Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no FORSKNINGSPOLITIKK Norges samlede forskningsinnsats skal innen 2010 utgjøre 3 % av BNP Grunnforskningen skal være fri og uavhengig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no FORSKNINGSPOLITIKK Norges samlede forskningsinnsats skal innen 2010 utgjøre 3 % av BNP Grunnforskningen skal være fri og uavhengig."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.forskerforbundet.no FORSKNINGSPOLITIKK Norges samlede forskningsinnsats skal innen 2010 utgjøre 3 % av BNP Grunnforskningen skal være fri og uavhengig Både offentlige og private investeringer i forskning må økes vesentlig Norsk forskning skal holde høy internasjonal standard De best kvalifiserte og motiverte kandidatene rekrutteres til sektoren

2 www.forskerforbundet.no Høyere utdanning Det offentliges ansvar for finansiering av høyere utdanning videreføres og utdanningstilbudet opprettholdes Høyere utdanning skal ha høy internasjonal kvalitet på utdanningstilbudene og utdannede kandidater Undervisningen skal være forskningsbasert

3 www.forskerforbundet.no Lønns- og arbeidsvilkår Lønnsnivået skal avspeile de ansattes utdanning, kompetanse og ansvar Lønnsnivået, arbeidsvilkårene og stillingsstrukturen skal virke fremmende på rekrutteringen og muligheten for å beholde høy kompetanse i forskning og høyere utdanning Lønnssystemene i alle sektorene skal gi muligheter for lokal, individuell lønnsforbedring Kvinnedelen skal økes i alle vitenskapelige stillinger og i administrative og faglige lederstillinger der kvinner er underrepresentert

4 www.forskerforbundet.no Lønns- og arbeidsvilkår forts. Stillingsvern og pensjonsrettigheter skal sikre forutsigbare og trygge vilkår De ansattes medbestemmelse skal styrkes på alle nivåer i alle sektorer De vitenskapelig ansatte i høyere utdanning og forskning, samt ved museer, arkiver og bibliotek, skal ha rett og plikt til FoU Alle vitenskapelig ansatte ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene skal som hovedregel ha rett og plikt til lik fordeling av tid til forskning og undervisning

5 www.forskerforbundet.no Lønns- og arbeidsvilkår Administrativt, bibliotekfaglig og teknisk personale skal h arbeidsvilkår som sikrer deres muligheter til kompetanse- oppbygging og kariereutvikling

6 www.forskerforbundet.no Organisasjon og informasjon Videreutvikle Forskerforbundet som den største og mest innflytelsesrike fagforeningen for ansatte i forskning og høyere utdanning Opprettholde Forskerforbundets posisjon som den ledende samfunnsaktøren og den toneangivende interesseorganisasjonen innenfor forbundets arbeidsområde

7 www.forskerforbundet.no Organisasjon og informasjon Styrke Forskerforbundets arbeid for medlemmenes beste, og gi det enkelte medlem den nødvendige bistand og service Styrke Forskerforbundets resultatoppnåelse innenfor lønns-, forsknings- og utdanningspolitikk gjennom aktiv markedsføring, profilering og medieeksponering

8 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007- Forskning Innspill revidert statsbudsjett Innspill statsbudsjett for 2008 Oppfølging av Underdalutvalget Forskningsterminordningen kartlegges og følges opp Finansieringsordningen følges opp med vekt på basiskomponenten og formidlingskomponenten Innspill til forskrifter til lov om redelighet i forskning

9 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - Rekruttering Utarbeide prognose for erstatsningbehov Revisjon av handlingsplan for stipendiater Lokallagene følger opp stipendiatenes arbeidsforhold Arrangementer for stipendiater lokalt Diverse innspill vedr. stipendier og stipendiater til rsb og sb

10 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - Internasjonalisering Kartlegging av behovet for tilleggsfinansiering av EU- prosjekter Pådriver for å få UHR til å signere internasjonale avtaler

