Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICAAP i SMN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICAAP i SMN."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICAAP i SMN

2 Enron Case -- Key Lessons
Aggregate and redistribute risks to most competent units Use skilled internal consultants to facilitate the process Evaluate capital allocations based on probabilistic RAROC Evaluate new investments both on a discrete and an enterprise-wide portfolio impact basis “We review how good it can get, we review how bad it can get, and every place in between.” -- Rick Causey, EVP and Chief Accounting Officer, Enron Source: Enterprise-wide Risk Management: Strategies For Linking Risk and Opportunity

3 Agenda IRB i SMN Overordnet styring og kontroll i SMN ICAAP
Fremtidige planer

4 Basel II - valgte målemetoder
Pillar 1: Minimum Capital Requirements Credit Risk Market Risk Operational Risk Basis Indicator Standard Approach Advanced measurement Standard Approach IRB Foundation Approach IRB Advanced Approach Corporate Market Retail Market

5 Orgmessige tilpasninger
Fase I Fase 2 Fase 3 2001 2002 2003 2004 2005 Kunde 2003 Alliansen Pilot SNN KPPM Pilot SMN KPPM Utrulling KPPM SMN Orgmessige tilpasninger Utrulling KPBM Impl portefølje IRB søknad

6 Tidslinje - søknadsprosess
Skriftlig tilbakemelding fra K-tilsynet Innsendt tilleggsinfo Innsendt tilleggsinfo Søknad innlevert Stedlig tilsyn utlånsforskrift Dialog med K-tilsynet Internrevisjon Basel II Stedlig inspeksjon vurdering av anvendelse Styrebehandling IRB-revisjon ICAAP-undersøkelse Lukking av gap Presentasjon av søknad for K-tilsynet Internrevisjon IRB Skriftlig tilbakemelding søknad Styrebehandling validering og stresstest May Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar 2005 2006 2007 Parallellrapportering begynt

7 Agenda IRB i SMN Overordnet styring og kontroll i SMN ICAAP
Fremtidige planer

8 Konsernstruktur I tillegg har konsernet eierandeler i tilknyttede og felles kontrollerte selskap: SpareBank 1 Gruppen konsern 19,50% SpareBank 1 Utvikling, DA 20,00% SpareBank 1 Boligkreditt 20,81% SpareBank 1 Bilplan 26,70% Molde Kunnskapspark 20,00%

9 Organisering SMN

10 Styrings og beslutningsorganer
Adm dir Finansdirektør Risikostyrings komité Konsernkreditt utvalg Balansekomité LKU LKU LKU

11 Policy for risikostyring

12 Organisasjonsstruktur
- Helhetlig risikostyring – ansvar og roller Banken skal ha etablert en helhetlig risikostyring som gjør det mulig for styret å følge opp at banken er målfokusert og styrer sine muligheter og risikoer på tilfredsstillende måte.

13 Eierstyring og selskapsledelse Styret – Ansvar og roller

14 Policy for risikostyring Styret – Ansvar og roller

15 Kredittstrategien Hovedstyret – Ansvar og roller

16 Virksomhetsområder som pådrar banken kredittrisiko
PM BM Markets Finans Formål: Å aktivt identifisere, analysere, måle og prise kredittrisiko som vesentlig aktivitet for å nå forretningsmessige mål Risikonivå Individuelt, men tap er en akseptert kostnad ved aktiviteten, gitt prising Kredittprosess Individualisert vurdering, men strukturert prosess Formål: Å ta den kredittrisiko som er nødvendig for å kunne oppfylle primærmålene til enhetene, enten dette er likviditetsstyring eller gjennomføring av marketsaktiviteter Risikonivå Lav, ratede papirer Kredittprosess Sjablongmessig, basert på ekstern rating

17 Slik styres kredittrisikoen
PM BM Markets Finans Kredittstrategi Kredittpolitikk PM Kredittpolitikk BM Kredittpolitikk Markets Kredittpolitikk Finans Rutine UT xxxx Rutine UT xxxx

18 Sammenhenger i styrende dokumenter Samt rapportering knyttet til virksomheten
Kvartalsvis risikorapport Periodiske revisjonsrapporter Månedlig rapportering til styret adm dirs målekort Regnskap Divisjonsrapporter Status Gruppen

19 RIs Styringssystemer IR ER KT RM IK Andre Produksjonssystemer Sim Dim
Lokalt DVH BKR (BankKontorRegnskap) BMK (Balansert målekort) PorTo (Porteføljestyring) Sebra (SElvBetjentRAppotering) KoLa (KundeOgLønnsomhet) PA-system (Personaladm.) RIs (Forbedringsdatabase) IR ER KT RM IK Andre

