Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitetsreformen møter virkeligheten – pedagogiske endringer, studiefrafall og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitetsreformen møter virkeligheten – pedagogiske endringer, studiefrafall og."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitetsreformen møter virkeligheten – pedagogiske endringer, studiefrafall og studiestabilitet Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

2 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Utgangspunkt – ”studentene skal lykkes” Virkemiddel:  Fastere programstruktur  Mer oppfølging  Bedre studiefinansiering  Lærestedene får betalt per studiepoeng/kandidat Raskere gjennomstrømning  Mindre frafall  Lavere andel som er forsinket  Studentene bruker mer tid på studiene Økt læringsutbytte?

3 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Problemstillinger Pedagogiske endringer Endringer i førsteårsfrafallet Endringer i studiepoengsproduksjon Endringer i forsinkelse Endringer i tidsbruk på studier Karakterer og strykprosent

4 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Datamateriale Personalsurvey om holdninger til Kvalitetsreformen, utvalg ansatte ved universiteter og høgskoler gjennomført i begynnelsen av 2005, svarprosent: 60,3% Data fra SSBs levekårsundersøkelse blant studenter, gjennomført våren 1998 og 2005. Representativt utvalg studenter på alle nivå. Førsteårsfrafall: registerdata fra SSB. Uttrekk basert på definisjonen Nye studenter (førstegangsregistrert i høyere utdanning) høsten 1999 respektive høsten 2003. Kun studenter på lavere grad. Stud.mag.-undersøkelsen, årlig undersøkelse om studenttilfredshet ved ulike fag/programmer. DBH: data på studiepoengsproduksjon Karakterer: data fra LIST (LedelsesInformasjon og STatistikk). Database utviklet av USIT, Universitetet i Oslo. Studieadministrativt system utviklet for læresteder.

5 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitetsreformen som en effektivitetsreform UNIVERSITETHØGSKOLERTOTALT Kvalitetsreformen vil bidra til å øke produksjonen av studiepoeng 79 Kvalitetsreformen vil medføre mer bruk av tid på undervisning og mindre tid til forskning 937586 Kvalitetsreformen er primært en effektiviserings- og styringsmotivert reform 837781 Kvalitetsreformen er primært en pedagogisk motivert reform 323433 Kvalitetsreformen vil bidra til å senke nivået på høyere utdanning i Norge 585155 Andel som sier seg sterkt enig eller enig i følgende påstander (N=1983)

6 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Pedagogiske endringer Halvparten av de spurte har endret undervisningen sin. UniversiteterHøgskolerTotalt Ja, store endringer 181015 Ja, middels store endringer 393839 Nei, små endringer 354539 Nei, ingen endringer 978 N=100 12126671879 Har innføringen av kvalitetsreformen medført endringer i din undervisning?

7 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Endringer i undervisning, universitetsfag

8 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Endringer i undervisning, høgskolefag

9 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Type endring i undervisningen UniversitetHøyskoleTotalt (N) Skriftlig tilbakemelding til studentene 687771 (682) Veiledning607966 (643) Eksamensarbeid645361 (591) Seminarundervisning472440 (364) Forelesninger161014 (134) På hvilke områder har undervisningen endret seg? Andel som svarer klart mer enn tidligere.

10 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Endring i eksamensordninger, universitetsfag

11 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Endring i eksamensordninger, høgskolefag

12 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Hva har endret seg mest når det gjelder eksamensordning? UniversitetHøyskoleTotaltN Flere mindre prøver underveis i studiet 362432365 Mappevurdering i stedet for en større avsluttende eksamen 131915 239 Mappevurdering kombinert med en større avsluttende eksamen 162821239 Prosjektoppgaver kombinert med en større avsluttende eksamen 1099108 Prosjektoppgaver i stedet for en større avsluttende eksamen 44448 Færre større prøver 95783 Diverse annet 121112131 Sum 100 1150

