Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i andre fremmedspråk v/Liv Soulère Bergen Handelsgymnasium © Copyright.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i andre fremmedspråk v/Liv Soulère Bergen Handelsgymnasium © Copyright."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i andre fremmedspråk v/Liv Soulère Bergen Handelsgymnasium © Copyright

2 ”TRADISJONELL METODE”: Lytte til ny tekst på CD Lærer gjennomgår tekst, oversetter vanskelige ord og uttrykk Forklarer ny grammatikk Elevene leser høyt for klassen, for lærer, for hverandre Spørsmål – svar i klassen eller par Elevene jobber med oppgaver i arbeidsboken Oppgavene gjennomgås (på tavlen?) Lærer hjelper de som ber om hjelp (de ”synlige E”?)

3 SVAKHETER VED TRADISJONELL METODE ”Synkronlæring”, elevene jobber i takt L ”stjeler” dyrebar tid fra elevene Liten grad av differensiering Undervisning for de middels flinke De flinke elevene får få utfordringer De svakeste har problemer med å følge med

4 Avstand L-E. Veilederrollen ivaretas i liten grad Lærer har kontroll med at elevene jobber, ikke med hva de lærer, og om de gjør faglige framskritt Fokus på høytlesing, spørsmål og svar og (statiske) øvelser Muntlig fransk blir for lite ivaretatt Utvikler ikke ”den profesjonelle”, autonome elev © Copyright

5 Hvordan ivareta KL’s krav om: Å differensiere Å veilede Å følge opp elevene individuelt Å utvikle elevautonomi Å møte E på E’s premisser Å bevisstgjøre E på pers. læringsstrategier Hvordan ivareta KL’s krav til: Dokumentasjon Nye vurderingskriterier ?

6 STATUS SKOLEÅRET 2008 -2009 28 elever på vg1 20 elever på vg2 9 elever på vg3 Ingen grupperom 2+1 time uken, fagdag hver sjette uke Bærbare pc’er = nye pedagogiske utfordringer Lærebok It’s learning Wordfinder på alle pc’er

7 ”VEKSELBRUK” ulike pedagogiske metoder gjennom skoleåret l.Bruk av lærebok (Reproduksjon) ll.La simulation globale (Produksjon) © Copyright

8 BRUK AV LÆREBOK ”REPRODUKSJON” FAGLIGE MÅL: Forstå Snakke (god uttale) Grammatikk Kultur og samfunn PEDAGOGISKE MÅL: Differensiere ”Den profesjonelle, autonome elev” ”AFEL”

9 FRAMGANGSMÅTE: Ukeplanene for perioden gjøres kjent L snakker om temaet på fransk (motivasjon) L tar kopi av lærebokteksten E ”angriper” teksten først –”Det er lov å ikke forstå, det er ikke lov å ikke forsøke seg” E fargelegger det de forstår Lager gloseliste (”venstresiden”)

10 L forteller innholdet i teksten på fransk L gjennomgår ny grammatikk (max 15 – 20 min) L lager lekseavtaler med svake E E lager personlig framdriftsplan, ”tar grep” om sin egen læring. © Copyright

11 E velger framgangsmåte og sted (klasserommet, gangen, sofakroken, biblioteket) –Lytte til teksten (mp3 /ipod) –Nærlese teksten –Forberede presentasjon (i par, grupper) –Grammatikkøvinger (etter behov) L tilbyr gjennomgåelse av teksten for E som ønsker det (deler klassen) E melder seg når de er klare for å fortelle innholdet i teksten Individuell framføring for L og 2 -3 E Vurdering (kriteriene er kjent for E)

12 FRAMFØRINGEN: Vurderingskriteriene er kjent for E (”Kommunikativ kompetanse”) –Innhold (omfang) –Uttale –Mottakerbevissthet (forhold til bok/manus) E tar regien: –velger tidspunktet (innenfor en ramme på 4 -5 skoletimer) –velger hvem de vil framføre sammen med (evt. alene) –velger form, omfang og nivå: Høy måloppnåelse:Fortelle fritt Middels måloppnåelse:Spørsmål – svar Lav måloppnåelse:Høytlesing + enkle spørsmål E deltar i vurderingen av seg selv og av de andre