11 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 – Instituttsektoren Etablering av møteplasser og nettverk Sektoren – regionalmeldingen – høring Innspill for forbundets side til ny finansieringsordning for beregning av basisbevilgninger til forskningsinstitutter Innspill for å få de ansatte med i arbeidet med å etablere NOFIMA

12 www.forskerforbundet.no

13 Prioriteringer 2007 – Utdanning og ledelse Oppfølging av evalueringen av Kvalitetsreformen Oppfølging av evalueringen av allmennlærerutdanningen Oppfølging av NOKUTs evalueringer Innspill til Stjernø-utvalgets arbeid Kartlegging av styringsstrukturen ved institusjonene samt lønns- og arbeidsvilkår for ledere på alle nivåer Følge punktet ovenfor opp med seminar for tillitsvalgte for å drøfte erfaringene med med ulik styringsstruktur og bortfall av kollegiale organer Oppfølging av Roganutvalgets innstilling om museene

14 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 – lønnsoppgjøret Frank orienterer om dette i egen sak

15 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - stillingsstruktur Bibliotekarer inn i kode 1515 og de tidligere avdelings- bibliotekarene over i stilling som hovedbibliotekar Forbundet vil i samarbeid med FAP drøfte og komme med innspill til alternative og mer hensiktsmessige stillingsstrukturer for administrativt personale I et eventuelt justeringsoppgjør 2007 vil kravet gjentas om opprykksordning til forsker 1110 Krav om på sentralt nivå i NAVO-helse området etablering av stillingsstruktur for forskere Stillingsstruktur for klinisk ernæringsfysiologer

16 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - livsfasepolitkk Omfordeling av arbeidsplikt for seniorer Forlenget stipendperiode som følge av dokumnetert korttidsfravær Pensjonspoengsopptjening i studietiden Særaldersgrensene for meteorologer Tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor videreføres

17 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - Arbeidsvilkår Konsekvensene av bortfallet av Særavtalen og oppfølgingen av denne saken vil bli drøftet på hovedstyremøtet i februar, i Landsrådet i mars og i sentrale og lokale samlinger med tillitsvalgte Mulighetene til kompetanseutvikling og egeninitiert forskning på min. 25% av arbeidstiden for de vitenskapelig ansatte ved de statlige høyskolene, forskningsinstituttene og museene vil bli drøftet i sentrale og lokale samlinger med tillitsvalgte

18 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - Likestilling Den skjeve kjønnsbalansen og lønnsforskjellene i akademia vil bli et tema på tariffkonferansen i statssektoren i februar Det vil bli utarbeidet et diskusjonsnotat om likestillingsarbeid til hovedstyret i februar Oppfølging av denne drøftingen gjennom initierte tiltak

19 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 - andre Opphavsrettsutvalget Landsrådet Besøksrunde Samarbeid medf andre fagforeninger Møte mellom Hovedstyret og de forskningspolitiske foreningene Medlemsrekruttering Medlemsfordeler Kurs, konferanser, møter, seminarer vedr. aktuelle saker

20 www.forskerforbundet.no Prioriteringer 2007 – andre forts. Intern informasjon Medieprofilering Samfunnskontakt

21 www.forskerforbundet.no Oppsummering prioriteringer Lønnsoppgjøret Kvalitetsreformen Tid til forskning Pensjonspoeng i studietiden Arbeid for økte bevilgninger Stillingsstruktur og opprykksordninger

22 www.forskerforbundet.no Hvordan lykkes Arbeid i sekretariat og styre Foreninger og lokallag Alliansebygging Politiske kontakter UNIO Mediene Andre arenaer for markering av synspunkter

23 www.forskerforbundet.no Måloppnåelse Bygge tillit for å få tillit Agere slik og argumentere slik at våre synspunkter deles ”av de andre” Da kommer resultatene


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no FORSKNINGSPOLITIKK Norges samlede forskningsinnsats skal innen 2010 utgjøre 3 % av BNP Grunnforskningen skal være fri og uavhengig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google