Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. Grupper/team Etter å ha gitt ut DiSC® Classic analyserapport – sett 2 og 2 sammen. Sammenlign og diskuter hverandres profiler (diagram 3). Diskuter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. Grupper/team Etter å ha gitt ut DiSC® Classic analyserapport – sett 2 og 2 sammen. Sammenlign og diskuter hverandres profiler (diagram 3). Diskuter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1. Grupper/team 2 + 2 Etter å ha gitt ut DiSC® Classic analyserapport – sett 2 og 2 sammen. Sammenlign og diskuter hverandres profiler (diagram 3). Diskuter muligheter/utfordringer i samarbeidet. Etter 15 minutter/gitt tid, skift «partner» og ny diskusjon. Fortsett til alle har diskutert med alle. Refleksjon og oppsummering i plenum.

3 2. Tenk på en person Etter orientering om DiSC® modell og begrepsapparat. Tenk på en person i teamet ditt du jobber bra sammen med. Beskriv personen med 3 ord mht. hva er det personen sier og gjør som du liker? Hvilken DiSC® atferdstil har denne personen? Hvilken DiSC® atferdstil har du? Gjennomgang og oppsummering i plenum.

4 3. Teamutvikling - Velg et kort
Bruk Quick DiSC® - kortstokk. Spre alle kort med adjektiver ut over et bord/gulvet Hver deltager velger et kort som beskriver en fremtredende styrke, og et kort som beskriver en fremtredende utfordring en har. Når alle har valgt et kort – still i ring. Deretter forteller «første deltager» hva ens valgte styrke bidrar med i teamet. «Første deltager» velger deretter ett kort som beskriver ens svakhet/utfordring og beskriver deretter hvilken utfordring dette medfører i ens rolle i teamet. Deretter forteller de andre – etter tur - hva de kan bidra med for at denne personen skal bli dyktigere på sin utfordring. Skift til ny person i fokus og gjenta til alle har vært igjennom. Oppsummering i plenum

5 4. Teamutvikling – ut i skogen
Gruppen deles inn 4 grupper med primærstiler D,i,S, og C. Gruppene skal deretter løse samme oppgave på tid: for eksempel gjennomføre en hinderløype, forsere en bekk, klatre i tre, bygge en hytte av granbar ol. Refleksjon – hvordan ble oppgaven løst i gruppene, og hva ble resultatet? Oppgaven løses på nytt men nå med fordeling av de ulike atferdstiler i hver gruppe. Ny refleksjon – hvordan ble oppgaven løst og hva ble resultatet nå?

6 5. Speed-dating – introduksjon til DiSC®
2+ 2 møtes for speed-dating 10 minutter (skal oppnå kontakt, fortelle om seg selv, få vite noe om den andre). Hvordan opplever/oppfatter en hverandre? DiSC®- modell, og begrepsapparat introduseres. De samme 2+2 møtes på ny for speed-dating 10 minutter. Hvordan opplever /oppfatter en hverandre nå?

7 6. Rollespill – leder og medarbeider i en situasjon
Del i grupper på 3 Velg et tema/situasjon og spill ulike atferdstiler (D,i,S,C) i rollen som leder og medarbeider. Tema kan være knyttet til å gi ros til en dyktig medarbeider eller et ønske om atferdsendring/forbedring i en gitt jobbsituasjon/sammenheng. En er observatør. Observatøren skal gi tilbakemelding på hva lederen gjorde rett og galt i kommunikasjon med den ansatte – ut i fra et DiSC®-perspektiv. Skift på rollene som leder, medarbeider og observatør. Observatør gir for hvert spill tilbakemeldinger til leder. Refleksjon og oppsummering i plenum

8 7. Rollespill – salg for selgere
Velg et salgscase – f.eks. en del av et kundemøte der tema er behovsavdekking. Selgere skifter på å være: - kunde ut i fra sin primære atferdstil (D,i,S og C) - selger - observatør. Observatør observerer på 1-2 avtalte kriterier og gir konstruktiv tilbakemelding til selger etter hvert spill. -Hvordan tilpasser selgeren sin kommunikasjon til D,i,S, og C? -Hvilken kommunikasjon gjør kunden positiv og hvilken kommunikasjon skaper kjøpsmotstand . Kunde gir også tilbakemelding på sin opplevelse. Oppsummering i plenum – hva må hver enkelt selger bli dyktigere på i kommunikasjonen med ulike kunder?

