Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesvise samlinger høsten 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesvise samlinger høsten 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesvise samlinger høsten 2013
Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013

2 Mål for samlingen Felles fokus på
lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger kvalitetsvurderingssystemet som utgangspunkt for videre lokalt arbeid Synliggjøre helhet og sammenheng

3 Program for dagen Hva sier forskningen om lokalt arbeid med læreplaner? (Tone Mittet, Udir.) Lokalt arbeid med læreplaner – et felles ansvar for elevenes opplæring (Tone Mittet, Udir.) Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat (Eva Marie Herlofsen Jonskås, Udir.) Grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet (Trygve Kvithyld, Skrivesenteret) De reviderte læreplanene og veiledningene i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag (Ellen Marie Beck og Tone Mittet, Udir.) Kvalitetsvurderingssystemet (Beate Tislevoll, Udir.)

4 Hva sier forskningen om lokalt arbeid med læreplaner?
Hvordan følger Udir. opp funnene?

5 Mye kunnskap om reformen
Evalueringen av Kunnskapsløftet («EvaKL») Spørsmål til Skole-Norge («Bussen») Nasjonale og internasjonale undersøkelser Statistikk System for oppfølging av læreplaner i bruk

6 Læreplanrelaterte temaer
Funn knyttet til følgende temaer belyser implementeringen av LK06 Lokalt arbeid med læreplaner Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål og vurdering Kjennskap til og bruk av veilednings- og støttemateriell La oss se nærmere på noen av funnene!

7 Funn: Utydelige styringssignaler
Lokalt arbeid med læreplaner – en forutsetning for implementering av reformen Har vært utfordrende, men også verdifullt Ikke tydelig hva lokalt arbeid med læreplaner etter LK06 skal innebære Utydelige forventninger til roller og ansvar på ulike nivåer i utdanningssektoren Varierende i hvilken grad det er etablert tilfredsstillende kvalitetssikringssystemer og om skoleeier har tatt en aktiv rolle Underveis – men i ulikt tempo

8 Funn: Uklar ansvarsfordeling
Ansvar oftest delegert til den enkelte skole I VGO ofte delegert til enkeltlærer Varierende grad av systematikk i det lokale arbeidet med læreplaner Både når det gjelder utarbeiding, gjennomføring, evaluering og oppfølging av arbeidet med læreplanverket Årlig arbeid med læreplaner er vanligst 22 prosent av skolelederne oppgir at arbeidet kun foregikk ved oppstart av reformen Lærebøkene er viktig støtte i opplæringen I større grad enn før reformen?

9 Funn: Varierende grad av oppfølging
Prøveresultater er skoleeiers viktigste informasjonskilde om skolenes arbeid med læreplaner Mange skoleeiere har ikke informasjon om skolenes lokale arbeid med læreplaner Sjeldent tema i rapportering, dialog og møter mellom skoleleder og skoleeier Større kommuner har mer informasjon om læreplanarbeidet enn de små Flere skoleledere i VGO oppgir at skoleeier i mindre grad følger opp læreplanarbeidet

10 Funn: Helheten i læreplanverket er i varierende grad ivaretatt
Under halvparten av skoleledere/ skoleeiere oppgir at generell del og prinsippene for opplæringen inngår i lokale læreplaner Kompetansemål er viktigste element i lokale læreplaner Vurdering er også viktig Grunnleggende ferdigheter oppleves som viktige elementer i grunnskolen Betydelig mindre oppmerksomhet i VGO

11 Oppfølging fra Udir Revisjon av Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner Tydeliggjøring av roller og ansvar på ulike nivåer Fylkesvise samlinger høsten 2013 Skoleeiere og skoleledere som målgruppe Felles nasjonalt tilsyn Skolenes arbeid med elevenes utbytte av opplæringen er tema Undersøker bl.a. rektors ansvar og system Revidert Ståstedsanalyse med lokalt arbeid med læreplaner som tema

12 Funn: Ulik oppfatning av grunnleggende ferdigheter
Stor oppslutning om at grunnleggende ferdigheter er viktig Fokus på GRF gjenspeiles ikke nødvendigvis i opplæringen Ulike oppfatninger av hvordan grunnleggende ferdighetene skal forstås og hva de innebærer Utbredt oppfatning av GRF som elementære ferdigheter som skal mestres på lavere trinn eller knyttet til bestemte fag (spesielt i VGO)

13 Oppfølging fra Udir Rammeverk for grunnleggende ferdigheter
Reviderte læreplaner i engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag med veiledningsmateriell Tydeliggjøre GRF som del av kompetanse i faget Fremheve progresjon i GRF i faget Revidert Elevundersøkelse og revidert Ståstedsanalyse med grunnleggende ferdigheter som temaer Satsing Ungdomstrinn i utvikling grunnleggende ferdigheter i fokus