20 RIs

21 Agenda IRB i SMN Overordnet styring og kontroll i SMN ICAAP
Fremtidige planer

22 De ulike egenkapitalbegrepene
Hvor mye kapital(dekning) banken mener den trenger for å dekke den faktiske RISIKOEN i porteføljene. Viktige forhold: Risikovilje eller konfidensnivå Forventet tap i porteføljene Økonomisk kapital Regulatorisk kapital Minstekravet til kapitaldekning basert på forskrifter fastsatt av myndighetene (Kredittilsynet). Bokført kapital Hvor mye regnskapsmessig kapital banken har ved regnskapsavslutninger

23 Anvendelseområder for økonomisk kapital
Solvensvurderinger (hvor mye EK trengs for å beskytte kreditorene) Lønnsomshetsmålinger på selskapsnivå, divisjonsnivå og på individuelt nivå Aktiv styring av portefølje i forhold til beslutning om satsing/avvikling (hva er verdiskapningskonsekvensen av at vi satser, eller eventuelt legger ned en aktivitet) Kunde/produkt beslutninger Risikobasert prising

24 ICAAP-Policy for SpareBank 1 Midt-Norge
Prosesseier: Finansdirektør Sparebank 1 Midt-Norge skal ha en tilstrekkelig ansvarlig kapital ut fra valgt risikoprofil. Dette skal sikres gjennom en hensiktsmessig prosess for vurdering og oppfølging av bankens samlede kapitalbehov. prosessen skal omfatte alle typer risiko i banken (konsernet) prosessen skal være en integrert del av styringsprosessen og beslutningsstrukturen prosessen skal være fremoverskuende og inneholde stresstester resultatene av prosessen skal være rimelige og forklarlige prosessen skal være basert på betryggende metoder og fremgangsmåter for måling av risiko. prosessen skal gjennomgås regelmessig, og minst årlig av styret.

25 Hvordan gjøres det i praksis
Estimering av kapitalbehov er integrert i bankens prosess for utvikling av budsjett og langtidsprognoser (LTP) som brukes i forbindelse med styrets strategikonferanser Kapitalbehov for aktivitetene i divisjonene (for BM og PM primært kredittrisiko) gjøres gjennom bruk av porteføljestyringsverktøyene og simuleringer knyttet til planlagt vekst samt utvikling i kredittkvalitet/ambisjoner i porteføljen Løpende status på nivå på økonomisk kapital samt risikoeksponering rapporteres kvartalsvis til styret som en del av risikorapporten

26 ICAAP – en illustrasjon av prosessen for å vurdere nødvendig kapitalbehov
Forretningsstrategier Nei Redusere risiko- profil eller kapitalforhøyelse - Beregne nød-vendig risikojustert kapital for risikoene Totalt behov for risikojustert kapital (inkl. korrelasjons- effekter) Aksep tabelt Vurdere event. svakheter i styring og kontroll Identifisere risikoene Ja Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Eierrisiko Strategisk risiko Omdømme risiko Bruk av: statistiske modeller ekspertmodeller regulatoriske modeller Sound practices. Revisjonsrapporter Egenvurderinger OK

27 Vurdering av risikonivå iboende risiko Sett fra konsernspissen

28 Sammenligning

29 Kapitaldekning Vi holder kapital ut over minimumskravene fordi ”markedet” har behov for at banken holder en buffer, historisk har vi hatt mål om 8% kjerne og 12 % tillegg, med andre ord en betydelig buffer Pilar II gir banken mulighet til å dekomponere hver risikotype og kvantifisere denne – hvilke konsekvenser har dette for bufferbehovet? SMN har ikke kvantifisert nye mål for kapitaldekning fordi vi venter på at det utvikler seg noen nye normtall (og fordi overgangsreglene for IRB uansett påvirker muligheten til å tilpasse seg)

30 Kredittrisiko utgjør 68% av samlet kapitalbehov før diversifiseringseffekter

31 ICAAP - beregning

32 Kredittrisiko bygger på bankens interne modeller
Sentrale forskjeller i forhold til regulatorisk kapitalbehov for kreditt Vi bruker en individuell PD og ikke gjennomsnittet pr risikoklasse, enkle simuleringer viser at i den regulatoriske modellen vil en endring i risikoklasseintervallene vil kunne redusere kapitalbehovet i porteføljen. Migrering innen en risikoklasse kun effekt på regulatorisk kapital dersom det påvirker gjennomsnittet. I den økonomiske modellen gir en hver migrering effekt uavhengig av om kunden endrer risikoklasse eller ikke Vi bruker sikkerheter der hvor disse er etablert også for BM Vi opererer ikke med Haircut på PD, EL eller UL Vår modell for økonomisk kapital har modellert inn mer usikkerhet enn den regulatoriske modellen