9 8. Egenrefleksjon – selgers tilpasning til kunde
Etter gjennomgang av - DiSC® modell og begrepsapparat - personlig DiSC® Classic 2,0 analyserapport. Tegn et DiSC® diagram med 7 nivåer for intensitet i atferd. Tegn inn din personlige DiSC®- profil – se analyserapportens diagram 3. Tegn i samme diagram det du antar er profilen til din viktigste kunde. Sammenlign og forklar din styrker og utfordringer i møte med denne kunden. Hva bør du gjøre mer/mindre av for å oppnå salg ? Oppsummering i plenum

10 9. Kunderelasjoner Deltagere samles i små grupper Velg en eller flere karakteristikker/adjektiver fra Quick DiSC® - kortstokk. Hvordan gjenspeiler karakteristikkene hvordan du behandler kunder? Hvordan påvirker karateristikkene måten kundene vil bli behandlet på? Diskuter hvordan disse karateristikkene er reflektert i hva du prioriterer/liker mht kundeservice.. Oppsummering i plenum

11 10. Langtidsplanlegging Deltagere velger et kort fra Quick DiSC® - kortstokk – og som er en personlig styrke. Deltagerne forklarer hvordan denne styrken vil gjøre dem i stand til å nå langsiktige mål

12 11.Teambygging Hver deltager velger et kort fra Quick DiSC® - kortstokk - og som er en styrke Deltagerne forklarer hvordan denne styrken har bidratt til teamets suksess

13 12. Repetisjonsoppgave DiSC®- modell og begrepsapparat
Repetisjonsoppgave etter info om DiSC® modell og begrepsapparat Del i inntil 4 grupper Bruk en flippover per gruppe Gruppene tegner DiSC®-modellen og beskriv hva som kjennetegner de ulike atferdsstilene Presentasjon, diskusjon i plenum Oppsummering med gjennomgang av «fasit»

14 13. En dag i livet ditt 1 2 3 Del i tilfeldige grupper
Beskriv hvordan det er å være din atferdstil. Ta utgangspunkt i din DiSC® Classic 2,0 analyserapport (primærprofil) og dine livserfaringer. Bruk ord, utsagn, bilder osv. til å beskrive. Viktig å huske ved gjennomføring: - Dette er en læringsaktivitet – for alle atferdstiler - Benytt et godt og respektfullt språk som lar deltagerne «vokse og lære» - Ha i tankene at atferdsstil er basert på preferanser – meningsytringer. Vær objektiv i læringsprosessen og i tilbakemeldinger. - Motstå fristelsen til å bås-sette/være kategorisk Be deltagerne møte i deres primærstilgruppe (alle D samles, alle i samles osv.) Bruk 8 minutter i primærgruppene og lag en «plakat» som viser hva som kjennetegner en typisk dag for deltagere i denne gruppen. Etter at 8 minutter har gått, samle gruppen rundt plakaten for deres respektive primærstil Debrief og spør hver gruppe: - hvordan kan andre primærstiler lære seg å få en bedre relasjon til dere? - på hvilken måte blir dere ofte misforstått? - hva frykter dere? - hva er det dere bidrar med i et team? 1 2 3

15 14. Fortell din DiSC® historie (. kan være en oppfølger til øvelse 13
14. Fortell din DiSC® historie (..kan være en oppfølger til øvelse En dag i livet ditt) For å fortelle din historie skal du benytte: - kunnskap om din jobbatferd i hverdagen - din kunnskap om DiSC®- atferdstiler - din DiSC® Classic 2,0 profil (primærprofil)for å lære andre om deg - andre relevante momenter Hvordan gjenspeiles din DiSC® atferdstil i dine daglige gjøremål? Hva lærte du om dine bordkammerater sine atferdsstiler som du ikke visste etter «En dag i ditt liv» – aktiviteten? Hvordan kan du bruke denne kunnskapen til fordel for den organisasjonen du jobber for?

