Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Erfaring fra ICAAP prosessen i Ørskog Sparebank" V/ Banksjef Erik Røkke, Ørskog Sparebank.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Erfaring fra ICAAP prosessen i Ørskog Sparebank" V/ Banksjef Erik Røkke, Ørskog Sparebank."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Erfaring fra ICAAP prosessen i Ørskog Sparebank" V/ Banksjef Erik Røkke, Ørskog Sparebank

2 2014.08.162 Agenda Litt om Ørskog Sparebank BASEL II – vår arbeidshypotese ICAAP – en tilnærming Oppsummering fra ICAAP prosessen Hovedkonklusjon fra ICAAP analysen Sensitivitetstester og scenarier Kvalitetskontroll og godkjenning av ICAAP Bruk av ICAAP i banken Kredittilsynets evaluering Erfaringer fra ICAAP prosessen Midt Norsk Sparebankgruppe – VIS MN Plan for videre tilpassing av modell og metode.

3 2014.08.163 1 kontor 12 ansatte 1,55 milliard i forvaltningskapital 130 mill/ pr ansatt 88% PM/12 % BM Aksjonær i Terra Gruppen Virkeområde

4 2014.08.164 Fiskeri Fisk og fiskeprodukter/Næringsmiddelindustri Kjemisk industri Skipsbygging/Skipsutstyrsindustri Møbelindustri Shipping/Offshore Olje Turisme DOMINERENDE BRANSJER I MØRE OG ROMSDAL

5 2014.08.165 Arbeidshypotese – BASEL II og ICAAP Implementeringen berører store deler av org. (særlig styret, kreditt, økonomi, IT) Det som implementeres må bli en del av virksomhetens faste agenda. (ikke "en perm") Det ligger mye læring i implementeringen, spesielt for styret. Styret tidlig involvert Løpende oppfølging vil kreve mye ressurser ICAAP

6 2014.08.166 Arbeidshypotese Hovedhensikten med Basel II er at risikostyringen i bankene skal bli bedre. Styret får en sterkere, utvidet og klarere rolle (kompetansebehov ?) – og dels nye og dels endrede prosesser. Vi la vekt på: –Vesentlighet –Helhet –Langsiktighet

7 2014.08.167 Strategiske tilpasninger Samarbeid om dataløsninger Samarbeid om og utvikling av kompetanse og kunnskap (ut fra dybde, tilgjengelighet og økonomi), som f.ex : –Virksomhetsstyring (Mye av dagens tema …) ViS II i regi av MNSG –Risikostyring – MEGET viktig –Compliance –Controller-funksjon Kompensere lavere inntjening og økte kostnader, f.ex: –Rasjonalisering (internt, allianse, strukturelt osv.) –Økt risikotagning –Økt volum –Andre inntekter

8 2014.08.168 ViS II (fra MNSG) Entreprise Risk Management ("ERM") for mindre sparebanker, satt i system. "Fullstendighets-tenking" (og "best practice". iht "CEBS") Vi har valgt en logisk modell, som omfatter "hele bankdriften", noen eksempel : –Årsplan for styret, styrets instruks, banksjefs instruks (S&K) –Anti-hvitvasking, personopplysningsloven, IT m.v. (Op. Risk). –Arbeidsinstruks, fullmakter, nøkkelpersonell (S&K) –Etiske retningslinjer, compliance, intern kontroll –ICAAP-prosess og modell Mye er avledet av Basel II, mye er tilpasninger og mye er forsøk på å lage en helhetlig løsning – som vi kan klare å etterleve og utvikle.

