Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerorientering Hvilken rolle kan kommunikasjonsfolk spille? Oslo, 15.05.08 Seniorrådgiver Sissel C. Motzfeldt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerorientering Hvilken rolle kan kommunikasjonsfolk spille? Oslo, 15.05.08 Seniorrådgiver Sissel C. Motzfeldt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerorientering Hvilken rolle kan kommunikasjonsfolk spille? Oslo, 15.05.08 Seniorrådgiver Sissel C. Motzfeldt

2

3 Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til to hovedformål Å få til et godt forhold mellom virksomheten og medarbeiderne og virksomheten og omverdenen (basert på gjensidighet) Å påvirke medarbeiderne og omverden (basert på at mottakeren endrer seg)

4 Føringer for brukerretting på kommunikasjonsområdet Dagens statlige informasjonspolitikk Kommunikasjonsprinsippet Aktivprinsippet Helhetsprinsippet (+ leder- og linjeprinsippene) Fremtidige statlige kommunikasjonspolitikk Informasjonen skal nå fram til alle Mer medvirkning Større grad av åpenhet

5 Vi skal kommunisere om en sak: Strategisk kommunikasjonsplanlegging i ti trinn 1.Definering av brukergrupper 2.Analyse og undersøkelse av valgte brukergrupper 3.Definering av kommunikasjonsutfordringer 4.Overordnet kommunikasjonsmål 5.Valg av satsingsområder 6.Mål for hver målgruppe/hvert satsingsområde 7.Ressurser og ambisjonsnivå 8.Strategien vedtas 9.Kommunikasjonsplaner 10.Strategien evalueres

6 Brukergrupper velges!

7 To verktøy i analysefasen Kommunikasjonskartet - vi identifiserer aktuelle grupper Relasjonsanalyse – vi prioriterer blant gruppene

8 To typer kommunikasjonskart Overordnet kart –for hele, eller deler av virksomheten –identifiserer alle aktørene virksomheten har en relasjon til Kart for enkeltsaker –konkret sak eller prosjekt –hvem kommuniserer vi med i denne saken eller prosjektet?

9 Hvorfor kommunikasjonskart? Skape en bevissthet om omverdenen Grunnlag for koordinert og helhetlig informasjon og kommunikasjon fra virksomheten Grunnlag for å vurdere hvem som bør informeres eller kommuniseres med om en spesiell sak Grunnlag for å vurdere selve relasjonene med de ulike aktørene Grunnlag for å prioritere målgrupper

10 Kommunikasjons- utfordrere / medspillere Formelt involverte Virksomhet/sak Formelle rammesettere, interne og eksterne De som har faglig kunnskap Videreformidlere Virksomheten selv Konkurrenter om saken Andre etater med tilgrensende eller samme saksområde Potensielle interessenter Sluttbrukere, de som saken/virksomheten er til for Underliggende etater De som leverer faglig kunnskap Kommunikasjonskart

11 Et utbyggingsprosjekt Oslo Formelle rammesettere, interne/eksterne Stortinget, Samferdselskomiteen, Regjeringen, SD, MD, Vegdirektoratet, Oslo kommune, Riksantikvaren, Kystdirektoratet, DSB, EU/EØS De som har faglig kunnskap Entreprenører, konsulenter, DSB, TØI, NAF, NLF, Fylkesmannen, Arkitektforeningen, OS, SL, Miljøetaten, miljøorg., Byantikvaren, Oslo elveforum, rikssynsere Videreformidlere Vegvesenet, samarbeidspartnere i BU, VTS, mediene, Statsbygg, trafikkopplæringsentre, NAF, NLF, miljøfora, utbyggere, entreprenører, fagmiljøer, PBE Virksomheten selv StorOslo distrikt (alle seksjoner og staber), SVRØ - ledelse og stab, inkl. NTP- og kollektiv/storby-grupper, VTS Konkurrenter om saken Statsbygg, politikere i Oslo og Akershus, BU, BI, miljøorganisasjoner, utviklere av konkurrerende områder, entreprenører, Andre virksomheter med samme eller tilgrensende saksområde Oslo kommune v/Samferdselsetaten, Jernbaneverket, BU (HavEiendom), Statsbygg, Oslo havnevesen, Oslo Sporveier, SL, andre utbyggere Potensielle interessenter Beboere og velforeninger i nærområdet, bydelsadm. Fjordbyktr., SL, kunstnere, næringsdrivende, grunneiere og leietakere, mediene, Jernbaneverket, andre regioner, miljøorganisasjoner, Oslo kommune, Havnevesenet Sluttbrukere, de som saken eller virksomheten er til for: Primærgruppene: Trafikantene (kollektiv, gående, syklende, bilistene, varetransport, tungtrafikk) Sekundærgruppene: Oslo-borgerne, eiendomsutbyggere, byutviklere (stat og kommune), kultur, næring Underliggende etater Kommunikasjons- utfordrere/medspillere Formelt involverte De som leverer faglig kunnskap Samferdselsetaten, Jernbaneverket, miljømyndighetene, Kystdirektoratet, DSB, redningsetatene, konsulenter og entreprenører, universitets- og forskningsmiljøer, fagmiljøer og interessegrupper

12 Relasjonsanalyse Kvalitet Viktighet Kan bli bedre God nok Liten Stor Fortsette som nåMå prioriteres Må overvåkesNedprioriteres

13 Kjenner vi brukergruppene? Hva trenger vi å kartlegge? Egenskaper ved mottaker Holdninger Kunnskap Atferd Grad av involvering og motivasjon Mulighet og evner til å bearbeide informasjon Vet at de er berørt? Informasjonspreferanser Kanaler Språk Nettverk Budskap Egenskaper ved avsender Tillit Omdømme Erfaring

14 Budskapsutforming – to veier til mål Sentral vei  taler til fornuften  forutsetter mottakere som er interessert i budskapet  forutsetter evne og vilje til hos mottakerne til å bearbeide budskapet Perifer vei  spiller på følelsene  avhengig av å fange oppmerksomhet  egnet overfor målgrupper som i utgangspunktet ikke er spesielt interessert i saken

15 Aktuelle faktorer ved kanalvalg Rekkevidde  Hvor mange vil vi treffe gjennom kanalen? Frekvens  Hvor ofte vil vi treffe dem? Gjennomslagskraft  Er kanalen egnet til å skape oppmerksomhet, formidle kunnskap, påvirke holdninger osv? Selektivitet  Treffer vi bare de vi ønsker å nå, eller også andre? Raskhet  Treffer vi dem så raskt som det er behov for? Tidspunkt  Treffer vi dem akkurat når det er ønskelig?

16 Noen kartleggingsverktøy –Samtale med nøkkelpersoner – internt og eksternt –Fokusgruppe –E-postundersøkelse –Brukerråd, brukerpaneler, brukergrupper osv. –Stemningsrapport –Observasjon –Registrere innkomne spørsmål/reaksjoner via Internett, førstelinje Sporadisk, jevnlig eller knyttet til spesielle tiltak

17 God brukerorientert kommunikasjonsarbeid fører til: Mer målrettet kommunikasjonsvirksomhet Mer fornøyde brukere Bedre omdømme for etaten Kommer konflikter i forkjøpet En etat i utvikling Mer formåls- og kostnadseffektive infotiltak


Laste ned ppt "Brukerorientering Hvilken rolle kan kommunikasjonsfolk spille? Oslo, 15.05.08 Seniorrådgiver Sissel C. Motzfeldt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google