Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA ER KONSEKVENSPEDAGOGIKK ? Stein O. Gjesteby

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA ER KONSEKVENSPEDAGOGIKK ? Stein O. Gjesteby"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA ER KONSEKVENSPEDAGOGIKK ? Stein O. Gjesteby
LAFY vårkonferanse 2014 HVA ER KONSEKVENSPEDAGOGIKK ? Stein O. Gjesteby

2 Konsekvenspedagogikken
En relativt «ung» retning med historie fra 70-tallet Utviklet av den danske filosof og psykolog Jens Bay Handler om sosial læring, sosial handlingskompetanse og sosial selvdannelse En humanistisk pedagogikk som bygger på eksistensialistisk filosofi Med fotfeste i Norge, Sverige og Danmark Fra spesialpedagogikk til allmennpedagogikk Ekspanderer primært i norske videregående skoler

3 Konsekvenspedagogikk fra spesialpedagogikk til allmennpedagogikk
”… fremtidens pædagogik må bygge på en forståelse for individet, dets frihed og personlige ansvar” Jens Bay ( ) har bygd opp treningsskolene i Danmark (TAMU) som er skoler/ arbeidsmarkedstiltak for unge mennesker som av forskjellige årsaker har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet og finne en positiv mening med tilværelsen. Det er i dag 6 TAMU-sentere som dekker Danmark. Allmennpedagogisk status

4 Hva er hjemmelen for «sosial læring»?
Opplæringsloven, formålsparagrafen (§1-2) Den generelle delen av læreplanen (overordnet) Prinsipper for opplæringen Grunnleggende ferdigheter

5 SIGNALER FRA NÆRINGSLIVET Kilde: Utdanningsdirektøren i Akershus 1996
I en undersøkelse der 255 bedrifter deltok, ble man spurt om hvilken kompetanse man primært ønsket at elever med grunnkompetanse hadde. Følgende 5 faktorer ble rangert høyest: Samarbeidsdyktighet Ærlighet/til å stole på Effektivitet på jobben Møte presis Høflig og utadvendt

6 NOEN FORSKERSYNSPUNKTER
Professor Terje Ogden om «de sårbare unge», september 2013: Økte krav til sosiale ferdigheter i arbeidslivet er en avgjørende forklaring på uføreveksten. Sosialt kompetente elever lærer mer. Professor Thomas Nordahl, oktober 2013: Elevene uttrykker at de har for stor frihet i skolen og at de får for mange negative tilbakemeldinger. Det handler ikke om å frigjøre seg fra foreldregenerasjonen, men om å kompensere for strukturoppløsningen. Et samfunn der alt er mulig, du kan bli hva og hvem du vil, og plikt er et fremmedord, blir for mange vanskelig å håndtere.

7 Utfordringer i utdannelsesområdet
Skolene settes under press Av den individuelle tid Av globaliseringen Av den nye tids unge Av behovet for å kombinere faglig og sosial læring Av kravet om å redusere frafallet i skolen Av kravet om å fremvise resultater Av den gjennomsiktighet som preger informasjonssamfunnet

8 MENNESKE- OG LÆRINGSSYN I PEDAGOGIKKEN
Mennesket som fritt tenkende og handlende vesen Født uten en statisk og begrenset personlighet Ikke forutbestemt av ubrytelige lover, genetikk, arv mv. Ikke bundet til noen form for «sosial skjebne» Mennesket er unikt, hele tiden under utvikling, kan forandres Konsekvensforståelse som viktig ledd i utviklingen Bygger på at alle kan gjøre noe annet i dag enn i går Man fremstår for andre som summen av sine valg og handlinger Den frie vilje gir eierskap til handlingen og dermed et ansvar

9 DEN PEDAGOGISKE GRUNNIDEEN
Den grunnleggende pedagogiske ideen har bygget på et oppgjør med såvel de psykologiske som de samfunnsvitenskapelige tanker og forståelse om at det enkelte menneskes utvikling skulle være forutbestemt av ubrytelige biologiske eller sosiale omstendigheter som det ikke kunne gjøre noe med

10 PEDAGOGIKKENS PRAKTISKE BEGRUNNELSER
Å få etablert en pedagogisk kultur hvor det blir lagt vekt på sosial læring og utvikling av sosial handlingskompetanse Å få profesjonalisert den pedagogiske innsatsen gjennom en holdningsstyrt og forpliktende arbeidsform Å få skapt en pedagogisk hverdag der nåtiden og fremtiden står i sentrum for innsatsen

11 Jens Bay om handlingsvalg (sitat)
I konsekvenspedagogikken går vi helt grunnleggende ut fra at individet er kjennetegnet ved at det, gjennom selvstendige beslutninger, fritt kan velge mellom de forskjellige handlingsalternativer som det subjektivt kan få øye på. Men det er ikke alltid mulig for omgivelsene, andre mennesker, å se logikken i valget, da dette kanskje vil være i motsetning til det individet har eller burde ha lært.

