Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

J.G. Mæland, august 20051 Trygdemedisin – en oppdatering J.G. Mæland Seksjon for sosialmedisin Institutt for sammfunnsmedisinske fag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "J.G. Mæland, august 20051 Trygdemedisin – en oppdatering J.G. Mæland Seksjon for sosialmedisin Institutt for sammfunnsmedisinske fag."— Utskrift av presentasjonen:

1 J.G. Mæland, august Trygdemedisin – en oppdatering J.G. Mæland Seksjon for sosialmedisin Institutt for sammfunnsmedisinske fag

2 J.G. Mæland, august Legenes to trygdemedisinske oppgaver Attestere for at de medisinske vilkår for en trygdeytelse er oppfylt, for eksempel: –lab.us. –blå resept –sykmelding Gi trygden de nødvendige medisinske opplysninger, for eksempel ved –lengre sykefravær –søknad om grunnstønad –yrkesskade

3 J.G. Mæland, august Aktørene i trygdespillet Pasient TK Arbeids giver Lege FTK Aetat Arbeidsliv- senter IA- virksomheter Rådgivende lege

4 J.G. Mæland, august 20054

5 5 Lof §8-7. Dokumentasjon av arbeidsuførhet For at medlemmet skal få rett til sykepenger, må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring. …………….…. Vurdering av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering. Legen skal alltid vurdere om medlemmet kan være i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Legen … plikter i samarbeid med arbeidstakeren … å gi nærmere vurdering av arbeidstakerens funksjonsevne.

6 J.G. Mæland, august Funksjons- evne Arbeidskrav Medisinske tiltak Tilrettelegging av arbeidet Vurdering av arbeidsførhet Arbeidsuførhet

7 J.G. Mæland, august Sykdom/skade/lyte varig funksjonsnedsettelse varig nedsatt inntekts-/arbeidsevne

8 J.G. Mæland, august 20058

9 9 Sykepenger – ftrl kapittel % kompensasjon (arbeidstakere) fra 1. dag i inntil 52 uker Arbeidsgiver dekker første 16 dager Folketrygden dekker fom 17. fraværsdag Folketrygdens dekning oppad begrenset til 6 G Selvstendig næringsdrivende får 65% kompensasjon fom 17. fraværsdag

10 J.G. Mæland, august Når kan man få sykepenger? Hovedregel: § 8–4. Arbeidsuførhet. Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger.

11 J.G. Mæland, august Sykepenger kan også ytes når personen... a)er innlagt i en helseinstitusjon b)behandlingen gjør det nødvendig at vedkommende ikke arbeider c)gjennomgår yrkesrettet attføring d)får tilskott til opplæringstiltak e)nødvendig kontrollundersøkelse som krever minst 24 timers fravær f)ikke får arbeide på grunn av smittefare

12 J.G. Mæland, august Sykepenger kan også ytes når personen… (forts.) g)er arbeidsufør som følge av svangerskapsavbrudd h)er arbeidsufør som følge av behandling for barnløshet i)fordi vedkommende er donor j)er arbeidsufør som følge av sterilisering Ved arbeidsuførhet i forbindelse med et kosmetisk inngrep ytes det sykepenger bare hvis inngrepet er medisinsk begrunnet.

13 J.G. Mæland, august Alternativer til full sykmelding – aktive tiltak Graderte sykepenger (ned til 20 %) Aktiv sykmelding (inntil 4+4 uker) Tilskudd til arbeidsreiser Tilretteleggingstilskudd (IA-bedrifter) Kjøp av helsetjenester Friskmelding til arbeidsformidling

14 J.G. Mæland, august

15 J.G. Mæland, august

16 J.G. Mæland, august

17 J.G. Mæland, august

18 J.G. Mæland, august

19 J.G. Mæland, august Tidsbegrenset uførestønad Innført fra 2004 av Samme medisinske inngangsvilkår som for uførepensjon Når det ikke er usannsynlig at personen kan komme tilbake i arbeid igjen Gis for 1-4 år Kan evt. gis påny Beregnes som for rehabiliteringspenger

20 J.G. Mæland, august Momenter ved valg av tidsbegrenset uførestønad Muskel- og skjelettlidelser, smertetilstander,lettere psykiske lidelser, rusmisbrukere Usikkerhet om varighet av nedsatt funksjonsevne Restinntektsevne Yngre Tidligere arbeidserfaring

21 J.G. Mæland, august Nye mottakere av uføreytelser 2004


Laste ned ppt "J.G. Mæland, august 20051 Trygdemedisin – en oppdatering J.G. Mæland Seksjon for sosialmedisin Institutt for sammfunnsmedisinske fag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google