Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KPMG dagen 2011 Christian Nicolay August H. Wedler Advokat / Leder KPMG Law Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KPMG dagen 2011 Christian Nicolay August H. Wedler Advokat / Leder KPMG Law Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 KPMG dagen 2011 Christian Nicolay August H. Wedler Advokat / Leder KPMG Law Stavanger

2 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1 Agenda ■Skatt –Statsbudsjettet –Lovendringer –Skattedommer –Uttalelser fra Skattedirektoratet

3 Statsbudsjettet

4 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 3 Oversikt ■Satsstruktur, formuesskatt, endringer i reglene for beskatning av tomannsboliger og åpning for eiendomsskatt med skjerming av næringseiendom ■Lønnsfradraget for enmannsforetak faller bort ■Fritaksmetoden – treprosentregelen faller bort i konsern ■Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring ■Korreksjonsinntekten bortfaller ■Endrede avskrivningsregler ■Endrede skatteregler for Svalbard ■Aktivitetsskatt for finanssektoren ■Rettssikkerhet og ligningsforvaltning

5 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 I - Satsstruktur, formuesskatt, endringer i reglene for beskatning av tomannsboliger mv. ■ Ubetydelige endringer i satsstrukturen ■ Fortsatt skjerpelser i formuesskatten, men dreining mot tingsskatter ■ Avvikling av skattefordeler for eiere av tomannsboliger – Eier av tomannsbolig kan i dag leie ut inntil halvparten av bolig til egen bruk i tillegg til utleie av den andre boenheten skattefritt – Dette representerer en særfordel som departementet ønsker å fjerne – De nye foreslåtte reglene vil bl.a. innebære at det blir skattefritak for utleie av den ene av to like store boenheter i en tomannsbolig. Forslaget vil videre innebære bl.a. at eier av tomannsbolig, som etter endringen ikke lenger oppfyller vilkårene for skattefritak for utleieinntekter, må foreta regnskapsligning etter de alminnelige reglene. Kostnader må da fordeles på henholdsvis den skattepliktige og skattefrie delen av boligen, fordi bare kostnader som faller på den skattepliktige utleiedelen er fradragsberettiget. – Endringer foreslått fra og med 2012 ■ Åpning for eiendomsskatt med skjerming av næringseiendom

6 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 5 I - Skattsatser 2012 – Lønnstakere og næringsdriv. ■ Lønnstakere – maks, 47,8 % (28 % netto skatt + 7,8 % trygdeavgift + 12 % toppskatt til staten) ■ Selvstendig næringsdrivende – maks. 51 % (28 % netto skatt + 11 % trygdeavgift + 12 % toppskatt til staten) ■ Samme satsnivå som i 2011

7 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 6 I - Minstefradrag ■ 2010; NOK 72 800 ■ 2011; NOK 75 150 ■ 2012; NOK 78 150 ■ Økning NOK 3 000 fra 2011 til 2012

8 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 7 I - Toppskatt til staten 2012 ■ Trinn 1 (9 %); Innslagspunktet heves fra NOK 471 200 i 2011 til NOK 490 000 i 2012 ■ Trinn 2 (12 %); Innslagspunktet heves fra NOK 765 800 i 2011 til NOK 796 400 i 2012

9 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 I - Fagforeningskontingent ■ Regjeringen foreslår at fradraget for fagforeningskontingenten økes fra kr 3 660 kr til kr 3 750. Dette er i tråd med hva regjeringen har gjort i tidligere budsjett. Dette utgjør en skattelemping på kr 25.

10 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 9 I - Pendlerfradrag ■ I dag gis det et fradrag på kr 1,50 for reiser opp til 35 000 km. For avstand utover dette gis det kr 0,70 per km – Regjeringen foreslår at kilometerfradraget på kr 1,50 skal gis for reiser opp til 50 000 km. For de som har en reisevei på mer enn 152 km tur – retur vil dette medføre økt fradrag på skatten. Dersom en reiser 50 000 km eller mer, gir dette et økt fradrag på kr 3 360 i selvangivelsen. Dette forutsetter at bunnfradraget, som i dag er på kr 13 700, beholdes uendret.

11 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 10 II - Lønnsfradraget for enkeltpersonforetak ■ Lønnsfradraget på 15 % for enkeltpersonforetak med ansatte fjernes – Ved beregning av personinntekten for selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak innrømmes i dag fradrag i inntekten med 15 % av lønnsutgiftene til ansatte i virksomheten. Fradraget kan maksimalt redusere den beregnede personinntekten til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). – Departementet foreslår å fjerne lønnsfradraget med virkning fra og med inntektsåret 2012.

