Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er SINTEF Vår standard presentasjon om SINTEF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er SINTEF Vår standard presentasjon om SINTEF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er SINTEF Vår standard presentasjon om SINTEF.
Tallene i presentasjonen er oppdatert pr mai 2014, med 2013-tall for økonomi og andre nøkkelopplysninger. Her er det mulig å plukke bilder man ønsker, og sette sammen med foiler om aktuelle tema. Dette er SINTEF Mai 2014

2 Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn
Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser for samfunnsdebatt og politikkutforming Hovedpunkter fra SINTEFs hovedstrategi: Visjon og rolle

3 SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsselskap
Ledende kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, miljø, helse, samfunnsvitenskap 2100 ansatte fra 70 nasjoner Brutto omsetning på 3 milliarder kroner – kunder i mer enn 60 land En ikke-kommersiell forskningsstiftelse med datterselskaper Konsernet SINTEF består av Stiftelsen SINTEF (med fire institutter), fire forskningsaksjeselskaper og SINTEF Holding. Det er vedtektsfestet at SINTEF er en ikke-kommersiell virksomhet (ikke har erverv til formål). Det samme gjelder for forskningsaksjeselskapene. Overskudd investeres i laboratorier og forskning, ref. lysbilde nr 9. I 2013 hadde SINTEF kunder i 67 land

4 HMS og etikk står øverst på vår agenda
SINTEF har høye standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar HMS og etikk er første punkt i alle interne møter HMS-standarder og etiske retningslinjer knyttet til forskning og forretningsdrift forplikter alle ansatte Alle leverandører må undertegne erklæring om HMS, forretningsetikk og samfunnsansvar ved inngåelse av avtaler Eget etikkombud og etisk råd Medlem av Transparency International og UN Global Compact SINTEF har tett fokus på etikk, HMS og samfunnsansvar i daglig drift. HMS og etikk er første punkt på agendaen i alle møter. Sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. SINTEF har over år arbeidet systematisk med forbedring av alle kjente arbeidsmiljøfaktorer. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhetsarbeidet har en tydelig plass i vårt styringssystem, i vårt daglige arbeid og er godt forankret hos ledelse og medarbeidere. Medvirkning fra ansatte og utøvelse av godt lederskap er av stor betydning for arbeidsmiljøet. SINTEF forventer og stiller krav om at leverandører og partnere deler vårt grunnlag ift etikk og HMS. Leverandører og partnere som involveres i vår virksomhet, skal skriftlig undertegne erklæring om HMS og etikk.   SINTEF er medlem i Transparency International, som motarbeider korrupsjon nasjonalt og internasjonalt og i UN Global Compact. I henhold til kravene i Global Compact har SINTEF rapportert en statusrapport (Communication on progress) i forhold til ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Oppfølging av HMS og etikk er et linjeansvar. I tillegg har SINTEF et Etisk råd og et eget etikkombud for å styrke etikkarbeidet.

5 Vi er et av de største forskningsselskapene i Europa
SINTEF er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa. Dette er de fire største: Fraunhofer (Tyskland): ansatte. Omsetning: mill Euro (2012) TNO (Nederland): 3.900 ansatte. Omsetning: 500 mill Euro (2012) VTT (Finland): 2.800 ansatte. Omsetning: 320 mill Euro (2012) SINTEF: 2.100 ansatte. Oms: 400 mill Euro (2012) De øvrige logoene på foilen tilhører andre viktige oppdragsforskningsinstitutter i Europa AIT (Østerrike) SP (Sverige) Technalia (Spania) DI (Danmark) CEA (Frankrike) Felles for de fleste andre instituttene er at de har mye større offentlige basisbevilgninger enn SINTEF. SINTEF har en basisbevilgning på ca 8 %, mens de fleste andre ligger mellom 30 og 40 %. Instituttene er konkurrenter i et internasjonalt forskningsmarked, mens samarbeider også i mange prosjekter.

