Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KPMGs Fagavdeling Revisjon og Regnskap AUDIT IFRS Årsoppdatering 2009 Peggy Torgersen Berner, Arne Dyrkorn, Geir Moen, Jan Aastveit.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KPMGs Fagavdeling Revisjon og Regnskap AUDIT IFRS Årsoppdatering 2009 Peggy Torgersen Berner, Arne Dyrkorn, Geir Moen, Jan Aastveit."— Utskrift av presentasjonen:

1 KPMGs Fagavdeling Revisjon og Regnskap AUDIT IFRS Årsoppdatering 2009 Peggy Torgersen Berner, Arne Dyrkorn, Geir Moen, Jan Aastveit

2 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Kursmateriale ”Fokus på IFRS – Rapportering for børsnoterte” ”Fokus på IFRS – IFRS eksempel- regnskap – 2009” Utsendte slides 2

3 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Dagens agenda TemaHvemCa tid 1VelkommenPeggy5 min 210 ting å huske på mmPeggy og Jan50 min 3IFRIC 17 UtdelingerArne10 min 4IAS 39 fornyingsprosjektGeir15 min 5AvslutningPeggy5 min 3

4 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på Vi har plukket ut 10 ting Tilfeldig rekkefølge 4

5 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 1. Omtale av diskriminering i årsberetningen Omtale av diskriminering i årsberetningen Regnskapsloven §3.3a, nytt 11. ledd: Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 5

6 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 1. Omtale av diskriminering i årsberetningen Utdrag fra årsberetning 2008, Storebrand: ”… Storebrand har eget mangfoldsutvalg som i tillegg til arbeid med likestilling arbeider systematisk for å inkludere personer fra grupper som er underrepresentert på arbeidsmarkedet, herunder funksjonshemmede og grupper med ulik etnisk bakgrunn. Den sistnevnte gruppen representerte åtte prosent av de nyansatte i 2008. For å tiltrekke kvalifiserte medarbeidere i den andre gruppen har Storebrand eksplisitt i stillingsannonser oppfordret funksjonshemmede og personer som har uføretrygd eller attføringsytelser til å søke stillinger. Barne- og likestillingsdepartementet med statsråd, samt Arbeids- og inkluderingsdepartementet har foretatt bedriftsbesøk for å lære av Storebrands arbeid på området…” 6

7 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 2. Noteopplysninger IFRS 7 Er blitt bedre i årsregnskapene for 2008, sammenlignet med 2007 Men fremdeles noe å gå på Et område Kredittilsynet har påpekt i flere tilsynsbrev Typiske områder som ”går igjen”: Sensitivitetsopplysninger Opplysninger om kategorier av finansielle instrumenter Forfallsstruktur på forpliktelser Aldersfordeling av kundefordringer 7

8 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 3. Opplysninger vedrørende goodwill I forbindelse med virksomhetssammenslutninger Opplyse om faktorer som bidro til innregning av goodwill I forbindelse med nedskrivningsvurderinger Forutsetninger for beregninger av gjenvinnbart beløp Avkastningskrav før skatt skal opplyses Vekstrater for kontantstrømmene Metode Info for hver kontantgenererende enhet med tilordnet goodwill 8

9 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 4. Vurderinger og informasjon om usikkerhet knyttet til finansiell ustabilitet 9

10 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 5. Nye IFRS-krav som gjelder fra 2009 10 Nye oppstillingsplaner iht. revidert IAS 1 Ekstrabalanse hvis prinsippendring Se boken kap. 5

11 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 5. Nye IFRS-krav som gjelder fra 2009 (forts) IFRS 8 og opplysninger om virksomhetssegmenter Gi tilstrekkelige opplysninger om overgangen til IFRS 8 Se DnB i boken, s. 256 flg. Se Deutsche Telekom i boken, s. 263-264 11

12 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Eksempel: available for sale-aksjer 12 B selskapsregnskap AK: 1.000 Available-for-sale- aksjer 1.000 A selskapsregnskap Aksjer i B 1.000 A B A etablerer B for 1.000 B kjøper available-for- sale-aksjer for 1.000 umiddelbart etter etablering AK 1.000 100 %