13 FORDELER MED METODEN FOR ELEVEN: E har faste, tydelige rammer å forholde seg til (ukeplanene) E har frihet innenfor rammene til å disponere tiden selv E jobber i eget tempo, tar ansvar E lærer å foreta valg og å ta konsekvensene av sine valg E bevisstgjøres på egen læringsstrategi E er aktive

14 L ”stjeler ” ikke elevenes tid L møter E på E’s premisser Differensierer: De flinke får utfordringer, alle får jobbe ut i fra sitt nivå Å fortelle en ”historie” føles meningsfylt, gir mestringsfølelse Metoden som sydd rundt ny, muntlig eksamensform, E tar regien, ”foredrar” E ”angriper” teksten først, god trening til skriftlig eksamen

15 FORDELER MED METODEN FOR LÆREREN: E kan ikke ”gjemme seg vekk” Et gjennomsiktig opplegg der alle E blir sett (og fulgt opp?) L flytter kontrollen: Fra kontroll i klasserommet til kontroll med elevens faglige utvikling L er veileder, - personlig oppfølging av E Godt vurderingsgrunnlag, god dokumentasjon Mål og mening med timene Ikke ”radiatorlærer”, ikke tilfeldige ”rusleturer” i klasserommet ”Gøyere”, fornøyde E?

16 ”Fallgruver” Ny metode, ny tenkemåte = Snuoperasjonen tar tid (fram til høstferien) En del E er uvant med ”friheten”, vet ikke hvordan de skal disponere tiden E som kommer sist i presentasjonskøen bruker hele dobbelttimen på å forberede fremføringen. Blir hengende etter eller får for mye hjemmearbeid © Copyright

17 Grep mot ”fallgruver” Kreve ”tilbakebetaling” for friheten E har fått i form av: - grammatikktester - ½ times skrivetrening på skolen - muntlig presentasjon ”Ja-runden” (Vurdering av innsats?) Lage framføringsplan ”Underveisvurdering” Fraværsføring/ordens- og adferdsanmerkning/varsel

18 Présentation 10.15 - 10.30 Per Pål Espen 10.30 – 10.45 10.45 – 11.00 11.00 – 11.15 11.15 – 11.30

19 FRANSK B-SPRÅK GRUNNKURS Karakteroversikt ved halvgått semester, vårsemesteret 2006 for ………………………………………… Grammatikkprøve: karakter:kommentar: 10/2 Grammatikktest Adjektiv Le pass é compos é l og ll Skriftlig fransk: Une Amiti é To-timerspr ø ve Muntlig fransk: Les loisirs Sonia Guillaume Sans la tradition on n ’ est plus rien. Parisprosjekt

20 Uformell vurdering/ ”Ja-runden 23/1 Exercices – Les loisirs 24/1 Liste de vocabulaire - Les é changes 31/1 Exercices Les é changes 31/1 Vocabulaire – Plus ca change...... Janvier – h ø ytlesing Liste de vocabulaire – Sonia Exercices chapitre 5 Lecon 8, 9, 10 Kommentar: ………………………………………………………………………………………… Foreløpig karakter i fransk (v/halvgått semester): Høy gradmiddels gradlav grad av måloppnåelseav måloppnåelseav måloppnåelse (6og 5)(4 og 3)(2)

21

22

23 ”DET GODE LÆRINGSROM” Forutsetter god organisering av undervisningen Impliserer L’s elevsyn: – ”Dronning Sonja, Kari eller Per = ett fett! Impliserer L’s syn på sin egen rolle: - Fagperson, organisator, - Veileder (også når E har skrivetrening)