6 SINTEF er et flerfaglig forskningskonsern som kombinerer internasjonal spisskompetanse på ulike områder SINTEF Byggforsk SINTEF IKT SINTEF Materialer og kjemi SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF Energi SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Petroleum MARINTEK De åtte forskningsinstituttene i SINTEF. De fire til venstre er i Stiftelsen SINTEF, de fire til høyre er forskningsaksjeselskaper. Alle er en del av konsernet SINTEF

7 I SINTEF Holding ligger selskaper som er strategisk viktige for SINTEF
SINVENT SINTEF Nord SINTEF Brasil SINTEF Raufoss Manufacturing Molab SINVENT: Arbeider med kommersialisering av forskningsresultater, oppstart av nye bedrifter, ivaretakelse av patenter og andre intellektuelle rettigheter. SINTEF Nord AS: SINTEFs selskap i Tromsø, med kompetanse innen fiskeri og havbruk, energi, IKT, marin og geologi/materialer. Sentralt i oppfølging i nordområdene SINTEF Brasil (Instituto SINTEF do Brasil): Brasiliansk forskningsstiftelse med base i Rio de Janeiro. Utvikler SINTEFs posisjon i Brasil, i hovedsak innen olje, gass, energi. SINTEF Raufoss Manufacturing AS: Kompetansesenter innen vareproduksjon, ekspertise blant annet innen automatisering, lettvektsmaterialer. Virksomhet på Raufoss og i Trondheim.  Molab AS: En av Norges største industrielle laboratoriebedrifter, med virksomhet i Mo i Rana, Oslo, Glomfjord og Porsgrunn

8 Mer enn 90 prosent av inntektene hentes i åpen konkurranse
Fordeling av SINTEFs brutto inntekter i 2013 Inntektskilder Prosent av brutto driftsinntekter. Totalt 2942 MNOK.

9 Vi investerer overskudd i laboratorier og ny kunnskap
mill NOK SINTEFs overskudd investeres i laboratorier, vitenskapelig utstyr og utvikling av kunnskap. Tallene viser investeringer i vitenskapelig utstyr, bygninger og annet utstyr siste fem år. I tillegg til investeringene i laboratorier har SINTEF de siste fem årene investert mer enn 170 millioner kroner i egenfinansierte, faglige satsinger (såkalte konsernsatsinger) De siste fem årene har SINTEF investert omkring 600 millioner kroner i laboratorier og vitenskapelig utstyr.

10 Vi ser muligheter som skaper suksess for kunder og samarbeidspartnere
Vi samarbeider tett med universiteter, myndigheter og næringsliv Vi forener forskningskultur og forretningskultur Vi tar samfunnsansvar og har høy etisk standard i vår virksomhet Punkter hentet fra SINTEFs hovedstrategi – punktet “Vår egenart”

11 Vi utvikler teknologi som skaper store verdier
SINTEF har gjennom mer enn 60 år vært sentral i utviklingen av noen av de viktigste teknologiene for norsk verdiskaping. I 2012 kåret Aftenposten de viktigste oppfinnelsene i Norge etter 1980. En fagjury kåret flerfaseteknologien til den viktigste oppfinnelsen i Norge etter 1980. Aftenpostens lesere kåret GSM-teknologien til den viktigste oppfinnelsen. Også her har forskere fra SINTEF stått sentralt i utviklinger. Mer om flerfase: Det begynner med regneverktøyet OLGA, som IFE på Kjeller lager første versjon av ved inngangen til 1980-tallet. 

I Trondheim innvier SINTEF ”Flerfase-laboratoriet” i Matet med data herfra, legger OLGA grunnlaget for teknologi som gjør oljeindustrien i stand til å frakte ubehandlet brønnstrøm – olje, gass og vann – i én og samme rørledning over lange distanser på havbunnen. Direkte fra brønnen og over til plattformer på nabofelt. Eller inn til land! Dette kalles flerfasetransport. 
Gjør undervannsutbygging mulig
Flerfaseteknologien er en viktig årsak til at oljeindustrien i dag kan ha komplette utvinningsanlegg på havbunnen. Slik har den spart oljeindustrien for store utgifter.

Flerfaseteknologien har også gjort det mulig å bygge ut olje- og gassfelt som ellers ikke ville vært lønnsomme. Dette har gitt store summer til fellesskapet. Ved inngangen til det nye tusenåret blir teknologien brukt på Snøhvit og Ormen Lange – de første store utbyggingene på norsk sokkel uten produksjonsskip eller -plattformer.


Rustes for nye utfordringer på dypet  
SINTEF-lab’en er den største i sitt slag. Storskalaforsøk måtte til for at pionerene skulle lykkes. Var eksperimentene blitt utført i liten skala, er det uvisst om resultatene kunne blitt brukt på rør med store tverrsnitt. 