13 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Store pedagogiske endringer Kvalitetsreformen har ført til større endringer enn en kunne ha forventet ut fra internasjonal forskning. Sentrale pedagogiske endringer etter KR  Mer tilbakemelding og oppfølging  Mer obligatorisk skriving  Større variasjon i vurderingsformene Mulige uintenderte effekter  Overbelastning som fører til minimumsstrategier  Nedprioritering av ikke-obligatorisk arbeid  Mindre lesing av pensum  Overbelastning for de vitenskapelig ansatte, mer undervisnings- og vurderingsarbeid

14 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Endringer i studentmassen En noe mindre andel av studentene studerer ved et universitet, det er en litt større andel som er student ved en privat høgskole, ellers stabilitet. Studentene har i gjennomsnitt blitt eldre, gjennomsnittsalderen blant nye studenter i 2003 er 24,3 år, mens den var 23,1 år i 1999. Større andel deltidsstudenter, først og fremst ved de statlige høgskolene. Større andel har arbeid ved siden av studiene. I 1999 hadde over halvparten ikke arbeid, i 2003 er det 36 prosent som ikke har arbeid. Studentene har høyere inntekt i 2003, sammenlignet med 1999.

15 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsatt er ved samme lærested etter første studieår, etter lærested de begynte ved

16 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som har sluttet i høyere utdanning etter første studieår, etter lærested de begynte ved

17 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsetter ved et universitet etter første studieår, etter universitet de begynte ved Endring: 10 %- poeng

18 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som fortsetter ved samme universitet etter første studieår etter universitet de begynte ved Endring: 15 %- poeng

19 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som har sluttet i høyere utdanning etter første studieår, etter universitet de begynte ved

20 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Mobilitet mellom universitetene, andel som bytter til et annet universitet, etter universitet de begynte ved

21 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel studenter i frie fag som slutter i utdanning etter første studieår, etter universitet de begynte ved

22 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som er i samme utdanning etter et år, etter høgskoleutdanning

23 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter sosial bakgrunn * Sannsynligheten er beregnet for kvinnelige universitetsstudenter, som er 19 år, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har en årsinntekt på mindre enn kr 50 000 og som ikke er i arbeid.

24 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Beregnet sannsynlighet* for å slutte etter et år, etter alder *Sannsynligheten er beregnet for kvinnelige universitetsstudenter, som har norsk bakgrunn, som kommer fra et annet fylke enn lærestedet, som har foreldre med grunnskoleutdanning, og som ikke er i arbeid og som har inntekt inntil kr 50 000.

25 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Studiepoengsproduksjon, DBH-data

26 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Endringer i studieintensitet og studienivå studenten sikter på Noe større andel heltidsstudenter som ønsker lang utdanning Nedgang i andel deltidsstudenter på lavere grad ved universitetene, økning i andel ved statlige høgskoler. Annen type deltidsstudenter etter kvalitetsreformen? HeltidsstudentDeltidsstudent 1998200519982005 Inntil 2,5 års studier4,37,711,929,2 3-4 års studier50,442,545,737,0 Mer enn 4 års studier45,349,842,433,8 N=10022571956243305

27 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel som følger normert studieprogresjon Liten økning i andel som følger normert studieprogresjon etter Kvalitetsreformen ved universiteter og statlige høgskoler. Nedgang i andel som følger normert studieprogresjon ved vitenskapelige høgskoler kommer av at en like stor andel (45 prosent) sier at de tar mer enn 30 sp/semester.

28 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Forsinkelse, SSBs levekårsdata Ingen endring i andel forsinkede heltidsstudenter Nedgang i andel som er forsinket bland deltidsstudenter – sannsynligvis mer enn effekt av at det er en annen type deltidsstudenter etter Kvalitetsreformen. Ingen forskjell i andel forsinkede blant de som har arbeid og de som ikke har arbeid. Effektene av endringer i andel som er forsinket vil kunne komme senere, når alle de som var forsinket før reformen ble innført er ferdige med studiene.

29 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tidsbruk til studier før og etter reformen, timer (stud.mag.-data) Nedgang i tid brukt på undervisning gir noe økning, men ikke tilsvarende økning i tid brukt på selvstudier.