9 2014.08.169 Styrings-hierarki - og implementering Strategi (Bankens egen strategi – vi gir ingen bidrag her) Policy for styring og kontroll (Hvordan skal banken styres, hvordan skal mål oppnås, rollefordeling, sentrale styringspolicies, styreinstruks, banksjefinstruks, sentrale retningslinjer, kontrollfunksjoner m.v.) Risikopolicy (Hvilke risikoer er en bank eksponert for, hvor stor risiko ønsker banken å ta innenfor de enkelte risikoer, Sentrale risikoer som kreditt, likviditet og operasjonell risiko) Område-policies (Kreditt, Marked, Likviditet, Operasjonell, pillar II

10 2014.08.1610 Områdepolicies Tilpasset Kredittilsynets nye, risikobaserte tilsynsmaler Basert på "best practise" fra mindre sparebanker, forslagene er mao tilpasset "banken" Dekker kreditt, marked, operasjonell risiko og likviditet. Forsikringsrisiko er utelatt – den får vi igjen indirekte som strategisk risiko under pillar II (ICAAP) Nøkkeltall, grenser osv. er ikke med – må tenkes gjennom og vedtas av den enkelte bank !!

11 2014.08.1611 Implementering i Ørskog Sparebank Målsetting og forutsetninger: Fullt implementert iht lov i løpet av 2007. Lang prosess – krever tidlig start Må være del av styrets løpende agenda Bruk minst ett kvartals- eller halvårsregnskap på ICAAP og risikorapport FØR årsregnskap ! Involver styret og ledergruppen aktivt ! Styreplan for hele implementeringsåret ble vedtatt Fokus på prosess, læring og strategi – være rasjonell !

12 2014.08.1612 ICAAP - Pilar 2 Nye krav til bankens styring og kontroll samt til styret (ICAAP) Rammeverk for planlegging av kapitaldekning Innebærer betydelige endringer i det offentliges tilsyn med bankene Nærmere retningslinjer for praktiseringen av pilar 2 er utformet av CEBS (Committee of European Banking Supervisors)

13 2014.08.1613 Institusjonene skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå (ICAAP) Tilsynsmyndigheten skal gjennomgå og evaluere institusjonens interne vurdering av tilstrekkeligheten av kapitalen og strategier samt evne til å overvåke og sikre overholdelse av myndighetenes kapitalkrav. Tilsynet må sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om det ikke er tilfreds med resultatet av denne prosessen ICAAP - Pilar 2 Aktivt tilsyn med institusjonenes risiko og kapitalbehov

14 2014.08.1614 ICAAP - Pilar 2 Aktivt tilsyn med institusjonenes risiko og kapitalbehov Tilsynet må forvente av bankene at de opererer over myndighetenes minimumskrav til kapitaldekning og må ha hjemmel til å kreve at institusjoner har kapital over minimum Tilsynet må søke å intervenere i en tidlig fase for å forhindre at kapitalen faller under de minimumsnivåer som anses nødvendig sett i forhold til risikoforholdene i en bestemt bank, og må kreve hurtige tiltak for å utbedre situasjonen om kapitalen ikke opprettholdes eller økes til nødvendig nivå

15 2014.08.1615 ICAAP prosessen i banken Metode og forutsetninger Det skal foretas en årlig vurdering av risikonivå og beregning av kapitalbehov Analyse og vurdering av kapitalbehov skal være framtidsrettet, og ta hensyn til planer, vekst og tilgang til egenkapitalmarkedene Det skal også tas høyde for konjunkturer og finansieringsbehov Det er viktig at banken har tilstrekkelig kapital til å leve igjennom nedgangskonjunkturer med negative resultater, der det kan være problematisk å innhente ny egenkapital

16 2014.08.1616 ICAAP - Stresstesting Banken skal gjennomføre stresstester eller scenarioberegninger for å anslå effekten på kapitalberegningen i ICAAP av et alvorlig økonomisk tilbakeslag og nedgangskonjunktur Et ekstraordinært, men sannsynlig scenario skal legges til grunn Virkningen av tilbakeslaget varer i mist tre år skal vurderes Stresstesting baseres på budsjett

