Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg på KRDs kollegavurdering i Trondheim

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg på KRDs kollegavurdering i Trondheim"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innlegg på KRDs kollegavurdering i Trondheim 01.02.06
Bolig ved løslatelse? Underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune Innlegg på KRDs kollegavurdering i Trondheim Thomas Hugaas Molden

2 Bakgrunn for evalueringen
Kartlegge erfaringer med samarbeidsavtalen i Trondheim Få kunnskap om hvordan samarbeidet mellom de to partene har fungert i praksis i avtaleperioden

3 Bostedsløshet og innsatte i fengsel
30 prosent av de som sitter i norske fengsel er uten bolig (levekårsundersøkelse blant innsatte fra 2004) Opphopning av levekårsproblemer blant innsatte, bla: Rusproblemer Gjeldsproblemer Av 5200 bostedsløse i 2003 hadde ca. 650 gjennomført straff de siste seks månedene (kartlegging av bostedsløse i 2003)

4 Tiltak fra politisk hold
Vanskeligstilte i boligmarkedet har kommet i fokus som et resultat av: Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50 ( )) Tiltaksplan mot fattigdom (St.meld. nr. 6 ( )) Prosjekt bostedsløse (nasjonal satsning i perioden ( )) På vei mot egen bolig (nasjonal strategi) JD og KS initiativ til å legge til rette for lokalt samarbeid for bosetting av løslatte fra fengsel (Samarbeidsavtale)

5 Samarbeidsavtalen i Trondheim
”Samarbeidsavtale vedrørende domfelte og varetektsfengslede innsatte mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune” – undertegnet Formålet med avtalen: Sikre at fengsel og kommune sammen oppfyller de forpliktelser som ligger i lover, avtaler og reglement Gi klare rutiner for samarbeid At innsatte skal møte rask ansvarsavklaring, tydelig funksjonsfordeling og felles opptreden

6 Lovgrunnlag og målgruppe
Straffegjennomføringsloven Lov om sosiale tjenester Rundskriv I-11/2000 Målgruppe Innsatte som er Trondheim kommunes ansvar Domfelte som er innsatt to mnd. eller mer, samt varetektsfengslede som antas å være innsatt i minst samme tidsrom Tomånederskravet kan avvikes (førstegangssonere/unge)

7 Utvikling av samarbeidsavtalen
Utviklingsprosjekt (aug.05 – jan.06) Koordinatorstilling Hensikt Sørge for fordeling av henvendelser Delegere ansvar for oppfølging Innarbeide rutiner for samarbeid Etablere/opparbeide nettverk Kvalitetssikre oppfølgingsavtaler Spre kunnskap om kommunens tjenestetilbud Gjøre kommunikasjon og saksbehandling mer effektivt

8 Omfanget av avtalen Hvor mange brukere kommer inn under avtalen?
Et anslag på ca. 50 innsatte i året bistås av kommunen Bostedsløse i Trondheim fengsel september 2005: Av 124 innsatte som ble spurt, svarte 41 at de var uten fast bopel (tilsvarende ca. 1/3 av de spurte) Mørketall? Vanskeligere å få permisjoner/prøveløslatelse Bortfall av offentlige stønader og trygd Generell skepsis/negative erfaringer fra tidligere boligsøking

9 Erfaringer Totalvurdering (positivt)
Intensjonene i avtalen oppleves som gode for et samarbeid Et unikt og bra tiltak – stor betydning og nytte for å styrke samarbeidet Formalisering av samarbeidet gjennom en forpliktende avtale ansees som positivt Entusiasme og engasjement i forhold til samarbeidet – ser nødvendigheten av et tett samarbeid om man skal nå målet om å fjerne bostedsløsheten blant innsatte ved løslatelse

10 Erfaringer Totalvurdering (negativt)
Samarbeidet har ikke fungert så godt som man skulle ønske Startvansker i etableringsfasen, prøving og feiling Tilfeldigheter knyttet til når samarbeidet fungerer og ikke fungerer

11 Erfaringer i fengselet
Intensjonene og rutinene på plass Klare målsettinger og prosedyrer/rutiner Kan komme tidlig i gang med oppfølging Kan bli bedre på å fange opp de innsattes oppfølgingsbehov Utfordring å se innsatte som bør følges opp uten å selv ta initiativ Kontaktbetjentordningen Tilfeldigheter – samarbeidet glipper ofte Kommunikasjonssvikt Tidsfristene overholdes i mange tilfeller ikke

12 Erfaringer i kommunen Manglende forankring i kommuneorganisasjonen
Ikke gode nok rutiner/arbeidsmetoder for oppfølging av avtalen Lite kjennskap til avtalen nedover i organisasjonen Forbedringsmuligheter internt i samarbeidet mellom kommunens enheter Kjennskap til hverandres arbeid, oppgaver og ansvar Kommunikasjon/informasjonsutveksling mellom enhetene Press på kommunale boliger Boligsosial oppfølging og bomiljø må vektlegges Manglende kjennskap til fengselet

13 Brukernes erfaringer Hvordan opplever brukerne samarbeidet mellom fengsel og kommune? Vanskelig å si uten å få brukernes egne erfaringer (brukerundersøkelse)

14 Samarbeidsutvalget Fungert godt som et fagadministrativt organ
Møteaktivitet som avtalt (4 ganger årlig) Har sett utfordringer i samarbeidet, men hatt vansker med å implementere forbedringer i organisasjonene Stor tro på at samarbeidet vil bedres på sikt For faglig orientert på bekostninger av resultatorientering? Sen framdrift i forbedringene som er foreslått? Manglende oppstartsevaluering

15 Utfordringer og tiltak
Kommunikasjonen mellom fengsel og kommune Forankring nedover i organisasjonene La organisasjonene ”sette seg” – ro etter organisasjonsendringer Gjensidig imøtekommende og åpen for å samarbeide Gode rutiner og samarbeidsprosedyrer Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Utviklingsprosjektet/koordinator – hva når dette avsluttes?


Laste ned ppt "Innlegg på KRDs kollegavurdering i Trondheim"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google