12 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 11 III - Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring ■ Innledning ■ Stoppregel – virkning fra 6. oktober 2011 – Varslet i stortingsmeldingen om evaluering av skattereformen ■ Ikke lenger fradragsrett for tap på fordringer mellom nærstående selskap – Gjelder selskap omfattet av fritaksmetoden – Også lån fra DLS til slike selskap – Eierkrav som for konsernbidrag – Visse typer av fordringer ikke omfattet ■ Skal motvirke asymmetri mellom egenkapitalfinansiering og lånefinansiering

13 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 12 III - Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring ■ Status før lovendringen ■ Fritaksmetoden gir fritak for utbytter og gevinster på aksjer – Generelt innenfor EØS, men med begrensninger for lavt beskattede selskap – Utenfor EØS kreves 10 % eierandel over to år, men fradragsrett for tap avskjæres ved 10 % eierandel på noe tidspunkt innen en toårsperiode ■ Fradragsrett for endelig konstatert tap på fordring i næring – Endelig konstatert – i praksis krav om realisasjon – I næring – konkret vurdering og mange tvister

14 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 13 III - Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring ■ Kreditorsiden – hvem får begrenset fradragsrett? – Kreditor omfattes av fritaksmetoden – Kreditor er et deltakerlignet selskap ■ Debitorsiden – Debitor omfattes av fritaksmetoden ■ Ingen begrensninger for utenlandske låneforhold

15 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 14 III - Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring ■ Tilknytningskrav – skattekonsern – Samme definisjon som for konsernbidrag – Mer enn 90 % direkte eller indirekte – Matematisk eierkrav ■ Omfatter mor- og datterselskap, men også søsterselskap ■ Ingen regulering av konsortier ■ Ingen regulering av effekten av opsjoner

16 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 15 III -Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring ■ Typer av fordringer som omfattes er uavklart – Kundefordringer omfattes ikke – Fordringer oppstått ved trekantfusjon/fisjon etter fordringsmodellen omfattes ikke – Fordringer som representerer tidligere skattlagt inntekt omfattes ikke ■ Avgrensninger som skal klarlegges i forskrift – etter høring – Avgrensningen av nærstående selskap – Avgrensning av type fordringer som omfattes ■ Ikrafttredelse 6. oktober 2011

17 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 16 IV - Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt ■ Reglene om korreksjonsinntekt går ut på at det skal beregnes en korreksjonsinntekt dersom det deles ut midler som ennå ikke er beskattet i selskapet – Normalt vil det ubeskattede overskuddet uansett komme til beskatning på et senere tidspunkt gjennom ordinære regler, og reglene påvirker derfor i hovedsak bare tidspunktet for skattlegging ■ Foreslåtte endringer og hensyn: – Opphevelse av bestemmelsene om korreksjonsinntekt ■ Dagens regler tekniske og kompliserte ■ Store byrder for selskapene og skattemyndighetene ■ Hindrer kapitalmobilitet ■ Andre regler reparerer insolvensrisiko ■ Ikrafttredelse – Fra og med inntektsåret 2012

18 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 17 IV - Oppheving av reglene om korreksjonsinntekt ■ Justeringer ift. rederiskatteordningen – Basisordningen videreføres uendret (uttaksmodellen) – For selskaper som har valgt oppgjørsordningen og som tidligere har foretatt utdeling av ubeskattet inntekt fra før 2007 og som har medført korreksjonsinntekt, vil opphevelsen av bestemmelsene om korreksjonsinntekt innebære at korreksjonsinntekten vil bli reversert fullt ut, senest i 2017 ■ Overgangsregel – Korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal reverseres i samsvar med gjeldende regler ■ Etter hvert som underdekningen utlignes ■ Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan fradragføres i sin helhet i 2017

19 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 18 V - Endringer i avskrivningsreglene ■ Skattemessige avskrivninger skal så langt mulig gjenspeile driftsmidlets faktiske verdifall – Prinsipielt korrekte avskrivningssatser vs. stabilt og enkelt skattesystem – Praksis knyttet til saldogruppe d) for maskiner (20 %) og h) bygg og anlegg (4 %). ■ Foreslåtte endringer: – Forhøyet avskrivningssats på10 % for bygg og anlegg der brukstiden ikke må anses å overstige 20 år – Presisering i skatteloven om at ”hjelpe- og tilleggsinstallasjoner” i industrianlegg skal avskrives i bygg- og anleggsgruppen. Dette innebærer 10 % avskrivning dersom installasjonen har en levetid som ikke overstiger maksimum 20 år. – Presisering i skatteloven om at anlegg for overføring og distribusjon av kraft, samt elektronisk utrustning, som benyttes i annen virksomhet enn kraftforetak, skal avskrives i saldogruppe g med en sats på 5 %. ■ Dreier seg ikke bare om anlegg i ”kraftforetak” – Økt avskrivningssats på 6 % for husdyrbygg i landbruket. ■ Ikrafttredelse – Fra og med inntektsåret 2012 – Dette må innebære at også tidligere ervervede anlegg/installasjoner kan avskrives med forhøyet sats fra 2012, såfremt brukstidskravet er oppfylt.

20 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 19 V - Endringer i avskrivningsreglene ■ Problemet: Driftsmidler skal plasseres i de saldogruppene de ”naturlig hører hjemme” på bakgrunn av blant annet fysisk beskaffenhet og verdiforringelse – Utv. 2008 s. 981 (Hydro Aluminium) – ”bygg og anlegg” 4 % ■ Brannvarslingssystemer ■ Kraftoverføringsanlegg, gassrenseanlegg ■ Strømskinner, røropplegg – Utv. 2011 s. 84 (Alcoa) – ”maskin” 20 % ■ Rensesystemer, ■ Likerettere, strømskinner ■ Oppredningsinstallasjoner, våtvasker, tårn ■ Råstofftilførselssystemer, kondensatorbatteri – Lagmannsrettsdom 6. oktober 2011