13 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Eksempel: available for sale-aksjer 13 B selskapregnskap Aksjer 1.110 B selskapsregnskap Other comprehensive income (OCI) 10 (årets verdiendring) År 5 – B (datter) har en OCI på 10 – A selger aksjene i B i år 5 AK 1.000 Akk AFS (OCI) 100 Årets AFS (OCI) 10 Konsern 31.12 Other comprehensive income (OCI) Konsernbalanse 31.12 Aksjer :1.110 AK :1.000 Akk AFS (OCI) 100 10 (årets verdiendring) Konsernregnskapet umiddelbart før salget

14 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Beregning av gevinst ved salg av B 14 Salgsvederlag1.110 Balanseført verdi av netto eiendeler som selges (1.110) Gevinst iht ”tradisjonell” NGAAP beregning 0 Reklassifisering til resultatregnskapet av verdistigning som har gått over OCI i perioden og tidligere perioder 110 Gevinst i resultatregnskapet110

15 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Totalresultat i konsernregnskapet til A 15 AFS i OCI vist brutto AFS i OCI vist netto ”Tradisjonelt” resultat- regnskap Resultatregnskap Gevinst ved salg av B110 Årets resultat110 Den nye delen: Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income Årets verdistigning AFS10 (100) Reklassifisering årets og tidligere års AFS(110) Årets other comprehensive income(100) Totalresultat10 *) Hvis vises netto må bruttotallene spesifiseres i note.

16 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Eksempel: available for sale-aksjer 16 År 5 – B (datter) har en OCI på 10 – A selger aksjene i B i år 5 Resultatregnskap konsern Gevinst ved salg 110 Konsernbalanse etter salg Bank :1.110 AK :1.000 Opptjent EK 110 AFS: (100-100)=0 Konsern Other comprehensive income (OCI) 10 (årets verdiendring) Salg (reklass) 110

17 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Tilsvarende ved EK-metoden Gjeldende IAS 28: ”Investors andel av disse endringene blir innregnet i investorens andre inntekter og kostnader…” Ny IAS 28 som følge av revidert IAS 27: ”Dersom en investor taper betydelig innflytelse over et tilknyttet foretak, skal han regnskapsføre alle beløp som er innregnet i andre inntekter og kostnader vedrørende dette tilknyttede foretaket, på samme grunnlag som ville vært krevd dersom det tilknyttede foretaket hadde avhendet de tilknyttede eiendelene eller forpliktelsene direkte…” 17 Tidspunkt for investering i TS

18 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 6. Oppfølging av lånecovenants Gjennomgang av låneavtaler i god tid før 31.12 Få oversikt over risiko for brudd på covenants Dialog med långiver Vær oppmerksom på formuleringer Hvilke måltall knyttes covenants-krav til? Hvis ikke ”i boks” før 31.12 og man er i brudd: 18 Langsiktig gjeld omklassifiseres til kortsiktig

19 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 7. Vær oppmerksom på annual improvements IASBs årlige forbedringsprosjekt Endringer som ikke haster, men som er nødvendige endringer av IFRS-er Ett eksempel: Verdifall på tilknyttet foretak Tilknyttet foretak betraktes som ”én eiendel” og nedskrivning fordeles ikke på underliggende andel av eiendeler i det tilknyttede foretaket 19

20 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 8. Pensjonsberegninger Lufta gikk ut av ballongen… Nå ”bare” oppdaterte beregninger pr 31.12 20

21 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 9. AFP AFP – effekt i 2009-regnskapet Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor Prop. 17 L (2009-2010) Per 6. november 2009 er dato for Stortingsbehandling fortsatt ikke satt Loven trer i kraft 1. januar 2010 21 Eksempel se neste slide

