Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories"— Utskrift av presentasjonen:

1 PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories
Per Schrader1 Gro Berntsen1, Aslak Steinsbekk2, Øystein Nytrøe2, Rune Sætre2, Håkon Wågbø2, 1) NST, 2) NTNU NTNU NST 50/50 Institutt for Samfunnsmedisin Institutt for Datateknikk og Informasjonvitenskap Aslak Steinsbekk er prosjektleder Finansiert av Norges Forskningsråd

2 Spørreundersøkelse om helsetjenester
Så jeg tenkte vi skulle gå rett på sak her. Vi har laget en nettbasert spørreundersøkelse. Der pasienten får et brev i posten om å delt i en Spørreundersøkelse om helsetjenester. Samtykke til å delta Viser forløp og får spørsmål relatert til sitt forløp. Vedlegg Som orienterer om hvordan man kan delt. TEST-BRUKER Grimset Stenvik

3 ForskningsFOKUS «I hvilken grad skaper helsetjenesten verdi for pasienter med kroniske diagnoser, sett i et pasientforløpsperspektiv» Forskningsfokus = forskingspørsmål Pasientorientert helseforskning NST har over tid hatt mange forskningsprosjekter innenfor dette området Pasienten i sentrum Pasientmedvirkning empowerment Er den helsetjenesten som i dag levers av en kvalitet som skaper verdi for pasienten. Vi vil undersøke effekten av pasientrettede helsetjenester

4 Pasientrettede helsetjenester
B a k g r u n n Chronic Care Model Pasientforløp Kvalitative studier – PATH, Troms Ofoten og Connect TEORIER OG ERFARINGER Hva vet vi? Mange prosjekter her på NST som er pasientrettede med en helthetlig tilnærming. PATH Kvalitativt studie, med fokus på dialog rundt pasientforløp. 9 Kreftpasienter. Troms Ofoten 8 pasienter med kronisk diagnoser. Connect Som har implementert dialogen i form av web-teknologi. ForskningsFOKUS – Verdi for pasienter i et pasientforløpsperspektiv

5 Livsforløpet ? Pasientforløp (alt-2) Slik pasient opplever det
Pasientforløpet Evidence Based Guidlines Best Practice Lean Slik pasient opplever det Helsetjenesteforløp Leverte helsetjenester Standardiserte kliniske guider Pasientforløp Alt som har med helse å gjøre. Vi vet at andre tenker annerledes om det. Standardiserte kliniske forløp Evidence-based guidelines Best Practice Lean «Real Life» Helsetjenesteforløp Pasientens hendelser i en tidslinje Pasientens Livsforløp - livshendelser

6 Mangel på systemer som samler, fremstiller og evaluerer helheten
Forskningshull Mange systemer som genererer en stor mengde elektroniske pasientjournaldata i dagens helsevesen Mangel på systemer som samler, fremstiller og evaluerer helheten MANGEL PÅ KUNNSKAP Det er en mangel på kunnskap om pasientforløpet en pasient med kronisk sykdom går gjennom. Forskjellige epj-systemer Mange epj-systemer i det norske helsevesen ofte flere innenfor hver enhet Forskjellige eiere. Forskjellig roller og tjenester knyttet til systemene. Forskjellig fokus. Forskjellige data. MANGE små biter, i et større bilde. Legoklossene er ment å gi et bilde på ulke representasjoner av data. Hvem har så ansvar for helheten for pasientforløpet Så lenge rollen ikke er definert inn i helsetjenesten finnes det heller ikke systemer for å ivareta den rollen. Så mye tyder på at helsetjenesten mangler et overordnet system/ansvar som forholder seg til helheten. Personlig tenker jeg at det ligger store muligheter for både pasienter og helsepersonell i en slik organisering.

7 Målsetninger i PAsTAs Utvikle metoder for å undersøke pasientforløp i offentlig helsetjeneste ved å bruke data fra elektroniske pasientregistre La pasienter kommentere og evaluere eget pasientforløp To hovedmålsettinger: Der den ene leder av den andre. Historiske data Det vi søker å gjøre er å undersøke pasientforløp i det offentlig helsevesenet. Det skal vi gjøre gjennom å bruke epj-data fra flere kilder i helsetjenesten. Så skal vi lytte til pasienten stemme. Vi ønsker at pasienten undersøker sitt eget forløp.