24 ll. LA SIMULATION GLOBALE ”Produksjon” Utviklet i Frankrike i 1970-årene Elevene bruker språket i en simulert virkelighet Eleven er en del av et fiktivt samfunn, og spiller en aktiv rolle i dette samfunnet © Copyright

25 Faglig målsetning Tekstkompetanse –Vokabular –Grammatikk Tekstproduksjon -Skriftlig -Muntlig -Kulturforståelse

26 Fordeler med metoden for elevene: Aktiviserende, Engasjerende Identifiserende Inkluderende Stimulerende på kreativiteten Selvdifferensierende

27 Metoden virker frigjørende, E blir mindre redde for å gjøre feil E bruker kompetansen på sitt nivå E strekker seg etter ny kunnskap Metoden gir E mestringsfølelse og et positivt selvbilde © Copyright

28 Lærerens rolle: Organisator Lage prosjektbeskrivelse, danne grupper Inspirator Stimulere, engasjere Veileder Prosessorientert skriving, lytte til muntlige presentasjoner, vurdere Fagperson

29 Omfang og nivå Fra korte intervaller på 4 – 8 timer til prosjekt på 4 uker Alle nivåer av språk og kulturopplæringen

30 Metode: Tre hovedprinsipper: Et hovedtema: Eleven tenker på et bestemt sted til en bestemt tid En fiktiv identitet Eleven skal spille en rolle i et fiktivt univers Gjør ”slik eller slik” Interaksjon mellom de fiktive personene © Copyright

31 Produkt Skriftlig: Elektronisk mappe som inneholder: Tekster, illustrasjoner (bilder, kart etc) Ordliste (Kommentar for innsats på skriftlig produkt) Muntlig framføring (Én karakter for muntlig framføring)

32 ORGANISERING: L og E blir enige om område, bosted, tidsbruk, produkt, vurderingskriterier L lager prosjektplan på grunnlag av dette E jobber både i par, grupper og individuelt avhengig av prosjektets målsetting og størrelse

33 TEMAER: Kafé Hus Torg Gate Hotell/resepsjon/restaurant Leiegård Landsby Øy osv… © Copyright

34 HANDLINGSGANGEN: ”tretrinns-raketten” 1) REISEN OG DEKOREN (ca 8 timer+ presentasjon): Begynn alltid med å visualisere rammebetingelsene, dvs dekoren (leiegården,gaten,byen) 2) PERSONGALLERIET (ca 8 timer+ presentasjon): Bestem hvilke personer som skal være med (et tverrsnitt av den franske befolkningen). La E velge identitet

35 3) INTERAKSJON (ca 8 timer+ presentasjon): Telefonsamtaler, brev, møter på gaten, rykter, måltider, restaurantbesøk, handleturer, bank, post, bibliotek, reiser, konfliktløsning, sosiale sammenkomster, idrettsarrangementer, maleriutstilinger, ulykker etc

36 GODE RÅD: Begynne i det små: Hus, kafé, butikk, markedsplass, gate Ikke miste motet om metoden ikke virker ved første forsøk Evaluere arbeidet sammen med E etter at prosjektet er avsluttet © Copyright

37 KONKLUSJON: Varierende og engasjerende E lærer fordi de har behov for ord og uttrykk De skjønner at grammatikk er nødvendig for å forstå hvordan de skal konstruere setninger De blir seg bevisst sine kvalifikasjoner og svakheter ”FALLGRUVER”: E bruker lang tid på å komme i gang Glemmer å gi seg selv hjemmelekse GODT RÅD: Oppgi minimum antall ord som skal skrives fra gang til gang Gi E datofrist for innlevering av 1. (og 2.) utkast

38 FRAMGANGSMÅTEN: Trinn 1 Beskrivelse (ca 8 timer) 1.Reisen ned, bestemme sted (klokken, retning) Landsby (St Jeannet, Vence etc) Gaten (Rue de la Fontaine) Bygningen (Résidence des Mimosas) 2.Hver elev finner 20 – 50 gloser som skrives på tavlen: Butikker Institusjoner (skole, kirke, rådhus etc) Dekor (Park, trær, fontene etc..) 3.Gaten, landsbyen tegnes på veggplakat/ elevene på A3-ark