14 Funn: Økt fokus på vurdering
Tilslutning til prinsippet om kompetansemål Fokuset er endret fra hva som skal gjøres til hva som skal læres Forskere påpeker at avgrensede læringsmål kombinert med hyppig testing kan føre til fragmentering av læringsarbeidet Strategien Vurdering for læring er positivt mottatt Fokus på vurdering gir god oversikt over elevens kompetanse Bidrar til mer systematisk tilnærming til lokalt arbeid med læreplaner Fare for overflatelæring ved for smalt fokus

15 Oppfølging fra Udir Tydeliggjøre hva kompetanse og progresjon innebærer for å sikre bred tilnærming til kompetanse i fag I Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner På samlinger for Vurdering for læring, Fylkesmenn og Eksamensnemder På fylkesvise samlinger høsten 2013 Videreføring av satsingen Vurdering for læring Synliggjøre sammenhengen mellom lokalt læreplanarbeid, underveis- og sluttvurdering og læring

16 Funn: Varierende kjennskap til og bruk av støttemateriell
Veilednings- og støttemateriell til læreplaner er i varierende grad kjent og brukt Et mindretall oppgir å kjenne til materiellet Nasjonale sentre er i varierende grad benyttet som ressurs De som har benyttet sentrene er fornøyde! Kontakt med andre skoleledere er vanligste støtte i lokalt arbeid med læreplaner Mer veiledning, støtte og informasjon fra skoleeier i store enn i små kommuner

17 Oppfølging fra Udir Veiledninger til læreplaner i fem fag er revidert
Oppdatert og tilpasset reviderte læreplaner Økt fokus på grunnleggende ferdigheter Veilednings- og støttemateriell presenteres ved fylkesvise samlinger høsten 2013 Alle nasjonale sentre har fått i oppdrag å ha tilgjengelig støttemateriell på sine nettsider

18 Refleksjon Hvordan stemmer disse funnene overens med dine erfaringer?
Er det noen av temaene som det er behov for å sette fokus på i din fylkeskommune/ kommune/ skole?

19 Lokalt arbeid med læreplaner Revisjon av Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner

20 Revidert veiledning i lokalt arbeid med læreplaner
Publisert første gang i 2009 Revideres i 2013 med fokus på: Lokalt arbeid med læreplanverket som helhet Tydeliggjøring av roller og ansvar på ulike nivå Lokalt arbeid med læreplaner som kontinuerlig og systematisk prosess Arbeid med læreplaner i fag Arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet Revidert versjon publiseres i løpet av høsten 2013 Revideres kontinuerlig, bygges ut med eksempler

21 Hensikten med revisjonen
Tilpasse innhold til skoleeiere, skoleledere og lærere Tydeliggjøre ansvar på ulike nivåer Synliggjøre at en kontinuerlig prosess er viktig i arbeidet med Kvalitetsutvikling Sikre at elever får opplæringen de har krav på Tjene som verktøy i diskusjons-, refleksjons- og utviklingsprosesser lokalt Sees i sammenheng felles nasjonalt tilsyn 2014 – 2017 og revidert Ståstedsanalyse

22 Læreplanverket – forpliktende styringsdokumenter
LK06 er forskrift til opplæringsloven Dermed en del av elever og lærlingers rettigheter Opplæringen skal være i samsvar med LK06 Opplæringen må være egnet til at elevene/lærlingene kan nå kompetansemålene For at noe skal være opplæring må det være koblet til kompetansemål Kan ikke velge bort kompetansemål Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene Være kjent for elev/ lærling hva som vektlegges

23 Grunnlaget for lokalt arbeid med læreplaner er LK06 og LK06 S
Generell del av læreplanen Verdimessig, kulturelt og kunnskapsmessig grunnlaget for grunnopplæringen Grunnlag for arbeid med faglig og sosial utvikling Prinsipper for opplæringen Utdyper opplæringsloven og generell del, tydeliggjør skoleeiers ansvar for ivareta viktige områder i opplæringen Læreplaner for fag Formål, grunnleggende ferdigheter, hovedområder og kompetansemål

24 LK06 forutsetter lokalt arbeid med læreplaner
Utformingen av LK06 fordrer lokal tilpasning Overordnede dokumenter, kompetansemål på utvalgte trinn, kompetansemålenes sjanger LK06 gir handlingsrom til å tilpasse og videreutvikle opplæringen Innhold, aktiviteter, organisering, differensiering og underveis- og standpunktvurdering avgjøres lokalt Med utgangspunkt i elev/ elevgruppe og lokale behov og prioriteringer Målet er elevenes læring