I perioden utvider SINTEF anlegget for 85 millioner kroner for å møte framtidas utfordringer innen flerfasetransport. Mer om GSM Forskere fra SINTEF utgjorde forskningsavdelingen i et norsk mobiltelefon-konsortium som fikk et kort liv. EB Telecom, Simonsen Elektro og SiNTEF startet i 1988 et samarbeid med sikte på å utvikle og produsere basestasjoner og mobiltelefoner i Norge. Men trekanten raknet da EB Telecom ble oppkjøpt av Ericsson, som alt var i gang med GSM-satsing i egen regi. Foto: SINTEF / Jens Søraa  Standarden som ble valgt  for radiosystemet i GSM, er i stor grad basert på en løsning utviklet av SINTEF og Televerket i Norge (nå Telenor). Det norske bidraget består i et system som er mer pålitelig enn andre systemer i områder med mye signalreflekser fra fjell og bygninger og liknende.

Prestisjetung dragkamp

Radiosystemdelen var det mest prestisje- og forskningstunge innsatsområdet i dragkampen om standardene som måtte velges for å få realisert et felles-europeisk mobiltelefonsystem. Etter systemtester som blir gjort i Paris i 1986, velger Europa å gå videre med systemet fra SINTEF/det norske televerket. 

Dette på bekostning av forslag som giganter i den internasjonale telekommunikasjonsindustrien har utarbeidet. 
Les mer om forskningsmiljøet bak radiosystemet Aftenposten, oktober Kåring av Norges viktigste oppfinnelser etter 1980

12 Tett samarbeid skaper innovasjon og høy faglig kvalitet
Trekantmodellen for samarbeid mellom oppdragsforskningsinstituttet SINTEF, universiteter og næringsliv er sentral i SINTEFs arbeidsmåte. En modell som er utviklet gjennom 60 år, og som skaper resultater. Industriell relevans – Industriell involvering – Vitenskapelig metodikk

13 Partnerskapet med NTNU er både strategisk og operativt
Strategisk samhandling Felles bruk av laboratorier og utstyr SINTEF-ansatte underviser ved NTNU NTNU-personell arbeider på SINTEF-prosjekter Beskrivelse av partnerskapet mellom SINTEF og NTNU, som består av følgende hovedelementer: Strategisk samhandling på ledernivå. Vi har utviklet en felles strategi med målet ”Internasjonalt fremragende sammen”. Jevnlige møter mellom toppledelsen Personell fra NTNU arbeider på SINTEFs forskningsprosjekter Ansatte i SINTEF underviser ved NTNU Omkring 500 personer er ansatt både ved NTNU og SINTEF Vi deler på laboratorier og utstyr Vi samarbeider i en rekke store prosjekter, forskningssentre og Geminisentre Samarbeidet mellom NTNU og SINTEF er utviklet gjennom 64 år

14 Regional tilstedeværelse er en del av vår strategi
Tromsø Raufoss Porsgrunn Bergen Ålesund Mo i Rana Trondheim Oslo Svalbard Trondheim: Hovedkontor, laboratorier og forskningsaktivitet i alle institutter. Ca ansatte Oslo: Laboratorier og forskningsaktivitet i de fleste institutter. Ca 450 ansatte Bergen: Petroleumsforskning, Teknologi og samfunn, MARINTEK Ålesund: Forskning innen maritim næring, fiskeri og havbruk. SINTEF vil øke aktiviteten i Ålesund, i nært samarbeid med næringslivet i regionen Raufoss: SINTEF Raufoss Manufacturing. Ekspertsenter innen vareproduksjon Mo i Rana: Molab AS, som også har laboratorier i Glomfjord, Oslo, Porsgrunn Porsgrunn: Laboratorievirksomhet, Molab AS Tromsø: SINTEF Nord AS. Kompetanse innen energi, fiskeri og havbruk, maritim, IKT, geologi/materialer. Svalbard: Forskningsstasjon i Svea, samarbeid med Universitetssenteret i Longyearbyen