21 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 20 V - Endringer i avskrivningsreglene ■ Løsningen: Forhøyet avskrivningssats på 10 % for anlegg der brukstiden ikke anses å overstige 20 år. Løsningen medfører at avgrensningen i hovedsak foretas på grunnlag av brukstid og driftsmidlets art – ”Hjelpe- og tilleggsinstallasjoner i industrianlegg mv.” ■ Grensen mellom faste tekniske installasjoner i bygningen (tjener bygningen) og tekniske hjelpe- og tilleggsinstallasjoner (tjener produksjonen) – Eksemplifisering i lovteksten (ikke uttømmende) ■ Sjøpumpeanlegg renseanlegg, trykkluftanlegg, kjølesystem ■ ”Store tunge tekniske installasjoner” med formål å bringe innsatsfaktorer til produksjonsmaskineriet – Anlegg/installasjoner som inngår i norske selskapers petroleumsvirksomhet utenfor EØS vil ikke kunne avskrives med forhøyet sats

22 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 21 VI - Endringer i fritaksmetoden - treprosentregelen ■ Etter dagens regler skal tre prosent av netto skattefrie utbytter og gevinster etter fritaksmetoden tas til beskatning som alminnelig inntekt ■ Foreslåtte endringer – at treprosentregelen ikke skal gjelde for skattefrie gevinster under fritaksmetoden – å fjerne treprosentregelen for utbytter utdelt til konsernselskap – å utvide regelen til å gjelde utdeling fra deltakerlignede selskap – å utvide regelen til å gjelde utenlandske selskaper ■ Ikrafttredelse – Fra og med inntektsåret 2012

23 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 22 VI - Endringer i fritaksmetoden - treprosentregelen ■ Gevinst – Gevinster omfattet av fritaksmetoden blir fullt ut skattefrie – Regelen gjelder også for gevinster på porteføljeinvesteringer – Reglene vil gjøre det vesentlig enklere å omorganisere virksomhet skattenøytralt – En kanskje utilsiktet konsekvens av dette er at det kan være gunstig å realisere gevinst på børsnoterte aksjer før utbyttedato! Omfattet av FM Salg

24 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 23 VI - Endringer i fritaksmetoden - treprosentregelen ■ Utbytter i konsern – Utbytter fra konsernselskaper vil ikke lenger falle inn under treprosentregelen – Konserndefinisjonen som ved konsernbidrag, det kreves mer enn 90 % eierandel og stemmerett – Konsernunntaket er også foreslått for utbytter mottatt fra konsernselskap hjemmehørende i EØS ■ Må tilsvare et norsk selskap omfattet av fritaksmetoden ■ Selskapet må være reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet (mulig strid med EØS-avtalen) Omfattet av FM Over 90 % Utbytte

25 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 24 VI - Endringer i fritaksmetoden - treprosentregelen ■ Treprosentbeskatning av utdeling fra deltakerlignede selskap – Etter forslaget skal tre prosent av utdelinger fra DLS-er medtas som alminnelig inntekt Omfattet av FM Utdeling DLS Omfattet av FM Utbytte

26 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 25 VI - Endringer i fritaksmetoden - treprosentregelen ■ Treprosentbeskatning i norsk filial av utenlandske selskaper – Dette betyr at en filial som er skattepliktig til Norge, som har inntekter som faller inn under fritaksmetoden, vil beskattes for 3 % av disse inntektene – Konsernunntaket gjelder også for norske filialer Mor Omfattet av FM Utbytte Norsk filial

27 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 26 VII - Endrede skatteregler for Svalbard ■ Landskattesats for virksomhet som ikke er stedbunden på Svalbard ■ All inntekt ut over MNOK 15 som overstiger – Ti ganger lønnskostnader som skattlegges etter lønnstrekkordningen på Svalbard; tillagt 0,2 ganger skattemessig verdi av selskapets realkapital på Svalbard ■ Med realkapital menes – fast eiendom og anlegg og andre fysiske eiendeler – som befinner seg fysisk på Svalbard ved utgangen av inntektsåret ■ Kildeskatten på Svalbard reduseres fra 25 % til 20 % ■ Presisering av at Svalbard ikke skal anses som lavskatteland etter NOKUS-reglene

28 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 27 VIII - Rettssikkerhet og ligningsforvaltning ■ Lite konkrete forslag til endringer ■ To konkrete tiltak – Gjeninnføring av adgang til å ilegge 15 % tilleggsskatt dersom skattyter ikke har rettet feil i den forhåndsutfylte selvangivelsen – Opphevelse av regler om tap av klagerett – Mulig forslag til lovendringer våren 2012

29 Lovendringer

30 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 29 Fusjoner og fisjoner etter skatteloven kapittel 11 ■ Lovlighetsvilkåret ■ Det foreslås at det ikke lenger skal være et krav om selskapsrettslig og regnskapsrettslig lovlig gjennomføring for at en fusjon eller fisjon skal kunne skje skattefritt ■ Dette gjennomføres ved endring i skatteloven § 11-1 annet ledd

31 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 30 Fusjons-/fisjonsfordringer ■ Presisering av skattemessig behandling av fusjons- /fisjonsfordringer oppstått ved trekantfusjoner som gjennomføres etter fordringsmodellen: – Skattemessig verdi på fordringen skal tilsvare skattemessig verdi av den egenkapital som overføres ved transaksjonen – Gevinst er skattepliktig og tap er fradragsberettiget når morselskapet realiserer fordringen – Gevinst er skattepliktig og tap er fradragsberettiget for datterselskapet når fordringen innfris