16 15. Hva vil du gjøre hvis… Formål: Å hjelpe deltagere til å søke løsninger relatert til vanlige arbeidsplassproblemer ved å presentere dem for situasjoner de er kjente med, eller som de kommer til å stå overfor i fremtiden. Be deltagerne om å gå sammen med sin læringspartner. Del ut et sett med skrevne situasjoner (D,i,S,eller C) til hver deltager. Som par skal deltagerne diskutere hvordan de vil tilnærme seg /ta tak i de ulike situasjonene. Avsett minutter for en god diskusjon. Resultatet er at deltagerne verdsetter det å kunne snakke om ulike ideer, tilnærmingsmåter for å løse ulike problemer

17 15. Forts. Hva vil du gjøre hvis…eksempel S
Utgangspunkt : En leder med høy S profil Situasjon: Har en medarbeider som skaper konflikt i teamet Hindring: Teamet har en stram tidsfrist i forbindelse med et prosjekt og konflikten i teamet påvirker produktiviteten i teamet. Hva vil du gjøre?

18 15. Forts. Hva vil du gjøre hvis…eksempel D
Utgangspunkt: Ansatte med høy D Situasjon: Er frustrerte fordi de ikke har nok beslutningsmyndighet i et prosjekt. Hindring: Alle beslutninger knyttet i prosjektet må tas av admin. dir. / toppleder. Hva vil du gjøre?

19 15. Forts. Hva vil du gjøre hvis…eksempel C
Utgangspunkt: Ansatte med høy C Situasjon: Er frustrerte fordi de ikke har nok detaljinformasjon - som de mener at de trenger - for å fullføre et prosjekt Hindring: Alle ansatte har all informasjon tilgjengelig og prosjektet må ferdigstilles til gitt tidspunkt. Hva vil du gjøre?

20 15. Forts. Hva vil du gjøre hvis…eksempel i
Utgangspunkt: En ansatt med høy i, er frustrert fordi hun må arbeide med et datanalyseprosjekt som krever detaljkunnskap innen flere dataprogrammer og utstrakt bruk av regneark. Hindring: Analysen må gjennomføres og leveres av den ansatte innen en tidsfrist som er noe ambisiøs. Hva gjør du?

21 16. Tilpasningsøvelse Formål: Ledere har samtale med hver atferdstil slik at de kan lære mer om hvordan de kan tilpasse seg hver enkelt sine preferanser og prioriteringer. Skriv ned to scenarioer frem i tid. De kan være vanlige problemer som inntreffer i organisasjoner eller du kan beskrive spesifikke utfordringer som du kjenner til at din kunde har. Sett sammen 2 personer i par som skal være D,i, S,C. Gi dem scenarioet. Prøv å sette sammen parene med personer som naturlig representerer hver atferdstil. Parene får anledning til å diskutere hvordan de skal opptre i situasjonen. Deretter får lederne (4) anledning til å tilpasse sin atferd etter hvert som de snakker med de ulike atferdstilene. Etter scenarioet får lederne anledning til en debriefing med hvert par av atferdstiler slik at de får feedback på hvor effektiv t de lyttet og tilpasset seg de ulike atferdstilene.

