Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt
Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

2 Utgangspunkt Demografi Livsstil og kroniske sykdommer
Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Demografi Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager Diabetes/fedme Kols, hjerte/kar Livsstil og kroniske sykdommer Samhandlingsreformen Tidlig innsats og rehabiliterende tankegang Ny organisering og tankesett Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

3 Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning av antall eldre
Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning av antall eldre. Antall eldre over 80 år øker fra i 2010 til nesten i 2030, og over i 2050. Forskere ved SINTEF Stein Ø. Petersen som sammen med kollega Asmund Myrbostad I 2016 feirer det rekordstore 1946-kullet sine 70-årsdager. Aftenposten 5. apr. 2017

4 Hva handler hverdagsrehabilitering om ?
Agderposten Hafrsfjord budstikke Stavanger Aftenblad Bodø Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

5 Hverdagsrehabilitering – et paradigmeskifte
Fra Hva er problemet du trenger hjelp til? Lengst mulig i eget hjem Til Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Lengst mulig aktiv i eget liv Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

6 Samarbeidsprosjekt om hverdagsrehabilitering
Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Fysioterapeutforbund Kommunesektorens organisasjon(KS) Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

7 Prosjektarbeidet Begrepsavklaring Hverdagsmestring som tankesett
Hverdagsrehabilitering som arbeidsform Suksesskriterier Prosjektfase 1(2012): Rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Utvikle informasjonsmateriell Stimulere til nettverksbygging Kompetanseoppbygging Prosjektfase 2 (2013): Informasjon Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

8 Elementer i hverdagsrehabilitering
Hva er viktige aktiviteter i livet nå? Mestre hverdagen i eget hjem Hverdagsmestring Forebygge nye eller ytterligere funksjonsfall Tidlig intervensjon Forebygging Tidsavgrensede, planlagte prosesser med mål Tverrfaglig samarbeid Rehabilitering Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

9 Nytt fokus og tenkesett
Fra Sen innsats Sykdom Informasjon Passivisering Hjemmehjelp Til Tidlig intervensjon Helseperspektiv Motivasjon Aktivisering Hjemmetrening Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

10 Hverdagsmestring som tankesett
Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

11 Spesialisert rehabilitering
Brukere med behov for spesialisert rehabilitering i sykehus. F.eks etter akutte skader/ sykdommer Rehabilitering i institusjon, kommune Brukere med behov for rehabiliteringstjenester der dette ikke kan ivaretas i hjemmet. F.eks stort hjelpebehov, behov for høy intensitet, medisinske komplikasjoner Rehabilitering i hjemmet. Rehabiliteringsteam Brukere med behov for spesifikk tverrfaglig rehabilitering Hverdagsrehabilitering Nye brukere i hjemmetjenesten Brukere med endret funksjon Brukere utskrevet fra sykehus Helsefremming og hverdagsmestring som grunnlag for alle tjenester Alle brukere / mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester Pyramiden skal skissere forholdet mellom antall brukere og hvilke rehabiliteringstjenester som benyttes. Helsefremmingsplanen 2013, Kristiansand kommune

12 Hverdagsrehabilitering som arbeidsform – ulike modeller
Hemrehabilitering: Vardagsrehabilitering Specifik rehabilitering Sverige Fredericiamodellen Ytes i borgerens hjem Fysio- og ergoterapeuter er «motor» hjemmetjenesten Danmark Mange kommuner starter opp, ulike modeller Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere er «motor» Norge Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

13 Arbeidsform Målgruppe Tverrfaglige arbeidsteam
Definere inklusjonskriterier Målgruppe Felles faglig ledelse Fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og andre Kunnskap og forståelse for hverandres kompetanse Tverrfaglige arbeidsteam Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

14 Arbeidsform fortsettes
Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Tidlig intervensjon Tverrfaglig Kartlegging Hverdagsmestring i brukerens hjem Tiltak Tverrfaglig dokumentasjon av resultater Dokumentasjon og evaluering Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

15 Tverrfaglige team: sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut
Fellesoppgaver: Vurderer rehabiliteringspotensiale og utarbeider mål og plan Kartlegger fysiske, psykiske og sosiale ressurser Leder og koordinerer rehabiliteringsforløp Veiledning og instruksjon av andre faggrupper Oppfølgning, effektmåling og justering av mål og tiltak Dokumentasjon, beskrivelse og evaluering av brukerforløp Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

16 Fagspesifikke oppgaver
Kartlegger brukers aktivitetsønsker (COPM) og ADL-funksjon Utfører aktivitetsanalyser Tilrettelegge og igangsetter trening av hverdagsaktiviteter Vurderer og følger opp behovet for tilrettelegginger Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende Ergoterapeut Kartlegger brukerens bevegelsesfunksjon og hvordan det påvirker hverdagsaktiviteter Vurderer behovet for bevegelseshjelpemidler, og instruksjon i bruken Igangsetter individuelt tilpasset trening for å bedre brukers forutsetninger og nå de oppsatte målene. Fysioterapeut Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

17 Fagspesifikke oppgaver
Assisterer til mestring av eget liv og bidrar til trygghet, tillitt og velvære Ivaretar grunnleggende behov og håndterer komplekse medisinske tilfeller Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende Opprettholde best mulig helse og velvære Sykepleier med rehabiliteringskompetanse Jobber under veiledning av ergo, fysio og/eller sykepleier Arbeider rehabiliterende med fokus på hjelp til selvhjelp Motiverer brukere til at ta del i trening Medvirker til dokumentasjon av trening og funksjonsendring Andre i hjemmetjenesten (eks helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjemmehjelper) Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

18 Prosjektets anbefalte suksesskriterier
Støttes politisk og administrativt Basert på erkjente lokale behov Budsjett og ressurser tilstrekkelig Tid til planlegging og informasjonsarbeid Klare mål som støttes av kommuneledelsen Profesjoner med rehabiliteringskompetanse Tydelig faglig ledelse Endringsvilje Plan for kompetanseoppbygging Kultur for kunnskapsbasert praksis Tilstrekkelig og riktig kompetanse Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

19 Prosjektets anbefalte suksesskriterier
Tverrfaglige team Arbeids- og ansvarsfordeling mellom ulike yrkesgrupper Felles fysiske møteplasser Tverrfaglig forpliktende Tverrfaglig kartlegging med utgangspunkt i: Hva er viktig for brukeren nå? Individuell tiltaksplan Behovsstyrte tiltak Utgangspunkt i innbyggers ønsker og mål Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

20 Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
Les mer….. Nettsider https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/899291/Nytt-fra-Prosjekt-Hverdagsrehabilitering Egen gruppe på Facebook: Hverdagsrehabilitering Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

21 Lykke til med arbeidet med hverdagsrehabilitering!
Prosjektgruppe: Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Lise Færevaag, Norsk Sykepleierforbund Hege Butli, Norsk Sykepleierforbund Randi Granbo, Norsk Fysioterapeutforbund Eline Rygh, Norsk Fysioterapeutforbund Lykke til med arbeidet med hverdagsrehabilitering! Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google