Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2005. Institutt for data- og realfag Studieprogram Dataingeniør 3DA/3DB Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2005. Institutt for data- og realfag Studieprogram Dataingeniør 3DA/3DB Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal."— Utskrift av presentasjonen:

1 17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2005. Institutt for data- og realfag Studieprogram Dataingeniør 3DA/3DB Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal

2 17.08.2014 Formelle krav u 96 studiepoeng frå dei to første studieåra (kontinuasjon hausten 2004, men det vil vere tilstrekkeleg etter sensur i januar 2005) u Mulig å søkje dekan om dispensasjon via instituttleiar. u Frist fredag 14. januar u I spesielle tilfelle har studentar fått ta prosjekt om hausten

3 17.08.2014 Faginformasjon u Det vil bli oppretta eit fag HOD303 i it’s learning u Her blir info lagt ut u Spesielt blir lagt ut ein mal på korleis sluttrapporten kan byggjast opp

4 17.08.2014 Gruppeinndeling/val av oppgåver u Vi ønskjer at 2 (3) studentar jobbar i lag u Gruppeinndeling bør vera ferdig til 14. januar u Det blir trekt ei rekkefølgje som viser korleis gruppene får velje blant oppgåvene som er levert til instituttet. u Val av oppgåver i slutten av januar

5 17.08.2014 Plan for januar u 7. januar: Generell orientering u 12. januar: Innlevering av grupperegistrering og eigne oppgåver (skjema/epost til Karl.Nummedal@hib.no) u 14. januar: Oversikt over innkomne oppgåver. Orientering frå biblioteket (A819) u 21. januar: Presentasjon av enkelte oppgåver (eksterne og interne ”oppdragsgjevarar”)

6 17.08.2014 Plan for januar/februar (forts.) u 25. januar:Innlevering av prioriterte ønskje frå gruppene (e-post: Nummedal) u 26. januar: Offentleggjering av valrekkefølgje for gruppene (på it’s learning) u 28. januar: Val av oppgåver (A819)

7 17.08.2014 Fellesaktivitetar i april u Veke 14 (5. - 8. april): Orientering om forprosjekt, rapportskriving og prosjektarbeid (2 dobbeltimar) u Veke 17 (25. – 29. april): Presentasjon av forprosjekt

8 17.08.2014 Kvar gruppe vil få ein kontaktperson ved HiB u Denne har ansvar for : u Motta og registrera delrapportar og hovudrapport. u Diskutere rapportane og aktuelle problem med gruppa og med kontaktperson hos brukar. u Evaluere hovudprosjektet.

9 17.08.2014 Tidsfristar u 28. februar : Formelt møte med oppdragsgjevar skal vera avvikla. Kontaktperson ved HiB er også med. Møtereferat skal leverast begge. u 20. mai: Levere statusrapport u 10. juni: Innlevering av rapport u 13-15. juni: Presentasjon

10 17.08.2014 Munnlege presentasjonar u Gruppene skal presentere munnleg for klassen forprosjekt (firma, spesifisering av oppgåve, utstyr og metodar, arbeids-og framdriftsplan etc.) u Sluttpresentasjon av prosjektet

11 17.08.2014 Skriftleg dokumentasjon u Møtereferat frå 1. møte med oppdragsgjevar u Forprosjektrapport u Statusrapport u Sluttrapport og refleksjonsnotat u web-side med kort og enkel info om gruppa, oppgåva, framdrift etc. u Du finn ein del eksempel frå tidlegare år på biblioteket og på websidene til biblioteket

12 17.08.2014 Møtereferat 1. møte u Kort dokument (1 – 3 sider) u Tidspunkt, deltakarar, roller u Kort referat av kva som skjedde på møtet u Litt om firmaet, oppgåva, arbeidsplass, PC, litteratur/programvare som må skaffast etc.

13 17.08.2014 Forprosjektrapport u Relativt kort (5 – 8 sider) u Plan for og omtale av det arbeidet gruppa skal utføra u Spesielt: Kravspesifikasjon, metodar, programvare og utstyr, litteratur og opplæringsbehov, risikovurdering, framdriftsplan

14 17.08.2014 Kravspesifikasjon u Bakgrunn for oppgåva u Grov beskrivelse u Brukarar / grensesnitt mot brukar u Utstyr og programvarer som skal nyttast u Forbindelse til andre system

15 17.08.2014 Tidsplan u Oppdeling i delprosjekt og aktivitetar u Bemanning u Milepælplan u Opplæring av brukarar

16 17.08.2014 Rapportskriving u Kårdal og Butenschøn: ” Om oppsett og utforming av rapporter, hovedoppgaver og lignende” (1997). u Mal for rapport vil bli lagt ut på it’s learning

17 17.08.2014 Sluttrapporten u Kva skal rapporten innehalda? u Omslag (informasjon, blikkfang) u Tittelblad (nøyaktig informasjon, kort sammandrag av hovudpoeng (maks 1/4 side)). Dette er eit standardskjema som blir lagt ut på nettet. u Forord (hovudmålet med oppgåva og rapporten, målgruppe, personar, bedrifter) u Innhaldsliste (overskriftene i rapporten, sidetal) u Sammandrag (problemstilling, arbeidet som er gjort for å løyse problemet, kva konklusjonar ein er komen fram til) u Innleiing (nærare problempresiseringar, føresetnader for prosjektet, risikofaktorar og korleis hovudkapitla er disponerte) u Hovudkapitla u Hovudkonklusjon u Litteraturliste (forfattar, tittel, forlag, utgjevarstadstad og år) u (Stikkordsliste) u Eventuelle vedlegg

18 17.08.2014 Refleksjonsnotat u Ein felles del for gruppa og ein individuell del u Kva skal notatet innehalda? - kort oppsummering av prosjektarbeidet, erfaringar, samarbeid, evt. problem de har hatt med firma, gruppemedl. etc. - normalt basert på (personlege) dagboksnotatar som de bør prøva å laga regelmessig

19 17.08.2014 Avslutning u Innlevering av sluttrapport: 10. juni. u Munnleg presentasjon 13-15. juni (hovudpunkt i prosjektet, resultat, evaluering av arbeidet i gruppa etc.) om lag 40 min per gruppe u Presentasjonen er open for alle u Presentasjonen er del av EXPO 2005 u Utstilling/”posters” i festsalen 15. juni.

20 17.08.2014 Evaluering u Prosjektrapporten og eventuelt ferdige programsystem med dokumentasjon/ brukarrettleiing blir vurdert av ekstern og intern kontaktperson. u Munnleg presentasjon av hovudprosjektet og resultatet. u Karakter bestått / ikkje bestått.


Laste ned ppt "17.08.2014 Hovudprosjekt våren 2005. Institutt for data- og realfag Studieprogram Dataingeniør 3DA/3DB Karl Johan Holmås/Karl Olav Nummedal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google