Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG
FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

2 HVORFOR SKAL FORELDRE ENGASJERE SEG I SITT BARNS LÆRING ?
Øyvind Næss, FUG medlem

3 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGA
Hvorfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen? Foreldrenes hovedansvar for barnas utdannelse er klart definert i både barneloven og opplæringsloven. Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter er også med på å understreke at hovedansvaret for både oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. FUG skal arbeide for at disse lovbestemmelsene får et reelt innhold, og at skolen sørger for at foreldrene har reell medvirkningsmulighet. Sammen skal vi lage en god skole og en god oppvekst for våre barn Det krever dialog, åpenhet, delaktighet og tillit

4 Forskning viser: Kunnskap kan gi skole og hjem redskaper til samarbeidet Foreldre er usikre på hva som forventes av dem Foreldre uteblir fra samarbeid de ikke opplever meningsfylt 93% deltar på foreldremøter og 80% er fornøyd med samarbeidet Det er liten grad av elev- og foreldremedvirkning Oppfølging hjemme betyr svært mye for læringsresultater Skolen reproduserer sosiale forskjeller Lærere gir foreldrene mye informasjon, men inviterer lite til dialog og medbestemmelse Utviklingssamtalen er et viktig redskap i samarbeidet Der foreldre kjenner hverandre godt, er de mer fornøyd med samarbeidet med skolen Lærere samarbeider best med de som er mest lik dem selv Myndige foreldre kan oppleves truende for skolen Samarbeidet foregår på skolens premisser

5 Nivåer i samarbeidet utveksling av informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring) dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø) medvirkning og medbestemmelse – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring)

6 FUG vektlegger at kvalitet i skolen bl.a. innebærer
At alle elever føler seg trygge og trives på skolen At alle elever får et best mulig faglig utbytte At elevene møter kvalifiserte og egnede lærere At alle elever får tilpasset opplæring At alle elever har et godt fysisk og psykososialt skolemiljø At ansatte i skolen har en god dialog med foreldrene Når foreldrene inkluderes i skolens arbeid fra første skoledag Når det er åpen dialog mellom hjem og skole Når foreldrene får kunnskap om hvor viktige de er for barnas læring og læringsutbytte Når rådsorganene har reell medvirkning og skoleleder og skoleeier påser at samarbeidet mellom hjem og skole drives i samsvar med lov og regelverk

7 Tema i barneskolen, 1-4 trinn
Hvordan kan jeg som forelder bidra til at mitt barn får en best mulig skolegang? Hva kjennetegner en 6 åring? Hva er det viktig at hjem skole samarbeider om? Hva er det viktig at foreldre samarbeider om? Hvordan få best mulig klassemiljø? Hvordan gi barnet lyst til å lese og bli en god leser? Kan foreldre bidra i undervisningen? Mobbing Lekser og leksehjelp Arbeidsmiljøet i klassen og på skolen

8 Tema i barneskolen, 5-7 trinn
Hva kjennetegner en 10 åring? Større faglige utfordringer, hvordan kan foresatte bidra her? Hvordan motivere for fagene som elevene synes er vanskelige, eller lette? Digital hverdag, ytringsfrihet, personvern og kildekritikk Barn og bøker Mobbing Hvordan løse konflikter/ Grensesetting Klassemiljø Pubertet/identitet og kjøpepress Rusforebygging Turer og ekskursjoner Foreldremøter om et tema

9 Temaer i ungdomsskolen
Hva kjennetegner en ”tenåring”, hvor godt kjenner vi ungdommen vår? Innholdet og organiseringen i ungdomskolen, har vi nok informasjon, og hvor finner vi den ? Er det fremdeles viktig for de unge at vi engasjerer oss i skolen? Mobbing Rusmidler Våre egne holdninger Evaluering av læringsmiljøet Forberede en god overgang til VGS Får vi god nok info og rådgivning om vgs? Kan vi bidra i yrkesorienteringen Karakterer og vurderinger blir viktigere Kjærlighet og samliv, god kommunikasjon

10 Planlegging og organisering av foreldremøter
Møtet må planlegges i god tid Skal planlegges i samarbeid mellom foreldrekontaktene og kontaktlærerne Viktig med en saksliste med temaer som skal opp En fordel med svarslipp, det forplikter Husk nye barn/foreldre Kan være en ide å utveksle E-post og eller SMS Møtene skal dreie seg i større grad om innholdet i skolen og våre barns hverdag. Informasjon kan vi få i andre media. Aktuelle spørsmål: Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre? Hva kan jeg forvente av skolen? Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme? Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?

11 FUG foreslår konkrete tiltak som skolene kan iverksette for å heve kvaliteten i skolen.
Obligatorisk foreldreskole for foreldre med barn i 1., ev. 5. og 8. trinn Obligatoriske opplegg knyttet til alle overgangene Dobbel konferansetime ved hvert skolebytte/overgang Skolering av tillitsvalgte foreldre Foreldrenes medvirkning i barns læring Foreldreundersøkelsen obligatorisk Nasjonale prøver – oppfølging av disse i konferansetimene Lærerutdanningen – kompetanse i hjem-skole-samarbeid

12 Hva skal vi samarbeide om?
Konferansetimen Møt forberedt Vær aktiv Skap en dialog om barnets utvikling Særlig viktig i overgangene mellom skolene Barnet skal kanskje ikke være med på alle/ hele konferansetimen Foreldremøtet Har vi sagt noe om….. Røtter og Vinger om ungdomstid og foreldrerollen, et tiltak fra Voksne for Barn sine nettsider

13 Hva skal vi gjøre…. Snakke positivt om skole, lærere og læring
Støtte opp og motivere Vise interesse og spørre hvordan det går Ha felles måltider Diskutere med barna Være en rollemodell Sørge for at alt det praktiske er i orden Bli kjent med de andre foreldrene Delta aktivt i skolens aktiviteter

14 Foreldrebank Skole:__________________________________________ klasse/trinn/gruppe__________ Jeg kan: Kryss av: Være foreldrekontakt Sitte i FAU Komme på skolen på dagtid Være med på aktiviteter på skolen ettermiddag/kveld Invitere elever hjem på ettermiddag/kveld til aktiviteter: PC i nettverk, Baking, Matlaging, Spill, Tegning/maling/formingsaktiviteter Annet ……………………………….. Ta med elever på tur Komme på skolen og fortelle om yrket mitt Komme på skolen og fortelle om livssynet vårt/kulturen vår Være med på turer i skoletidenInvitere klassen på hyttetur Bake/lage mat til klassesammenkomster Andre bidrag: Mor/Far til:________________________________________________________ Navn:____________________________________________________________ Adresse:__________________________________________________________ Telefon:________________ e-post:_____________________________________

15 Hva er en god lekse? Fordeler med leksehjelp på skolen? Ulemper med leksehjelp på skolen? Hvordan hjelpe barna med lekser? Rammer rundt lekselesing Lekser som kontaktarena mellom skole og hjem Læringsplattform som redskap for kommunikasjon om lekser

16

17 TILSLUTT MINNER JEG PÅ…
…Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Se hjemmesiden:


Laste ned ppt "FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGA, FUG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google