8 ? Utfordringer Sammenkobling Fremstilling Dialog
Hentet inn data Mange forskjellige kilder og formater. Gjøre data tilgjengelig på en sikker og gjenkjennbare måte Koble relevante spørsmål med epj-data og fremstilling DENNE PRESENTASJONEN VIL NATURLIGVIS VÆRE PREGET AV MIN ROLLE I PROSJEKTET Jeg skal forsøke å si så lite som mulig om de områdene som ikke har vært mine ansvarsområder, og som heller ikke er inngår i min «spisskompentanse». Helt overordnet har min rolle vært å være grønnsak, da nærmere bestemt potet. Organisering av spørreundersøkelsen og den den praktiske gjennomføring Invitasjon Utsendinger Support DENNE PRESENTASJONEN HAR HOVEDVEKT PÅ teknologiutviklingen i prosjektet og da spesielt knyttet til det elektroniske spørreskjema som vi har utviklet Min rolle har her vert knyttet til; Fremstilling av forløp, da i forhold til test og design. Kobling av spørsmål mot forløp da også i forhold til test og design Denne presentasjonen kommer derfor til være vinklet ut fra min rolle i prosjektet. Min rolle og fokus i denne presentasjonen Organisering av undersøkelsen og praktisk gjennomføring Teknologiutvikling av spørreundersøkelsen

9 Sammenkobling Hva og hvordan kobler vi sammen?
MANGE KILDER OG MANGE FORMATER Da vi snakker om pasientforløp og helhetlig tilnærming til helsetjenesten må jeg også forsøke å ha en helhetlig tilnærming i denne presentasjonen. Derfor starter vi med å si litt om den biten som kommer forut for spørreundersøkelsen og som handler om datainnsamlingen og sammenkoblingen av EPJ-data. Som dere vet er det mange Elektroniske pasientregistre der ut i helse-Norge. Mange ulike systemer og enda flere eiere eller forvaltere av systemene. Som kjent er det også nasjonale prosjekter som forsøker å samle epj-informasjon på et sted, fra flere registre. Jeg vil derfor starte med et eksempel på hvordan det kan oppleves der ute i praksis. Hva og hvordan kobler vi sammen?

10 Ja jeg har jo vært mange plasser nå!
Dagens helsetjeneste Ja jeg har jo vært mange plasser nå! Du har jo vært hos fysioterapeuten, en spesialist i revmatologi, ortopeden på sykehuset og flere ganger hos meg som er fastlegen din. Ja, så ble jeg innlagt på sykehuset og deretter var jeg på den private rehabiliterings-klinikken sørpå. Og hver gang måtte jeg fortelle historien min på nytt DIALOG SOM EKSMPLIFISERER UTFORDRINGER i DAGENS HELSEVESEN relatert til dette prosjektet (Snakk om ordene ikke om dialogen. Den kan publikum lese selv.) Fragmentert Alle tar sitt ansvar og gjør en god jobb hver for seg. Mangler samhandling Samhandlingsreformen kom i 2011 og har nå fått virke en stund. Det er gjort en studie i Trondheimsområdet, før reformen som denne studien nå skal sammenlignes med. Fragmentert Samhandlingsutfordringer ForskningsFOKUS – Verdi for pasienter i et pasientforløpsperspektiv

11 Hva vi kobler sammen St.Olavs Hospital KUHR-reg Helfo PAsTAs / DB
KILDE-DATA – Utvalget N=13000 – Tilfeldig utvalgte pasienter med en kronisk diagnose fra kommunene - Trondheim, Melhus, Malvik, Klæbu og Midtre Gauldal St.Olavs Hospital Polikliniske data og Innleggelses-data. Altså epj-data om pasienter som har vært på dagsbesøk og pasienter som har vært innlagt. NPR-format – Rikt format med avdelingsnummer, diagnose-koder, prosedyre-koder, dato og tidspunkter for innleggelse og utskrivning. EKSEMPLER KUHR fra Helfo (Kontroll og utbetaling av HelseRefusjon) (HelseøkonomiForvaltningen) Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet. KUHR inneholder data om refusjonskrav fra leger, poliklinisk virksomhet, private laboratorier, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, tannleger og helsestasjoner. For alle områder mottas og lagres informasjon om Avsender/Sted (ID type, virksomhet kommunenr.) pasient (ID, kjønn, alder, kommunenr.) behandling (kontakttidspunkt og takster) diagnose (ICPC i primærhelsetjensten, ICD10 i spesialitshelsetjenesten) Pleie og omsorg – Kommunedata Kommer på et IPLOS-format og er journal-data - Eksmplel fra Midre Gauldal på leverte tjenester - Avlastning, Bolig, Dagsenter, Dagsykehjem, Ergoterapi, Etterbehandling, Fysioterapi, Hjemmesykepleie, Matombringing, Nattsykehjem, Omsorgsbolig, Praktisk bistand hjemme, Rehabilitering hjemme, Rehabilitering institusjon, Støttekontakt, Sykehjem PAsTAs DB PLO Kommune