25 Lokalt arbeid med læreplaner krever en kontinuerlig og systematisk prosess
Gjennom det lokale arbeidet med læreplaner skal LK06 forankres, tilpasses og videreutvikles lokalt Arbeidet skal bidra til å utvikle og sikre kvaliteten på opplæringen og at elevene får den opplæringen de har krav på Innebærer derfor en prosess med bredere fokus enn å utarbeide en lokal læreplan for et fag

26 Både prosess og resultat er viktig
Lokalt arbeid med læreplaner bidrar til å sikre at opplæringen er i tråd med nasjonale føringer, lokale prioriteringer og behov i den enkelte elevgruppe Det lokale arbeidet med læreplaner kan bidra til at «alle trekker i samme retning» For skoleeier/ skolen/ lærere / elever og foreldre Diskusjoner, refleksjoner og begrunnelser danner grunnlag for lokale valg, prioriteringer og planer Sees i sammenheng med arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet

27 Elevenes læring - et felles ansvar
Skoleeier er overordnet ansvarlig for opplæringen (jf. § i opplæringsloven) Kravene i opplæringsloven med forskrifter (herunder læreplaner) blir oppfylt Etablere forsvarlig system for vurdering og oppfølging samt utarbeide tilstandsrapport Skoleleder skal jevnlig vurdere om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringa medvirker til å nå LK06 (jf. forskrift§2-1 ) Undervisningspersonalet skal tilrettelegge, gjennomføre og vurdere opplæringen i samsvar med LK06

28 For det lokale arbeidet med læreplaner innebærer §13-10 at:
Skoleeier kan velge å delegere det lokale arbeidet med læreplaner Men ansvaret for at det lokale arbeidet er i samsvar med lov og forskrift er alltid skoleeier sitt Skoleeier har et system som bidrar til å Vurdere og sikre kvaliteten det lokale arbeidet med læreplaner Gis ingen føringer for hva systemet mer konkret innebærer Står fritt til å utforme systemet slik at det er tilpasset lokale forhold og behov

29 Skoleeiers system Et forsvarlig system kan innebære at skoleeier har
utviklet eller koordinert det lokale arbeidet med læreplaner gitt retningslinjer for det lokale arbeidet med læreplaner jevnlig oppfølging av skolenes lokale arbeid Er lokale planer i tråd med LK06? Er de egnet til at elevene kan nå kompetansemålene og får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen? Er planene tatt i bruk og er de styrende for opplæringen i praksis? Lokalt arbeid med læreplaner sees i sammenheng med tilstandsrapport og skolebasert vurdering

30 For det lokale arbeidet med læreplaner innebærer forskrift §2-1 at:
Skolen jevnlig skal vurdere hvorvidt organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen medvirker til å nå mål fastsatt i LK06 Vurdere kilder som gir relevant informasjon, vurdere om målene nås og iverksette tiltak dersom vurderingen tilsier at det er behov for endringer System for å sikre at opplæringens innhold knyttes til kompetansemål Sikre at elevenes rett til å kjenne mål og hva som er vektlagt og grunnlag for vurdering er ivaretatt

31 Skolens (rektors) system
Skolens system kan innebære Jevnlig innhenting av kunnskap om det lokale arbeidet med læreplaner ved skolen Rutiner for jevnlig arbeid med, vurdering og oppfølging av lokale planer Felles tid i kollegiet til gjennomgang og diskusjon av LK06 Gjennomgang av lokale planer for å sikre f.eks. helhet, progresjon og kompetansemål Observasjon og veiledning av lærere Felles gjennomgang, diskusjon og analyse av skolens resultater sett opp i mot det lokale arbeidet med læreplaner

32 Refleksjon Hvilke erfaringer har du med lokalt arbeid med læreplaner i din kommune/ fylkeskommune/ ved din skole? Er arbeidet koblet til kontinuerlig arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet?

33 Helhet og sammenheng Læreplanverket (LK06) er kjernen i skolens virksomhet og derfor et felles ansvar Lokalt arbeid med læreplaner er grunnlag for skolens arbeid med Læringsmiljø Grunnleggende ferdigheter og læreplaner for fag Kvalitetsvurdering og skoleutvikling En felles forståelse av og refleksjon rundt lokalt arbeid med læreplaner og disse temaene er derfor viktig

34 Takk for oppmerksomheten!
Talk together, plan together, work together – that’s the simple key. The bigger challenge is how to get everyone doing that. (M. Fullan)

35 Mål for samlingen Felles fokus på
lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger kvalitetsvurderingssystemet som utgangspunkt for videre lokalt arbeid Synliggjøre helhet og sammenheng


Laste ned ppt "Fylkesvise samlinger høsten 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google