32 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 31 Grenseoverskridende fusjoner, fisjoner og aksjebytte ■ Utvidelse av skattefritaket for fusjon mv. slik at grenseoverskridende fusjoner, fisjoner og aksjebytter kan gjennomføres skattefritt på nærmere vilkår – Et grunnleggende vilkår for skattefrihet er at transaksjonene gjennomføres med skattemessig kontinuitet – To hovedtyper transaksjoner ■ Grenseoverskridende fusjon og fisjon ■ Aksjebytte

33 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 32 Grenseoverskridende fusjon og fisjon ■ – Grenseoverskridende fusjon og fisjon mellom norske aksjeselskap/allmennaksjeselskap og utenlandske selskap med begrenset ansvar hjemmehørende innenfor EØS, kan gjennomføres uten skattemessige konsekvenser for aksjonærene og selskapene ■ Det samme gjelder for stiftelse av et europeisk samvirkeforetak ved fusjon etter SCE-loven § 5 – Skattefritak for eiendeler, rettigheter og forpliktelser i overdragende norsk selskap forutsetter imidlertid at eiendelene, rettighetene og forpliktelsene ikke tas ut av norsk beskatningsområde ved fusjonen eller fisjonen

34 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 33 Aksjebytte ■ Aksjebytte ved overføring av minst 90 % av aksjene i norsk overdragende aksjeselskap/ allmennaksjeselskap mot vederlag i aksjer i overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i en annen stat, kan gjennomføres uten skattemessige konsekvenser for norske aksjonærer ■ Tilsvarende gjelder der overtakende aksjeselskap / allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge og overdragende selskap med begrenset ansvar er hjemmehørende i en annen stat

35 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 34 Norske aksjonærer i utenlandsk selskap Eiendeler m.m. med tilknytning til norsk beskatningsområde ■ Fusjon, fisjon og aksjebytte i utlandet skal på nærmere vilkår kunne gjennomføres skattefritt for norske aksjonærer i utenlandsk selskap og for eiendeler, rettigheter og forpliktelser i utenlandsk selskap som har tilknytning til norsk beskatningsområde, for eksempel gjennom filial i Norge – Fritak forutsetter at transaksjonene gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det overdragende selskap er hjemmehørende – Videre forutsetter skattefritak for det overdragende utenlandske selskapets eiendeler mv. i Norge, at eiendelene mv. ikke tas ut av norsk beskatningsområde ved fusjonen eller fisjonen – Det foreslås videre at det settes som vilkår at grenseoverskridende fusjon, fisjon eller aksjebytte bare kan gjennomføres skattefritt dersom selskapene som deltar i transaksjonen ikke er hjemmehørende i et lavskatteland utenfor EØS, jf. § 10-63 – Det samme gjelder for selskap hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS med mindre selskapet eller selskapene er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i EØS-staten

36 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 35 SE-selskaper og SCE-foretak ■ Det foreslås at stiftelse av europeisk selskap (SE-selskap) skal kunne gjennomføres skattefritt ved fusjon etter de samme regler som foreslås for fusjon av allmennaksjeselskap ■ For europeisk samvirkeforetak (SCE-foretak) foreslås det at stiftelse ved fusjon skal kunne gjennomføres på tilsvarende vilkår som for SE-selskap ■ Omdanning av allmennaksjeselskap til SE-selskap vil kunne skje skattefritt ■ Tilsvarende vil gjelde ved omdanning av samvirkeforetak til SCE-foretak

37 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 36 Utflytting av selskaper ■ Det foreslås endringer i reglene om skattlegging ved utflytting av selskaper, herunder SE-selskaper og SCE-foretak ■ I samsvar med høringsnotatet foreslås skattefritak på selskaps- og foretaksnivå ved utflytting av SE-selskaper og SCE-foretak ■ Det foreslås også tilsvarende skattefritak ved utflytting av andre selskaper til EØS ■ Vilkårene for skattefritak på selskaps- eller foretaksnivå skal være de samme som etter forslaget om skattefritak ved grenseoverskridende fusjoner og fisjoner innenfor EØS

38 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 37 Omdanning ■ Det foreslås at anvendelsesområdet for skattefri omdanning etter skatteloven § 11-20, jf. skattelovforskriften § 11-20, utvides ■ Utvidelsen omfatter omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap fra statsforetak, interkommunalt selskap og samvirkeforetak

39 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 38 Grenseoverskridende overføring av virksomhet ■ Det foreslås utvidet adgang til å gi forskrift om skattefri overføring av virksomhet mv. i grenseoverskridende tilfeller ■ Overføring av virksomhet i filial til aksjeselskap mv. vil etter forslaget kunne foretas uten at umiddelbar skatteplikt utløses ■ Fullmakten i § 11-21 om skattefri overføring av eiendeler mellom selskaper mv. foreslås derfor utvidet, slik at det også kan gis forskriftsbestemmelser om følgende tilfeller: – Overføring av virksomhet i norsk selskaps filial i utlandet til aksjeselskap i samme stat – Overføring av virksomhet i norsk filial av utenlandsk selskap til norsk aksjeselskap – Overføring mellom filialer av tilknyttede eiendeler, gjeld og virksomhet, forutsatt at de utenlandske eierselskapene inngår i et konsern