12 Håndterer mange formater internt
Hvordan vi kobler St.Olavs Hospital Patient Explorer INNLESING: Håndterer mange formater internt OPPSLAG mot kode-register FILTRERING: Utvalgskriterier EKSPORT: Statistikk-verktøy KUHR-reg Helfo PATIENT EXPLORER Teknologi utviklet på Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap ved NTNU. PE er monitorerings- og analyseverktøy spesielt utviklet for EPJ-data og pasienthistorie. Prosjektet benytte innlesning-, filtrerings- og eksport-funksjoner i verktøyet. Kan man si at PE er format-nøytralt? Mapper data til OWL-format og Statistikk-format. Verktøyet er blitt modifisert for å kunne håndtere krav og praktiske utfordringer i prosjektet. Innlesing Håndterer mange formater. Deriblant IPLOS, KHUR-data og NPR-St.Olavs-data. Oppslag mot koderegister Diagnose-koder – eget kodeverk for kroniske diagnoser ICD-10 / ICPC-2 Stedsregister – eget kodeverk – i forhold til visningsnavn HELFO / St.Olav / PLO. Hentet ut RESH, men fant ut at de lokale stedsregistrene var mer oppdaterte. Dessuten inneholder RESH som kanskje mange vet kun koder for sekundærhelsetjenesten. Takstkode-register – eget kodeverk – der vi har gått gjennom alle takstkodene og kategorisert dem i forhold til om pasienten var tilstede. Filtrering Kronisk syke Ikke psykisk psyke. Steder som indikerer behandling av psykisk syke. Tilfeldig utvalgte: N=13000. EKSPORT OWL-format. Data med ontologi/semantikk – meningen/betydning av dataene. Et format som inneholder en data-verdier og ontologi. Enkelt sagt data med forklaring til hva dataverdiene betyr. Statistikk-formatet er foreløpig ikke implementert. PLO Kommune

13 Fremstilling Hva skal vi fremstille og hvordan? HVA kan vi fremstille?
Er naturligvis relatert til hva prosjektet har LOV TIL å fremstille da først og fremst i henholdt til REK og hva vi har av data KAN fremstille i forhold til de dataene vi har tilgang til. HVORDAN Web-teknoloigien skal leveres til to typer brukere Hvordan pasienten vil ha det, handler om ha vi skal vise for at pasienten skal kjenne seg igjen og dermed vil kunne svare på spørsmålene relatert til fremstillingen Hvordan forsker vil ha det fremstilt for å kunne levere endepunkter Hva skal vi fremstille og hvordan? HVA kan vi fremstille? HVORDAN vil pasienten ha det fremstilt? HVORDAN vil forskeren ha det fremstilt?

14 Hva KAN vi fremstille? Hva vi har epj-data-typer Tjeneste-sted Diagnose Prosedyre Tidspunkter DRG-kode / takstkode Hva vi ønsker å vise Ja Nei Det første vi må sjekke ut er hva vi har/finnes av data å fremstille? Hva har vi hentet inn av epj-data Strukturerte data, ikke fritekstdata (journaldata etc) Hva har vi sagt til REK i forhold til fremstilling? «Forløpet vil bli framstilt som en tidslinje som viser hvilke kontakter pasienten har hatt med helsetjenesten.» Vi har ikke inkludert psykiatri i undersøkelsen. Etikk og personvern Vi har samtykke – Vi fremstillinger ingen ting uten. Det åpner for å bruke data Visning er beskyttet av påloggingskode – 2 stedsnavn Likevel – ønsker å vise så lite som mulig for å unngå at sensitive data vises dersom passord kommer på avveie Innhenter samtykke Påloggingskode Varsomhet - Vise så lite som mulig

15 Tid og tjenestested TID
Tid kan vises både på en x akse og en y-akse. Og det er sikkert flere alternativer. Det var i alle fall de vi tenkte på. Når det gjaldt hvordan vise tjenestesteder i var det erfaring i prosjektet fra å vise dette pasientforløp med tid i x-akse og tjenestested i y-akse. SÅ VI HAR VÆRT I MANGE PROSESSER ITERRASJONER RUNDT FREMSTILLING Skal nå ta for meg noen av de konkret valgene vi har gjort i så måte.