22 17. Wow! Det var et godt møte Formål: En morsom måte for deltagerne å snakke om sine syn på hvordan et møte gikk. Forutsetter at deltagerne er introdusert til DiSC, og kjenner sin DiSC ® - atferdstil Fortell deltagerne at de skal delta på et møte. Bestem et tema for møtet, og del i bordgrupper. Start møtet/diskusjonen. Ved bordgrupper blir de bedt om å beskrive hva de lærte , hva som forsvant, hva som foregikk i møtet, og hva var det som var viktigst for dem i møtet.

23 18. Ok «det» irriterer meg! Formål: Hjelper deltagere til å få en forståelse for hvordan andre ser på en. Før DiSC er introdusert eller diskutert, sett sammen små grupper og be dem lage en liste på flippovere - over hva som irriterer dem ved andre mennesker. Ha fokus på atferd i forhold til det en oppfatter som trusler. Hvis noen sier at det plager dem når andre er late , be dem om å beskrive hvordan dette kommer til uttrykk. Ta ned flippoverne. Introduser DiSC. Etter gjennomgang av atferdstilene sett opp flippoverne på nytt og foreta en debrief med gruppen.

24 19. ChaChaCha - endringer Formål: hjelper deltagerne til å få et perspektiv på hvordan de responderer på endring. Etter at DiSC er introdusert , fordel deltagerne i grupper på 4. Be dem liste opp på flip. alle de endringene (arbeidsrelaterte, eller teknologirelaterte) de har opplevd de siste 5 årene. Diskuter i gruppene hvordan de reagerte på opplistede endringer basert på deres DiSC stil.

25 20. Papir kast Formål: Hjelper deltagerne til å forstå at antagelser ikke alltid er basert på fakta. Gruppestørrelse fra personer i hver gruppe. Du trenger 1 stykke a4-papir per gruppe. Aktiviteten tar ca minutter. Instruer gruppen om at ingen får kommunisere med hverandre til du gir dem lov . Gi din gruppe papirstykket, og la dem vite at dette papiret er deres ressurs, og deres oppgave er å se hvor mange ganger de kan slå papiret i luften før det treffer gulvet. Alle skal delta og ingen kan treffe papiret to ganger på rad. Be hver deltager om å sette et mål for hvor mange treff de mener gruppen vil oppnå. Ikke gi gruppen mere informasjon enn dette. Gi deltagerne et stykke papir der de skriver ned målet (hindrer dem i å endre på målet under veis). Etter utført øvelse be deltagerne om å dele sitt mål med hverandre. Spør de med lavest mål og høyets mål hvorfor de valgte akkurat dette måltallet. Spør øvrige deltagere om hvordan de responderte på høyeste og laveste måltall. Få deltagerne til å se at det alltid er en tankegang/begrunnelse bak våre valg. Noen vil være knyttet til at vi ikke har nok informasjon, andre knyttet til om papirformen kan endres. Andre kan igjen være relatert til kommentarer som « det er bare et papir – vi kjører på».

26 21. Repetisjon av DiSC® Benyttes til: å repetere hva som kjennetegner de ulike atferdstilene D,i,S, og C , samt observere gruppedynamikk under utførelse av oppgaven (hvem tar føringen, hvem er mer avventende osv.) Forberedelse: Del deltagerne i grupper på 4-5 deltagere i hver ,og beregn antall grupper. Lag 8-10 ord som er generelle kjennetegn på den enkelte atferdstil og 4 ord som beskriver motivasjonsfaktorer for hver atferdstil. Lag et sett lapper til hver gruppe og legg lappene i en konvolutt. Rist konvolutten. Del ut til hver gruppe: - Ett stykk flippoverark/4 a-4 ark påtegnet 4 ruter (en rute merket D, en annen merket i, en tredje merket S, og siste rute merket C). Hver rute merkes med generelle kjennetegn for seg og motivasjonsfaktorer for seg. - konvolutt med ord som beskriver de ulike DiSC -atferdstilen (blandes godt). Gjennomføring: Oppgaven går ut på at alle gruppene skal plassere ordene der de hører hjemme under D,i,S, og C. Gjennomgå fasit i plenum og reflekter rundt gruppedynamikk i gruppene. Alternativt kan gruppene deles inn i rene primærprofiler (D,i,S, og C).

