Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Moses 2 Mos 3,5 Da sa Han: "Kom ikke nær dette stedet! Ta sandalene av føttene dine, for stedet du står på, er hellig grunn."

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Moses 2 Mos 3,5 Da sa Han: "Kom ikke nær dette stedet! Ta sandalene av føttene dine, for stedet du står på, er hellig grunn.""— Utskrift av presentasjonen:

1 Moses 2 Mos 3,5 Da sa Han: "Kom ikke nær dette stedet! Ta sandalene av føttene dine, for stedet du står på, er hellig grunn."

2 Hva er viktigist for deg? Hvor i Bibelen finner du dette?
Hvilke referanser bruker du? Hvem har gitt makt til hvem?

3 2 Mos 14,14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.
2 Mos 14,21 Så rakte Moses hånden ut over havet. Herren drev havet tilbake ved en kraftig østavind som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvd. 2 Mos 14,14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.

4 Hvem var forbildet? Var Abrahams erfaring en profeti om at en dag så ville Guds Sønn komme? 1 Mos 22,1-2 Etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve, og Han sa til ham: "Abraham!" Han svarte: "Her er jeg." 2 Da sa Han: "Ta nå din sønn, din enbårne sønn Isak, som du elsker, og dra til Moria-landet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene Jeg skal si deg.” 1 Mos 22,9-10 Så kom de til stedet som Gud hadde sagt til ham. Der bygde Abraham et alter og la veden på plass. Så bandt han sin sønn Isak og la ham på alteret, oppå veden. 10 Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.

5 1 Mos 22,11-13 Men Herrens Engel ropte til ham fra himmelen og sa: "Abraham! Abraham!" Og han svarte: "Her er jeg." 12 Han sa: "Legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe. For nå vet Jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne, fra Meg." 13 Da løftet Abraham blikket og så, og se, bak ham var det en vær som satt fast i krattet med hornene. Så gikk Abraham bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer i stedet for sin sønn.

6 Hvem var forbildet? 1 Mos 15,6 Og han trodde på Herren, og Han regnet ham det til rettferdighet. 1800 år senere sier Jesus: Joh 8,56 Deres far Abraham frydet seg over å se Min dag, og han så den og gledet seg. 1 Joh 4,9-10 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt Sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. 10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt Sin Sønn til soning for våre synder.

7 Skystøtten 2 Mos 23,20-23 Se, Jeg sender Engelen foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet Jeg har gjort i stand. 21 Ta deg i vare for Hans åsyn og lyd Hans røst! Sett deg ikke opp mot Ham, for Han vil ikke tilgi dere den overtredelsen, siden Mitt navn er i Ham. 22 Men hvis du i sannhet lyder Hans røst og gjør alt Jeg sier, da skal Jeg være en fiende av dine fiender, og en motstander av dine motstandere. 23 For Min Engel skal gå foran deg og føre deg inn til amorittene og hetittene og perisittene og kanaaneerne og hevittene og jebusittene, og Jeg vil utslette dem. 2 Mos 14,19 Guds Engel, som gikk foran Israels fylking, flyttet Seg og gikk bak dem. Og skystøtten forlot plassen foran dem og stilte seg bak dem. Er Guds Engel Guds Sønn?

8 Hvem var de tre menn? Hvem var Herren?
1 Mos 18,1-2 Så viste Herren Seg for ham ved terebinte-lunden i Mamre, mens han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. 2 Han løftet blikket og så, og se, tre menn stod hos ham. Da han så dem, sprang han fra teltåpningen for å møte dem, og han bøyde seg til jorden 1 Mos 19,1 De to englene kom nå til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg for å gå dem i møte, og han bøyde seg ned med ansiktet mot jorden. Joh 1,18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham.

9 Hvem var Høvdingen over Herrens hær?
Hvem var Mannen? Hvem var Høvdingen over Herrens hær? Jos 5,13-15 Da Josva var ved Jeriko, skjedde det at han løftet blikket og så, og se, en Mann stod rett overfor ham med et trukket sverd i hånden Sin. Josva gikk bort til Ham og sa til Ham: "Er Du med oss eller med fiendene våre?" 14 Da sa Han: "Nei, men Jeg er Høvdingen for Herrens hær. Nå er Jeg kommet." Og Josva falt til jorden på sitt ansikt og tilbad. Så sa han til Ham: "Hva sier min Herre til Sin tjener?" 15 Da sa Høvdingen over Herrens hær til Josva: "Ta sandalen av foten din, for stedet hvor du står, er hellig." Og Josva gjorde det. Joh 1,18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham.