16 Svømmebaner – Troms Ofoten
HORISONTAL VISNING Svømmebaner der tjenestesteder er sortert etter hvor de skjedde. Primærhelsetjenesten I hjemmet Sekundærhelsetjenesten Symbolbruk som indikerer tjenestetype. Pølser som indiker hvor pasienten befinner Innlagt sykehus Hjemme Innlagt primærhelse

17 Vertikalt som Tid VERTIKAL VISNING
Et format mange pasienter kjente fra før.

18 Hva ønsker pasienten å se?
Workshop: Brukerstyrt design 11. September 2013 Problemer før kreft Fastlege Noe er galt Forverring i ventetid kontakter fastlege Utredning Magesår? Hemorroider? Henvisning HASTE-henvisning Sykehus Ledet ViVit – Gry Seland, kompetanse på brukerstyrt teknologiutvikling. Deltagere NAFKAM Vinjar Fønnebø, Anita Salomonsen, Nina Foss, Brit Dagset Helsekompetanse Kirsten, Børge, Utviklingsavdeling NST Per Atle Inviterte brukere 9 PATH-pasienter, 6 stilte på ws. 5 gjennomførte. Er det samsvar mellom det vi søker å vise og det pasienten ønsker å se? For at vi skal få en god dialog, er vi avhengig av om pasienten kjenner seg igjen i det forløpet vi viser. Så vi spurte pasienten hva ønsker du å se for å kunne kjenne deg igjen. Kanskje skulle vi vært mere tydelig på hva vi egentlig hadde å vise, i denne prosessen. Kun hva vi fant som var viktig for vår vei videre Selve organiseringen av workshopen er et en presentasjon i seg selv. Vil derfor kun gå inn på de resultatene vi fant som ble viktig for vår vei videre. Oppgaver på workshopen Tegn ditt personlige pasientforløp Tegn et fiktivt helsetjenesteforløp Resultater / fremkommer De individuelle forløpene var «interessante» men vanskelig å bruke, da de innhold for stor grad av data som ikke kunne hentes fra vårt datagrunnlag. Pasientene begynte innledningsvis å kategorisere tjenestene sine med farger. Mange «hendelser» eller kontakter som omhandlet å fremstille noe vi ikke hadde data på. «Noe er galt» det skjer noe på hjemmebane. Det skjer mye på hjemmebane før forløpet starter. Det er et forløp før vi «kreftforløpet» starter. Det er et forløp etter at «kreftforløpet» er avsluttet Det er et «tjenester vi ikke fikk» Vi benyttet tjenester «Alternativ behandling» som ikke sorterer inn i det offentlige helsevesen. Mulig dette er egen lysbilde. Hjemme / privat Oppgave: Tegn et fiktivt helsetjenesteforløp Svar: Anna, 50 år, tarmkreft, lærer Resultat: Tjenester vi ikke fikk Hjemme-tjenesten

19 Punkter og pølser, adskilt med tidslinje
Januar 2012 April Juli Oktober 2013 Indremedisner Hansen Volvat klinikken, Porsgrunn Norbyen legesenter Norbyen legesenter Norbyen legesenter Fastlege Fastlege Sykehus Rehabilitering St.Olavs hospital St.Olavs hospital Trondheim hjemmetjeneste Trondheim hjemmetjeneste Vi starter med noen PUNKTER og PØLSER Grovt x-akse, kvartalsvis. Fordel: Vanskelig å hvilken dato besøke fant sted. Svømmebaner, skilt med fargekoder Ulempe: Vanskelig å få plass til navn i små pølser. Tekster overlapper hverandre. FIN y-akse Identifiserende navn på tjenestested. Utkast-1 – interne vurderinger Punkter og pølser, adskilt med tidslinje