33 Operasjonell risiko Foreløpig baserer vi oss på beregning av kapitalbehov i forhold til standardmetoden Vurdering av styring og kontroll som et kriterium for å øke eller redusere kapitalbehovet for operasjonell risiko gjøres med utgangspunkt i Kredittilsynets tilsynsmoduler samt Cobit for IT-risiko Faktiske tap knyttet til operasjonelle hendelser er målt de siste tre årene, de er helt uvesentlige SMN er med som en av sponsorene til Oprisk-prosjektet til Universitetet i Stavanger, og forventer at resultatene fra dette prosjektet vil bidra til enda bedre kvantifisering av operasjonell risiko i fremtiden

34 Hva er det vi ikke har kvantifisert kapitalbehovet for foreløpig
Konsentrasjonsrisiko - kreditt Likviditetsrisiko Omdømmerisiko Vi mener det er risiko knyttet til disse (spesielt knyttet til konsentrasjon og likviditet), men vår vurdering er at det er dette som ligger implisitt i vårt behov for å ha et vesentlig høyere kapitalnivå enn minimumskravene

35 Konsentrasjonsrisiko kreditt
Vi styrer konsentrasjonsrisiko blant annet gjennom rammer for antall store engasjement, herunder krav til kredittkvalitet, eksponering mot hver enkelt bransje, maksimal LGD for et engasjement Kvantifisering basert på Herfindahl-Hirschman Index er foretatt av RM og ga et behov på ca 130 mnok, men vi opplever at det er en så betydelig svakhet at den ikke hensyntar engasjementsspesifikk risiko at vi ikke vil bruke estimatene foreløpig

36 Likviditetsrisiko Vi er ikke kjent med at det finnes gode modeller for å kvantifisere likviditetsrisiko Så vidt vi kan se gjøres dette heller ikke internasjonalt Vi styrer likviditetsrisikoen gjennom å sette rammer og mål for likviditet Boligkreditt vil være bankens viktigste kilde for å kunne sikre en forsvarlig innskuddsdekning i et marked med høy låneetterspørsel – en overføring av lån til Boligkreditt vil, alt annet likt, medføre at bankens innskuddsdekning forbedres – dette bør ha en positiv effekt i forhold til behovet for bufferkapital

37 Effekten av Boligkreditt ift fundingbehov illustrativ fremskriving

38 Forretningsrisiko Tar utgangspunkt i endringen fra et optimistisk til et pessimistisk scenario (tabellen nedenfor oppsummerer endringene). Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av at banken er i stand til å endre aktivitetsnivået og innføre risikoreduserende tiltak. Modellen er svært sårbar for endringer i forutsetningene, men er anvendbar for å illustrere sårbarheten i virksomheten

39 Diversifiseringseffekter
Så lenge det finnes konsentrasjonsrisiko, så må det finnes diversifiseringseffekter! Vi beregner diversifiseringseffekt i en egen modell Modellen tar utgangspunkt dataserier som vurderes å være en god proxy for risikotyper Det beregnes korrelasjoner mellom de ulike risikotypene basert på historiske observasjoner Faktisk observerte korrelasjoner har vært gjenstand for en kvalifisert vurdering, og alle negative korrelasjoner er fjernet Det er betydelig korrelasjon mellom kreditt BM og kreditt PM (0,95), og det gjøres ingen vurdering av korrelasjon på ”lavere” porteføljenivåer I stressscenariene skrus korrelasjonene opp mot 1

40 Modell for stresstesting
Modelleringen skjer ”Bottom-Up” ved stresstesting av både PM- og BM-porteføljen. Utgangspunktet er dog en ”Top-down” tilnærming til scenariobygging, hvor man definerer et makrobildet for så å bryte dette ned i effekter på enkelte makrovariabler og igjen deres effekt på variabler i modellene som benyttes Scenario modellering: Top-Down Estimering: Bottom-Up Aggregert tap/kapitalbinding Makrobildet / konjunktur Makrovariabler som påvirkes Beregning av EL og UL på enkeltkunde Påvirkning på elementer i scoringsmodell og sikkerhets-/LGD modell Ny scoring på enkeltkunde (LGD og PD)

41 Utvikling kapitalbehov

42 Utvikling kapitaldekning

43 Scenario - tilbakeslag

44 Kapitaldekning - tilbakeslag

45 Agenda IRB i SMN Overordnet styring og kontroll i SMN ICAAP
Fremtidige planer

46 Fremtidige planer Struktur og prosess Modeller og målemetoder
Årlig oppdatering av risikostyringspolicy Vurdere nye soliditetsnivå og krav til bufferkapital basert på erfaringer fra de nye modellene og IRB-rapportering Dokumentere, videreutvikle og formalisere dagens beredskapsplaner for å sikre kapitaltilførsel i en krise Modeller og målemetoder Modell for konsentrasjonsrisiko kreditt Videreutvikle stresstestmodeller Evaluere modell for måling av likviditetsrsiiko


Laste ned ppt "ICAAP i SMN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google