40 Skattedommer

41 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 40 Kistefos - Rt-2011-755 / UTV-2011-1087 ■ Norsk aksjeselskap krevde fradrag i ligningen for tap på salg av aksjer i amerikansk selskap – Partene i saken var enige om at skatteavtalen mellom Norge og USA artikkel 12 nr. 1 bokstav c isolert sett førte til at det var USA som hadde rett til å beskatte en tilsvarende gevinst på salg av aksjer – Uenigheten gjaldt hvorvidt det også var et vilkår at USA hadde hjemmel i sin interne rett for å beskatte det norske selskapet – Høyesterett kom til at en etterfølgende brevveksling mellom statene ikke hadde ført til noen avtale som innebar at intern hjemmel var et vilkår for skattleggingsrett i dette tilfellet – Dette var da ikke et vilkår for at Norge ikke hadde rett til å beskatte en eventuell gevinst, og da hadde selskapet heller ikke fradragsrett for tap

42 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 41 Allseas – HR-2011-1309-A / UTV-2011-1111 ■ Saken gjelder gyldigheten av skatteligning for et sveitsisk rørleggingsselskap som utførte oppdrag på norsk kontinentalsokkel – Virksomheten utløste skatteplikt til Norge etter petroleumsskatteloven. Det var på det rene at selskapets hovedkontor hadde hatt en rekke funksjoner av betydning for rørleggingsoppdragene, for eksempel markedsføring, kontraktsforhandlinger og kontraktsslutninger – Spørsmålet i saken var om en andel av bruttoinntektene fra oppdragene derfor skulle tilordnes selskapets hovedkontor i Sveits, slik at skatteplikten til Norge bare omfattet den del av bruttoinntekten som kunne knyttes til det som rent fysisk skjedde på norsk sokkel – Skatteavtalen mellom Norge og Sveits omfatter ikke virksomhet på kontinentalsokkelen. Saken måtte derfor løses på grunnlag av intern norsk rett – Høyesterett fant at ordlyden i petroleumsskatteloven § 1 jf. § 2 tilsa at hele vederlaget var skattepliktig. Denne forståelsen ble underbygget av uttalelser i forarbeider og rettspraksis – Selskapet hadde påberopt OECDs mønsteravtale for skatteavtaler, men Høyesterett fant at avtalen ikke her ga bidrag til forståelsen av petroleumsskatteloven

43 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 42 Alcoa-saken ■ Saken dreide seg om hvilke saldogrupper i skatteloven § 14-41 som skulle anvendes ved avskrivning av investeringer/anskaffelser som var gjort i anledning modernisering og utvidelse av aluminiumsverk – Lagmannsretten drøfter kriteriene for hva som skal regnes som et driftsmiddel, grensen mellom saldogruppe d og h, hva som omfattes av saldogruppe g og tolkningen av § 14-41 tredje ledd

44 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 43 Alcoa-saken (fortsatt) ■ Hva er et driftsmiddel? – ”det avgjørende ved vurderingen av hva som skal anses som et driftsmiddel må være hva som – etter en konkret helhetsvurdering – fysisk og funksjonelt utgjør en enhet.” ■ Grensedragning mellom saldogruppe d og h – ”[Det] er driftsmiddelets fysiske beskaffenhet [som er] det sentrale kriterium for saldogruppeplasseringen. Funksjonelle kriterier mv. kan få betydning ved tvil om den nærmere kategoriseringen”

45 Uttalelser fra Skattedirektoratet

46 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 45 BFU 5/11 – Skjevdeling av utbytte ■ Det var reist spørsmål om skjevdeling av utbytte fra Utland Ltd til Norge AS, medførte utbyttebeskatning av aksjonærene som ikke mottok utbytte ved denne utdelingen – Direktoratet la til grunn at aksjonærene som ikke fikk rett til utbytte, og som hadde akseptert skjevdeling forutsatt at beløpet straks blir innbetalt igjen som aksjekapital, ikke ble tilført noen fordeler og dermed ingen ”vederlagsfri overføring av verdier” etter skatteloven § 10-11 første ledd jf. annet ledd første punktum – Når det gjaldt skatteposisjonene innbetalt kapital, inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjene til aksjonærene som ikke mottok utbytte, forble disse uendret

47 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 46 BFU 6/11 – Kildeskatt til selskap i UK? ■ Skatteloven § 2-38 femte ledd Et norsk datterselskap ønsket å dele ut utbytte til sitt morselskap hjemmehørende i UK – Spørsmålet var om morselskapet oppfylte vilkårene ”reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land…”, jf. skatteloven § 2-38 femte ledd – Skattedirektoratet fant, basert på en konkret vurdering, at det ikke forelå skattemotiv for å opprettholde morselskapet i UK, og at morselskapet derfor måtte anses ”reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land…”