20 Y-akse med tjeneste-steder og aggregerte datapunkter
 januar 2012 April Juli Oktober Januar 2013 St. Olav – Fossen distrikts medisinske senter 1 kontakt Indremedisiner Hansen Volvat klinikken, Porsgrunn 1 kontakt Norbyen legesenter 3 kontakter 2 kontakter 1 kontakt St.Olav hospital Trondheim hjemmetjeneste PØLSE-PUNKT i x-akse Med akkumulerte kontakter. Kobling mot x-akse med streker. GROV x og FIN y Flyttet tjeneste-sted inn som tekst på x-akse. En svømmebane pr. tjeneste-sted. Fordel: Ungår å få punkter oppå hverandre. Mister: Punkter – Pølser og pølser. Forvirrer – streker (hva betyr de egentlig), streker som går under underliggende pølse-punkter. Utkast-2 – interne vurderinger Y-akse med tjeneste-steder og aggregerte datapunkter

21 X-akse flyttes ned, slår sammen pølser og punkter
 januar 2012 April Juli Oktober Januar 2013 Fastlegen Øre-, Nese- og Halsspesialist UNN - Legevakta UNN – Sykehus - Gastro Rehabilitering Tilbake til PØLSER og PUNKTER Nå punker med en «i» for informasjon (ved klikk her fikk du frem dato og antall dager innlagt) GROV x og FIN y Fjernet strek fra punkter og pølser ned på x-akse. Fordel: ferre løpebaner, øker kapasiteten på y-aksen i forhold til antall tjenester. Reinere utsende, færre grafiske elementer. Mister: Punkter kan komme oppå hverandre. Utkast-3 – interne vurderinger X-akse flyttes ned, slår sammen pølser og punkter

22 ? Dialogen Hva skal vi spørre om og hvordan?
Hva ønsker prosjektet svar på? Hvordan kobler vi forløp og spørsmål? Hvordan spørre om opplevd verdi av leverte helsetjenester? Spørreskjema inneholder en del standard-spørsmål. På disse spørsmålene ligger uten for mine «kjerne-områder»;-) Dette er Gros området, hvor hun har sin spisskompetanse. Hun er her i dag, så hvis noen har spørsmål til utviklingen av innholdet i spørreskjema vil det bli anledning til det også. For å tilfredsstille noen av forskerne her vil si at undersøkelsen inneholder; EQ-5D PAM PGI – som er blitt modifisert noe Funksjonsnivå-spørsmål samt demografiske spørsmål Vi har utviklet spørsmål rettet mot pasientforløpet og de helsetjenesten som er levert i forløpet Jeg vil nå kort gå inn på bakgrunnen for de forløpsrettede spørsmålene. «Standard spørsmål» NB: kommer ikke til å noe om skjemaene, men går gjennom spørsmålene rast under demonstrasjon. Greit å ha noen stikkord om hvert enkelt skjema er dersom spørsmål. Helsetilstand –. EQ-5D - Skjemaet består av 5 spørsmål som kartlegger følgende områder: gange, personlig stell, dagligdagse gjøremål, smerte / ubehag og angst / depresjon, PAM - Et amerikansk skjema kalt Patient Activation Measure (PAM), på norsk pasientaktiveringsmål, ble enstemmig valgt ut fordi det la vekt på egeninnsats, er ydmykt på brukernes premisser og vektlegger håndtering av egen sykdom, ferdighet, kunnskap og evne til å velge selv. PGI- Patient Generated Index – Hvilke området i livet påvirkes mest negativ av din(e) helseproblem(er) Funksjonsnivå og demografiske spørsmål Hva skal vi spørre om og hvordan? Spørsmål om resultat: Generell helse og funksjon, livsområder som er påvirket av min sykdom Spørsmål til selve hendelsene i forløpet Bakgrunnsinformasjon – Kjønn, alder etc

23 Hvilke spørsmål ønsker pasienten å bli stilt om sitt forløp?
Pasient spørsmål ? Hvilke spørsmål ønsker pasienten å bli stilt om sitt forløp? Workshop: «Brukerstyrt teknologi-design» 11. September 2013 DET JEG IKKE FIKK Pasienten i sentrum Pasientmedvirkning Mpowerment Oppgave på ws Hva ønsker du å bli spurt om i et forløp? Hvilke tjenester var det du ikke fikk? Utgikk ble for vanskelig å stille. Hvilken grad var de blitt fulgt opp i forhold til økonomiske konsekvenser av sykdom Hvilken grad hadde helsetjenesten fulgt opp pårørende (Barn og ektefeller) «Tjenester jeg ikke fikk» «Hvorfor spurte ingen meg om økonomi?» «Ingen spurte hvordan familien min hadde det!» ForskningsFOKUS – Skaper helsetjenesten verdi for pasienter med kroniske diagnoser?