15 Vi selger forskning til kunder i mer enn 60 land over hele verden
Omfattende samarbeid med forskningsaktører i Europa. USA vårt største internasjonale marked. Kontor i Houston. Ledende aktør i EUs forsknings-programmer. Deleier i selskap for havbruks-forskning i Chile. Miljøprosjekter i Kina. Dette er noen få eksempler på internasjonal aktivitet. I 2013 hadde SINTEF kunder i 67 land. Internasjonalt salg utgjorde 16% av SINTEFs inntekter i 2013 Internasjonalt salg (målt som andel av salgsinntekter fakturert fra utlandet) 504 mill kroner. (Reelt internasjonalt salg er høyere, fordi det også faktureres internasjonalt salg fra Norge). EU-prosjekter utgjør ca 50 prosent av SINTEFs internasjonale salg. Vi har egen tilstedeværelse i Rio (SINTEF Brasil , Houston (MARINTEK USA Inc), Hirtshals (laboratorium for SINTEF Fiskeri og havbruk) og Chile (forskningsselskap innen havbruk i samarbeid med andre norske aktører) Olje, gass og energi i Brasil. Forskningsselskap med kontor i Rio. Helse- og levekårsprosjekter i Afrika.

16 SINTEF er en stor aktør i EUs forskningsprogrammer
Deltar i 246 prosjekter med prosjektvolum på 17,5 milliarder kroner * Koordinator for 55 prosjekter med prosjektvolum på 3275 mill kroner * Forskningsmidler SINTEF har kontraktsfestet fra EU: 1168 mill kroner * SINTEF er den klart største norske aktør i EUs forskningsprogrammer. Tallene til høyre viser noen nøkkeltall for EUs 7. rammeprogram for Forskning og utvikling pr. februar 2014. Av forskningsmidler fra EU som går til norske aktører, står SINTEF for 1/5 * SINTEFs posisjon i EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling per Februar 2014 (1€=8 NOK) Kilder: Forskningsrådet, EUs kontraktdatabase februar 2014 Forskningsmidler hentet fra EUs 7. rammeprogram

17 Vi bidrar til kunnskap, verdiskaping og økt konkurranseevne for våre kunder
Mer enn 9000 prosjekter for 3000 kunder hvert år Leverer løsninger som skaper nye muligheter for kundene Profesjonell prosjektgjennomføring Ivaretar kundens behov for konfidensialitet Kunder: Overskrift: Punkt fra vår hovedstrategi Yrkesfiskeren reddet livet på grunn av en arbeidsdress utviklet av SINTEF og Regatta.

18 Vi holder høy faglig kvalitet og er
internasjonalt ledende på utvalgte områder Integrerer ingeniørfag, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap Internasjonale satsingsområder: Energi og klimateknologi Olje og gass Biomarin Maritim Helse- og velferd Fag: Overskrift: Punkt fra SINTEFs hovedstrategi Angir internasjonale satsingsområder i SINTEF. (Skipet på bildet er en nyskapende skipstype som drives av Ulstein Shipping, en av mange skipstyper som er testet hos MARINTEK) Foto: Ulstein

19 En attraktiv arbeidsplass med unike muligheter
for mennesker med viten og vilje 2100 ansatte 1350 forskere 52 prosent av forskerne har doktorgrad Medarbeidere fra 70 land 34 prosent av våre medarbeidere er kvinner Blant de mest attraktive arbeidsplassene i Norge Folk: Overskriften er fra SINTEFs hovedstrategi. Utenlandske arbeidstakere: De landene vi har flest fra utenom Norge er Frankrike og Tyskland. Siste kulepunkt: Den anerkjente Universum-undersøkelsen har i mange år kåret SINTEF til en av de mest attraktive arbeidsgiver i Norge for teknologistudenter.

20 Aftenposten 18.mai 2014 SINTEF er en av de mest populære arbeidsgivere i Norge for teknologistudenter. Artikkelen viser resultater fra Karrierebarometeret 2014, presentert i Aftenposten i mai 2014 Også på den omfattende Universum-undersøkelsen ligger SINTEF på Topp 5 blant norske studenter i teknologifag.