30 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid brukt på studier (SSBs levekårsdata) 1998UndervisningSelvstudierGrupperTotalt Universitet, lavere grad 10,614,41,426,9 Universitet, høyere grad 10,616,81,430,5 Vitenskapelig høgskole 16,913,11,832,9 Statlig høgskole 18,59,61,629,8 Alle 15,911,61,529,6 2005UndervisningSelvstudierGrupperTotalt Universitet, lavere grad 9,716,31,627,7 Universitet, høyere grad 10,517,71,532,0 Vitenskapelig høgskole 14,216,52,233,9 Statlig høgskole 15,011,91,729,3 Privat høyskole 14,211,71,728,1 Alle 13,113,81,729,5

31 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Andel selvstudier av total studietid 19982005 Universitet, lavere grad0,540,59 Universitet, høyere grad0,55 Vitenskapelig høgskole0,400,49 Statlig høgskole0,320,41 Økning for alle grupper unntatt høyere grads studenter ved universitetet. Inneholder begrepet selvstudier det samme i dag som det gjorde før reformen? Mulig at selvstudiene har endret karakter, fra selvstendig lesing til mer arbeid i gruppe og oppgaveløsing og –innlevering.

32 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Tid brukt på arbeid blant studenter Studenter ved statlige høgskoler bruker mer tid på arbeid etter kvalitetsreformen. Arbeid ved siden av studiene inntil 10 timer per uke har ingen påvirkning på tiden brukt på studier. Det er like stor andel forsinkede blant de som har arbeid og de som ikke har arbeid. Over halvparten av de som jobber ved siden av studiene sier at jobben er svært eller noe relevant. Arbeidsmengden er størst blant de som har relevant jobb. Studenter ved statlige høgskoler som har relevant jobb arbeider 21 timer per uke i gjennomsnitt, sammenlignet med 12 timer for de som irrelevant arbeid.

33 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterer Karakterer måler både innsats og kvalitet på studentens prestasjon (studentens kunnskapsnivå og faglige dyktighet), men samtidig måles også evner og talent. A-E skalaen har vært i bruk siden høsten 2003, men noen fag innførte den tidligere (bla juss). Stabilitet i bruken av skalaen over tid, men…  Det er fagforskjeller, ulike bruk av skalaen i ulike fag  Forskjeller mellom læresteder i bruk av skalaen innen samme fag

34 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterfordeling A-F ved universiteter og høgskoler, lavere grad

35 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterfordeling A-F ved høgskoler 2004/05, etter studium

36 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterfordeling A-F ved universiteter 2004/05, etter studium lavere grad

37 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Karakterfordeling A-F ved universiteter 2004/05, etter studium høyere grad

38 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Strykprosent Nedgang i strykprosent de siste par årene, som begynte før Kvalitetsreformen. I mange fag har strykprosenten stabilisert seg etter reformen. Fagforskjeller, det er ikke nedgang i alle fag.  Eks: nedgang i strykprosent på HF og SV, men ikke på mat-nat ved universitetene. Strykprosent som mål på kvalitet i utdanning:  Høy strykprosent kan innebære at sensorer setter høye krav, bare de flinke består og det er høy kvalitet på utdanningen.  Men høy strykprosent kan også være en effekt av dårlig undervisning, det vil si lav kvalitet på utdanningen. Mange ulike forhold som påvirker både karakterer og strykprosent – inntakskvalitet, tidsbruk, læringsmiljø

39 NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppsummering Ser i liten grad endringer ennå:  Førsteårsfrafallet er like høyt som tidligere.  Fortsatt like mange som er forsinket blant heltidsstudentene.  Totaltiden studentene bruker på studiene har ikke endret seg. Noen positive trekk:  Studentene får mer oppfølging og tilbakemelding  Økning i studiepoengsproduksjonen  Større andel følger normert studieprogresjon  Mer tid brukt på selvstudier Vanskelig å si noe om effekter i læringsutbytte. Mulig at det ennå er for tidlig å se effekter av reformen på gjennomstrømning.


Laste ned ppt "Www.nifustep.no NIFU STEP studier av innovasjon, forskning og utdanning Kvalitetsreformen møter virkeligheten – pedagogiske endringer, studiefrafall og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google