17 2014.08.1617 Dette er og blir regneøvelser, det er strategisk og taktisk tilpasning (til scenario) som må diskuteres. Typisk "betydelig konjunkturnedgang" : –De fleste kredittengasjement rykker ned 1 rating, dvs "E" går i default, A blir B osv. –Verdien på mange typer sikkerheter faller (mer enn man tror …) –Tilgjengelig likviditet reduseres OG prisen går opp –Ser ofte nedgang i aksjemarkedet osv samtidig ICAAP - Stresstesting

18 2014.08.1618 Vurdering av risikonivå og beregning av kapitalbehov ICAAP (Internal capital adequacy assessment process) Banken skal minst 1 gang i året gjennomføre en totalrisiko-vurdering gjennom nevnte prosess som er beskrevet i lov- og forskrifter. Prosessen skal omfatte alle hoved- og delrisiki banken er eksponert for. Gjennomgang av prosessen skal skje i styret og resultatet av prosessen skal protokolleres. Eventuelle vesentlige tiltak som iverksettes som et resultat av ICAAP-prosessen skal også protokolleres.

19 2014.08.1619 Vurdering av risikonivå og beregning av kapitalbehov ICAAP (Internal capital adequacy assessment process) ICAAP-prosessen skal inngå som en del av den helhetlige virksomhetsstyringen i banken og må være forankret i bankens 1.Risikopolicy (overordnet) 2.Kredittpolicy 3.Markedspolicy 4.Policy for operasjonell risiko 5.Likviditetspolicy

20 2014.08.1620 Styret Godkjenne risikopolicy, risikostrategier, budsjett og ICAAP BanksjefRisk Management-VISmnIntern revisjon  Kommunisere risikopolicy  Impl. Områdepolicy  Sikre etterlevelse og uavhengig bekreftelse Linje/stab  Identifisere  Analysere  Måle  Styre og kontrollere  Følge opp  Reagere og forbedre  Rapportere  Compliance  Metoder og verktøy  Oppfølging av risikostatus  Aggregert rapportering til toppledelse/styret  Bekreftelse til styret og toppledelse om risiko-styring  Uavhengig bekreftelse på kvalitet i risikostyrings- prosessen  Bekreftelse på at de kontrollprosesser som ledelsen bygger på for å avdekke, hindre eller korrigere risiko fungerer som forutsatt 1. linje forsvar2. linje forsvar3. linje forsvar Instrukser, rammer og fullmakter Formell rapportering Prosess, roller og ansvar i Ørskog Sparebank

21 2014.08.1621 Prosess, Roller, Ansvar Styret spiller en viktig rolle i fastsettelsen av strategi, formulering av målsettinger på overordnet nivå og overordnet ressursallokering Styret er ansvarlig for ekstern rapportering av regnskaps- og risikoinformasjon Styret har med andre ansvar for helhetlig risikostyring

22 2014.08.1622 Prosess, Roller, Ansvar Adm. Banksjef har det overordnede ansvaret for å "sørge for" helhetlig risikostyring En av de viktigste sidene ved å utøve dette ansvaret er å sikre at banken har et godt internt miljø Det interne miljøet omfatter kulturen i banken, stikkord er; høy etisk standard og respekt for bankens verdier.

23 2014.08.1623 Prosess, Roller, Ansvar Risk Manager/VIS mn skal støtte og legge til rette for risikostyringen og internkontrollen i banken gjennom: –Å overvåke at overordnede rammer er etablert og fulgt i banken –Følge opp rapportering og rapportere til ledelsen –Utarbeide rammeverk, policyer og maler –Gjennomføre overordende vurderinger av risikoprofilen og hva som forårsaker endringer –Foreta egne kontroller knyttet til risikoområder som ikke allerede er ivaretatt av bankens produktområder

24 2014.08.1624 Prosess, Roller, Ansvar Arbeidsfeltet til compliance er å overvåke at interne og eksterne lover og regler blir overholdt Internrevisjonen bidrar med å evaluere effektiviteten og å anbefale forbedringer i helhetlig risikostyring Ekstern revisor reviderer årsregnskapet Bankens styre skal minst en gang i året godkjenne bankens risikopolicy.

