Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Bolig ved løslatelse? Underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune Innlegg på KRDs kollegavurdering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Bolig ved løslatelse? Underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune Innlegg på KRDs kollegavurdering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Bolig ved løslatelse? Underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune Innlegg på KRDs kollegavurdering i Trondheim 01.02.06 Thomas Hugaas Molden

2 Teknologi og samfunn 2 Bakgrunn for evalueringen Kartlegge erfaringer med samarbeidsavtalen i Trondheim Få kunnskap om hvordan samarbeidet mellom de to partene har fungert i praksis i avtaleperioden

3 Teknologi og samfunn 3 Bostedsløshet og innsatte i fengsel 30 prosent av de som sitter i norske fengsel er uten bolig (levekårsundersøkelse blant innsatte fra 2004) Opphopning av levekårsproblemer blant innsatte, bla: Rusproblemer Gjeldsproblemer Av 5200 bostedsløse i 2003 hadde ca. 650 gjennomført straff de siste seks månedene (kartlegging av bostedsløse i 2003)

4 Teknologi og samfunn 4 Tiltak fra politisk hold Vanskeligstilte i boligmarkedet har kommet i fokus som et resultat av: Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50 (1998-1999)) Tiltaksplan mot fattigdom (St.meld. nr. 6 (2002-2003)) Prosjekt bostedsløse (nasjonal satsning i perioden (2001-2004)) På vei mot egen bolig (nasjonal strategi) JD og KS initiativ til å legge til rette for lokalt samarbeid for bosetting av løslatte fra fengsel (Samarbeidsavtale)

5 Teknologi og samfunn 5 Samarbeidsavtalen i Trondheim ”Samarbeidsavtale vedrørende domfelte og varetektsfengslede innsatte mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune” – undertegnet 22.12.03 Formålet med avtalen: Sikre at fengsel og kommune sammen oppfyller de forpliktelser som ligger i lover, avtaler og reglement Gi klare rutiner for samarbeid At innsatte skal møte rask ansvarsavklaring, tydelig funksjonsfordeling og felles opptreden

6 Teknologi og samfunn 6 Lovgrunnlag og målgruppe Lovgrunnlag Straffegjennomføringsloven Lov om sosiale tjenester Rundskriv I-11/2000 Målgruppe Innsatte som er Trondheim kommunes ansvar Domfelte som er innsatt to mnd. eller mer, samt varetektsfengslede som antas å være innsatt i minst samme tidsrom Tomånederskravet kan avvikes (førstegangssonere/unge)

7 Teknologi og samfunn 7 Utvikling av samarbeidsavtalen Utviklingsprosjekt (aug.05 – jan.06) Koordinatorstilling Hensikt Sørge for fordeling av henvendelser Delegere ansvar for oppfølging Innarbeide rutiner for samarbeid Etablere/opparbeide nettverk Kvalitetssikre oppfølgingsavtaler Spre kunnskap om kommunens tjenestetilbud Gjøre kommunikasjon og saksbehandling mer effektivt

8 Teknologi og samfunn 8 Omfanget av avtalen Hvor mange brukere kommer inn under avtalen? Et anslag på ca. 50 innsatte i året bistås av kommunen Bostedsløse i Trondheim fengsel september 2005: Av 124 innsatte som ble spurt, svarte 41 at de var uten fast bopel (tilsvarende ca. 1/3 av de spurte) Mørketall? Vanskeligere å få permisjoner/prøveløslatelse Bortfall av offentlige stønader og trygd Generell skepsis/negative erfaringer fra tidligere boligsøking

9 Teknologi og samfunn 9 Erfaringer Totalvurdering (positivt) Intensjonene i avtalen oppleves som gode for et samarbeid Et unikt og bra tiltak – stor betydning og nytte for å styrke samarbeidet Formalisering av samarbeidet gjennom en forpliktende avtale ansees som positivt Entusiasme og engasjement i forhold til samarbeidet – ser nødvendigheten av et tett samarbeid om man skal nå målet om å fjerne bostedsløsheten blant innsatte ved løslatelse

10 Teknologi og samfunn 10 Erfaringer Totalvurdering (negativt) Samarbeidet har ikke fungert så godt som man skulle ønske Startvansker i etableringsfasen, prøving og feiling Tilfeldigheter knyttet til når samarbeidet fungerer og ikke fungerer

11 Teknologi og samfunn 11 Erfaringer i fengselet Intensjonene og rutinene på plass Klare målsettinger og prosedyrer/rutiner Kan komme tidlig i gang med oppfølging Kan bli bedre på å fange opp de innsattes oppfølgingsbehov Utfordring å se innsatte som bør følges opp uten å selv ta initiativ Kontaktbetjentordningen Tilfeldigheter – samarbeidet glipper ofte Kommunikasjonssvikt Tidsfristene overholdes i mange tilfeller ikke

12 Teknologi og samfunn 12 Erfaringer i kommunen Manglende forankring i kommuneorganisasjonen Ikke gode nok rutiner/arbeidsmetoder for oppfølging av avtalen Lite kjennskap til avtalen nedover i organisasjonen Forbedringsmuligheter internt i samarbeidet mellom kommunens enheter Kjennskap til hverandres arbeid, oppgaver og ansvar Kommunikasjon/informasjonsutveksling mellom enhetene Press på kommunale boliger Boligsosial oppfølging og bomiljø må vektlegges Manglende kjennskap til fengselet

13 Teknologi og samfunn 13 Brukernes erfaringer Hvordan opplever brukerne samarbeidet mellom fengsel og kommune? Vanskelig å si uten å få brukernes egne erfaringer (brukerundersøkelse)

14 Teknologi og samfunn 14 Samarbeidsutvalget Fungert godt som et fagadministrativt organ Møteaktivitet som avtalt (4 ganger årlig) Har sett utfordringer i samarbeidet, men hatt vansker med å implementere forbedringer i organisasjonene Stor tro på at samarbeidet vil bedres på sikt For faglig orientert på bekostninger av resultatorientering? Sen framdrift i forbedringene som er foreslått? Manglende oppstartsevaluering

15 Teknologi og samfunn 15 Utfordringer og tiltak Kommunikasjonen mellom fengsel og kommune Forankring nedover i organisasjonene La organisasjonene ”sette seg” – ro etter organisasjonsendringer Gjensidig imøtekommende og åpen for å samarbeide Gode rutiner og samarbeidsprosedyrer Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Utviklingsprosjektet/koordinator – hva når dette avsluttes?


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Bolig ved løslatelse? Underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune Innlegg på KRDs kollegavurdering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google