Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Et Innlandsuniversitet i emning ! –Status og videre framdrift i arbeidet Felles fylkestingssamling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Et Innlandsuniversitet i emning ! –Status og videre framdrift i arbeidet Felles fylkestingssamling."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Et Innlandsuniversitet i emning ! –Status og videre framdrift i arbeidet Felles fylkestingssamling for Hedmark og Oppland, Rica Hotell Hamar, Olrud, 14. juni 2005

2 HHHiGHiL HFKOFK Regional utvikling Ekstern finansiering Langsiktighet Forutsigbarhet Faglig utvikling Org. samkjøring Samarbeidsavtale SAMARBEIDSAVTALE ? Kommuner og finans-/næringsliv Aktører, oppgaver og ansvar i PIU

3 Samarbeidsavtalen God plattform for videre arbeid i prosjektet. Angir gjensidige forpliktelser, som ivaretar både fylkeskommunenes ønske om tydelighet på når en sammenslåing skal komme, og høgskolenes behov for mer langsiktighet i finansieringen og trygghet for at en sammenslått høgskole har universitetspotensial.

4 Hovedprioritering for videre arbeid Prosjekt Innlandsuniversitetet er primært et faglig utviklingsprosjekt for å kvalifisere høgskolene i Innlandet for universitetsstatus. Målsettingen er at én sammenslått høgskole i Innlandet skal søke om universitetsstatus innen 2012. En sammenslått høgskole i Innlandet skal søkes etablert så snart HiG, HH og HiL alle kan vise til faglige resultater på doktorgradsnivå. En god framdrift i det faglige og organisatoriske arbeidet er avhengig av at en finansiell plattform som sikrer den nødvendige langsiktighet og forutsigbarhet for universitetssatsingen kommer på plass så raskt som mulig.

5 Faglig utviklingsarbeid Det faglig utviklingsarbeidet er i god gjenge: –MA-utdanninger: Tre utdanninger er godkjent og startet høsten 2004 Ytterligere fem utdanninger er godkjent og vil ha oppstart høsten 2005 / våren 2006 Et titalls søknader er til behandling i NOKUT Minimum 12 MA-utdanninger skal på plass innen 2012 –Ph.D-utdanninger: 7 Ph.D-skisser vurdert av eksternt miljø Alle funnet å ha Ph.D-potensial, men med noe ulikt realiseringsperspektiv Ekstern evaluering av bioteknologimiljøet sommeren 2005 5 Ph.D-utdanninger skal på plass innen 2012

6 Faglig utviklingsarbeid, forts. Områder for Ph.D-satsing i fase 5 av PIU: Informasjonssikkerhet (HiG) Kultur- og fagdidaktikk (HH) Anvendt økologi (HH) Mediert oppvekst (HiL) Innovativ forvaltning (HiL) I tillegg har HiG og HiL fått reist regional finansiering utenom PIU til videre samarbeid om en Ph.D-utdanning i Visuell kommunikasjon.

7 Organisatorisk framdrift 2005 og 2006: Prosess med intern omstilling i HH. Arbeid med eventuell sammenslåing av HiG og HiL. Når hver av de tre høgskolene har sendt inn minst én søknad om Ph.D- akkreditering: Oppstart av arbeidet med søknad om sammenslåing av høgskolene i Hedmark og Oppland. Når hver av de tre høgskolene har fått godkjent minst én Ph.D-søknad av NOKUT og Utdannings- og forskningsdepartementet: Innsending av søknad om sammenslåing av høgskolene i Hedmark og Oppland. Innen 01.01.2012, når de faglige forutsetninger er på plass: Søknad om universitetsstatus fra én sammenslått høgskole i Innlandet.

8 Skjematisk framdriftsplan

9 Finansieringen av PIU Prosjektet har fram til nå ikke vært finansieringsbegrenset takket være de årlige fylkeskommunale tilskudd. Prosjektet er nå i en fase med igangsetting av nye utdanningstilbud på mastergradsnivå og forberedelse av doktorgradsutdanninger, - noe som innebærer kostnader utover hva som kan forventes finansiert over de årlige budsjetter i fylkeskommunene og høgskolene. Arbeid med vedtekter for et Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfond (KUF-fond) for Innlandet har pågått i regi av de to fylkeskommunene vinteren 2005. Fylkestingssak om fondsvedtekter og fondsetablering i juni 2005.

