Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Planlegging 12 år frem i tid! Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 Plan- og utviklingsenheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Planlegging 12 år frem i tid! Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 Plan- og utviklingsenheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Planlegging 12 år frem i tid! Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 Plan- og utviklingsenheten

2 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Innhold i orientering: Hvorfor planlegge? Hvorfor lage denne planen? Organisering av plan Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen vår – kommunen vår Hva skjer fremover? Handlingsdel, hva og hvorfor?

3 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hvorfor planlegge? Vi planlegger for å oppnå noe i fremtiden, og sier hvordan vi skal få dette til Når vi planlegger får vi ofte utrettet mye, samtidig som arbeidet blir kvalitetssikret Kommuneplanen skal forankre ulike tema i politisk og administrativ ledelse Planen skal bidra til bedre samarbeid mellom de ulike faggruppene og etatene

4 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Formål med kommuneplanens samfunnsdel Formålet med kommuneplanens samfunnsdel er å legge overordnede føringer for prioriteringer, kvalitet og ressursbruk for Lenvik kommune med spesielt fokus på barn og unge. Gjennom planprosessen skal det utvikles et verktøy som er enkelt, ærlig og lett å bruke

5 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Organisering av plan

6 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hva er en kommuneplan? Kommunestyremedlem på temadag i kommunestyret 27.02.14 Kommunens overordnede styringsdokument som skal inneholde langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man ønsker i kommunen.

7 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Utviklingstrekk i Lenvik kommune (Med kunnskap om nåtiden kan vi bidra til å forme framtida) Helse og omsorg Lenvik har en befolkning med et høyt sykefravær og antall uføre. Hjerte og karsykdommer har gått ned, men er fremdeles høyere enn i resten av Norge. KOLS og astma er mer utbredt Befolkningsutvikling I aldersgruppen 20-39 år vil det være en nedgang med ca. 500 personer frem mot 2030. Barne- og ungdomsgruppa neppe vil øke betydelig Antall personer i yrkesaktiv alder vil være omtrent som i dag Sterk økning i aldersgruppa 60 – 79 år.

8 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Bolig Bygges ikke nok egnede boliger i kommunesenteret Finnsnes Fra 2000 til 2012 økte folketallet i byområdet med 818 – i resten av kommunen sank folketallet med 526 Økningen i aldersgruppen over 60 år  behov for tilrettelagte boliger Barnehage, skole og utdanning Full barnehagedekning Nærmere 80 % dekning av utdannet personale i pedagogstillinger, fortsatt mangel på utdannet personell i andre stillinger i barnehage og skole Kommunalbarometeret 2012 for Lenvik viser negative tall angående utdanning i kommunen Andre utfordringer: Frafall av elever i videregående skole og tilbud og tiltak for ungdom og unge voksne

9 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Kultur, idrett og frivillighet Netto utgifter som går til kultur er middels i Lenvik kommune – mest til tiltak for barn og unge noe som kommunen vil fortsette å støtte Frivilligheten: rundt 200 lag og foreninger. Den frivillige innsatsen i kommunen kan stipuleres til ca. 550 årsverks ut i fra en modell fra KS Mangfold og integrering Folketallsutvikling i Lenvik tilsier at uten tilflytting fra utlandet vil andelen personer i yrkesaktiv alder reduseres betydelig Antall barn med ikke-norsk bakgrunn og/ eller med ikke-norske foreldre har økt mye de siste årene, særlig i finnsnesområdet Miljø, klima og landbruk Hovedutfordring: ivareta nasjonale føringer og krav innenfor miljø, klima og energiområdet

10 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Samfunnssikkerhet og beredskap Utredelse av helhetlig og areal ROS- analyse for Lenvik kommune er i start fasen og under utvikling – viktig for arealplanen Næringsutvikling Lenvik kommune inngår i Senja-regionen som er et tyngdepunkt i nord innen sjømatnæringen Finnfjord AS Reiselivet i Lenvik og Senja-regionen har hatt en positiv, og det er et stort potensiale for utvikling Samarbeid mellom skole, næringsliv og Lenvik kommune  By, tettsted og distrikts Lenvik Finnsnes: liten by, men et betydelig sentrum og samferdselsknutepunkt i Troms Finnsnes vil oppleve noe vekst i folketall de kommende åra Sentrumsplanen

11 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Fokusområder Planen peker på to fokusområder Barn og ungeunge Folkehelse Hvorfor barn og unge?  Barn er framtida  Investering  Barnebyen  Barn- og unges fysiske og psykiske helse Ida Vedestig, ungdomsrådsmedlem og deltaker på temadag i kommunestyret – 27.02.14

12 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hvorfor folkehelse? Folkehelseprofilen viser at Lenvik kommune og de øvrige Senjakommunene skiller seg negativt ut fra landsgjennomsnittet mellom annet på: Høyere andel med kun grunnskoleutdanning Andel uføretrygdede Andel enslige forsørgere Mobbing i 10.klasse Frafall videregående utdanning Røyking kvinner Fedme menn

13 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Planprosessen 26. mars 2014: Vedtak om offentlig ettersyn i UMF 28. mars – 9. mai 2014: Offentlig ettersyn 22. mai 2014: Orientering av planen i UMF 12. juni 2014: Sluttbehandling UMF 26. juni 2014: Sluttbehandling i Lenvik kommunestyre

14 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Kommuneplanen SKAL ha en handlingsdel Hva er en handlingsdel? Når vi har prioritert HVA vi vil gjøre (MÅL (formål) – STRATEGIER) må det bestemmes HVORDAN dette skal gjøres (TILTAK). Handlingdelen skal også fordele HVEM som skal gjøre dette (ANSVAR). Hva skal vi gjøre, hvordan skal vi gjøre det og hvem skal gjøre det

15 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hvordan finne gode tiltak til handlingsdelen?

16 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Hvordan finne gode tiltak til handlingsdelen? -Workshop på kryss av interesser, parti, administrasjon og politikere -Temadag i kommunestyret – sammen med ungdomsrådet -Samarbeid på tvers av sektorene i kommunen -Tidligere arbeid: Arbeidsgrupper, workshops, planer og prosjekt -INNSPILL -Engasjement

17 Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Takk for oss


Laste ned ppt "Planlegging 12 år frem i tid! Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 Plan- og utviklingsenheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google