25 2014.08.1625 Kapitalplanlegging I Hva er virksomhetens egendefinerte minste kapitaldekning (P1 + P2) ? Hvordan skal denne kapitaldekningen opprettholdes ? –"Normal" drift –I stressede situasjoner –Handlingsplan(er) –Hente inn mer kapital (om mulig) –Redusere portefølje (om mulig)

26 2014.08.1626 Kapitalplanlegging II Excel-modell for simulering Scenarier –Tenker "godt nok" – vi skal kunne etterleve også, ikke bare ha fine planer og analyser Prosessene og vurderingene må dokumenteres i styrets protokoll

27 2014.08.1627 Pillar 2 (ICAAP) Vi har laget en regnearkmodell for gjennomgang på styrenivå (meget interessante prosesser …) – - R.risiko i bankboken – - Konsentrasjonsrisiko – - Eiendomsprisrisiko – - Forsikringsrisiko – - Likviditetsrisiko – - Forretningsrisiko – - Omdømmerisiko – - Strategisk risiko

28 Bankens ICAAP rapport

29 2014.08.1629 Implementering i Ørskog Sparebank Metode og forutsetninger Styret har vært involvert i prosessen siden banken startet arbeidet med å implementere BASEL II regelverket. Banksjef har vært medlem av prosjektgruppen som utarbeidet VIS I (risikostyring i bank – oppstart 2003) og VIS II (BASEL II) prosjektet som resulterte i etablering av VISmn AS Ørskog Sparebank er en liten, lokal selvstendig sparebank som er medlem i Terra alliansen. Forvaltningskapitalen er på ca 1,55 mrd med 11,2 årsverk. 90 % av utlånene er til personkundemarkedet. Banken har pr 31.12.2007 ingen store engasjement med rapporteringsplikt, og heller ingen store utfordringer knyttet til konsentrasjonsrisiko, konjunkturutsatte bransjer eller hjørnesteinbedrifter.

30 2014.08.1630 Bankens metoder og resultater for evaluering av risikoprofil og kapitalbehov Ørskog Sparebank har benyttet rammeverk og ICAAP modell som har vært et samarbeidsprosjekt i Midt Norsk Sparebankgruppe. Bankens risikostyringsprosess har tatt utgangspunkt i modellen og rammeverket til totalrisikostyringsmodellen. Med utgangspunkt i dette rammeverket har banken analysert og evaluert risikoprofilen og beregnet et kapitalbehov forutsatt: –et forventet scenario –scenario med et alvorlig økonomisk tilbakeslag

31 2014.08.1631 Hovedkonklusjonene fra ICAAP analysen I forhold til Pilar 1 og sett i forhold til bankens risikoprofil og evaluering av risiko med kvantifisering etter Pilar, har banken en solid kapitaldekning. Kapitaldekningen er beregnet til 19,3 % og kravet inkludert Pilar 2 er på 12,4 % Pr 31.12.2007 var bankens ansvarlige kapital 132,7 million kr. Bankens ansvarlige kapital består av kjernekapital. Beregnet minstekrav iflg Pilar 1 er 55,1 mill kr. Kapitaldekningen er beregnet til 19,3 % mot lovens krav på 8 %. I forhold til Pilar 1 er det et overskudd på 77,6 mill. kr.

32 2014.08.1632 Hovedkonklusjonene fra ICAAP analysen Sett i forhold til analysert og evaluert risikoprofil og i forhold til Pilar 1 kravet har banken et totalkapitalbehov på 85,1 million det første året. Dette utgjør 12,4 % av beregningsgrunnlaget. Over 3 års perioden er det beregnet et kapitalbehov ihht Pilar II på 48,8 million etter skatt (bruk av ansvarlig kapital via pilar II kapital etter skatt over 3 år).