24 Utkast – Spørsmål knytte til forløp
Januar 2012 April Juli Oktober 2013 Indremedisner Hansen Volvat klinikken, Porsgrunn Norbyen legesenter Norbyen legesenter Norbyen legesenter Fastlege Fastlege Sykehus Rehabilitering St.Olavs hospital St.Olavs hospital Trondheim hjemmetjeneste Trondheim hjemmetjeneste Spørsmål 1 av 5 Var du alt i alt fornøyd med en eller flere av kontaktene i forløpet? Velg kontaktene som du «alt i alt» var fornøyd med ELLER dersom du ikke var fornøyd med noen av kontaktene velger du ingen. Dersom du ikke var fornøyd med noen av kontaktene trykk knappen «ikke fornøyd» Dersom du var fornøyd med en eller flere kontakter. Gjør følgende; Velg 1-3 kontakter ved å «klikke» på kontakten Trykk «fornøyd» FORNØYD Spørring med svarkategorier i forløpsvisualieringen IKKE FORNØYD 2 av 3 valgt FORRIGE SPØRSMÅL NESTE SPØRSMÅL ? Utkast – Spørsmål knytte til forløp

25 «Fortell hva du ser her?»
FØRSTE BRUKER-TEST USABILITY Test-personer: 4 tilfeldig utvalgte – arbeidssted Forskningsparken Hvor: Forskningsparken, på den enkeltes arbeidsplass Testbenk: Opptak av tale Test-personell: 1 person (Observatør og veileder) Versjon: Spørsmål med svarkategorier i matrise Svarkategorier i forløpsvisualiseirng Hva skulle testes ut: Forstår de det de ser. Forstår de sammenheng med spørsmål og forløp Funn: Vanskelig å oppdage spørsmål og tidslinje Endring: Vurdere svarkategorier fra y-aksen (Helsetjenestested) Usability test 1 ? «Fortell hva du ser her?»

26 «Hva gjør at du stopper opp nå?»
ANDRE USABILITY Test-personer: 2 Troms-Ofoten pasienter Hvor: NST Testbenk: Video av skjerm / opptak av tale Test-personell: 1 person (Observatør og veileder) Versjon Fullverdig spørreundersøkelse – re-innleggelser Funn: Testperson «mister forløpet» under besvarelsen Mangler svar kategorien «ikke aktuelt», i 2 spørsmål Endring: «Droppdown» funksjon for forløpsvisualisering Legger til svarkategorier Usability test 2 ? «Hva gjør at du stopper opp nå?»

27 ? Resultater & kunnskap Koble data fra flere kilder
1100 har svart på undersøkelsen på Pasienten kjenner seg igjen i vist pasientforløp (80 anmerket at det var tjenester de ikke hadde mottatt i forløpet) Pasienten har vurdert egne utfordringer i forhold til leverte helsetjenester og dermed gitt oss en tilbakemelding i forhold til personlig verdi av benyttet helsetjeneste. Sammenkobling Metode for å sammenkoble data. Uavhengig av format og kilde. Gjøre data tilgjengelig på en sikker og gjennomførebar måte som har gjort at de har fullført undersøkelsen vår Kjenner seg igjen i forløpet Vurdert eget forløp i forhold til problemer/utfordringer. Som gjør at vi har klart å lage en undersøkelse som nærmest fungerer som en dialog eller et intervju. Så gjenstår det å se hvordan pasientene har svart. Fikk de hjelp i forhold til sine problemer og av hvem?. Vi har fått 10 % svar , hvorav ca 8 % (regn ut)

28 Takk for oppmerksomheten
Forskningsfokus = forskingspørsmål Pasientorientert helseforskning NST har over tid hatt mange forskningsprosjekter innenfor dette området Pasienten i sentrum Pasientmedvirkning mpowerment Er den helsetjenesten som i dag levers av en kvalitet som skaper verdi for pasienten. Vi vil undersøke effekten av pasientrettede helsetjenester


Laste ned ppt "PAsTAs prosjektet PAtients TrAjectories"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google