Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kampanjeråd Norsk Bibliotekforening Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen Skolebibliotekarforeningen i Norge Utdanningsforbundet Elevorganisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kampanjeråd Norsk Bibliotekforening Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen Skolebibliotekarforeningen i Norge Utdanningsforbundet Elevorganisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kampanjeråd Norsk Bibliotekforening Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen Skolebibliotekarforeningen i Norge Utdanningsforbundet Elevorganisasjonen Den norske Forfatterforening Norske barne- og ungdomsbokforfattere Norsk faglitterær forfatterforening Fagforbundet Kulturforbundet Foreldreutvalget for grunnskolen Skolelederforeningen

3 SkolebibliotekLøftet tar sikte på å få iverksatt tiltak som sørger for varige forbedringer i skolebibliotekenes situasjon. Skolebibliotekene skal utvikles til utfordrende og aktive arenaer for læring og kultur, både for elever og lærere. Skolebibliotekene er sentrale instrument for å nå målene i kunnskapsløftet, spesielt i forhold til leseferdigheter og digital kompetanse. Skolebibliotekene er også en av de viktigste kulturelle arenaene for barn og unge. Skolebibliotekenes rolle som aktiv formidler av litteratur og kulturelle opplevelser skal tydeliggjøres i løpet av kampanjen.”

4 Hvorfor er skolebibliotek viktig? 1. Demokratiargumentet opplysning for, informasjon til og kunnskap blant et lands innbyggere er viktige forutsetninger for at demokrati fungerer foreldre/skolen kan ikke gi barn all kunnskap og informasjon som de gjennom sitt liv vil ha bruk for kunnskap er ikke bygd på evige sannheter, det vil alltid komme ny kunnskap og nye innfallsvinkler til

5 viktig at skolen/biblioteket gir barn/voksne kunnskap om hvordan de kan skaffe seg kunnskap og informasjon på egen hånd og hvordan man kritisk kan vurdere den informasjon man får tak i viktig å ha lærere og bibliotekarer som kan være veiledere, ”kompass” og trygge navigatører i informasjonen

6 2. Kulturargumentet bibliotek er et av menneskehetens viktigste kulturprodukter sammen med arkiv og museum utgjør bibliotekene vår felles nasjonale hukommelse skolen har en oppgave i samfunnsmessig reproduksjon av kunnskaper og verdier som står sentrale i vår kultur, og er avhengige av at den nasjonale hukommelsen fungerer slik den er tenkt

7 OPPLÆRINGSLOVEN: § 9-2 Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

8 Forskrift til Opplæringslova sier: § 21-1. Tilgang til skolebibliotek Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen

9 Kultur for læring (St.meld.30, 2003-2004) ”…skolebibliotekene skal ha en sentral plass i opplæringen. De skal gi elevene leselyst, stimulere til egeninnsats og fremme gode arbeidsvaner, leseglede og faglig fordypning.”

10 Innstilling S. nr. 268 (2003- 2004) (Fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til Stortinget) ”…flertallet finner det naturlig at skolebibliotekene videreutvikles, slik at de gjøres til en sentral læringsarena i arbeidet med å utvikle læringsstrategier, informasjonskompetanse og digital kompetanse. Dette må gjenspeiles i læreplaner, kompetanseutviklingsprogrammer og skolens planer og prioriteringer.”

11 Kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter Læringsplakaten Kompetansemålene

12 SKOLEBIBLIOTEKET I BIBLIOTEKUTREDNINGEN BIBLIOTEKREFORM 2014 (2006)

13 DEL 1 STRATEGIER OG TILTAK Skolebibliotekene må utvikles som læringsarenaer og bidra til Kunnskapsløftet Både folke- og skolebibliotek trenger en systematisk fornyelse av kompetanse og opprustning av utstyr Utviklingen av samarbeidet mellom folkebibliotek og skole/skolebibliotek kan bidra til å gi elevene et bedre bibliotektilbud totalt sett

14 STRATEGIER OG TILTAK 1.4 VIDEREUTVIKLE BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSARENA OG LÆRINGSRESSURS Bibliotekene skal være en kunnskapsbase for formell og uformell læring …skal være godt integrert læringsmiljøene ved utdanningsinstitusjonene …skal bidra til å styrke informasjonskompetanse hos studenter, skoleelever og den øvrige befolkningen

