Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fire problemer Operasjonaliseringsproblemet (måling/begrepsvaliditet)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fire problemer Operasjonaliseringsproblemet (måling/begrepsvaliditet)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fire problemer Operasjonaliseringsproblemet (måling/begrepsvaliditet)
Tilfeldighetsproblemet (statistisk validitet) Årsaksproblemet (indre validitet) Generaliseringsproblemet (ytre validitet)

2 Et viktig skille Validitet av operasjonaliseringer (ofte målinger)
Validitet av slutninger fra resultater

3 Tilfeldighetsproblemet
Kan resultatene våre ha framkommet ved tilfeldigheter uavhengig av hva vi har foretatt oss Statistisk signifikans NB! Skill mellom målefeil og samplingfeil

4 To mulige problemer Retningsproblemet (Menn som bor alene drikker mer enn samboende/gifte menn) Tredjevariabelproblemet (Unge er mer utsatt for trafikkulykker enn eldre) Dvs korrelasjon mellom alder og antall trafikkulykker Begge kan være tilstede samtidig

5 Eksempel Du ønsker å påvise at en bestemt medisin har en spesifikk effekt på angst Du har sett (gjerne “tilfeldig”) at noen personer som har fått et bestemt stoff har blitt mindre engstelig. Spørsmål 1: Er angst operasjonalisert på en rimelig måte?.

6 Mer om angsteksempelet
Spørsmål 2: Er forandringen slik at den ikke kan betraktes som tilfeldig? (Statistisk validitet). Spørsmål 3: Kan jeg slutte at stoffet er årsak til forandringen? (indre validitet). Spørsmål 4: vil jeg også finne effekten på andre engstelige (ytre validitet eller generalisering)

7 X er årsak til y X foran y i tid Korrelasjon mellom x og y
”Tredjevariabler” utelukket

8 Årsak og effekt Nødvendige betingelser og tilstrekkelige betingelser
Nødvendige: Må være tilstede for at “noe” skal skje Tilstrekkelige: Produserer en effekt, men er ikke nødvendige. Nødvendige og tilstrekkelige: “hvis og bare hvis”

9 Eksperiment og demonstrasjon
Demonstrasjon inneholder ofte en manipulasjon Mangler kontroll

10 Alternative forklaringer
Modning Historie Regresjon Instrumentering Forventningseffekter (placebo)

11 Teminologi Uavhengig variabel (den som forskeren manipulerer og dermed har kontroll over) Avhengig variabel (den som forhåpentligvis forandrer seg som funksjon av den uavhengige variabel)

12 To hovedpunkter Kontroll av tredjevariabler (utelukke alternative forklaringer) Variasjon (manipulasjon av uavhengig variabel)

13 Laboratorium og felt- eksperimenter
Eksperimenter er ikke begrenset til laboratoriet De som foretas utenfor laboratorier heter felteksperimenter Forskeren benytter seg vanligvis av reformer eller forsøk initiert av andre (for eksempel politikere)

14 To hovedformer for kontroll
Isolasjon Kontrollgruppe

15 Isolasjon Utelukke alle mulige relevante påvirkninger du ikke er interessert i (for øyeblikket) Gjerne i laboratoriet Forutsetter kunnskap

16 Mer terminolologi Kontrollgruppe Eksperimentgruppe
Eksperimentgruppa ”utsettes” for en manipulasjon, kontrollgruppa ikke Krav: Kontrollgruppa og eksperimentgruppa mest mulig like før intervensjonen

17 To måter å skape likhet Randomisering Matching

18 Randomisering Tilfeldig hvem som havner i forskjellige grupper
NB! Skill mellom tilfeldig plassering og random sampling. Kombinasjon av isolasjon og tilfeldig plassering

19 Matching Forsøker aktivt å gjøre gruppene like på variabler man tror virker inn, men ikke er interessert i Kombinasjon av matching og randomisering

20 To grunnformer av eksperimentet
Pretest-posttest oppsett (within person designs) Bare posttest (Between persons designs)

21 Mulige feilkilder Mellom person-sammenlikninger
Seleksjonsbias Selektivt frafall Diffusjon Kompensatoriske mekanismer Demoralisering

22 Mulige feilkilder Innen person-sammenlikninger
Modning Gjentatte testinger Historie statistisk regresjon

23 Flerfaktorielle oppsett
I slike oppsett er det flere uavhengige variabler, men som regel bare én avhengig variabel Gir mulighet til å finne ut om virkningen av den ene uavhengige variabelen avhenger av den andre uavhengige variabelen


Laste ned ppt "Fire problemer Operasjonaliseringsproblemet (måling/begrepsvaliditet)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google