Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Rammeplanforslag 2010 Litt tankar om rammeplanen Innspel til FFI/NITO sine høyringsuttalar Utveksla idear til fagplanar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Rammeplanforslag 2010 Litt tankar om rammeplanen Innspel til FFI/NITO sine høyringsuttalar Utveksla idear til fagplanar."— Utskrift av presentasjonen:

1 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Rammeplanforslag 2010 Litt tankar om rammeplanen Innspel til FFI/NITO sine høyringsuttalar Utveksla idear til fagplanar Eventuelle problem/hindringar pga nytt rammeplanforslag (og retningslinjer) Gje eksempel på læringsutbytte- beskrivelse

2 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Dagens situasjon Mange institusjonar med ing.utd. Har fagplanar som fungerer Fagplanar oppdaterte etter beste skjøn Får innspel frå studentar, relevant næringsliv, andre fagmiljø, … Har ulike spesialitetar og kompetanse

3 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Behov for endring? Nyttig med regelmessig revurdering av fagplanar i tekniske fagområde Behov for tilpassing til samfunn og yrkesliv som endrar seg Revisjon av rammeplanen vil tvinga alle til å sjå på sine eigne fagplanar på nytt

4 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Nytten av rammeplanen Rammeplanen bør vera ei litt romsleg ramme rundt innhaldet i utdanningane våre …ikkje ei tvangstrøye med alt for mange detaljerte krav (som mange likevel ikkje vil kunna oppfylla) …men bør definera krav til samla nivå på teknisk kompetanse (Er 150 stp nok?)

5 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Nytten av rammeplanen Faglege ressursar (og økonomi) ved den enkelte institusjon er avgjerande for å bestemma det beste tilbodet akkurat denne institusjonen kan gje til samfunnet når det gjeld ingeniørutdanning Må vera kontinuerleg utvikling i fagleg innhald slik at fagpersonalet kan gje tilbod av god kvalitet

6 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Nytten av rammeplanen Ting som ser ut som enkle endringar kan få store konsekvensar for ei enkelt avdeling ved ein høgskule (eks.: Fag som er låst til semester) Forslag om heilt nye emne må forklarast godt, og ha med forslag til eit konkret innhald Trengst tid frå vedtatt plan for eit emne til emnet er laga og kan undervisast

7 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Uklare ord/termer i forslaget: Fellesemne Teknisk spesialisering Studieretning Systememne Fordjupning Programemne

8 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Fordjuping Definert som 150 stp (heile studiet minus valfag) Er ’byggingeniør’, ’dataingeniør’ … ei fordjuping/spesialisering som ein tar etter at ein har tatt mange generelle ’ingeniørfag’?

9 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Retningslinjer ’Tips og forslag’ som er nyttige for å konstruera ein god fagplan? eller: Presisering av absolutte krav som må oppfyllast? (Eks.: Krav til studieretning)

10 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Motivasjon Viktig i starten: Motivera studentane 1. og 2. semester må få mange fag frå det yrket/fagområdet dei har søkt seg inn på Må ikkje bli ’4. året i vgs.’ Kan bli stor utfordring å laga ’Ingeniør- fagleg innføringsemne’ som motiverer studentane (ulike vilkår ved dei enkelte institusjonar).

11 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Internasjonalisering ’Internasjonalisering heime’ for dei som ikkje reiser ut Realisert med emne på engelsk for alle (fullt ut inkl. eksamen og lab-oppgåver) Ofte vidaregåande emne/spesialiserte tema i 2. eller 3. klasse som er aktuelle Kva med ’norsk terminologi’ i desse faga? (Kven har ansvar for å utvikla norske terminologi)

12 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Viktige ting som manglar? Bruk av dataverktøy til utekningar er felles for mange ingeniørretningar og andre tekniske yrke Kombinasjon av (enkel) programmering og matematikk Prosjekt CSE – ”Computers in Science Education”

13 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås CSE Nasjonal arbeidsgruppe i gang Inspirert av prosjekt ved UiO Programmering/utrekningar i mange realfag Bør vurdeast som del av ing.fagleg fellesemne.

14 CSE Det ing.faglege fellesemne bør/må innehalda vitskapleg programmering ”Ingeniørfaglig digital kompetanse” kan styrkast med ”ferdigheter i programmering og beregning” Arbeidslivet for ingeniørar omfattar i stor grad bruk av avansert dataverktøy FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

15 Læringsutbytte Gitt utgangspunkt for bachelor Foreslått/vedtatt tekst for ingeniør Skal så ’spesialisera’ denne til kvart enkelt studieprogram, for eksempel dataingeniør

16 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Læringsutbytte Tilnærming 1: Færrast mogleg detaljar Lite endring frå utgangspunktet ’Alle’ vil kunna vera enige (dekker alle studieretningar i dag Lite hjelp for dei som skal konstruera ny fagplan Lite informasjon til framatidige studentar og arbeidsgjevarar1