22 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 9. AFP (forts) Dette kan illustreres med et kort eksempel som tar utgangspunkt i følgende forutsetninger: Lovendringen vedtas 1. desember 2009 Foretaket har en balanseført pensjonsforpliktelse pr 1. januar 2009 på kr 100 Det gjøres en ny måling av pensjonsforpliktelsen i forbindelse med avviklingen av den eksisterende AFP-ordningen hvor det fremkommer at pensjonsforpliktelsen er kr 110 pr 1. desember 2009. Regnskapsføringen blir da som følger: 22 Periodens netto resultateffekt av avviklingen av den eksisterende AFP- ordningen blir da kr 100, som tilsvarer forpliktelsen pr 1. januar 2009. BeløpDebetKredit Pensjonskostnad 1.1.-1.12 10PensjonskostnadPensjonsforpliktelse Gevinst ved avvikling110PensjonsforpliktelsePensjonskostnad

23 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 10 ting du må huske på 10. Endringstakten i regnskapsreglene Betydelig endring både i IFRS og NGAAP, f. eks.: IFRS Virksomhetssammenslutninger Konsernregnskap NGAAP Virksomhetskjøp og konsernregnskap Fusjon 23

24 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. …og – dersom du bruker IFRS/forenklet IFRS i selskapsregnskapet - disponering 24 Årets resultat110 Andre inntekter og kostnader (100) Årets andre inntekter og kostnader (100) Totalresultat10 1.1.Endring31.12 Aksjekapital1.0000 Annen EK0110 AFS/FUG (100- 100) 100(100)0 1.100101.110

25 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. ”Tre ord” om 1Q 2010 1 Hvis du gjør virksomhetssammenslutninger – revidert IFRS 3 2 Hvis du gjør utdelinger, fisjoner eller lignende – IFRIC 17 3 Nye norske regnskapsstandarder – opplæring 25

26 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. IFRIC 17 Utdelinger (Distributions of Non-cash Assets to Owners 26

27 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Utdelinger Hvilken fortolkningsuttalelse? IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners, November 2008 Hvilken fortolkningsuttalelse erstattes? Ingen Er uttalelsen godkjent av EU? Nei (forventet i Q4) Er uttalelsen oversatt til norsk? Nei Når gjelder uttalelsen fra?(01.07.09…) men kanskje egentlig fra 01.01.2010 – ikke omarbeiding Kan/bør den tas i bruk tidlig..? Tja KPMG omtaleFirst impression bok (Insights..)

28 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Virkeområde (1/3) Utdelinger av ikke-kontant eiendeler ELLER Utdelinger med valg mellom ikke-kontant eiendeler eller kontanter Ikke gjensidig (non-reciprocal) og eiere som opptrer i egenskap av å være eiere OG Alle eiere innenfor samme klasse av egenkapital behandlet likt Ikke gjensidig (non-reciprocal) og eiere som opptrer i egenskap av å være eiere OG Alle eiere innenfor samme klasse av egenkapital behandlet likt Innenfor virkeområde Ja

29 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Virkeområde (2/3) Selskap A Mr X Selskap A Eiendeler utdelt fra A Før utdeling Etter utdeling Er eiendel som utdeles kontrollert av samme øverste part (parter) både før og etter utdelingen? Utenfor virkeområdet Ja

30 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Scope (3/3) Selskap A Aksjonæerer Aksjonærer Selskap ADatter B Før utdeling Etter utdeling Selskap BDatter B 100%70% 100%30% 100% Utenfor virkeområdet Utdeling av eierinteresser i et datterforetak og foretaket som deler ut mister ikke kontroll? Ja

31 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Dr Gjeld Ved utdeling Cr Gjeld Cr Eiendeler Dr Egenkapital Cr Resultatregnskap Initiell føring 100 80 100 20 Utdelinger regnskapsføres til virkelig verdi Aksjonærer Datter/eiendeler&gjeld Konsern BV = 80 VV = 100

32 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. IAS 39 - endringsprosjekt 32

33 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 33 Ny IAS 39 - hvorfor endre? Global finanskrise G20 direktiv – redusere kompleksitet EU krever endring