33 2014.08.1633 Scenarier – 2 stk

34 2014.08.1634 Scenarier – Normal utvikling

35 2014.08.1635 Scenarier – Worst Case

36 2014.08.1636 Kredittilsynets evaluering av ICAAP Emne 1.Prosess og forankring 2.Kapitalnivå og kapitalmål 3.ICAAP vurderinger Kredittrisiko Restrisiko og motpartsrisiko Kommentar-evaluering 1.Ok, styret tidlig og aktivt involvert. Styreseminar mv 2.Styret bør drøfte hvilke handlingsregler/beredskap banken bør ha hvis kapitaldekningen nærmer seg kapitalmålet. 3.ViS malen tar hensyn til de vesentlige risikoer. Sterkt utlånsvekst utenfor bankens kjerneområde kan gir grunnlag for beregning av tilleggskap under pilar 2. Bør dokumentere vurdering av restrisiko og motpartsrisiko

37 2014.08.1637 Kredittilsynets evaluering av ICAAP Emne Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Fremskrivning og stresstesting Kommentar - evaluering Beregningene bør ta utgangspunkt i vedtatte rammer Innskuddsdekningen har falt med 6% til 72% i 2007. Banken er mer avhengig av ekstern funding. Anbefaler en nedre grense (vi har vedtatt 70%) Vi har fastsatt grense 70%. Stresstest i lavkonjunktur – negative effekter kan med fordel innarbeides i form av tap eller inntjeningsendringer i resultatfremskrivningen. Bruk alternative scenarier som feks sterk utlånsvekst, markant prisfall av boligeiendommer og ekstreme tap

38 2014.08.1638 VISmn AS – vår strategiske samarbeidspartner Bankene pålegges å strukturere og ikke minst dokumentere sin egen risikostyring og kontrollopplegg for å kunne tilfredsstille nye krav. Etter å ha etablert rutinene og systemene må disse ajourholdes og videreutvikles. Med dette bakteppet tok en del banker i Midt-Norsk Sparebankgruppe initiativet til å etablere felles løsninger slik at lokale sparebanker kan samarbeide om å lage løsninger som tilfredsstiller nye krav. Gjennom fellesprosjekt med VIS1 og VIS2 har bankene sett nytteverdien av et slikt samarbeid.

39 2014.08.1639 Selskapet skal i første fase utvikles til å kunne ivareta:  Utarbeide dokumentasjon og rutiner, bistå ved implementering herunder bidra til å få etablert nødvendige kontrolltiltak for å tilfredsstille regelverk og lovkrav.  Bistå bankene i kontroll på at tiltakene etterleves, herunder følge opp at disse gjennomføres og at dette er dokumentert (Risk Manager rollen).  Produsere rapporter og analyser innenfor økonomi og finans med sammenligningstall bankene i mellom. Videre utarbeide forslag til månedlig virksomhetsrapportering. VISmn AS – vår strategiske samarbeidspartner

40 2014.08.1640 VISmn sin virksomhet og oppbygging Bidra og tilrettelegge for at bankene kan ha styring og kontroll på sin virksomhet, samtidig som en sikrer at dette skjer på en måte som tilfredsstiller lovpålagte krav. Dette innebærer at selskapet må ha et helhetsperspektiv på bankvirksomhet og at selskapets prioriteringer vil være drevet ut fra et risikostyringsperspektiv. Bankenes styre / ledelse er selskapets kundekontakt. Kompetanseselskap

41 2014.08.1641 Selskapets rolle – Risk Manager Selskapets fokus skal være mot bankenes systemer og prosesser for virksomhetsstyring – overordnet styring og kontroll / risikostyring. Policyer Rutiner Instrukser Verktøy Prosessbeskrivelser Sjekklister Modeller Compliance Generell bistand Rammebetingelser Bankene OvervåkerUtviklerImplementerer InformererAjourholderFølger opp/gir råd VIS

42 Erfaringer fra arbeid med ICAAP

43 2014.08.1643 Fra bankens ståsted I starten opplevdes den nye prosessen/ oppgaven som svært krevende –Spesielt for styrene –Også for administrasjonen Felles modellutvikling og kursing førte til at oppgaven kunne løses på en god måte Har lært mye nytt: –bedre til å styre bankens kapitalbehov –Styrets rolle har kommet klarere fram Dette er første gang prosessen kjøres og 80% løsning er ok Det å delta i felles utvikling av modeller er svært nyttig og kostnadseffektivt.