10 Finansieringen av PIU, forts. Fylkeskommunene skal sørge for at fondet er etablert med vedtekter og et styre innen sommeren 2005. Fylkeskommunenes andel (100 mill. kroner), og evt. kapital som er klar fra øvrige bidragsytere, legges inn på oppstartstidspunktet. Når hver av de tre høgskolene har levert minst én søknad om Ph.D-akkreditering, skal arbeidet med å få på plass den nødvendige fondskapital (300 mill. kroner) være ferdigstilt. Et alternativ til fondsbidrag for deler av samfunns- og næringslivet kan være langsiktig prosjektrettet støtte. Det skal etableres en oversikt som viser de samlede pengestrømmer fra fylkeskommuner, kommuner, samfunns- og næringsliv til høgskolene, og hvordan disse bidrar til å understøtte universitetssatsingen. Driften av PIU skal som tidligere finansieres gjennom årlige fylkeskommunale tilskudd

11 Kvalifisering og videre satsing Universitetskvalifiseringen (2012) dreier seg om å utvikle den faglige basisen for å kunne tilfredsstille de minimumskrav som stilles til en universitetssøknad i NOKUTs regelverk. Universitetssatsingen bør imidlertid ha et faglig perspektiv som går utover kvalifiseringsfasen, idet det må bygges en institusjon som er robust nok over tid til å kunne opprettholde og videreutvikle sin status og sin posisjon, så vel regionalt som nasjonalt og internasjonalt, - i et stadig mer konkurranseutsatt marked for studenter og forskningsmidler. Samarbeidsavtalen inneholder derfor et utviklingsperspektiv for et universitet i Innlandet fram mot 2020.

12 Ambisjoner i et 2020-perspektiv Universitetet skal ha en profil som framstår som særpreget i nasjonal og internasjonal målestokk, og som samtidig tydelig speiler regionale virksomheters verdiskaping. Universitetet skal tilby 8 doktorgradsutdanninger og minst 20 mastergradsutdanninger. Universitetet skal ha 12.000-15.000 studenter. Universitetet skal ha 1.200 –1.500 mastergradsstudenter. Universitetet skal ha 130-160 doktorgradsstipendiater. Universitetet skal ha 1.200 – 1.500 ansatte. Universitetet skal ha 80 - 100 professorer. Universitetet skal ha en eksternt finansiert virksomhet på 150- 200 mill. kroner årlig. Det skal tilstrebes at satsingen på MA- og Ph.D-nivå ivaretar en rimelig balanse høgskolene og fylkene imellom, når en ser kvalifiseringsfasen fram mot 2012 og utviklingsfasen fram mot 2020 i sammenheng.

13 Endringer i styringsstrukturen Halvårlige dialogmøter mellom Arena Innlandet og høgskolestyrene. Hver av prosjekteierne stiller med to medlemmer i styringsgruppa: Rektor og ett styremedlem fra hver av høgskolene. Posisjon og opposisjon fra hver av de to fylkestingene. Observatør i styringsgruppa: Høgskoledirektørene og fylkesrådmann/fylkesdirektør (Arbeidsutvalget). Styreleder for KUF-fondet for Innlandet. En studentrepresentant fra hver av høgskolene. En representant fra næringslivet. Styringsgruppa konstituerer seg selv. Funksjonstiden for ledervervet i styringsgruppa utvides til 2 år. Representasjon fra alle prosjekteierne i arbeidsutvalget: Høgskoledirektørene Fylkesrådmann/fylkesdirektør Mandat og arbeidsform for styringsgruppa og arbeidsutvalget forutsettes videreført uendret (bl.a. Konsensusprinsippet) Den nye organiseringen trer i kraft fra 1. august 2005.


Laste ned ppt "PROSJEKT INNLANDSUNIVERSITETET Prosjektdirektør Harald Landheim Et Innlandsuniversitet i emning ! –Status og videre framdrift i arbeidet Felles fylkestingssamling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google