15 TILTAK: Utvikle verktøy og metoder for opplæring i informasjonskompetanse ”…Veiledning i informasjonskompetanse bør integreres i de pedagogiske læringsplattformene slik at dette blir en del av læringsaktivitetene i de enkelte fag Operasjonelt mål: Utprøving av metoder for utvikling av informasjonskompetanse. Skal være igangsatt i løpet av 2008

16 STRUKTUR OG ORGANISERING Det trengs et eget utviklingsprogram for å gi skolebibliotekene i grunnskolen et nødvendig løft. Modellutvikling og forsøksvirksomhet som også inkluderer samarbeid mellom folke- og skolebibliotek, kan være veien å gå…. Det kan være nødvendig med en egen koordinator for alle skolebibliotek i en kommune, som også kan være bindeleddet til folkebiblioteket. Kommunene… bør vurdere hvordan de to bibliotektypene kan samhandle for at elevene skal få et best mulig samlet bibliotektilbud.(S.29)

17 TILTAK: Iverksette et program for skolebibliotekutvikling ”…som tar utgangspunkt i en nærmere vurdering av hvilke funksjoner skolebibliotekene skal ivareta i en mer digital fremtid, samt en vurdering av ressurs- og kompetansebehov og av hvordan skole- og folkebibliotek kan samarbeide. Programmet bør i tillegg til Bibliotekutredningen bygge på erfaringer og kunnskap fra Gi rom for lesing og Utdanningsdirektoratets skolebibliotekundersøkelse i 2006.

18 TILTAK: Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven Beskrivelse: Krav til skolebibliotektilbudet bør formaliseres gjennom en endring av forskriften til opplæringsloven. Til sammenlikning stilles det formelle krav til bibliotek i høyere utdanning

19 Målsettinger for Skolebibliotekløftet Det må lages en nasjonal handlingsplan for skolebibliotek Det må lages nasjonale kvalitetskriterier for skolebibliotek ”Gi rom for lesing” må videreføres i en nasjonal handlingsplan for utvikling av informasjonskompetanse. Skolebibliotekene må integreres i skolens pedagogiske virksomhet Skolebibliotekarene må tilføres mer kompetanse Det må opprettes et nasjonalt senter for skolebibliotek Skolebiblioteket må kvalitetssikres som kulturarena for leseglede og opplevelse

20 Nasjonale kvalitetskriterier Skolebiblioteket – skolens samlingssted for kunnskap, kommunikasjon og kultur Jmf. Demokratiargumentet og kulturargumentet

21 I aktivt plan- og utviklingsarbeid skal skolebiblioteket: Leseopplæring Lesestimulering Tilpasset opplæring Digital kompetanse/ informasjonskompetanse Tema/prosjekter Kulturelle tilbud Faglig ressurs for lærerne

22 Godt plassert i skoleanlegget skal skolebiblioteket: Organisere bok- og læremiddelsamlingen Automatisk utlån Inngå i felles lokalt og nasjonalt biblioteksystem Være skolens pedagogiske sørvissenter Verksted og kulturell møteplass for elever og lærere

23 Visjonært og på lengre sikt skal skolebiblioteket: Koordinerende funksjon i framstillingen av lokalt undervisningsmateriell Igangsette og støtte nye undervisningsformer i skolen

24 Kvalitetskrav til skolebiblioteket: Være en del av skolens totale utdanningstilbud Være en av de kriterier skolen måles etter Bibliotekar med godkjent utdanning skal defineres som en del av det pedagogiske personalet Samarbeid bibliotekar og ledelse om fagplaner og innkjøp Langsiktig planlegging

25 Innhold, bemanning og areal: Budsjett som sikrer mediesamling i forhold til mål, planer og satsningsområder Elevmedvirkning Relevant bemanning Egnede lokaler

26 Langsiktig utdanningsstrategi: Lovverk og retningslinjer Læringsarena Varierte kilder Demokrati- og kulturargumentet


Laste ned ppt "Kampanjeråd Norsk Bibliotekforening Bibliotekarforbundet Biblioteksentralen Skolebibliotekarforeningen i Norge Utdanningsforbundet Elevorganisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google