44 2014.08.1644 Hovedfokus En god prosess –Sikre at prosessen ikke ”kveler banken” –Samarbeide med andre banker for å finne hva som er akseptable løsninger og prosesser Reell involvering fra Styret –En god nok modell –Aksepterer at her er vi ikke i mål første gang –Fokus på vurderingene Bygging av ny kompetanse –Styret –Administrasjonen

45 2014.08.1645 Erfaringer fra ViSmn Kurs/workshops for små grupper av banker fungerte optimalt Bankene har ulike kompetanse –Både i styret og i administrasjonen –Ulik vurdering av forutsetninger i simuleringer og i beregninger av pilar 2 –Ulike mål for minimums kapitaldekning Klart ønske om å løse oppgaven på en tilfredsstillende måte –Har hatt fokus på at prosessen i styret ikke skulle være en kort sak i ett styremøte

46 2014.08.1646 Uavhengig vurdering Benyttet eksternrevisor til dette arbeidet Ulik tilnærming fra ulike revisjonsfirmaer samt ansvarlige revisorer Har hatt diskusjon om hvor omfattende vurderingen fra revisor skal være –Prosess, Modell og tenkemåte –Parameterverdier og forutsetninger Revisorfirma har uttalt at det må benyttes minimum 100 timer –blir fort 200 000 for å gjøre en tilfredsstillende vurdering ViS Midt-Norge vil fortsatt hevde at omfanget til revisors arbeid ikke kan være omfattende gitt: –Det er benyttet en modell som er god nok –Prosessen har vært tilfredsstillende –Styret eier prosessen –Forutsetninger og totalberegning virker rimelig

47 2014.08.1647 ViSmns rolle i prosessen Gjorde siste tilpassing av ICAAP-modellen som ViS II prosjektet hadde utviklet, samt tilpasset veiledning til modellen Har holdt 7. workshops –Udelt positiv tilbakemelding på disse fra bankene Har svart på telefonhenvendelser fra bankene Har bistått eierbanker med: –Gjennomgått og rimelighetsvurdert regnearket –Gjennomgått og kommet med innspill til rapport til Kredittilsynet –Deltatt på styremøte i banken for å gjennomgå modellen samt å bistå i diskusjonen ved fastsettelse av parameterverdier –Skrevet utkast til rapport til Kredittilsynet Sammenstilling / benchmarking av tall i ICAAP (denne rapport /presentasjon)

48 2014.08.1648 Plan for videre tilpassing av ICAAP - modellen ICAAP modellen er nå endret for å imøtekomme noen av Kredittilsynets tilbakemeldinger. Modellen er i tillegg endret på områder der det for øvrig er fremkommet muligheter for forbedringer. Dette gjelder innenfor: Forretningsrisiko Konsentrasjonsrisiko Kredittrisiko Operasjonell risiko

49 2014.08.1649 Plan for videre tilpassing av ICAAP - modellen Vi vil i tillegg gjennomgå nyutviklet metodikk for stresstesting av kredittrisiko. Koblingen av ICAAP mot strategiarbeid og budsjett. Spesielt vil vi berøre hvordan banken kan resonere når minstekrav til kapitaldekning skal fastsettes. Erfaringen fra ICAAP i mars 2008 viser at det behov for å bli bedre på dette området, og dette er også berørt i Kredittilsynets tilbakemeldinger.


Laste ned ppt ""Erfaring fra ICAAP prosessen i Ørskog Sparebank" V/ Banksjef Erik Røkke, Ørskog Sparebank."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google