48 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 47 BFU 15/11 utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital ■ Om utdeling fra aksjeselskap skal anses som utbytte eller som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital ■ BFU 15/11, Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet ■ Skatteloven § 10-11 annet ledd og ulovfestet gjennomskjæring – Selskapet som hadde aksjer med ujevn fordeling av innbetalt aksjekapital, ønsket å komme i posisjon for skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. Selskapet planla derfor å splitte aksjene, innløse enkeltaksjer (med lav innbetalt kapital) og foreta nedskrivning av aksjekapitalen med overføring til fond, før utbetaling til aksjonærene. Skattedirektoratet kom til at disposisjonene vurdert enkeltvis ikke ville utløse beskatning, og at forholdet heller ikke ga grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring

49 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 48 BFU 16/11 - Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning ■ Skatteloven § 5-1, jf. §§ 5-20, 5-30 og 5-50 første ledd og ulovfestet gjennomskjæring ■ Giver ønsket å sikre vekst i det lokale næringsliv gjennom investeringer og utlån. Det var planlagt opprettelse av en stiftelse med et heleid investeringsaksjeselskap som igjen skulle ha heleide underfond organisert som aksjeselskaper – Strukturen skulle finansieres med overføringer av grunnkapital og kapitaltilskudd til Stiftelsen. Stiftelsen skulle skyte midlene inn som aksjekapital i investeringsselskapet, som igjen ville skyte midlene inn i underfondene – Investeringsselskapet skulle forvalte midlene på vegne av underfondene og foreta utlån og investering. Spørsmålet var om overføringene ville utløse inntektsbeskatning av Stiftelsen – Skattedirektoratet kom til at overføringene ikke var skattepliktige for Stiftelsen, verken som kapitalinntekt, virksomhetsinntekt eller som tilfeldig inntekt. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å identifisere Stiftelsen med investeringsselskapet, å anse investeringsselskapet som forvalter på Stiftelsens vegne, eller å anse Stiftelsen for å delta i investeringsselskapets virksomhet. Saken ga heller ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring

50 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 49 BFU 17/11 - Bytteforholdet ved fusjon ■ Aksjeloven § 13-2, jf. skatteloven §§ 11-2 flg. og § 10-34 ■ To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre en fusjon etter aksjeloven § 13-2 der bytteforholdet ble basert på bokførte verdier. Skattedirektoratet viste til at inngangsverdi og ervervstidspunkt, samt skatteposisjonene skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjerming, innbetalt aksjekapital og overkurs, RISK-beløp og begrensninger som følger av § 19-2 annet ledd, må videreføres på aksjene som oppskrives – Skatteposisjonene må omfordeles, slik at skatteposisjonene på den eldste aksjen i det overdragende selskapet omfordeles på den/de eldste aksjene i overtakende osv. – Direktoratet la til grunn at når to selskaper med identisk eiersits fusjonerer med regnskapsmessig kontinuitet, og vederlaget utstedes ved lik oppskrivning på eksisterende aksjer i det overtakende selskapet, vil skattemessig kontinuitet opprettholdes dersom ovenfor nevnte regler følges. Direktoratet antok derfor at fusjonen kunne gjennomføres til bokførte verdier

51 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 50 BFU 19/11 - Formuesbeskatning av livrente ■ Skatteloven § 4-1, jf. § 4-2 annet ledd ■ Saken gjaldt spørsmålet om investering i et angitt utenlandsk livsforsikringsprodukt var skattepliktig ved formuesskatteligningen – Skattedirektoratet viste til at skatteloven § 4-2, som angir eiendeler som ikke skal medregnes ved fastsettelse av den skattepliktige formue, i annet ledd uttrykkelig angir at livrenteforsikring som nevnt i forsikringsavtaleloven § 10-2 e, likevel skal medtas ved formuesligningen – Direktoratet konkluderte med at livrenten var formuesskattepliktig

52 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 51 BFU 20/11 - Incentivordning i arbeidsforhold – innvinning og tidfesting ■ Incentivordning i arbeidsforhold – innvinning og tidfesting ■ Skatteloven §§ 6-1 første ledd og 14-3 første ledd ■ Saken gjelder på hvilket tidspunkt den ansatte skal beskattes for fordel ved opptjening av andel i det skisserte incentivprogrammet, og om arbeidsgiver kan kreve fradrag for de beløp som innbetales til incentivordningen på det tidspunkt innbetalingene foretas – Skattedirektoratet kom til at den ansattes fordel skal beskattes som arbeidsinntekt på det tidligste tidspunkt den ansatte kan få rådighet over midlene – Videre kom direktoratet til at arbeidsgiver ikke skal innrømmes fradrag for beløp som innbetales til incentivordningen på det tidspunkt innbetalingene foretas

53 Fokusområder Bokettersyn og lignings- behandlingen Christian Nicolay August H. Wedler advokat

54 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 53 Bokettersyn og ligningsbehandlingen ■ Pensjonsordninger ■ Utgiftsgodtgjørelser – diett- og bilgodtgjørelse ■ Ansatte - reiser ■ Kunde – reiser ■ Valuta ■ Konsernbidrag ■ Inngangsverdi aksjer

55 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 54 Bokettersyn - Mange opplever stor aktivitet fra skattemyndighetenes ■ Målrettede ettersyn – Firmaturer – Diett – Pensjon

56 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 55 Bokettersyn - Pensjonsordninger ■ Pensjonsordninger – OTP (Lov om obligatorisk pensjon av 21.12.2005 nr. 124) – Lov om Foretakspensjon (lov av 24.03.2000 nr. 16) – Lov om Innskuddspensjon (lov av 24.11.2000 nr.81)