12 Det sosiale er et læringsområde
Elevene skal lære å opptre hensiktsmessig i forbindelse med konflikter som alltid vil kunne oppstå Elevene skal lære å fungere i ulike sosiale fellesskap Elevene skal lære å forholde seg til en pedagogisk struktur med forventninger, krav og konsekvenser Det handler ikke om behandling, oppdragelse eller sosialisering, men om sosial og faglig læring der målet er selvdannelse

13 HVA GJØR MEDARBEIDERNE?
Snakker om handlinger fremfor atferd Legger vekt på hva elever gjør fremfor hva de er eller har Forteller elevene hva de bør gjøre fremfor hva de skal Beskriver det objektivt konkrete fremfor fortolkninger Unngår å omdanne normer til regler Møter elevene med en grunnleggende respekt

14 Om elever handler annerledes enn vi vil
Skal det ikke problematiseres eller gjøres til et problem Det kan bare bety at de hører uten å lytte Skal man verken moralisere eller harselere Man skal nøkternt fortelle hvordan de oppleves av andre Man skal også vise til mulige følger og konsekvenser Man tilbyr dem å se seg selv gjennom andre Man peker på mulige andre handlingsvalg/væremåter

15

16 Sosiale normer Allment aksepterte normer Grunnlag for sosial læring
Sosial handlingskompetanse 1. Det forventes at alle selv kan/ vil skape et innhold i sin tilværelse. 1. Elevene skal lære å finne ut av hva de vil, kan og skal. 1. Selvbestemmelse- å treffe egne valg om sin fremtid. 2. Det forventes at alle kan mestre tilværelsen og derfor streber etter å klare seg selv. 2. Elevene skal lære at deres fremtid avhenger av deres egen innsats. 2. Selvhjulpenhet- å kunne klare seg selv og dermed strebe etter å ikke ligge andre til last. 3. Det forventes at alle tar ansvar for sin egen væremåte. 3. Elevene skal lære å ta ansvar for deres selvvalgte handlinger. 3. Ansvarlighet- å kunne påta seg konsekvensen av sine handlinger. 4. Det forventes at alle bestreber seg på å overholde avtaler og regler. 4. Elevene skal lære å skape sammenheng mellom ord og handling. 4. troverdighet- å få skapt grunnlag for personlig integritet. 5. Det forventes at man behandler andre slik man selv vil behandles. 5. Elevene skal lære å vise respekt for andre mennesker. 5. respekt- å skire en styrkelse av den enkeltes selvrespekt. 6. Det forventes at alle kan inngå samarbeid med andre mennesker. 6. Elevene skal lære å inngå i samspill med andre. 6. Samarbeidsvilje- å få skapt grunnlag for en høy toleranse. 7. Det forventes at alle er innstilt på å lytte til andres synspunkter og ikke kun være seg selv nok. 7. Elevene skal lære at de lever i en verden med normer og regler som grunnlag for fellesskapet. 7. Mottagelighet- å få skapt forståelse for nødvendigheten av å være åpen for læring.

17 KONSEKVENSBEGREPET «Skal oppfattes som et av de viktigste metodiske redskaper i pedagogikken. Lang- og kortsiktige konsekvenser av handlinger man foretar seg, er avgjørende for den sosiale utvikling. Begrepet er ikke utviklet for å skape den konsekvente pedagog eller som et verktøy for atferdsregulering og styring, men for å møte den konsekventhet som eksisterer i tilværelsen.» «Det spesielle ved handlinger er ikke selve handlingen, men deres konsekvenser, for det er disse som er bestemmende for de handlinger vi velger å gjennomføre, og samtidig det som gir handlingene betydning for den enkelte og for andre.»

18 HVOR PRAKTISERES KONSEKVENSPEDAGOGIKKEN?
TAMU (DANMARK) KRAMI (SVERIGE LEIRA FENGSEL, TRONDHEIM TAFU ROGALAND (STAVANGER) OG TROMS (TROMSØ) KJELLE VGS. HALDEN VGS. TOSTERØDBERGET STRØMMEN VGS. SKEDSMO VGS BJERTNES VGS. DRØMTORP VGS. ÅRSTAD VGS. BERGELAND VGS. STEND VGS. HAUGALAND VGS. OLSVIKÅSEN VGS. GATEAKADEMIET, KRISTIANSAND KVADRATUREN VGS. M. FL. UTDANNING: HØGSKOLEN I ØSTFOLD, KONSEKVENSPEDAGOGIKK 1 OG 2 ( STP.)


Laste ned ppt "HVA ER KONSEKVENSPEDAGOGIKK ? Stein O. Gjesteby"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google