Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2002. Avdeling for ingeniørutdanning Datalinja 3DA/3DB Sven Olai Høyland (utgpkt: opplegg av K.O. Nummedal)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2002. Avdeling for ingeniørutdanning Datalinja 3DA/3DB Sven Olai Høyland (utgpkt: opplegg av K.O. Nummedal)"— Utskrift av presentasjonen:

1 17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2002. Avdeling for ingeniørutdanning Datalinja 3DA/3DB Sven Olai Høyland (utgpkt: opplegg av K.O. Nummedal)

2 17.08.2014 Formelle krav u 32 vektal frå dei to første studieåra (eigentleg etter kontinuasjon hausten 2001, men det vil vere tilstrekkeleg etter sensur i januar) u Mulig å søke dekan om dispensasjon via studieleiar. u Frist tirsdag 15. januar u Ved særlege forhold har studentar fått ta prosjekt om hausten

3 17.08.2014 Fagside u Er laga ei side under www.hib.no/ai/data/fag www.hib.no/ai/data u Her blir info lagt ut u Spesielt blir lagt ut ein mal på fagsida for korleis sluttrapporten kan byggjast opp

4 17.08.2014 Gruppeinndeling/val av oppgåver u Vi ønskjer at 2 (3) studentar jobbar i lag u Gruppeinndeling skal vere ferdig 18. januar u Det blir trekt ei rekkefølgje som viser korleis gruppene får velje blant opp- gåvene som er levert til seksjonen u Val av oppgåver

5 17.08.2014 Plan for januar  15. januar: Orientering, oversikt over innkomne oppgåver (Sven Olai Høyland) u 18. januar: Innlevering av grupperegistrering og eigne oppgåver  22. januar: Presentasjon av enkelte oppgåver, offentleggjering av valrekkefølgje for gruppene  25. januar:Innlevering av prioriterte ønskje frå gruppene u 29. januar: Val av oppgåver

6 17.08.2014 Fellesaktivitetar i april u 11. og 18. april: Orientering om forprosjekt. Rapportskriving og prosjektarbeid. u 24. – 26. april: Presentasjonar av forprosjekt

7 17.08.2014 Kvar gruppe vil få ein kontaktperson ved HiB u Denne har ansvar for : u Motta og registrere delrapportar og hovudrapport. u Diskutere rapportane og aktuelle problem med gruppa og med kontaktperson hos brukar. u Halde kontakt med hovudprosjekt- koordinator. u Evaluere hovudprosjektet.

8 17.08.2014 Tidsfristar u 1. mars : Formelt møte med oppdragsgjevar der også kontaktperson ved HiB er med. Møtereferat skal leverast begge. u 23. mai: Levere statusrapport u 14. juni: Innlevering av rapport u 10. - 14. juni: Munnleg presentasjon

9 17.08.2014 Munnlege presentasjonar u Gruppene skal presentere munnleg for klassen forprosjekt (firma, spesifisering av oppgåve, utstyr og metodar, arbeids-og framdriftsplan etc.) u Presentasjon av sluttrapport

10 17.08.2014 Skriftleg dokumentasjon u Kravspesifikasjon u Tidsplan u Statusrapportar u Sluttrapport u web-side med kort og enkel info om gruppa, oppgåva, framdrift etc. u De finn ein god del på fagsida frå i fjor, men det bør bli ein del betre i år.

11 17.08.2014 Kravspesifikasjon u Bakgrunn for oppgåva u Grov beskrivelse u Brukarar / grensesnitt mot brukar u Utstyr og programvare som skal nyttast u Forbindelse til andre system

12 17.08.2014 Tidsplan u Oppdeling i delprosjekt og aktivitetar u Bemanning u Milepælplan u Opplæring av brukarar

13 17.08.2014 Rapportskriving u Kårdal og Butenschøn: ” Om oppsett og utforming av rapporter, hovedoppgaver og lignende” (1997).

14 17.08.2014 Sluttrapporten u Kva skal rapporten innehalde? u Omslag (informasjon, blikkfang) u Tittelblad (nøyaktig informasjon, kort sammandrag av hovudpoeng (maks 1/4 side)). Dette er eit standardskjema som blir lagt ut på nettet. u Forord (hensikten med rapporten, målgruppe, personar, bedrifter) u Innhaldsliste (overskriftene i rapporten, sidetal) u Sammandrag(problemstillingen, arbeidet som er gjort for å løyse problemet, kva konklusjonar ein er komen fram til) u Innleiing (nærare problempresiseringar, føresetnader for prosjektet, risikofaktorar og korleis hovudkapitla er disponerte) u Hovudkapitla u Hovudkonklusjon u Litteraturliste (forfattar, tittel, forlag, utgjevarstadstad og år) u (Stikkordsliste) u Eventuelle vedlegg

15 17.08.2014 Avslutning u Innlevering av sluttrapport: 14. juni. u Munnleg presentasjon 10. - 14. juni (hovudpunkt i prosjektet, resultat, evaluering av arbeidet i gruppa etc.) om lag 40 min per gruppe

16 17.08.2014 Evaluering u Prosjektrapporten og eventuelt ferdige programsystem med dokumentasjon/ brukarrettleiing blir vurdert av ekstern sensor og kontaktperson ved høg- skolen. u Munnleg presentasjon av hovudprosjektet og resultatet. u Karakter bestått / ikkje bestått.


Laste ned ppt "17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2002. Avdeling for ingeniørutdanning Datalinja 3DA/3DB Sven Olai Høyland (utgpkt: opplegg av K.O. Nummedal)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google