27 22. Presentasjon av informasjon til ansatte, rollespill med fokus på hva, hvem, hvordan, hvorfor
Formål: Trene på presentasjon av informasjon til ansatte Deltagere: Ledere/ledergruppe. Tidsbruk: Beregn ca. 1,5 timer per spill med forberedelser, gjennomføring og oppsummering/refleksjon før neste spill (litt avhengig av antall deltagere). Gjennomføring: Del deltagerne i to tilfeldige grupper ( en gruppe skal være ledere og en gruppe skal være ansatte). Under forberedelsene går de to gruppene til hvert sitt rom (skal ikke kunne høre hverandre). Instruer ledergruppen om et tema/situasjon de skal formidle f.eks. informasjon om driftsendringer (skriv gjerne caset ned på et ark som gruppen får) lnstruer ansattegruppen om samme tema - men ikke noe mer - be de forberede spørsmål. Møt i plenum og la lederne presentere. Ansatte sitter ved siden av hverandre på rad en og kan stille spørsmål under presentasjonen eller når lederne åpner for dette. Observer på følgende under presentasjonen og diskuter /reflekter etter endt spill (la ansattegruppen få kommentere sin opplevelse først), deretter kommenter på om ledergruppen hadde kontroll/styring, rollefordeling blant lederne under presentasjon, i hvilken grad spørreordene hva, hvem, hvorfor, hvordan var benyttet i forberedelse av presentasjonen (viktigste spørreord for D,i,S,C), i hvilken grad ble spørsmål besvart, ble målet med informasjonsmøtet nådd. Kort pause – før bytte av grupper. La den nye ledergruppen få en helt ny case de skal presentere . Gjennomfør på samme måte og reflekter i plenum – hvordan ble resultatet nå?

28 23. Spagetti og marshmallows - introduksjon til DiSC®
Formål: Morsom og engasjerende øvelse ved introduskjon av DiSC-modell til større gruppe mennesker (fra ca. 20 personer og oppover) – før en går inn i presentasjon av selve modellen og begrepsapparatet. IIustrerer hvor forskjellig vi løser samme oppgave basert på primære atferdstiler D,i,S, og C. Gjennomføring: Sett opp 4 flippovers fordelt på hvert sitt hjørne i et større rom. Skriv henholdsvis D=Dominerende, i=influerende, S=Stødig, og C= kvalitetssøkende på flippovere. Bruk gjerne 2 ekstra ord under hvert adjektiv for å illustrerer bedre kjennetegn ved denne atferdsstilen f.eks. under D= dominerende, resultatorientert, høyt tempo. Be deltagerne stille seg ved den flippover med det adjektivet de mener beskriver dem mest. Når alle har fordelt seg på flippover får de følgende oppgave: - dere får 10/15 minutter (avhengig av gruppestørrelse) på å bygge et tårn - materialer er: mashmallows, spagetti, tape - hjelpemidler er papir og penn - gruppe med høyeste tårn vinner (og får en symbolsk premie….) Etter at tårnvinner er kåret – reflekter i plenum - hva skjedde, hvordan var samarbeidet i de ulike gruppene, hvordan ble oppgaven løst osv. Etter introduksjon til DiSC-modellen og gjennomgang av individuelle DiSC®-rapporter, kan øvelsen gjøres på nytt men da med en fordeling av alle DiSC-primærstiler i hver gruppe. Ny refleksjon – hvordan opplevdes samarbeidet i gruppen nå?


Laste ned ppt "1. Grupper/team Etter å ha gitt ut DiSC® Classic analyserapport – sett 2 og 2 sammen. Sammenlign og diskuter hverandres profiler (diagram 3). Diskuter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google