17 FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Læringsutbytte Tilnærming 2: Ta med konkrete element frå faget Ta med heilt konkrete tekniske ting som skal med Vil ikkje kunna brukast fullt ut for alle studieretningar i dag Vil gje god informasjon til studentar og arbeidsgjevarar2

18 Alt.1:Læringsutbytte Kunnskap Kandidaten har inngående kunnskaper innen datafag, og kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på datafaget. Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap og rele- vante samfunns- og forretningsfag og om hvordan disse integreres i datafaglig problemløsnin g. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

19 Alt.1: Kunnskap (forts.) Kandidaten kjenner til teknologiens historie, ingeniørens rolle i sam- funnet og teknologiutvikling og har kunnskap om samfunnsmessige, miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologi, samt relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

20 Alt.1: Kunnskap (forts.) Kandidaten kjenner til forskningsutfordringer innen datafag, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåte som benyttes i faget. Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking, inkludert søk i elektroniske medier, og kontakt med fagmiljøer, behovsgrupper og praksis. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

21 Alt.1:Læringsutbytte Ferdighet Kandidaten evner å anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger både i nytenkning, problemformulering, analyse, spesifikasjon, løsningsgenerering, evaluering, valg og rapportering. Kandidaten har ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier, og behersker metoder og verktøy som bidrar til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

22 Alt.1: Ferdighet (forts.) Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre datafaglige prosjekter, arbeidsoppgaver knyttet til utvikling og drift av datateknologi, både selvstendig og i team. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

23 Alt.1: Ferdighet (forts.) Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig. Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

24 Alt.1: Lu Generell kompetanse Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløpsperspektiv. Kandidaten kan formidle datafaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunns- debatt for å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser i samfunnet. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

25 Alt.1: Lu Generell kompetanse Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner, kan bidra i tverr- faglig arbeid og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og -forhold. Kandidaten kan delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

26 Alt.2:Læringsutbytte Kunnskap Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og forretningsfag og om hvordan disse utnyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger. Kandidaten har inngående kunnskaper innen fagområdet informasjons og kommunikasjons- teknologi, og kunnskap som gir system per- spektiv. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

27 Alt.2: Kunnskap (forts.) Sentrale kunnskaper for alle som omfattes av studieprogram data inkluderer følgende: Problemløsning og programmering (med ulike språk og verktøy), prinsipp for oppbygging av datamaskiner og datanettverk, digital represen- tasjon av informasjon, operativsystemer og kommunikasjon, datasikkerhet, systemutvikling og kvalitetssikring av programvarer, databaser og data­modellering. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

28 Alt.2: Kunnskap (forts.) Kandidaten kjenner til teknologiens histo- rie, ingeniørens rolle i samfunnet og tekno- logiutvikling, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og pro- gramvare, og har spesielt kunnskaper om de miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser bruk av informasjonstekno- logi kan medføre for individ og samfunn. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

29 Alt.2: Kunnskap (forts.) Kandidaten kjenner til forskningsutfordrin- ger innen aktuelle deler av IKT-faget, samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter som nyttes i faget. Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

30 Alt.2:Læringsutbytte Ferdighet Kandidaten evner å anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger både i nytenk- ning, problemformulering, analyse, spesifi- kasjon, løsningsgenerering, evaluering, valg og rapportering. Kandidaten har … labatorier, og behersker metoder og verktøy som bidrar til både FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

31 Alt.2: Ferdighet (forts.) analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer: - Installasjon og bruk av standard operativ- systemer og systemprogramvare - Spesifikasjon, oppbygging og klargjøring av nettverk og datamaskiner - Integrering og evaluering av datatekniske systemer og programmer for ulike behov - Innhenting av krav til applikasjoner fra opp- dragsg./eksterne pa. og validering av disse FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

32 Alt.2: Ferdighet (forts.) - Vurdering av datasikkerheten knyttet til ut- styr og datasystemer - Modellering, programmering og verifisering av nye systemer - Bruk av systemutviklingsmetoder - Bruk av programmerings- og system- utviklingsverktøy - Bruk av språk og verktøy for å lage distribuerte applikasjoner FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

33 Alt.2: Ferdighet (forts.) Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og framstille og drøfte dette slik at det belyser en problem- stilling, både skriftlig og muntlig. Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bære- kraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger der informasjonsteknologi inngår. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

34 Alt.2: Lu Generell kompetanse Kandidaten er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av informasjonstekono- logiske produkter og løsninger og evner å se disse både i et lokalt og globalt livsløps perspektiv. Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og evner å bidra i samfunnsdebatt for å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser i samfunnet FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås

35 Alt.2: Lu Generell kompetanse Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverr- faglig samarbeid. og kan tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til den aktuelle arbeidssituasjon og -forhold. Kandidaten kan delta aktivt i faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis. FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås


Laste ned ppt "FFI-konferanse 12/10-2010 K.J.Holmås Rammeplanforslag 2010 Litt tankar om rammeplanen Innspel til FFI/NITO sine høyringsuttalar Utveksla idear til fagplanar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google