39 4.Elevene skriver innledningskapittelet, parvis eller individuelt (Gloser: Været, retninger, årstider) Om stedets beliggenhet (+code postale) Klimaet (oversikt internett) Topografi Beskrivelse av gaten/byen 5.Tekstproduksjon – innlevering – retting av 1. (og 2.) utkast 6.Individuell framføring for L og 2-3 medelever (E kjenner kriteriene, vurderer seg selv og sine medelever ) © Copyright

40 Trinn 2: Identitet (ca 8 timer) L bestemmer byens, gatens befolkningssammensetning: Et tverrsnitt av den franske befolkning, (ikke barn under 18 år!) Familie, Innvandrere Enslig mor etc. Bli enig om momenter som skal tas med i beskrivelsen: Navn, adresse, tlf.nr., nasjonalitet, alder, utdannelse, yrke, beskrivelse av arbeidet, utseende, interesser, fritidsaktiviteter. Om vennskap, kjærlighet, suksesser, problemer

41 Samle gloser på tavlen, systematisere Tekstproduksjon – innlevering – retting av 1. (og 2.) utkast Muntlig framføring, sirkelpresentasjon. Beboerne blir kjent med hverandre. Hver E presenterer seg 3 – 4 ganger

42 PROJET: AU CAFÉ / AU RESTAURANT But: Augmenter le vocabulaire Parler francais Expressions de politesse (saluer, remercier, commander qq chose au restaurant Grammaire: du, de la, de l`, des Situation:Trois (quatre) amis se rencontrent dans un café / un restaurant à Fréjus dans le sud de la France Qu`est-ce qu`ils commandent? De quoi parlent-ils? Durée: 5 cours + travail à la maison (devoirs) Forme: Travail en groupes de 3 (4) Choisissez un "Chef du groupe" Distribuez entre vous le travail qu`il faut faire. Résultat écrit à la machine:Un document par groupe contenant : »-une belle première page »- un menu, »-un dialogue, »-une liste de vocabulaire Présentation:À partir du mardi 19. octobre (Jeux de role) Évaluation:Vous serez evalués sur le travail que vous ferez en classe, ainsi que pour le jeu de role Le document sera noté Les groupes: BON TRAVAIL!!!

43 KONKLUSJON: PC – trussel eller mulighet? Kamp om oppmerksomheten i klasserommet? Det digitale klasserommet betyr nye metodiske utfordringer Snuoperasjon? Flytte kontrollen fra kateteret til E’s læring – ikke bortfall av kontroll Ensidig lærerstyrt undervisning /synkronlæring fratar alle elever utfordringene, fungerer ikke studieforberedende Bruke de virkemidlene som skolesystemet gir anledning til

44 Lære elevene å foreta valg La E styre selv innen for gitte (tydelige) rammer Lære E å ta konsekvensene av sine handlinger Metoden forutsetter tillitsbygging mellom L og E Ikke bare en organisering av undervisningen, men en hel tenkemåte der L’s elevsyn og syn på egen rolle er klart definert. Alt henger sammen!

45

46 PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i andre fremmedspråk Del ll v/Liv Soulère Bergen Handelsgymnasium © Copyright

47 ll La simulation på vk1 (vg2) lll.Prosjekter (Produksjon, reproduksjon og adaptasjon) lVSamarbeidslæring i forbindelse med skjønnlitterære tekster V Muntlig bruk av språket – spontane dialoger

48 SIMULATION GLOBALE PÅ VK 1 Fagmål: Kulturkunnskap Landsby St Jeannet, 3-trinnsrakett Trinn 1Første kapittel, presentasjon av byen Trinn 2Yrkesidentitet, skrive CV, søknad om jobb, Muntlig: Jobbintervju med hverandre

