsorganene har reell medvirkning og skoleleder og skoleeier påser at samarbeidet mellom hjem og skole drives i samsvar med lov og regelverk

7 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 7 Tema i barneskolen, 1-4 trinn Hvordan kan jeg som forelder bidra til at mitt barn får en best mulig skolegang? Hva kjennetegner en 6 åring? Hva er det viktig at hjem skole samarbeider om? Hva er det viktig at foreldre samarbeider om? Hvordan få best mulig klassemiljø? Hvordan gi barnet lyst til å lese og bli en god leser? Kan foreldre bidra i undervisningen? Mobbing Lekser og leksehjelp Arbeidsmiljøet i klassen og på skolen

8 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 8 Tema i barneskolen, 5-7 trinn Hva kjennetegner en 10 åring? Større faglige utfordringer, hvordan kan foresatte bidra her? Hvordan motivere for fagene som elevene synes er vanskelige, eller lette? Digital hverdag, ytringsfrihet, personvern og kildekritikk Barn og bøker Mobbing Hvordan løse konflikter/ Grensesetting Klassemiljø Pubertet/identitet og kjøpepress Rusforebygging Turer og ekskursjoner Foreldremøter om et tema

9 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 9 Temaer i ungdomsskolen Hva kjennetegner en ”tenåring”, hvor godt kjenner vi ungdommen vår? Innholdet og organiseringen i ungdomskolen, har vi nok informasjon, og hvor finner vi den ? Er det fremdeles viktig for de unge at vi engasjerer oss i skolen? Mobbing Rusmidler Våre egne holdninger Evaluering av læringsmiljøet Forberede en god overgang til VGS Får vi god nok info og rådgivning om vgs? Kan vi bidra i yrkesorienteringen Karakterer og vurderinger blir viktigere Kjærlighet og samliv, god kommunikasjon

10 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 10 Planlegging og organisering av foreldremøter Møtet må planlegges i god tid Skal planlegges i samarbeid mellom foreldrekontaktene og kontaktlærerne Viktig med en saksliste med temaer som skal opp En fordel med svarslipp, det forplikter Husk nye barn/foreldre Kan være en ide å utveksle E-post og eller SMS Møtene skal dreie seg i større grad om innholdet i skolen og våre barns hverdag. Informasjon kan vi få i andre media. Aktuelle spørsmål: oHvilke forventninger har skolen til oss som foreldre? oHva kan jeg forvente av skolen? oHva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme? oHvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?

11 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 11 FUG foreslår konkrete tiltak som skolene kan iverksette for å heve kvaliteten i skolen. Obligatorisk foreldreskole for foreldre med barn i 1., ev. 5. og 8. trinn Obligatoriske opplegg knyttet til alle overgangene Dobbel konferansetime ved hvert skolebytte/overgang Skolering av tillitsvalgte foreldre Foreldrenes medvirkning i barns læring Foreldreundersøkelsen obligatorisk Nasjonale prøver – oppfølging av disse i konferansetimene Lærerutdanningen – kompetanse i hjem-skole-samarbeid

12 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 12 Hva skal vi samarbeide om? Konferansetimen oMøt forberedt oVær aktiv oSkap en dialog om barnets utvikling oSærlig viktig i overgangene mellom skolene oBarnet skal kanskje ikke være med på alle/ hele konferansetimen Foreldremøtet oHar vi sagt noe om….. Røtter og Vinger oom ungdomstid og foreldrerollen, et tiltak fra Voksne for Barn sine nettsider

13 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 13 Hva skal vi gjøre…. Snakke positivt om skole, lærere og læring Støtte opp og motivere Vise interesse og spørre hvordan det går Ha felles måltider Diskutere med barna Være en rollemodell Sørge for at alt det praktiske er i orden Bli kjent med de andre foreldrene Delta aktivt i skolens aktiviteter

14 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 14 Foreldrebank Skole:__________________________________________ klasse/trinn/gruppe__________ Jeg kan:Kryss av: Være foreldrekontakt Sitte i FAU Komme på skolen på dagtid Være med på aktiviteter på skolen ettermiddag/kveld Invitere elever hjem på ettermiddag/kveld til aktiviteter: PC i nettverk, Baking, Matlaging, Spill, Tegning/maling/formingsaktiviteter Annet ……………………………….. Ta med elever på tur Komme på skolen og fortelle om yrket mitt Komme på skolen og fortelle om livssynet vårt/kulturen vår Være med på turer i skoletidenInvitere klassen på hyttetur Bake/lage mat til klassesammenkomster Andre bidrag: Mor/Far til:________________________________________________________ Navn:____________________________________________________________ Adresse:__________________________________________________________ Telefon:________________ e-post:_____________________________________

15 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 15 Hva er en god lekse? Fordeler med leksehjelp på skolen? Ulemper med leksehjelp på skolen? Hvordan hjelpe barna med lekser? Rammer rundt lekselesing Lekser som kontaktarena mellom skole og hjem Læringsplattform som redskap for kommunikasjon om lekser

16 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 16

17 Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 17 TILSLUTT MINNER JEG PÅ… … Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Se hjemmesiden:


Laste ned ppt "Kurskveld FGIL/FAU 25.09.08 – Levanger kommune 1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google