Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barne-og familietjenesten desember 20081 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barne-og familietjenesten desember 20081 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barne-og familietjenesten desember 20081 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008

2 Barne-og familietjenesten desember 20082 Vedtak i Kommunestyret 19.11.08 Det utarbeides en regnskapsrapport for enhet Barnevern som fremlegges for Driftskomiteen den 3.12.2008 (iht. møtekalender), og formannskapet. Regnskapsrapporten skal inneholde følgende ”fordeling” av kostnader: 2. Kjøp av juridiske tjenester (eksternt) 3. Kjøp av psykologirapporter/sakkyndigrapporter 4. Kjøp av andre eksterne tjenester/ressurser 5. Benyttet på barn/familie (tiltak) 6. Ordinær lønn 7. Kursvirksomhet 8. Overtidsbruk

3 Barne-og familietjenesten desember 20083 Økonomistyring i barneverntjenesten 1.Løpende fakturabehandling. Enhetsleder og fagleder har anvisningsmyndighet. 2.Månedlige gjennomganger med Øk.avd. ISK. Status, prognoser. 3.Regelmessige møter vedr. refusjoner/inntekter. 4.Kvartalsrapportering. 5.Pol/adm. Møter 4 ggr/år 6.Økonomiplan 7.Budsjett 8.Årsrapport

4 Barne-og familietjenesten desember 20084 Utfordringer med økonomistyringen Det budsjetteres med kjente saker og vedtak. Rammen tar ikke høyde for nye saker som kommer. Saker kan eskalere ut over barnevernets kontroll, eks i rettsapparatet. Kostnader (tiltak) føres på ulike arter og funksjoner og belastes på ulike tidspunkter, og målepunktene gir ikke alltid tilstrekkelig oversikt over kostnadsbildet. Forskyvninger mellom budsjett- og regnskapsår.

5 Barne-og familietjenesten desember 20085 Kjennetegn ved 2008 15 akuttsaker (per 5.12) 14 saker (20 barn) rettsapparatet/fylkesnemnda Mange spesielt alvorlige saker! Rekordmange meldinger-215 hittil i år (195 i hele 2007) 92 plasseringer (hittil)utenfor hjemmet (mot 81 i fjor) Høyt sykefravær, stort arbeidspress

6 Barne-og familietjenesten desember 20086 Barnevern-del av BaFa

7 Barne-og familietjenesten desember 20087 Funksjoner i barnevernet

8 Barne-og familietjenesten desember 20088 2440 BARNEVERNTJENESTE Faste lønnskostnader, overtid/beredskap, reiseutgifter for saksbehandlere, kurs/opplæring, bruk av ekstern advokat,Konsulenttjenester /sakkyndige utredninger, tolketjenester, inventar, utstyr og andre administrative kostnader. I følge Kostra er andel netto driftsutgifter til saksbehandling 2007: Levanger:21,1 % Nord-Trøndelag: 31,1 % Landet:32,8 %

9 Barne-og familietjenesten desember 20089 Overtid/beredskap Det er regnskapsført kr 259 656 overtid/beredskap. (budsjkr 40 000 for 2008) Forventet overforbruk for 2008 på kr 300 000. Akuttplasseringer hittil i år som nødvendiggjorde beredskap på turnus i helger/høytider. Lang reisetid ved oppfølging på institusjoner. Høyt sykefravær (10,3 % 2.kvartal, 8,8 i 3. kvartal) har ført til overtid på de øvrige. Beredskap i helger/høytider har vært lønnet som hvilende vakt med lønn hver 5.time og tillegg i henhold til hovedtariffavtalen, men er stoppet inntil videre

10 Barne-og familietjenesten desember 200810 Konsulenttjenester /sakkyndig utredning Konsulenttjenester/sakkyndig utredning vil bli overskredet med anslagsvis kr 100 000. Sakkyndig utredning benyttes i de mest alvorlig og komplekse saker når barnevernet ikke selv har tilstrekkelig kompetanse. Dersom det ikke foreligger sakkyndig vurdering, kan fylkesnemnda anse at saken ikke er godt nok opplyst, og saken utsettes til sakkyndig utredning foreligger. Barnevernet må dekke utgiftene til sakkyndig ved fylkesnemndsbehandling. Den siste tiden har vi hatt så sammensatt problematikk at det til dels har vært nødvendig med flere utredninger i samme sak. Unntaksvis oppnevner retten selv sakkyndige, og da dekkes utgiftene fra retten. Det har hittil vært belastet 10 sakkyndige utredninger i år som omfatter 16 barn.

11 Barne-og familietjenesten desember 200811 Juridisk bistand Juridisk bistand vil bli overskredet med anslagsvis kr 250 000. Totalt 14 behandlinger i nemnd/rettsystem som omfatter 20 barn hittil i år. Det har vært en stor økning i antall saker som har vært pålaget videre til tingretten/lagmannsretten. Det er planlagt fremming av to nye saker for fylkesnemnda i år. Juridisk bistand beløp seg på kr. 438 720 pr 31.10.08 mot budsjettert kr 200 000. Forbruket pr. 31.10.2007 var på kr 124 944. Juridisk bistand vil bli overskredet med anslagsvis kr 250 000. Totalt 14 behandlinger i nemnd/rettsystem som omfatter 20 barn hittil i år. Det har vært en stor økning i antall saker som har vært pålaget videre

12 Barne-og familietjenesten desember 200812 Juridisk bistand og konsulenttjenester, 2007 og per 30.10.08

13 Barne-og familietjenesten desember 200813 Fordeling lønn og tiltak

14 Barne-og familietjenesten desember 200814 Tiltak innenfor og utenfor familien

15 Barne-og familietjenesten desember 200815 Tiltak innenfor fam.

16 Barne-og familietjenesten desember 200816 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN (funksjon 2510) Omfatter hjelpetiltak i familien. Gjelder barn som er bosatt i hjemmet. Utgifter til foreldresenter skal også medregnes her fordi foreldrene er sammen med barnet. Netto driftsutgifter 2007 : Per barn Levanger: 21,3 % 36 975 Nord-Trøndelag:15,5 % 54 663 (Stjørd) Landet:16,8 % 29 689.

17 Barne-og familietjenesten desember 200817 BARNEVERNTILTAK UTENFOR FAMILIEN (Funksjon 2520) Omfatter tiltak til barn som er plassert i fosterhjem og institusjon. Gjelder i hovedsak barn som er under barnevernets omsorg, men dette kan også omfatte atferdstiltak og plasseringer som hjelpetiltak. Netto driftsutgifter i 2007:Per barn Levanger: 57,5 % * 187 783 Nord-Trøndelag: 53,4 % 298 633 (Stjørd) Landet: 50,5 %212 264 * Blir høyere i 2008 på grunn av langt mer kostnadskrevende plasseringer i år og flere institusjonsplasser.

18 Barne-og familietjenesten desember 200818 Tiltak utenfor hjemmet, 2007 og per 30.10.08


Laste ned ppt "Barne-og familietjenesten desember 20081 Levanger kommune, Barne- og familietjenesten, Barnevern desember 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google