49 Trinn 3”På jobb” Film- og festival- direktørlaget filmfestival Slottsforvalterenslottets historie Bibliotekarutstilling om Victor Hugo og ”les Misérables” JournalistenPresenterte franske aviser RestauranteierenEn vanlig arbeidsdag Leder av byensCabaret om Edith Piaf teatergruppe VindyrkerenOm vinens tilblivelse Reisebyrå-Presentasjon av severdighetene medarbeideri nærområdet (Lyon) Direktør for Monet, Manet kunstmuseet Bakgrunnsstoffet hentes på Internett eller i oppslagsverk Sirkelpresentasjon Tekstene er pensumtekster

50 lll. OM BRUK AV INTERNETT: autentiske tekster, produksjon, reproduksjon, adaptasjon ”Parisprosjekt”, ”Cote d’Azurprosjekt” Fransk malerkunst 1.E finner tekstene på internett, trykker ut 2.E markerer/”fargelegger” det de forstår 3.E adapterer teksten til sitt språknivå, Men: Enkle setninger kopieres! 4.Innleverer 1. og 2. utkast 5.E velger hvor mye av det de har skrevet de vil framføre, - ny adaptasjon 6.Én karakter på framføringen

51 FORDELER: E får trening i å lese autentiske tekster - jfr skriftlig eksamen E får gleden av å velge stoffet selv Metoden gir mestringsfølelse Kulturforståelse

52 ”FALLGRUVER”: E jobber med den autentiske teksten fra skjermen / trykker ikke ut tekstene / fargelegger ikke /oversetter fra engelsk eller norsk E prøver å forstå hele teksten, som om de leste en læreboktekst E tilpasser ikke språket til sitt nivå / kopierer også lange, vanskelige setninger Autentiske tekster blir for vanskelige for svake elever E gir ikke seg selv hjemmelekse

53 GREP MOT ”FALLGRUVER”

54 IV SAMARBEIDSLÆRING V/LITTERÆRE TEKSTER L fordeler E på samarbeidsgrupper: Enere, toere, treere etc.. L deler novellen i 3 eller 4 like lange deler Ener-gruppen får første ¼ del av novellen, toerne neste ¼ del etc E forbereder sin del individuelt: –fargelegger det de forstår –lager gloseliste –trener seg på høytlesing

55 E med samme tekst grupperes (energruppene, toerne etc), 2 eller 3 elever i hver gruppe Gjennomgår teksten sammen: –høytlesing, –forklaring av ord og grammatikk –reviderer gloselistene –trykker ut gloselistene i 3 (4) eksemplarer

56 L setter sammen grupper bestående av en ener, en toer, en treer etc… Gloselistene fordeles i gruppen Elevene blir lærere, underviser hverandre i ”sin” del Etterarbeid: –analyse (skriftlig eller muntlig) –individuell presentasjon av hele teksten

57 FORDELENE MED METODEN: E får drahjelp med lange, vanskelige tekster Tar ansvar i ”lærerrollen” Aktiviserende De svake E får drahjelp fra andre E med samme tekst før de skal undervise de andre

58 SVAKHETENE / FALLGRUVENE: Å innøve en ny metode er alltid mer eller mindre vellykket første gang Noen E kommer uforberedt / noen er ikke til stede – fører til kaos når gruppene skal settes sammen Gloselistene er mangelfulle (feil kjønn av subst./ infinitiv av verbene ikke oppgitt)

59 V Muntlig bruk av språket – spontane dialoger L lager grupper på 3 elever Elev A i hver gruppe får en hemmelig identitet som de to andre kjenner (Lapp i pannen) A skal finne ut hvilken person hun er A utstyres med et ark med spørreord og – setninger. B og C svarer.


Laste ned ppt "PRAKTISK SPRÅKBRUK Undervisningsopplegg i andre fremmedspråk v/Liv Soulère Bergen Handelsgymnasium © Copyright."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google