10 Gud, sendte Sin Engel Guds Sønn
Dan 3,28 Nebukadnesar tok til orde og sa: Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som sendte Sin Engel og utfridde tjenerne Sine, de som stolte på Ham. De avviste kongens ord og overgav sine liv, så de ikke skulle tjene eller tilbe noen gud, bortsett fra sin egen Gud! Dan 3,25 "Men se!" svarte han, "jeg ser fire menn bevege seg fritt, de går omkring i ilden. De er ikke skadet, den fjerde ser ut som Guds Sønn” Dan 6,23 Min Gud sendte Sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har skadet meg, fordi jeg ble funnet uskyldig for Ham. Heller ikke mot deg har jeg gjort noe galt, konge." Guds Sønn

11 Hvem har gitt makt / liv til hvem?
Jes 43,10 "Dere er Mine vitner," sier Herren, "og Min tjener som Jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne og tro Meg, og forstå at Jeg er Han. Før Meg er det ikke formet noen gud, og etter Meg er det ingen. Joh 1,1-3 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til. Joh 1,14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Joh 5,26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv. 2 Mos 23,21 Ta deg i vare for Hans åsyn og lyd Hans røst! Sett deg ikke opp mot Ham, for Han vil ikke tilgi dere den overtredelsen, siden Mitt navn er i Ham. Matt 28,18 Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord.

12 Klippen var Kristus 1 Kor 10,1-4 Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet, 2 alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 alle spiste den samme åndelige mat, 4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige Klippen som fulgte dem, og den Klippen var Kristus.

13 Befrielsen Utfordringer
Reisen over Rødehavet 2 Mos 15,4 Faraos vogner og hans hær har Han kastet i havet. Hans ypperste befalingsmenn sank i Rødehavet. Befrielsen

14 Hvem var Guds lam? Joh 1,36 Og mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han: "Se der! Guds Lam!" 1 Kor 5,7 Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere er usyret. For sannelig, vårt Påskelam er slaktet for oss, Kristus. Hebr 9,22 Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse.

15 2 Mos 13,22 Verken skystøtten om dagen eller ildstøtten om natten ble borte fra folket

16 Hva var ildstøtten, som symboliserte den guddommelige tilstedeværelsen, et bilde på?
Joh 8,58 Jesus sa til dem: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Jeg er før Abraham var. 2 Mos 3,14 Gud sa til Moses: "JEG ER DEN JEG ER." Og Han sa: "Dette skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere.” 2 Mos 13,21 Om dagen gikk Herren foran dem i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å gi dem lys, så de kunne gå både dag og natt.

17 Sal 130,3 Herre, hvis Du ville fastholde misgjerninger, Herre, hvem kunne da bli stående?
Mi 7,19 Han skal igjen ha barmhjertighet med oss, Han skal tråkke våre misgjerninger under fot. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Jes 38,17 Se, til fred ble meg det bitre, ja det bitre. I kjærlighet har Du fridd min sjel fra fordervelsens avgrunn, for Du har kastet alle mine synder bak Din rygg. Sal 103,12 Så langt som øst er fra vest, har Han tatt våre overtredelser bort fra oss. Hebr 8,12 For Jeg vil være nådig overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer."

18 Hvem spotter hvem? Mark 2,5 Da Jesus ser deres tro, sier Han til den lamme: "Sønn, dine synder er deg tilgitt!” Mark 2,7 "Hvorfor taler denne Mannen gudsbespottelser på denne måten? Hvem kan tilgi synder uten én: Gud?"

19 Joh 5,24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. Joh 3,18 Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

20 Gal 6,14 Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved Ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Joh 19,30 “Det er fullbrakt!”

21 Rom 5,10 For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt. >>>> fordømmelsen ved den enes fall >>>> >>>>>>

22 Rom 5,18-21 Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir Den Enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. 19 For slik som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved Den Enes lydighet. 20 Men loven kom inn ved siden av, for at fallet skulle bli større. Men der synden ble større, ble nåden enda mer overstrømmende rik, 21 for at slik som synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

23 Jes 1,18 Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: Om deres synder er som skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som den hvite ull. Rom 8,1 Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

24 Jesus og den bortkommene sauen
Matt 11,28 Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!

25 Ingen har sett Gud Joh 1,18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart Ham. Joh 14,6-9 Jesus sier til ham: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg. 7 Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham." 8 Filip sier til Ham: "Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss." 9 Jesus sier til ham: "Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Faderen. Så hvordan kan du si: Vis oss Faderen?


Laste ned ppt "Moses 2 Mos 3,5 Da sa Han: "Kom ikke nær dette stedet! Ta sandalene av føttene dine, for stedet du står på, er hellig grunn.""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google