Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no EVALUERING AV KVALITETSREFORMEN HOVEDPUNKTER Fagpolitiske foreninger 13.-15.02.08 Fung.generalsekretær Sigrid Lem.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no EVALUERING AV KVALITETSREFORMEN HOVEDPUNKTER Fagpolitiske foreninger 13.-15.02.08 Fung.generalsekretær Sigrid Lem."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.forskerforbundet.no EVALUERING AV KVALITETSREFORMEN HOVEDPUNKTER Fagpolitiske foreninger 13.-15.02.08 Fung.generalsekretær Sigrid Lem

2 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – generelle kommentarer KD finner at reformen er vellykket. Evalueringen viser at det på evalueringstidspunktet var vanskelig å vurdere om reformen hadde økt kvaliteten i norsk høyere utdanning og forskning. KD erkjenner at reformen har gitt store utfordringer til ansatte og studenter. Meldingen inneholder få konkrete forslag til tiltak. Meldingen er ullen og lite konkret, aktuelle virkemidler savnes. Varsler kommende meldinger, utredninger og evalueringer som skal behandles uavhengig av hverandre. Disse burde vært sett i sammenheng, kan påvirke hverandre gjensidig

3 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – organisering av og innhold i utdanningen Evalueringen viser at ny gradsstruktur og nye mange studietilbud (B) er opprettet. KD; institusjonene må vurdere sin samlede studieportefølje. Samarbeid om studietilbud må tilstrebes. Førsteårsstudenter bør stimuleres til å velge gradsstudier. KD vil følge opp hvordan arbeidslivet vurderer kompetansen til bachelor- kandidater. Når nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er fastsatt, går KD inn for at eksisterende kvalifikasjoner innplasseres, og studieprogrambeskrivelser og vitnemål gjennomgås slik at de beskriver læringsutbytte. KD mener at institusjonene, for å øke kvaliteten i utdanningene, må legge til rette for kompetanseutviklingstiltak og styrking av det pedagogiske utviklingsarbeidet.

4 www.forskerforbundet.no Organisering av og innhold i utdanningene Evalueringen omtaler ikke bibliotek. KD trekker frem bibliotekenes digitale ressurser og betydningen av samordning av disse og det faglige innholdet på institusjonenes læringsplattformer for å utvikle et helhetlig læringsmiljø. KD vil samarbeide med UHR om en erfaringskonferanse om bruk av utdanningsplaner. KD vil samarbeide med UHR og studentorg om bedret informasjon om nytt karaktersystem og vil arbeide for bedret datagrunnlag over karakterbruk. KD er opptatt av å sikre kvalitet og rettssikkerhet ved eksamen og vil vurdere bruk og omfang av ekstern sensur, særlig på B-nivå

5 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – kvalitetssikring av utdanningen NOKUT og institusjonene har felles ansvar for kvalitetssikring. KD avventer evalueringen av NOKUT for nærmere vurdering av NOKUTs rolle i kvalitetssikringsarbeidet.

6 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN - Forskning KD erkjenner at det er mindre sammenhengende tid til FoU. Regner med at tid til dette kan frigjøres når implementeringsfasen er over. Forholdstall student/lærer er redusert, men da er alt vit personale regnet med. KD vil følge opp tid til FoU ved institusjonene gjennom undersøkelse. KD mener at institusjonenes ledelse må foreta strategiske og faglige prioriteringer av forskningsinnsats og fordeling av ressurser. KD vil bedre mulighetene for sammenhengende tid til FoU og drøfter ulike måter å organisere undervisningen på. KD vil ha dialogmøter og samarbeide med UHR om erfaringsutveksling på dette området og større studentinvolvering i FoU-arbeid.

7 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – samarbeid med samfunns- og næringsliv KD vektlegger samarbeid med samfunns- og næringsliv – vil gi økt kvalitet og relevans i utdanning og FoU og vil bidra til innovasjon og kommersialisering. Høyskolene skal vinkle samarbeid inn mot regional utvikling og samfunns- og arbeidsliv i regionene. Nye tiltak skal utvikles og eksisterende ordninger styrkes. KD vil stimulere til samarbeid; vil vurdere endring av forskningskomponenten ved å inkludere utgivelse av lærebøker og andre akademiske arbeider vil utvikle rapporteringskrav for samarbeid samfunns- og arbeidsliv vil vurdere om slikt samarbeid kan tydeliggjøres som elementer i kvalitetssikringssystemene.

8 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – internasjonalisering Evaluering viser at arbeidet med internasjonalisering ikke er fullført. KD; institusjonene må videreutvikle det strategiske arbeidet for at internasjonalisering kan bidra til kvalitetsutvikling. KD vil komme med st.meld om internasjonalisering, søke dialog med SiU, UHR, NOKUT, Norad og studentorg om å styrke internasjonaliseringsarbeidet, ta initiativ til fagseminar for erfaringsutveksling.

9 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – internasjonalisering KD ønsker institusjonsavtaler som kobler forskningssamarbeid og studentutveksling; KD vil vurdere størrelsen av mobilitetstilskuddet for utvekslingsstudenter KD mener at institusjonene må lage ordninger for mottak av utenlandske studenter, bidra til at fagpersonalet får språklig kompetanseutvikling, øke omfanget av studietilbud på engelsk og andre språk, finne balanse mellom internasjonalisering og ivaretakelse av norsk. KD vil øke forskermobiliteten; ved å be institusjonene lage strategier for dette blant kvinner, ved å drøfte utfordringer i kommende melding om rekruttering.

10 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – studiefinansiering og studentenes økonomiske situasjon Evalueringen: Endringene i studiefinansieringen med innføring av progresjonsavhengig stipend har ikke medført at studentene arbeider mindre enn før. Altså ikke flere heltidsstudenter. Men gjennomsnittlig antall studiepoeng har økt. KD: Ingen forslag om endringer i sstudiefinansieringen.

11 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – finansiering av universiteter og høyskoler Evalueringen: Modellen ble ikke evaluert. KD: Modellen vil bli evaluert i 2009. Institusjonene skal fortsatt selv avgjøre intern fordelingsmodell. Innføring av kandidattall som indikator i undervisningskomponenten og økning av satsen for utvekslingsstudenter vil bli vurdert. Utvidelse av antall forlag i publiseringsindikatoren beregnet på lærebøker og andre akademiske arbeider, vurderes. Kunstneriske produkter innføres ikke som indikator nå, men antall kandidater fra kunstnerisk stipendprogram kan senere bli indikator. Ingen formidlingskomponent innføres nå. Ingen samarbeidskomponent innføres nå.

12 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN- Styring, organisering og ledelse Evalueringen: Stor variasjon i valg av intern organisering og ledelsesmodell. Relativ positiv holdning til endringene, men kort tid etter innføring av nye modeller. KD: Dagens modell med valgfrihet ved fastsettelse av intern organisering og valg av ledelsesmodell er positiv og denne ordningen vil ikke bli reversert. Vektlegger at de valgte organisasjonsmodellene har størst mulig legitimitet blant ansatte og studenter.

13 www.forskerforbundet.no KVALITETSREFORMEN – Økonomiske og administrative kostnader KD: Vurdere endringer i finansieringssystemet – evt frem i budsjett for 2009 Erfaringskonferanser i samarbeid med UHR Ingen løfter av økonomisk karakter!


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no EVALUERING AV KVALITETSREFORMEN HOVEDPUNKTER Fagpolitiske foreninger 13.-15.02.08 Fung.generalsekretær Sigrid Lem."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google