Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

2 Utgangspunkt Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Demografi Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager Diabetes/fedme Kols, hjerte/kar Livsstil og kroniske sykdommer Samhandlingsreformen Tidlig innsats og rehabiliterende tankegang Ny organisering og tankesett Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

3 17. aug. 2014 Aftenposten 02.10.09 3

4 Hva handler hverdagsrehabilitering om ? Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Stavanger Aftenblad Bodø Agderposten Hafrsfjord budstikke

5 Hverdagsrehabilitering – et paradigmeskifte Fra Hva er problemet du trenger hjelp til? Lengst mulig i eget hjem Til Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Lengst mulig aktiv i eget liv Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

6 Samarbeidsprosjekt om hverdagsrehabilitering Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Fysioterapeutforbund Kommunesektorens organisasjon(KS) Styringsgruppe Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Fysioterapeutforbund Prosjektgruppe Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

7 Prosjektarbeidet Begrepsavklaring Hverdagsmestring som tankesett Hverdagsrehabilitering som arbeidsform Suksesskriterier Prosjektfase 1(2012): Rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Utvikle informasjonsmateriell Stimulere til nettverksbygging Kompetanseoppbygging Prosjektfase 2 (2013): Informasjon Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

8 Elementer i hverdagsrehabilitering Hva er viktige aktiviteter i livet nå? Mestre hverdagen i eget hjem Hverdagsmestring Forebygge nye eller ytterligere funksjonsfall Tidlig intervensjon Forebygging Tidsavgrensede, planlagte prosesser med mål Tverrfaglig samarbeid Rehabilitering Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

9 Nytt fokus og tenkesett Fra Sen innsats Sykdom Informasjon Passivisering Hjemmehjelp Til Tidlig intervensjon Helseperspektiv Motivasjon Aktivisering Hjemmetrening Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

10 Hverdagsmestring som tankesett Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

11 Brukere med behov for spesialisert rehabilitering i sykehus. F.eks etter akutte skader/ sykdommer Spesialisert rehabilitering Brukere med behov for rehabiliteringstjenester der dette ikke kan ivaretas i hjemmet. F.eks stort hjelpebehov, behov for høy intensitet, medisinske komplikasjoner Rehabilitering i institusjon, kommune Brukere med behov for spesifikk tverrfaglig rehabilitering Rehabilitering i hjemmet. Rehabiliteringsteam Nye brukere i hjemmetjenesten Brukere med endret funksjon Brukere utskrevet fra sykehus Hverdagsrehabilitering Alle brukere / mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester Helsefremming og hverdagsmestring som grunnlag for alle tjenester Pyramiden skal skissere forholdet mellom antall brukere og hvilke rehabiliteringstjenester som benyttes. Helsefremmingsplanen 2013, Kristiansand kommune

12 Hverdagsrehabilitering som arbeidsform – ulike modeller Hemrehabilitering: Vardagsrehabilitering Specifik rehabilitering Sverige Fredericiamodellen Ytes i borgerens hjem Fysio- og ergoterapeuter er «motor» hjemmetjenesten Danmark Mange kommuner starter opp, ulike modeller Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere er «motor» Norge Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

13 Arbeidsform Definere inklusjonskriterier Målgruppe Felles faglig ledelse Fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og andre Kunnskap og forståelse for hverandres kompetanse Tverrfaglige arbeidsteam Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

14 Arbeidsform fortsettes Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Tidlig intervensjon Tverrfaglig Kartlegging Hverdagsmestring i brukerens hjem Tiltak Tverrfaglig dokumentasjon av resultater Dokumentasjon og evaluering Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

15 Tverrfaglige team: sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut Fellesoppgaver: Vurderer rehabiliteringspotensiale og utarbeider mål og plan Kartlegger fysiske, psykiske og sosiale ressurser Leder og koordinerer rehabiliteringsforløp Veiledning og instruksjon av andre faggrupper Oppfølgning, effektmåling og justering av mål og tiltak Dokumentasjon, beskrivelse og evaluering av brukerforløp Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

16 Fagspesifikke oppgaver Kartlegger brukers aktivitetsønsker (COPM) og ADL-funksjon Utfører aktivitetsanalyser Tilrettelegge og igangsetter trening av hverdagsaktiviteter Vurderer og følger opp behovet for tilrettelegginger Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende Ergoterapeut Kartlegger brukerens bevegelsesfunksjon og hvordan det påvirker hverdagsaktiviteter Vurderer behovet for bevegelseshjelpemidler, og instruksjon i bruken Igangsetter individuelt tilpasset trening for å bedre brukers forutsetninger og nå de oppsatte målene. Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende Fysioterapeut Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

17 Fagspesifikke oppgaver Assisterer til mestring av eget liv og bidrar til trygghet, tillitt og velvære Ivaretar grunnleggende behov og håndterer komplekse medisinske tilfeller Bidrar til innsikt og mestring av egen situasjon hos borger og pårørende Opprettholde best mulig helse og velvære Sykepleier med rehabiliteringskompetanse Jobber under veiledning av ergo, fysio og/eller sykepleier Arbeider rehabiliterende med fokus på hjelp til selvhjelp Motiverer brukere til at ta del i trening Medvirker til dokumentasjon av trening og funksjonsendring Andre i hjemmetjenesten (eks helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjemmehjelper) Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

18 Prosjektets anbefalte suksesskriterier Støttes politisk og administrativt Basert på erkjente lokale behov Budsjett og ressurser tilstrekkelig Tid til planlegging og informasjonsarbeid Klare mål som støttes av kommuneledelsen Profesjoner med rehabiliteringskompetanse Tydelig faglig ledelse Endringsvilje Plan for kompetanseoppbygging Kultur for kunnskapsbasert praksis Tilstrekkelig og riktig kompetanse Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

19 Prosjektets anbefalte suksesskriterier Tverrfaglige team Arbeids- og ansvarsfordeling mellom ulike yrkesgrupper Felles fysiske møteplasser Tverrfaglig forpliktende Tverrfaglig kartlegging med utgangspunkt i: Hva er viktig for brukeren nå? Individuell tiltaksplan Behovsstyrte tiltak Utgangspunkt i innbyggers ønsker og mål Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

20 Les mer….. Nettsider http://www.netf.no/Ergoterapeutene/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering http://www.fysio.no/nff/Fysio/FAG/Samhandlingsreformen https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/899291/Nytt-fra-Prosjekt- Hverdagsrehabilitering http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/Innovasjon/Tilbake-i-eget-liv/ Egen gruppe på Facebook: Hverdagsrehabilitering Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

21 Prosjektgruppe : Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Lise Færevaag, Norsk Sykepleierforbund Hege Butli, Norsk Sykepleierforbund Randi Granbo, Norsk Fysioterapeutforbund Eline Rygh, Norsk Fysioterapeutforbund Lykke til med arbeidet med hverdagsrehabilitering! Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google