34 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Q1-2009 Q2- 2009 Q3- 2009 Q4- 2009 H1- 2010 H2- 2010 Klassifikasjon og måling ED Final ( ikke gjeld) (for gjeld) Amortisert kost og verdifall RFI¹ED Final SikringEDFinal FraregningED Final Pliktig implementering fra 2013 IFRS 9 - Komponenter og ferdigstillelse 1) Request for information

35 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Oversikt over ny modell Kontraktsvilkår: Hovedstol og renter Forretningsmodell: Samle kontraktsmessige kontantstrømmer + = Amortisert kost Alle andre instrumenter egenkapitalinstrumenter derivater = Virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi opsjonen EK-instrumenter til virkelig verdi ved EK opsjonen Reklassifisere dersom endrer forretningsmodell til virkelig verdi – resultatføre gevinst/tap til amortisert kost – virkelig verdi blir amortisert kost

36 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Samle kontraktsmessige kontantstrømmer Forretningsmodell Målsetting med forretningsmodell som fastsatt av nøkkelpersoner i ledelsen Ikke ledelsens intensjoner Ikke instrument for instrument Trading book v banking book Verdipapiriserings program Kjøp av gjeld av foretak i vansker

37 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Kontraktsvilkår – Hovedstol og renter Kontraktsmessige kontantstrømmer Hovedstol Renter =+ Vederlag for  tidsverdi  kredittrisiko =

38 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Kontraktsvilkår - Hovedstol og renter Renter Fast rente Variabel rente – kvotert rente Kombinasjon av fast og flytende rente Renteopsjoner 10% NIBOR NIBOR + 50bp Caps, floors, collars

39 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Kontraktsvilkår - Hovedstol og renter Beskyttelse for långiver Opsjon på forskuddsbetalinger Regulatoriske endringer Stepped-up interest Forfall ved brudd lånebetingelser Skattelovgivning Foretaksintegrasjon

40 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Oversikt over kriterier for klassifisering Gjeldsinstrument Er kontraktsmessige CF i form av hovedstol og renter? Er forretningsmodell å samle kontraktsmessige CF? FV-opsjon for å redusere ”accounting mismatch”? Amortisert kost Egenkapitalinstrument Virkelig verdi over resultatet Virkelig verdi over OCI Er instrumentet holdt for handelsformål ? Har enheten valgt virkelig verdi over OCI ? Nei Ja Nei Ja Nei

41 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innebygde derivater Sammensatte kontrakter Finansiell vertskontraktIkke finansiell vertskontrakt Skille ut innebygd derivat hvis kriterier er tilfredsstilt Ikke skille ut innebygd derivat

42 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Ved implementering Retrospektiv anvendelse Date of initial application – når standard først anvendes enhver dato før 31.12.10 deretter starten på rapporteringsperioden Forretningsmodell vurderes på DIA Virkelig verdi på sammensatt kontrakt EK- instrument til OCI vurderes på DIA Virkelig verdi opsjon vurderes på DIA Upraktisk å anvende effektiv rente metode eller verdifall kravene – virkelig verdi på DIA anvendes som amortisert kost Forskjellen mellom virkelig verdi og kost på EK-instrumenter som tidligere er vurdert til kost føres mot opptjent EK i rapporteringsperioden som innholder DIA Ikke krav om sammenlignbare tall dersom implementerer før 1.1.12 42

43 © 2009 KPMG AS, a Norwegian member firm of KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 43 Kontaktdetaljer: The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Peggy Torgersen Berner KPMG 4063 9038 Peggy.Berner@kpmg.no www.kpmg.no Arne Dyrkorn KPMG 4063 9093 Arne.Dyrkorn@kpmg.no www.kpmg.no Geir Moen KPMG 4063 9213 Geir.Moen@kpmg.no www.kpmg.no Jan Aastveit KPMG 4063 9339 Jan.Aastveit@kpmg.no www.kpmg.no


Laste ned ppt "KPMGs Fagavdeling Revisjon og Regnskap AUDIT IFRS Årsoppdatering 2009 Peggy Torgersen Berner, Arne Dyrkorn, Geir Moen, Jan Aastveit."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google