57 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 56 Bokettersyn - Pensjon forts. ■ Folketrygden finansieres via – Trygdeavgift (7,8 % og 11% for næringsdrivende) og – Arbeidsgiveravgift (14,1% basert på lønn) ■ OTP finansieres via premier og tilskudd – Fradrag arbeidsgiver – Ikke skattepliktig fordel for ansatte

58 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 57 Bokettersyn - Pensjon forts. ■ Pensjon over drift – Fradrag for arbeidsgiver når pensjon utbetales – Skatteplikt for ansatte – som pensjon når utbetales – Trygdeavgift økes fra 3 % til 4,7 % i 2011. Fradrag for arbeidsgiver når pensjon utbetales – Avløsning av pensjon over drift ■ Skille mellom – Avløsning av pensjonsløfte (aktive ansatte) – Avløsning av pensjonsløfte (pensjonister) ■ Grensespørsmål? – Arbeidsgivers pensjonsytelser har ”løpt en stund”

59 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 58 Pensjon og bokettersyn ■ Skattemyndighetene sjekker om bedriftene har OTP – Det reageres når et selskap ikke har medtatt arbeidsgiveravgift på premie og tilskudd på følgeskrivet (f eks at premie og tilskudd dekkes av innbetaling tidligere til fond). – Videre sjekkes om hva slags ordning man har! – Bekreftelse fra forsikringsselskap? – Er alle ansatte medlemmer? Må være medlem av folketrygden – Har det skjedd avløsning av pensjon over drift.

60 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 59 Bokettersyn - Pensjon forts. ■ Andre pensjonsordninger – Ikke skattebegunstigete – Fradrag for arbeidsgiver som lønn for premier og tilskudd – Skatteplikt som lønn – Fradrag for ansatt som IPA – Begrensning NOK 15 000

61 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 60 Bokettersyn – utgiftsgodtgjørelser og utgiftsrefusjoner ■ Reiseregninger – Navn og adresse skal framgå av reiseregningen – NB! Krav til formål – Det må gis tilstrekkelig informasjon slik at reiseregningen er forståelig for arbeidsgiver og bokettersynsrevisor. – Reisestrekning for utbetaling av bilgodtgjørelse skal spesifiseres – det skal føres opp hvorfra reisen startes og hvor den avsluttes. – Navn på kunde må opplyses – ”kundebesøk” er ikke nok. – Det skal framgå formål også for utgiftsrefusjoner – NB! Taxiregninger.

62 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 61 Bokettersyn – diettgodtgjørelse på reiser uten overnatting ■ Økt fokus fra skattemyndighetene på utbetaling etter reglene i ”Særavtale om kostgodtgjørelse på reiser ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting”. – Dette er annen reisevirksomhet enn vanlige tjenestereiser som normalt krever godkjenning – etter reglene i Statens reiseregulativ. – På reiser uten overnatting; – Når reisene har rutinemessig karakter, kan det utbetales godtgjørelse kun i form av refusjon av pådratte legitimerte utgifter til diett etter følgende satser (satser fra 1. mars 2010) reiser fra og med 6 og inntil 9 timer; NOK 105 reiser fra og med 9 og inntil 12 timer; NOK 175 reiser fra og med 12 timer;NOK 270 ■ Hva er reiser av rutinemessig karakter??

63 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 62 Firmareiser – Ansattereiser – Rimelige velferdstiltak er skattefrie for ansatte – Weekend – tur til f eks høyfjellshotell med avreise fredag ettermiddag og tilbakekomst søndag kveld eller mandag morgen er OK. – OK er også reiser på ukedager begrenset til to overnattinger – ellers ferie – Kombinerte turer aksepteres – for eksempel avreise torsdag med fag torsdag og fredag og deretter går man over til velferdsarrangementet. – Ektefeller, samboere og barn kan være med skattefritt på velferdsarrangementet – Slutter seg til reisen når velferdsarrangementet starter. – Lengre velferdstur er ansett som skattepliktig ferie. Lønnsinnberetning for fordel.

64 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 63 Firmaarangement - Kundereise ■ Kundereise er som utgangspunkt representasjon – Ikke fradragsrett for representasjon. – Kan bli spørsmål om skatteplikt for fordel – Kostbare reiser (Golfturer, turer til idrettsarrangement (VM, OL og lign.), jaktturer) – Unntak for fagreiser – krav om agenda som gjennomføres. – Lønnsinnberetning for fordel for ansatte og kunder? – Summarisk fellesoppgjør.