21 Vi har ansatte fra 70 land Vi har 404 ansatte (22%) fra 70 land utenom Norge De største i 2014: Tyskland 50 Frankrike 42 Kina 31 Sverige 30 Italia 23 Iran 18 USA 17 Brasil 15 Danmark 13 Storbritannia 13 India 11 Nederland 11 Spania 10 SINTEF har egen tilstedeværelse med kontorer og forskning utenom Norge: Houston, USA (MARINTEK) Rio de Janeiro, Brasil Hirtshals, Danmark (laboratorium, SINTEF Fiskeri og havbruk) Chile (SINTEF Fiskeri og havbruk, deleier i forskningsselskap)

22 Tre av fire ansatte er forskere
Fordeling av SINTEFs ansatte på stillingskategorier i 2013 (Hele SINTEF utenom SINTEF Holding) ¾ av ansatte er forskere. 52 % av forskerne har doktorgrad. Fordeling av ansatte i Stillingskategorier

23 Siden 1970 har forskningsmiljøene i Trondheim skapt nye bedrifter med 2100 arbeidsplasser og årlig omsetning på 5 milliarder kroner Tallene viser nye bedrifter pr år som har oppstått fra forskningsmiljøene i Trondheim (i hovedsak fra SINTEF og NTNU, men også fra HiST), med forretningsadresse i Trondheimsområdet. Antallet suksessrike bedriftsetableringer har økt kraftig. Dette skyldes blant annet profesjonalisering av SINTEF og NTNUs arbeid for å kommersialisere forskningsresultater. Eksempler på virksomheter kommersialisert fra SINTEF: Powel, Nacre, EcoWat, ReVolt Technology, BioSergen, ResMan, poLight, GasSecure Utvikling i antall nyetableringer pr år i Trondheimsregionen med bakgrunn i forskningsmiljøene i Trondheim (NTNU, SINTEF, HiST). Kilde: Impello Management, temperaturanalyse (2013)

24 Avanserte varmepumper
Forskning som skaper verdier og leverer løsninger Undervannsteknologi Sporing av matvarer Avanserte varmepumper Dette er noen eksempler på forskning og teknologi utviklet i SINTEF. Undervannsteknologi / flerfaseteknologi Transport av olje og gass i samme rør har gjort det mulig å gjennomføre store utbygginger og bygge komplette utvinningsanlegg på havbunnen. En av de mest lønnsomme investeringer i norsk forskning Sporing av matvarer SINTEF har utviklet elektroniske systemer som kan spore fisk fra fiskebåten til matvaredisken i supermarkedet. Sporing av matvarer gir økt matvaresikkerhet og trygghet for forbrukerne. Avanserte varmepumper SINTEF og NTNU har utviklet varmepumper som bruker CO2 for å varme opp vann i boliger. Teknologien reduserer energibruk som hvert år reduserer utslipp av CO2 i Japan tilsvarende biler

25 GPS for hjernekirurger
Forskning som skaper verdier og leverer løsninger Fangst av CO2 Smart redningsdress GPS for hjernekirurger Dette er noen eksempler på forskning og teknologi utviklet i SINTEF. Fangst av CO2 SINTEF og NTNU er det største forskningsmiljøet i verden innen fangst- og lagring av klimagassen CO2. I 2010 åpnet Kronprins Haakon SINTEFs storskala laboratorium for fangst av CO2 i Trondheim. Smart redningsdress Sammen med Helly Hansen har SINTEF utviklet en smart helikopterdress som redder liv. Dressen kjøler kroppen inne i varme helikoptre og blir isolerende varmedress om personen faller i sjøen. GPS for hjernekirurger Samarbeid mellom SINTEF, NTNU og St.Olavs Hospital har utviklet utstyr som gir tredimensjonale bilder av hjernen under operasjoner. Benyttet under flere tusen hjerteoperasjoner verden over.

26 GSM-teknologi for mobil
Forskning som skaper verdier og leverer løsninger GSM-teknologi for mobil Effektive solceller Flytende vindmølle Dette er noen eksempler på forskning og teknologi utviklet i SINTEF. GSM-teknologi for mobil I 1986 ble GSM valgt som europeisk standard for mobiltelefoni. Teknologien er utviklet av SINTEF i samarbeid med det norske televerket. Effektive solceller Forskning ved SINTEF og NTNU har bidratt til at norsk industri har en internasjonalt ledende posisjon innen solceller. Flytende vindmølle I 2009 innviet Statoil verdens første flytende vindturbin i full skala, piloten Hywind. Fem år tidligere startet testingen av konstruksjonen i havbassenget til MARINTEK, som er verdens største havlaboratorium.

27 Organisasjon


Laste ned ppt "Dette er SINTEF Vår standard presentasjon om SINTEF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google