65 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 64 Bokettersyn – hva er summarisk fellesoppgjør ■ Summarisk fellesoppgjør = Arbeidsgiver gjør opp for alle ansatte mv og for seg selv – Det foretas ikke endringssak overfor de ansatte – Vilkår; – Må være mange ansatte eller endringen gjelder mange inntektsår – Uklart omfang av underlagsmateriale og mulighetene til å koble dette til den enkelte lønnstaker – Beløpenes størrelse – Beløpsgrenser; ■ - Minst 300 saker (gjennomsnitt endring under 1/2G) ■ - Minst 100 saker (gjennomsnitt endring under 1/5 G) ■ - Minst 50 saker – gjennomsnitt endring under 1/10G)

66 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 65 Bokettersyn – Summarisk fellesoppgjør ■ Eksempel summarisk fellesoppgjør; ■ Arbeidsgivers ansvar Fordel ;NOK 100 Skatteansvar;NOK 100NOK 100 Arbeidsgiveravgift av NOK 200NOK 28,2 SUMNOK 128,2 Ikke hjemmel for tilleggsskatt Hjemmel for tilleggsavgift på arbeidsgiveravgiften

67 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 66 Fokusområde - Valuta privat – Utenlandske bankinnskudd og/eller lån – Skattemyndighetene kontroller ved ligningen/endringssaker valutagevinster – Mer og mer vanlig at personlige skattytere tar opp lån eller har tilgodehavende i utenlandsk valuta – Betydelige valutasvingninger de senere år – Gjelder ikke vanlige forbruksforhold – ”reisekasse” mv

68 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 67 Konsernbidrag - Egenkapitalkrav ■ Skattekontoret kontrollerer om vilkårene for å få fradrag for konsernbidrag er til stede – Aksjeloven §8-5 krav til fri egenkapital – forutsetter at konsernbidraget motsvares av en tilsvarende verdiøkning på aksjene i datterselskapene. – Konsernbidrag fra mor- til datterselskap kan ytes uavhengig av begrensningen i asl/asal §§8-1 til 8-4 under forutsetning av at bidraget motsvares av tilsvarende verdiøkning av aksjene i datterselskap. Manglende verdiøkning må ha dekning i §8-1. – Konsernbidrag mellom søsterselskaper kan skje under forutsetning av vilkårene i §§8-1 til 8-4 er tilfredstilte. – Konsernbidrag fra datter- til morselskap kan skje under forutsetning av at vilkårene i §§ 8-1 til 8-4 er oppfylt.

69 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 68 Inngangsverdi aksjer ■ Skattemyndighetene har fokus på kontroll av inngangsverdi aksjer – Må ha ”track” på inngangsverdien på aksjer. – Viktig for ■ skjermingsgrunnlaget og beregning av årlig skjermingsfradrag i utbytte – for å beregne korrekt gevinst ved salg av aksjer – Risiko for tilleggskatt dersom skattepliktig utbytte eller gevinstberegningen er feil.

70 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 69 Inngangsverdi forts. Skattemessig innbetalt egenkapital ■ Fokusområde for skattemyndighetene ■ Ikke ”utbytte-skatt” på personlig aksjonærs hånd ved tilbakebetaling av innbetalt kapital ■ Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital eller utbytte? ■ Utbetaling knyttet til opptjent kapital = utbytte-skatt ■ Utbetaling knyttet til innbetalt kapital = skattefritt ■ Skattemyndighetene med nytt prosjekt ■ Omklassifisering av innbetalt kapital til utbytteskatt

71 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 70 Skattemessig innbetalt egenkapital forts ■ År 1: Antall aksjer 900, innbetalt egenkapital kr 100 000 ■ År 3: Emisjon 100 aksjer, innbet. egenkapital kr 65 000 000 ■ År 5 Kapitalnedsettelse kr 65 000 000 900100Aksjer 100 000 65 mill. Omklassifisert til utbytte?

72 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 71 Skattemessig innbetalt egenkapital forts. ■ Løsning – Spleise aksjene til én aksje og tilbakebetale hele beløpet. Splitte aksjene for å få opprinnelig antall aksjer. – Tilskrive kapital på eksisterende aksjer ved emisjon ■ Fisjon - tilsvarende problemstilling – Innbetalt egenkapital er en skatteposisjon som overføres med kontinuitet tilsvarende fordelingen av virkelig verdi. Trolig forholdsmessig fordeling av enkeltaksjers innbetalte kapital. ■ Overgangsregel E-aksjer - tilsvarende problemstilling – Innbetalt egenkapital er en skatteposisjon som overføres på E-aksjene med kontinuitet. Tilsvarende fordelingen av innbetalt kapital som i underliggende aksjer.

73 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 72 Skattemessig innbetalt egenkapital forts. ■ Tilbakebetaling av innbetalt egenkapital eller utbytte? ■ Er 90% (kr 58 500 000) et utbytte knyttet til de første 900 aksjene? ■ Skatteposisjonen skattemessig innbetalt kapital er knyttet til den enkelte aksje ■ Likhetsgrunnsetningen og FIFU-prinsippet 900100Aksjer 100 000 65 mill. 58,5 mill. omklassifisert til utbytte

74 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 73 Boligbeskatning – formue bolig ■ Er formuesverdien på egen bolig ok i forhold til markedsverdien – Ligningen 2010 var første året med nytt system. – Sikkerhetsventil ■ Bolig som brukes som egen bolig – 40 % av markedsverdi ■ Sekundærbolig – 60 % av formuesverdien – Må klage på ligningen dersom man mener at verdien er feil. ■ Markedsverdien må ved klage dokumenteres (f eks ved takst, faktisk omsetning eller markedsvurdering av megler). – I 2011 selvangivelsen vil verdien endres i forhold til 2010 – avhengig av utviklingen i markedsverdien.

75 Thank you Presentation by Christian Nicolay August H. Wedler

76 © 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Laste ned ppt "KPMG dagen 2011 Christian Nicolay August H. Wedler Advokat / Leder KPMG Law Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google